Поэзия на ингушском языке + видео обзор

Поэзия на ингушском языке

Даймехках хьогаш,
Делхадеш гIийла синош,
Моцал Iолегаш,
Гулдеш дезалий къинош,
Ма дезалда шун
Наьха лаьтта даха!
Ма дезалда шун
Наьха лаьтта аха!

Са наьна мотт! Малав, хьо къе ба, яхар?
Цунга ях аз: довзац хьона вахар!
Даьккха тур да из моастагIачунга бувцаш!
Цун денал дохадеш, син пхаьнаш лувцаш.

Езачунга бувце, да тайжа шовда,
Ма кхера! Хьо цун кIоаргаленга кховда.
Короргда хьона дошув–дотув, зизаш,
Дог ма Iабба, езар безамах юзаш.

Наьна мотт я Даьша хьалъяь ГIала!
Из вайна совгIата беннаб Дала!
Цкьаккха хIама дац, халахь, цун маьхе!
Из я хьона, вай са доалла Даьхе!

Ва, фу хиннад, фу даьд вайна?!

Даьла, хьо ва-кх деррига ховш.
Тха кхел, вахар да хьа кара.
Моцал, шелал, бала ловш,
Мехках баьха, кхойтта шера
Лийннаб гIалгIай, чувхош, боацош,
Iатта йола бокъо йоацаш.
БоагIаш, болхаш, гIувтташ, бувшаш,
Шоай Даьхенга бар сатувсаш.
Велча, долла дацар мерчи.

Бакъда, эхь-эздел ца дохош,
Мискаш, шоайла вIаший хьерчар.
Саго сага бацар бохам.
ТIеххьар буртиг вIаший бекъар,
Шоай дай санна Далла текъар.
Шоаш леш, хийла дас е нанас,–
Нагахь санна вай цхьан хана
Мукъадаьнна цIенгахь дерзе,
ХIанз мо хилалаш Iимерза,
МоастагIчоа ца отташ гора,–
Аьле, тIеххьар васкет дора.–
Шоай мотт, шоай сий ма дохкалаш.
ВIаштIехьдоале, оаш тха тIехкаш,
ЦIа а йихье, дIайохкалаш
Цу хьаьналча вай Даймехка.
Вежар Дажал.
Яьлар бокъо.
ГалгIай баьлар кортамукъа.
МархIалелхар, сов гIадбаха.
Болабеллар шоай цIааха.
ДIадоладир керда вахар.
Доккха ираз дессар наха.
Iазап, бала тIерабаьнна,
Нигат, уйла цIена йолаш,
ВIаший кхы а тIерагI долаш,
Даха ховшаргда вай, аьнна,
Хеташ бар уж…
Яьлар зама.
Дессар рузкъа, баьлар ткъамал.
ХIаране лех шийна гIойле.
Куралаш ю вIаший шоайла.
Къовсамаш доах, – хьалхагI кадар,–
Декъа эздел, даьсса хабар.
Хувцабеннаб нах цецваллал.
Деррига а гуш да Далла.
Сенна деза, алал сога,
Сенна деза, хетт аз хьога,
Ламаз, марха, сагIа, мовлат,
Бохкабенна дега овла,
БIеха мелдар хьаде кийчча
Долаш,
Даькъаза вай хилча?
Ер да ала доацаш бахьан,
Къа ца хеташ, боабу тахан
Вежараша вежарий!
Мичаб вай ди?!
Мичад сий?!
Ва фу хиннад, фу даьд вайна?!
ХIана хьувз вай, б1аргаш дайна,
Хьаькъал д1адахача санна
Керта чура,
Х1ана?!
Х1ана?

Вахаш-текъаш,
Дуаш дуне,
Ши воI кхийра
Къаьнча Гине.

ВоккхагIчун цIи
Iази яр.
ЗIамагIчун цIи
БIази яр.

Iази наьна
Боча вар,
Кулг йиIийчул
КIайгIа дар.

Даар мерзагI –
Цунна дар,
КIалбулла мотт
КIаьдагI бар.

Нанна аьла
Хетар цох,
Из яшацар
ЗIамагIчох.

БIази фуннах
Юаш вар,
Мотт беце а,
Тхьовсаш вар.

