Числительные на бурятском языке + видео обзор

Числительные на бурятском языке

Гэрэй хушалта ногоон үнгөөр шэрдээтэй.

Хүхэ сэнхир тэнгэри.

Һаруул, наратай үдэр.

Летом я загорел на солнце, тело стало коричневым.

Нажартаа наранда шаруулжа, бэемни хурин болошоо.

Прозрачный воздух.Тунгалаг агаар.

Үдхэн ой соо мододынь үндэр.

СоснаHaphaнЕльХасууриБерезаХуһан

Это низкое место, потому здесь озеро образовалось.

Энэ набтар газар, тиимэһээ эндэ нуур бии болоо.

Сильный, толстый мужчина победил в борьбе.

Барилдаанда хүсэтэй, бүдүүн эрэ илаба.

Говорят: «Помоги коня поймать».«Хангалым барилсыт», — гэжэ байна,

Но узда тонкая, что же делать?хазаарынь нарин лэ, яаха хүнбиб?У идущего последним верблюда груз тяжелым.Һүүлшын тэмээнэй ашаан хүндэ.Охапку сена лето поднять.

Тэбэри үбһэн үргэхэдэ хүнгэн.

Гэр тээшээ мориной гүйдэл ульгам.

Быстрая рекаТүргэн горхонБыстрая речка до моря не доходит.Түргэн горхон далайда хүрэдэггүй.

Часы идут медленно, но верно.Часы удаанааршье һаа, зубөөр ябадаг.

Түргэдөөд, хүнэй энеэдэн болохош.

Хэрэгээ һайнаар хэжэ hypa.

Үдхэн ой соо мододынь үндэр.

СоснаHaphaнЕльХасууриКнигаНомКартина, рисунокЗурагВ этой книге много рисунков.Энэ ном соо зурагууд олон.Батор умеет рисовать.Баатар зураг зуража шададаг.

Ханада зураг улгөөтэй.

БукваҮзэгСвета умеет писать буквы.Света үзэг бэшэжэ шададаг.Я скоро научусь читать.

Би һаядаа уншажа һypaxa6.

Намда ручка, карандашууд бии.

Папа купил мне тетрадь.
Абамни намда дэбтэр абажа үгөө.

Намда олон шэрэнүүд бии.

Сэндэмэ гэр зураа, гэрэй урда— мододые зураа.

Гомбо выучил стихотворение, он прочитает вам его.

Гомбо шүлэг сээжэлдээ, тэрэнээ танда уншахань.

Буква «А» — начало науки.«А» үзэг — эрдэмэй дээжэ.Солнце

Вечернее солнце скрылось
за высокой горой.
Oнo ушло спать,
за горой — место его отдыха.
Когда мы, дети, утром про­снёмся,
солнце, зашедшее на западе,
будет восходить на востоке.

Үндэр хадын саахануур

Үдэшын наран хоргодоо.

Уулын саанахи байрадаа

Унтахаа наран ошобол даа.

Багашуул бидэнэй үглөөгүүр

Барандаа һэрин бодоходо,

Баруун тээ ороһон нарамнай

Зүүн тээ гараад байхал даа!

Байгал далайhаа холо бэшэ, мүнөө сагта эхирид буряадай hууhан газар дээрэ, үхэр, моринойшье үгы сагта, Буряадай гэжэ нэрэтэй үндэр наhатай ангуушанай Булагад, Эхирэд ба Хоридой гурбан хүбүүд ажаhууhан гэхэ.

Эдэ аха дүүнэр гай тодхор болоогүй байхадань, гашуудал гэжэ мэдээгүй, жаргалтай hууhан байна. Харин гэнтэ гай тодхор, ган гасуур болобо. Анхан сагта аханар агнуурида гаража, хэдэн hара хүрэхэ ангай мяха оложо асардаг бэлэй. Харин тэрэ жэлдэ ган гасуур боложо, зуд таража, шубуу ба ан амитад хомор болоhон байна. Аханар агнуурида гаража, олон үдэр үүр сайхаhаа харанхы болотор ябажа, нэгэшье ан барингүй бусадаг болобо. Гэдэhэниинь үлдэжэ,хотонь хоршогоножо эхилбэ. Нэгэтэ Булагад, Эхирэд хоёр аханартань талаан буужа, зургаан томо гүрөөhэ бариба hэн ха. Хоридой орой гэртээ хооhон бусажа ерэхэдэнь, аханарынь эдеэлжэ hууба.Тэдэнь дүүдээ гансал нэгые үлеэhэн байжа, Хоридой булхай ябадал гаргабат гэжэ дураа гутаад: бидэ гурбан аханар байнабди. зургаан гүрөөhэ барибат, яахадаа намда нэгые орхибот гэжэ хэлэбэ.