Iазе бедар
Кхокхан яр,
БIазе дувхар
МIаде дар.

Iазех тара
Вацар из,
Iийне Iама
Вацар из,

Кулгаш дошо
Доландаь,
Ше къахьегаш
Воландаь.

Шераш иштта
ДIадахар,
Кхийтта нана
Цар елар.

БIазе таьзет
Оттадир,
Iазе гаьга
Кхоачо йир.

Нана енна
Бена кхадж
Iазе бихьар
Даьна кач.

Iази пелинг
Тохаш вар,
Гине кисах
Латаш вар.

Вахаш-текъаш,
Дуаш дуне,
Мухь ги бера
Къаьнча Гине.

Лелаш хьувзаш
Къонахий,
Фордал дукха
Дахар хий.

Бакъда, дегах
Хилац форд,
БаттIаш-баттIаш
БаттI цун морд.

ЭгIазвахар
Са Гини,
Хьакоа ера
Кхий чур ний.

Гой хьона из
ДIара хол?
Йилла воалл со
Хьона йол,

ДIа вийхка
уккхаза,
Укх дагIача
Каразах.

Хуле хила
БIази мо,
А аьнна дий –
Йичи мо!

Iа гоамбаьб са
Нийса букъ,
Йа йийнай са
Къаьна юкъ.

Ше ца хилча
Хилац саг! –
Аьнна, лийра
Воккха саг. –

Са шераш
Х1ара денна,
Цкъаза безаме,
Цкъаза човхане,
Соцара 1адика йийце,
Во во1 санна,був даьле,
Со цхьаь вите, д1аух.

Петара корх
я догIан морх.
ТIадамаш лег,
Ди къувкъ, тIоа сег.
ХьагIараш ек,
Хьехаш сетт, эг.
Хьекх тIаьда мух,
Баьций хьаж ух.
ШайтIа дом гIетт,
ТIоа сег, ди детт,
Лувкхера бек,
Корсамаш терк.
Iарамхий увгI.

Са стих –
пхьор доацаш багIарашта – пхьор е марта.
Са стих –
мохк боацаш бахарашта – мохк е мата.
Са стих –
боацачарна – къовсам, бувца наьна мотт.
Са стих –
баьцачарна – тешам, бувша зизай мотт.
Са стих –
хозача кхалсага чухьакха качмат.
Са стих –
Маьтлоама чхарах вийхка латта Пхьармат.

Беттал бийса латтар,
седкъий дела къежар.
Шийца йоаг1ачунга,
из г1адваха хьежар.

«Кораяьй хьо сона»,
цо шорттига йохар,
вокхо йист ца хулаш,
безаме са доахар.

Шийца йоаг1ачунна
цо букъах кулг хьекхар,
вокхо йист ца хулаш,
б1аргаш лаьтта лекхар.

Чукхаьчача коани1
Хьайийлар цо шортта.
Вож коа яьлар т1аккха,
Хьал ца эйбеш корта.

Цар бенача наькъах
Оаш ма елаш тамаш,
из вар Солса-Жамарз,
вож цун яйна гамаж.

БАРКАЛ ХЬОНА, ОАЛХАЗАР

Цкъаза дег чу гIайгIа еча,
Цо деш хилча уйлашта доал,
Хьо сай коре гIа мо деча,
Са бIарг лаппе сийрдабоал.

Са дагардар хайча санна,
Сох къахеташ, сатедеш,
ГIозадаьле доах Iа сона,
Дицлургдоаца хьай иллеш.

ЦIаьхха бIаьсти дег чу ессе,
Тхьайса пхаьнаш сомадоал,
Цкъаза йоIо мо бIатувсаш.
Яхаш мо хет «илли ала».

Ахархочо оасар санна,
ДIа а доахаш са лазар.
Кхесташ да хьо, са лор хинна,
Баркал хьона, оалхазар!

Цкъа цхьан дийнахь аькхе ваха,
Хьунаш тохкаш лелар со.
Фос ца нийслуш шахьаваха,
Цхьан къухьага кхаьчар со.

Хьуна йистте хена кIалха
Латташ дайра сона лийг.
Со хоа ца луш, оагIув баьккха,
Лаьтта дийрза доаллар лийг.

Дог доаллача хийла, аьнна,
Сай топ бIарге лаьцар аз,
Цунах чIоагIа гIоз а ваьнна,
ПIелг лака тIа биллар аз.

Сабар! Сабар! Лак ма оза.
Цун когашка хьайра бIийг,
Ший кIоригах бат а хьекхаш,
Цунах доаллар нана-лийг.

Укх дунен тIа кхы, из мара,
Цхьаккха хIама доацаш мо,
Сага кхерам биц а бенна,
Из ший кIориг хьестар цо.

Духьалдера сона тIаккха
Се хьийстача наьна сурт,
Укх кулгашца айса даьккха
Нанна дегIа нажа чурт.

БIарахьежар сона нана.
Топа бухь са чубахар.
Из са нана оарцагIъяьнна,
Лийг а маьрша дIадахар.

Дуне мел латт хоастам хьона,
Сийле хьона
Деррига вахар, дунен ноахал
Хьайх хьадаьнна нана!

Малх, б1аьсти санна
Уж шоайла безар;
Уж арабаьлча,
Мохк т1ехьахьежар,

Исташа, орг мо
Йоахараш лусташ,
Ха йоаккхар цар никъ
Б1аргашца бусташ.

Ший дешах санна
Ца1 вокхох тешар,
Уж шоайла товш бар,
Уж шоайла эшар.

Кхы бераш санна
Лоамашка лелар,
Хьаг1ар чу бувлаш,
Г1аръяьле белар.

Уж бахар, лелар,
Безамо хьесташ,
Из дошо уйла
Дегашка кхесташ.

Моттар-кха царна
Массаза ишта
Шоаш хургба тара
Декача хишта,

Бовзаргбац ц1аккха
Бала е г1айг1а,
Денош а хургда
Ди т1ехьа к1айг1а,

Ухаргья хьовхье
Юртан т1а латта,
Шоай вахар хургда
Х1анз санна атта.

Цудухьа хийла
Дог ловзадувлаш,
Уж хулар цхьацца
Масалаш кхувлаш:

«Лоаман мохк зийча
Т1ехьа е хьалха,
Вай санна вахаш
Саг хургвац малха.

Сердалах диза
Хургда вай денош,
Хозалах диза
Хургда вай ц1енош.

Хьо араваьлча,
Тарвенна ц1онах,
Хьох хьагаш хургва
Шеввола къонах.

Юртара истий,
Соца яхь лувцаш,
Хьувзаргба со зувш,
Сох хабар дувцаш.

Лоамашка бераш,
Агашка дехкаш,
Теркадеш хургда
Вай ц1ераш техкаш.

Вай иштта г1оргда
Дунен чуг1олла,
Фаьлгашка бувццал
Безам хьакхолла…»

Цар иштта дувцар,
Цох ч1оаг1а тешаш,
Мукъача хана
Китабаш дешаш.

О,вахар, вахар,
Дукха нах хийла,
1а, иштта лебеш,
Белхабаьб г1ийла.

* * *
Ха-зама яхар
Йорт ийца чехка,
Хьалкхийра бераш
Шоаш даьча мехка.

Хьалкхийра хоза,
Дуне цецдоалаш,
Хьахозар наха:
«Маьржа-я1»,- оалаш.

Урамах Аза
Йоаг1ача хана,
Цунгахьа хьежар
Во1 мел воа нана.

1аьла а кхийра
Юртанца барта,
Низ болаш шийца
Кирпишкий карта.

Цкъа г1озабаьнна
Нах арабаьлар,
Д1атехар фата,
Юрт халхаяьлар.

Екаш мо хетар
Еррига аре,
Йодашъяр Аза
1аьлийга маьре.

Мехкарий хьагаш
Ювцаш бар Аза:
«Хьажал, ма ираз
Хилар цу газа».

К1анташа вувцар
Бегвоахаш 1аьла:
«Жерочун во1ах
Хулаш латт аьла.»

Фухха аларах,
Дувцарах наха;
Йо1-з1амсаг хоза
1охайшар баха.

Ховш да, вахар дац
Шекара коана,
Тховсара хиннар
Доацаш хул кхоана.