Аханарынь дүүгээ харан, иигэжэ хэлэбэ:

— Дүүтэмнай, бидэшни тоо бодолгодоо тулюурхан байнабди гэбэ.

Хоридой ехээр уурлажа, аханарайнгаа hуршануудыень хухалжа хаяад, Байгал далайн урда зүг руу гаража ябаhан гэхэ. Гэнтэ далайн эръедэ хун шубууд бууба. Тэдэ хубсаhаа тайлажа, арюун гоохон дангинанар болон хубилаад, уhанда оробо. Хоридой нэгэнэйнь хубсаhыень абажа нюужархиба. Хун дангинууд уhанhаа гаража хубсалхадань, нэгэниинь хубсаhаа оложо ядан байба. Хоридойн бургааhан сооhоо гарахадань, бэшэниинь залд гэжэ ниидэшэhэн гэхэ.

— Хубсаhыемни бусаагыш даа – би шамаайе гомдохоохогүйб. Һанаа hаашни, шамда хадамда гарахаб, бэрхэ хүбүү түрэжэ үгэхэб.

Тиигэжэ хэлэхэдэнь, Хоридой хубсаhыень гаргажа үгэбэ, дангина басаган тэрэнээ хэдэржэ удаганда адли болобо. Сугтаа Саяан руу ошожо, тэндэ ажаhууhан гэдэг. Хүбүүтэй болобо, hүүлдэнь үшөө хүбүүн түрэбэ.

Иигэжэ түнхэнэй буряадай уг үдэбэ. Тэрэ сагта Саяан уула багахан добо шэнги харагдадаг бэлэй, харин гэрэй мал ан амитан мэтэ тайга соогуур бэлшэдэг байhан. Нээрээшье, Түнхэнэй буряадууд Эрхүүгэй саанаhаа ерэhэн гэжэ домогтой.

Источник

​Уроки бурятского языка с Баяром Жигмитовым

Числительные на бурятском языке

Здравствуйте, дорогие читатели!

Я верю, что вы усердно выполняли задания предыдущего урока. По­этому сегодняшнее занятие начнём с написания правильных ответов на данное мною задание.

Нужно было перевести предложения с русского языка на бурятский язык.

Я зашёл в дом. – Би гэртэ орооб.

Я зашёл в твой дом. – Би шинии гэртэ орооб.

Я буду встречаться с вашим дядей. – Би танай абгатай (нагасатай) уул­хахаб.

Арина Родионова. Её радиопередачи интересны. – Арина Родионова. Тэрэнэй радиодамжуулганууд һонин.

Принеси его тетрадь. – Тэрэнэй дэбтэр асара.

Братья Пономаренко. Я смотрю их телепередачу. – Аха дүү Пономарен­котан. Би тэдэнэй теледамжуулга харанаб.

В следующем упражнении следовало просклонять местоимения по па­дежам. Даю правильные ответы:

Дательно-местный падеж: намда хэлэгты, бидэндэ бэлэглээт, шамда бэшэхэбди, танда дуратай.

Винительный падеж: шамайе харааб, намайе угтагты, тэдэниие хүлеэнэбди, таниие уринаб.

Орудный падеж: шамаар уншуулхаб, тэрэнээр бэшүүлхэш, танаар хэлүүлхэ, тэдэнээр һонирхоо.

Совместный падеж: намтай ошохот, шамтай һууна, бидэнтэй һураа, тантай уулзаа, тэрээнтэй танилсабабди,

Исходный падеж: шамһаа асууба, бидэнһээ абана, шамһаа ерээ, намһаа холо, тэрээнһээ сэбэр.

Склонение местоимений пока что оставим в покое. Пора овладеть циф­рами. Тот человек, который способен досчитать по-бурятски до десяти, к тому же обладающий музыкальным слухом, не пропадёт, например, в та­кой ситуации. Однажды молодого бурята, который жил и учился в столице нашей Родины, товарищи по общежитию попросили: «Ты спой нам, пожа­луйста, песню на родном языке». К стыду своему тот не знал бурятского языка. Но когда-то в детстве его любимая бабушка научила внучка счи­тать до десяти. Молодой человек собрался с духом и под бурятский мо­тив спел простую песенку, состоявшую из таких слов: «Нэгэн, хоёр, гурба, дүрбэ! Таба, зургаа! Долоо, найма!». Ребята, послушавшие эту песню, по­скольку сами не владели бурятским языком, вполне удовлетворили свой интерес.