Дикадар цкъаза
К1алт1адоал нийса,
Сердал хиннача
Т1айоаг1а бийса.

Цу шинне вахар
Юхмаччахьдаьлар:
«Б1арг хилар царна»,-
Бовзачар аьлар.

Цабовзачар а,
Хабараш дувцаш,
Г1ийбаташ дора,
Къинош т1алувцаш.

Цхьабараш 1аьла
Ве овттар бехке,
Дунен т1а доацар
Цунна т1акхехке.

Цох ийрча хабар
Цар арадоахар:
«Цох ц1аккха ц1енда
Хург ма вац»,- йоахар.

Азайх йоахараш
Дувцаш бар вожаш:
«Гуш хургда кастта,
Седкъа 1обожаш».

Уж безаш мел вар
Дог лазаш хьувзар,
Машар бе г1ерташ,
Уж в1ашкаувзар:

«Фу хиннад шоана,
Фуд шоана дезар?
Нах хьаггал хоза
Ма бий шун дезал.

Д1акхосса къовсам,
Йоахараш, х1илла,
Дикача х1аман
Т1ехьа им дилла».
Цхьабакъда, Аза
Лерг хьокхаш яцар.
Вахара ма1ан
Цунна фуд хацар.

Хьалкхийна яр из
Хало ца йовзаш,
Дикаг1дар дувхаш,
Сарралца ловзаш.

Из яцар ц1аккха
Ноанал т1а ийтта,
Е, беша болх беш,
Ира цел бийтта.

Ше тара хеташ
Мехкарча сувна,
Из гаргайодар
К1оаргача шувна.
Маьрага иштта
Къамаьл деш денна,
Таьзето санна
Вас йора ц1енна:

«Даькъаза хиннад
Хьоцара вахар,
Дуненах хиннай
Шелъенна хьаг1ар.

Б1аргагуш даим
Тишденна ц1енош
Чхьовкарчий 1ул мо
Д1аух са денош.

Къонал д1айода,
Дог г1оз ца доалаш,
Пешка т1а латташ,
Берашка йоаллаш.

Х1ама дац цхьаккха,
Вахарца тоалуш,
Ер тайпа 1азап
Дац сона лоалуш.

Нийсархой хьогге
Машенаш ийца,
Ер дуне дуаш
Лелаш ба хийцца.

Со дукъаялла
Енаяц маьре,
Сона а деза
Т1адувха даьри,

Кулгаш д1а1амар
Г1зарий зовга,
Хозадар – ког т1а,
Дикадар – г1овга.

Сона а деза
Нах хьага вахар,
Хьанаьхка йо1 я,
Дунено яхар».

1аьла хулар-кх,
Сатохаш ч1оаг1а,
Дезале цхьанне
Сатоха доаг1а.

Садеттар 1аьлас,
Халонаш йовзаш,
Из кхийнавацар
Дер дайна, ловзаш.

Дайза вар дика
Чоалхане вахар,
Балхага воаллаш,
Урхенаш яхар.

Кхычар мо яцар
Хехка машенаш;
К1увсаш а дацар,
Хоздеш цун пенаш.

Ч1овгаш а яцар
П1елгаш т1а къега,
Ганзаш а яцар
Къонах ве кега.

Цун ц1аг1а хиннар
Тух-сискал, хий дар;
Дег1аца хиннар
Эхь-эздел, сий дар.

Вацар из г1алат
Шийх даккхар кхераш,
Из кхедеш воаллар
Ший з1амга бераш.

Азайна цкъаза
Деш хилча хьехар,
К1аьдаг1а дола
Дешаш цо лехар:

«Фуд вайна эшар
Хьо корзаг1ъяла,
Ц1енче я вайга,
Кхуврча боаг ала.

Бераш да хоза
Вай, дошош санна,
Х1амаш д1акхахьац
Ц1аг1ара ланна.

Тух-сискал дац вай
Наьхачул эшаш,
Декхар дац доаллаш
Даим дог хьешаш.

Дукха ха яц вай
Даха 1охайша,
Х1аний хьо иштта?
Фу хало 1айша?

Малаг1а хало
Т1акхаьчай, ала.
Малаг1а г1айг1а,
Малаг1а бала?

Хьай безам беце
Пешка т1а латта,
Ловш яле яха
Дунен чу атта:

Сапарг1атдаккха
Машенаш хехкаш,
1айха 1одаьча
Берилгех къехккаш,

Пурам да хьона
Кхы фусам лаха,
Ловш хиннавац со
Цу новкъа аха.»

Азайна иштта
Хьехар деш денна,
Г1ертар из ираз
Лораде ц1енна,

Цхьабакъда Аза
Ма яцар кхераш,
Ший вахар дохар,
Цхьаь дисар бераш.

Цар ц1аг1а хозар
Ц1ог1арч е г1араш,
Лувш хилац иштта
Шоай ираздараш.

Йистхилар дар цар
Унзара 1ахар,
Фусамах хетар
Тишъенна хьаг1ар.

Д1акхелхар безам,
Д1аяьлар й1овхал,
Гуш яцар царна
Юкъера овхал.

Юххера ц1енна
Цар фата техар,
Кхоачашхилар-кха
Азас мел лехар.

Д1ахо цар лаьтта
Йоаккхача хана,
Деланзар дегаш,
Баланзар кана.

Биц ца луш безам,
Моцаг1а бийна,
Аза чакхъяьлар
1оттар еш шийна.

1аьла а ваьхар,
Г1озал ца езаш,
Ше лаьтта мел вах
Из дукха езаш.

О, дуне, дуне,
Безамах ишта
Адам делхаде
Мог хьона мишта?

Ахкан lуйре тайна йоагlа,
Анаюхе товнаш йоаг.
Къона болхлой балха боагlа
Чехка-чехка боаккхаш ког.
1анна дегаш деларгда
Ахкан балха баьхкарий.
Балха чlоагlа тlера ба
Наьсарера мехкарий.

Ноаной, алал, фуд оаш лехар,
Айла юкъе детташ гош?
Шоай цу воlа нускал лехе,
Наьсаре вахийта оаш.
Хаххе дегаш деларгда
Царга хьажа баьхкарий:
Ала доацаш хоза ба
Наьсарера мехкарий.

Цар йистхилар, илли, белам
Цlена, кlаьда, эздий да.
Хьаькъал, оамал, иштта денал
Дизза шоашка долаш ба.
Мехкараша, шоай цlи санна,
Лоаттаду вай мехка сий.
Иштта ба уж, сувнаш санна,
Наьсарера мехкарий.

Источник

Ингушские стихи и поэты

Ингушские стихи и поэты запись закреплена

Небо — удел сильных. Подвиг Суламбека Осканова

У Российской Федерации появились свои герои, а собственной высшей награды в стране ещё не было. Именно подвиг Осканова побудил правительство России учредить звание Героя Российской Федерации.

Подвиг Осканова стал одним из тех событий, которые легли в фундамент новой России, сильной и крепкой.

Ингушетия, село Плиево — родина Суламбека Осканова. Родился Суламбек во время войны, 8 января 1943 года, в многодетной крестьянской семье. У него было 9 братьев и сестёр. Семья не позволяла себе излишеств, и Суламбек рано научился понимать, что действительно необходимо для достойной жизни, а без чего можно обойтись.

С Назранью тоже связан один из эпизодов биографии Суламбека Осканова. Здесь он учился в школе. А в ремесленное училище он поступил в Грозном, где жил его брат. Жили они недалеко от грозненского аэропорта, и юный Суламбек часами мог смотреть на взлетающие и садящиеся самолёты. При первой же возможности он записался в местный аэроклуб и с тех пор не представлял своего будущего вне авиации.

Суламбек поставил себе целью стать боевым лётчиком и шёл к этой цели кратчайшим путём. Он учился и тренировался упорно и методично, и казалось, что его закалённый организм не знает усталости.

В 19 лет Суламбек Осканов поступил в Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков – учебное заведение, которое к тому времени давно уже стало легендарным… Создано оно было в 1910 году по повелению императора Николая Второго. В его организации участвовал один из пионеров мировой авиации, Михаил Ефимов. Среди его преподавателей был лётчик, который первым в истории научился выводить самолёт из штопора – Константин Арцеулов. Один из выпускников училища – основоположник высшего пилотажа Пётр Нестеров… Во время войны 289 качинцев стали Героями Советского Союза… Это заведение Суламбек Осканов окончил с отличием. Более того – как лучшего выпускника его оставили в училище инструктором.