Так вот. Сейчас мы с вами научимся считать. Итак, поехали!

Упражнение. Напишите цифры на бурятском языке.

9, 18, 21, 27, 33, 35, 44, 49, 53, 57, 61, 65, 77, 89, 92, 104, 237, 452, 947, 1945, 5698, 2044, 1977, 23458.

Домашнее задание

Замените слова цифрами: арбан нэгэ, дүшэн найма, ерэн гурба, гурбан зуун хорин табьа, долоон зуун гушан юһэ, зургаан мянга дүрбэн зуун гур­ба, жаран гэгэдэхи, найман зуун далан долоодохи, арбан хоёр мянга зуун табин найма.

Урок подготовлен по учебнику «Буряадаар хөөрэлдэе». Авторы: Цым­жит Базарова, Агафья Санжаева, Улан-Удэ, 2015 год.

Источник

Методическая разработка «Подготовка к ОГЭ по бурятскому языку»

В данной разработке рассматривается структура предложения, члены предложения.

Просмотр содержимого документа
«Методическая разработка «Подготовка к ОГЭ по бурятскому языку»»

учитель бурятского языка

Подготовка к ОГЭ по бурятскому языку

В бурятском языке 36 букв: 12 гласных(аялганууд), 22 согласных(хашалганууд). Всего 48 звуков(абяанууд): 17 гласных и 31 согласный звук.

Аялганууд. Таблица гласных.

Мужские(эрэ) заднего ряда

Женские (эмэ) переднего ряда

Закон гармонии гласных: Мужские и женские гласные не пишутся в одном слове, а нейтральные галасные пишутся и с мужскими, и с женскими гласными.

Исключения из закона гармонии гласных:

Сложные слова: hайндэр(hайн үдэр), уржадэр и т.д.

Окончания личного притяжания: -мнай,-тнай :эжымнай, эгэшэтнай.

Согласные делятся на звонкие( хонгёо) и глухие (бүдэхи).

Звонкие: б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р,й

Глухие: п, ф, к, т, ш, с, х, h, ц, ч, щ

Согласные мягкие(зѳѳлэн), если после них стоят гласные и, я,е,ё,ю и ь. В остальных случаях они твёрдые(хатуу).

Долгие гласные обозначают один звук. Если гласные я, е,ё,ю стоят в начале слова, или рядом с гласной, то они обозначают два звука: ерэхэ, ябая, ошоё.

Сколько гласных в слове, столько и слогов: е-рэ-хэ, ном, о-шо-хо. Одно гласное или согласное не переносится на другую строку.

Структура предложения. Мэдүүлэл(предложение).

В бурятском языке фиксированный порядок слов в предложении: сказуемое ставится в конце предложения. Определение стоит перед определяемым словом, обстоятельство образа действия стоит перед сказуемым. Обстоятельство времени и места может стоят в начале предложения.

Определение подлежащее дополнение обстоятельство сказуемое.

Асууhан мэдүүлэл.(Вопросительное предложение).

-Энэ шинии ном гү? Энэ хэнэй ном бэ? Хэн энэ ном уншааб?

Имя существительное ( Юумэнэй нэрэ).

Имена существительные бывают личные и неличные. Личные имена существительные обозначают только людей и отвечают на вопрос хэн? (багша, эмшэн) Неличные имена существительные обозначают неодушевлённые предметы и животных, отвечают на вопрос юун? (ном, нохой).

отвечает на вопросы хэнэй? (кого? чей?) юунэй?(чего?) обозначают принадлежность предмета кому-либо, чему –либо.

Источник

Символика чисел в традиционной культуре бурят
консультация

Числительные на бурятском языке

К языку цифр прибегаем мы, когда хотим в точности предста­вить какое-то дело, явление. Но именно в этой науке, оперирую­щей строгими числами, еще существует много тайн и загадок.

Оказывается, все можно сосчитать, предвидеть: рождение человека, биоритмы его жизни, создание семьи, удачные и неудач­ные дни на работе, в общении с людьми.

Данный материал рассказывает о значимости чисел в жизни человека.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Администрация г. Улан-Удэ

Комитет по образованию

МБДОУ Детский сад №84 «Снегурочка»

(присмотра и оздоровления) г.Улан-Удэ»

Символика чисел в традиционной культуре бурят

(консультация для педагогов)

Подготовила и провела

учитель бурятского языка

1,2,3,4,5,6. Кажется, нет более точной науки, чем математика. К языку цифр прибегаем мы, когда хотим в точности представить какое-то дело, явление. Но именно в этой науке, оперирующей строгими числами, еще существует много тайн и загадок.

Оказывается, все можно сосчитать, предвидеть: рождение человека, биоритмы его жизни, создание семьи, удачные и неудачные дни на работе, в общении с людьми. Наконец, прочитать свою судьбу. Счет и первые числовые операции возникли в глубокой древности. С их помощью человек освоил время и пространство, заложил основы математических, астрономических и других естественнонаучных знаний.

Число «2» выражает различные парные смысловые понятия в бинарных оппозициях: черное-белое, хорошо-плохо, верх-низ, жизнь-смерть, добро-зло, вперед-назад и т.д.

Помимо этого, обозначает парные неделимые предметы: очки, глаза, чулки, ножницы.

В бурятском, монгольском фольклоре до сих пор бытует жанр триады. Триады представляют собой поэтический афоризм, в котором заложена определенная информация, сгруппированная по признакам (цветовому, внешнему, нравственному).

Триады могут иметь много вариантов вопросов и ответов. Легкий, игровой фольклорный жанр выступает как средство осмысления и познания окружающего мира. Они передаются из поколения в поколение, дополняясь новыми понятиями в зависимости от интеллекта, эрудиции, сообразительности, наблюдательности исполнителя. У бурят бытует более сорока разных триад типа: три белых, три красных, три синих, три желтых, три черных, три зеленых, три опрятных, три пустых, три гордых, три далеких, три бездонных, три неспокойных.

Число «5» проявляет себя в историко-культурном и сакрально-магическом контекстах.

На 5 групп подразделяется по цветовой символике употребляемая пища: белая, красная, желтая, зеленая и черная.

5 видов скота (5 хушуу мал) разводили монголоязычные народы: коров, лошадей, овец, коз, верблюдов.

Животные и люди обладают 5 органами чувств: зрением, обонянием, осязанием, слухом, вкусом.

Мир состоит из 5 первоэлементов: дерево, железо (металл), огонь, земля, вода.

Число «7», наряду с «3», самое популярное число во многих системах: античной, древнеегипетской, древнееврейской, монголо-язычной, тюркоязычной.

7 планет Солнечной системы: Солнце, Луна, Венера, Сатурн, Марс, Меркурий, Юпитер. Солнце находится в центре, остальные

7 старцев («Долоон убгэд»), происхождение которых в шаманской мифологии связывается с 7 небесными кузнецами.

В буддизме 7 драгоценностей, используемые для священных писаний: золото, серебро, медь, бирюза, лазурит, жемчуг, коралл.

Число «8» больше связано с буддизмом и ламаистской системой гаданий и предсказаний.

«Восьмеричный путь» спасения, предложенный человечеству Буддой Шакьямуни, включает в себя: праведные воззрения, праведные устремления, праведную речь, праведное поведение, праведный образ жизни, праведное усердие, праведную память, праведное самоуглубление.

С девяткой связано понятие «родимое пятно» (мэнгэ). Каждое из этих 9 родинок связано с определенным годом и цветом. В совокупности с другими факторами способно влиять на судьбу человека. Каждые 9 лет необходимо совершать обряд «очищения» родимого пятна, в котором участвуют 9 материальных компонентов, каждый из которых обладает определенной магической семантикой.

Число 9 довольно часто применяется в шаманской мифологии: небесный кузнец Божинтой имеет девять божественных сыновей, девять заянов, которые были спущены с неба с миссией научить людей кузнечному ремеслу. В трудах этнографа М.Н. Хангалова даны изображения девяти покровителей кузнечного ремесла.

Поэтому старцы, достигнув такого возраста, сразу с 80-го перешагивали в 82-й год жизни.

В большинстве стран мира цифра 13 считается числом, приносящим несчастье. Эта точка зрения появилась еще в глубокой древности, когда люди начали постигать математические знания. Число 13 было «неудобным» для использования, так как не делилось ни на какую другую цифру, кроме как на само себя. В Японии и Китае считают, что несчастья приносят цифры 19, 33 и 42.

Истоки сакральности числа 108 до сих пор неясны. На этот счет имеется несколько точек зрения.

3) 108 = 12 месяцев + 24 полумесячных периода + 72 пятидневки, образующие лунный год, т.е. астрономические знания древности здесь слились воедино с астрологией и магией, что породило в результате представление о сакральности числа 108, которое до сих пор сохраняется в индуистской и буддийской традициях.

Самое часто используемое значение числа 108 в бурятской культуре это четки (эрхи), которые являются обязательным атрибутом верующих. Они должны постоянно носить их при себе, наматывая в виде многослойного браслета на правую или левую руку, либо носить их на шее.