Через три года после окончания училища Осканов стал заместителем командира учебной авиационной эскадрильи. Тогда ему самому казалось, что в его жизни произошла серьёзная перемена… Но на самом деле его жизнь очень круто изменилась только спустя ещё три года. Когда он познакомился со своей будущей женой Раисой.

Когда единственным смыслом жизни Суламбека была авиация, он и не представлял себе, что может быть как-то иначе. Когда у него появилась семья, вся его жизнь перевернулась. Он относился к своим домашним с любовью и трепетом, оберегал их покой и защищал от любых неурядиц. Он был образцовым мужем и отцом. Но не зря говорят, что за спиной любого великого мужчины стоит великая женщина. Раиса посвятила себя мужу полностью и безраздельно.

В их доме царили мир, тишина и покой. Пока Суламбек занимался своими военными задачами, Раиса обеспечивала ему прочный тыл. Наверное, не в последнюю очередь по этой причине Суламбек Осканов всегда излучал спокойствие и оптимизм, которые так нравились в нём людям… Он был очень коммуникабельным человеком, внимательным и чутким собеседником. Он был настоящим интеллигентом, умевшим поставить себя на место окружающих и проникнуться их проблемами.

Суламбек Осканов вёл себя так, что любому человеку, с которым хотя бы раз сталкивала его судьба, хотелось с ним дружить и сотрудничать. Каждый попадал под его обаяние, потому что чувствовал в нём искреннего, доброжелательного и порядочного человека. Он умел воодушевить людей и зарядить их собственным энтузиазмом. Эти качества Осканова в сочетании с его великолепным уровнем профессиональной подготовки делали его незаменимым руководителем. Поэтому повышения по службе следовали одно за другим, а командование нарадоваться не могло таким великолепным офицером.

Суламбек Сусуркулович был дальновидным стратегом. Он тщательно подбирал себе команду единомышленников и долго «выращивал» тех людей, которым он мог доверять. Но даже и без всякой стратегии, даже случайному встречному, он оказывал столько внимания, сколько было возможно в каждом конкретном случае. Не ожидая никакой выгоды и не ища ничьего одобрения. Просто потому, что он был так воспитан и потому, что испытывать неподдельный, бескорыстный интерес к окружающим было в его характере.

Авиация всегда была элитным родом войск. А Суламбек Осканов руководил центром подготовки элиты военной авиации. Его личный авторитет был чрезвычайно высок не в последнюю очередь потому, что он сам летал лучше любого другого инструктора. Коллеги – пилоты ему верили, потому что в своём деле он был специалистом высочайшего уровня. Он обучал курсантов своим личным примером, чтобы сделать из них лётчиков-асов. Он давал пилотам подготовку экстра-класса.

7 января 1992 года генерал Суламбек Осканов вылетел на новейшем самолёте МиГ-29… Как разворачивались события, эксперты государственной комиссии восстановили впоследствии по показаниям «чёрного ящика» до секунды. В полёте у лучшего на тот момент самолёта в мире отказало навигационное оборудование. Осканов летел ночью, в сложных метеоусловиях, при практически нулевой видимости. Когда он вышел из облаков и сумел сориентироваться на местности, оказалось, что спасти самолёт уже нельзя. Он оценил ситуацию и всё понял в долю секунды. По правилам он должен был катапультироваться, времени у него оставалось ещё две с половиной минуты. Но под его многотонной махиной с полными баками горючего лежал город… Две с половиной минуты – это много или мало? Этого времени оказалось достаточно, чтобы обессмертить свое имя и прославить свой народ… Осканов всё рассчитал точно. Двух с половиной минут ему хватило на то, чтобы увести самолёт от человеческого жилья. Он сделал всё, что мог сделать виртуозный пилот – он выиграл ту самую долю секунды, которая была нужна, чтобы его самолёт на скорости в сотни километров в час преодолел ещё 50 метров.