В ламаизме число 108 приобрело особое значение в средние века. 108 томов содержит свод священных буддийских текстов «Ганжур», 108 масок действующих персонажей в ламаисткой мистерии Цам, 108 ступ окружают в виде ограды знаменитый монгольский монастырь Эрдэни-Цзу, построенный на месте древней столицы чингисидов Хара-Хорин.

108 свечей (зула) зажигают в дацанах во время Сагаалгана, 108 раз ударяют в барабаны при встрече Нового года в буддийских храмах Японии, Китая.

Число 108 в буддизме связывают с количеством грехов, которым подвержен человек в своей жизни.

(Материал о символике чисел основан на ст. Н.Л. Жуковской. Категории. С. 131-152).

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

14 октября 2016 г. в Усть-Ордынском национальном центре художественных народных промыслов» прошел семинар-практикум на тему «Войлок в традиционной культуре бурят». Программа семинара-практикума п.

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение Хадаханский детский сад «Солнышко» Конспект занятияОзнакомление с окружающим.

Программа формирования нравственно- этических качеств у старших дошкольников (на основе традиционной культуры бурят) «Минии Тонто Нютаг&raquo.

Традиционные праздники бурят.

Традиционное хозяйство бурят.

В культуре любого народа цвет играет большую роль. Цветными красками расписана мебель в жилище, цветными нитками вышивали узоры на одежде, на головном уборе и обуви. Им украшены предметы быта и многое.

Источник

Викторина по бурятскому языку на тему «МОЙ КРАЙ»

Форма проведения : своя игра

1) сохранение и популяризация бурятского языка, развитие интереса и выявление знаний о традициях и обычаях бурятского народа;

2) воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю;

3) развитие творческих способностей учащихся.

Оборудование: медиапроектор, слайдовая презентация,.

Каждый класс выбирает название команды и капитана. В команде по 5 человек

Игра состоит из 3туров.

По каждой теме представлено 5 вопросов, которые имеют свой балл – от 10 до 50.

Тема 2. Местоимения

Вопрос на10 баллов. Перевод местоимений: я, мы, ты, вы

Ответ: я-би, мы-бидэ, ты-ши, вы-та

Ответ: он(она), они, ей(ему), им

Ответ: би шамда дуратайб

Ответ: морин, үнеэн, хонин, нохой, миисгай

Вопрос на 30 баллов. Это животное живет на дереве и есть в цикле востосного календаря

Ответ: бишэн- обезьяна

Ответ: хулганай- мышь

Ответ: морин – эрдэни.

Тема 4. Числительное

Ответ: нэгэн, хоер, гурба, дурбэ, таба, зургаа, долоо, найма, ю h эн, арба

Ответ: арба, хори, гуша, душэ, таби, жара, дала, ная, ерэ, зуу

Вопрос на 30 баллов. Назовите 1000 на бурятском.

Ответ: 578- табан зуун далан найман

894- найман зуун ерэн дурбэ,

476- дурбэн зуун далан зургаа

Ответ: хоер мянга арбан дурбэ

Вопрос на 10 баллов. Встреча нового года по лунному календарю.

Вопрос на 40 баллов. В каком году проходил международный праздник монголоязычных народов «Алтаргана» в Бурятии?

Ответ:От лунного календаря.

Вопрос на 10 баллов. В каком году образована Республика Бурятия

Числительные на бурятском языке

Числительные на бурятском языке

Числительные на бурятском языке

Числительные на бурятском языке

Номер материала: ДA-021915

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Видео

Цифры. ТоонуудСкачать

Цифры. Тоонууд

Русский язык 10 класс. Склонение числительныхСкачать

Русский язык  10 класс. Склонение числительных

Имя числительное. Местоимение| Русский языкСкачать

Имя числительное. Местоимение| Русский язык

Урок немецкого языка #42. Числительные в немецком языке.Скачать

Урок немецкого языка #42. Числительные в немецком языке.

Сезон 2010: Урок №6. Изучаем числаСкачать

Сезон 2010: Урок №6. Изучаем числа

Урок 1. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 1, 2 – 4 || Склонение числительныхСкачать

Урок 1. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 1, 2 – 4 || Склонение числительных

БаабгалдайСкачать

Баабгалдай

Буряадаар дуугараял. Серия 9. Числительные + множественное число + АДУУШАНАЙ ДУУНСкачать

Буряадаар дуугараял. Серия 9. Числительные + множественное число + АДУУШАНАЙ ДУУН

Считаем по-бурятскиСкачать

Считаем по-бурятски

Перевод на бурятский😄😄😄Скачать

Перевод на бурятский😄😄😄
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.