Источник

Поэзия

Роза Даурбекова – автор многочисленных стихотворений, рассказов, очерков, статей и т.д. Она одинаково хорошо пишет как на русском языке, так и на родном ингушском. На тексты ее стихов создано немало прекрасных песен, звучащих в наше время с эстрадных подмостков, различных конкурсных площадок страны.

Творчество Розы Даурбекова не ограничивается только лишь литературой, она талантливый фотограф-любитель, давно и на профессионально высоком уровне занимающийся фотографией. В 2017 году состоялась презентация ее работ на первой персональной фотовыставке в выставочном зале Государственного музея Республики Ингушетия (г.Карабулак).

В этом же году она издала три своих авторских сборника: «Дороги мои, дороги…», «Я такая, как есть…», «Шоана, бераш (дувцараши фаьлгаши)», которые представлены в данной рубрике сайта. Сборники иллюстрированы фотоработами автора.

Творчество Розы Даурбековой представлено также на литературных интернет-порталах Стихи.ру и Проза.ру.

Даурбекова Р.Х.

Дороги мои, дороги…: сб. стих./ г. Сунжа: НБРИ, 2018. – 56 с.

Даурбекова Р.Х.

Я такая, как есть… : сб. стих. / г. Сунжа: НБРИ, – 2018. – 58 с.

Даурбекова Р.Х.

Шоана, бераш (дувцараши фаьлгаши): дувц.,фаьлг. гуллам / Р.Х. Даурбекова. Для вас, дети (рассказы и сказки): сб. рассказов и сказок. – г. Сунжа: НБРИ, – 2018. – 48 с.

Ашат Кодзоева – член Союза писателей Республики Ингушетия.с 2015 года.

Пишет стихи с детства, на ингушском и русском языках. Ранние стихи не были нигде опубликованы, а рукописи сгорели во время осетино-ингушского вооруженного конфликта 1992 года в Пригородном районе.

Первые публикации – стихотворения на русском языке и этюд в прозе «Новолуние» состоялись в газете «Знамя труда» в 2009 г.оду, вскоре стихотворения на ингушском и русском языках были опубликованы на страницах журнала «Литературни Г1алг1айче» / «Литературная Ингушетия».

Некоторые стихотворения были включены в коллективные сборники ингушских авторов «Ираз хилда хьа, Г1алг1айче», «Дом, в котором живет Книга», «Черная среда», трехтомник «Антологии ингушской поэзии» и другие.

Первый авторский сборник стихов на ингушском языке «Дог1ан мукъам» («Мелодия дождя) был издан в 2012 г. в г. Назрань.

Следующие два авторских сборника Ашат Кодзоевой на ингушском языке («Даьхен дог хьаста», «Дагалаттар») вышли в рамках издательского проекта НБРИ «Библиотека поэзии».

Несколько стихотворений Ашат Кодзоевой в переводе на русский язык ( с приведением в том числе оригинального текста) вошли в антологию «Современная литература народов России. Поэзия», которая была издана в 2017 в рамках государственной Программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации».

В 2015 году Ашат Кодзоева была принята в члены Союза писателей Республики Ингушетия.

Коазой, 1.

Дагалаттар : стих.гуллам / А. Кодзоева. Сердцу памятное: сб. стихов. – г.п. Сунжа; НБРИ, 2015 –56 с.

Коазой, 1.

Даьхен дог хьаста: стих.гуллам / А. Кодзоева. Радостью Родине: сб. стихов. – г.п. Сунжа: НБРИ, 2015. –64с.

Коазой, 1ашат.

Дог1ан мукъам : стихаш / А. Кодзоева. Мелодия дождя: сб. стихов. – г. Назрань : «Кеп», 2012. – 232 с.

Рукет Махлоева занимается творчеством с юных лет. Впервые ее стихи были опубликованы в газете «Голос Назрани» в 1997 году, а в последующем – в республиканских газетах «Сердало» и «Ингушетия», а также – в журнале «Литературни Г1алг1айче» / «Литературная Ингушетия», издающемся на ингушском и русском языках, на страницах которого периодически публикуются ее стихотворения и рассказы. Свои произведения она создает как на ингушском языке, так и на русском.

В 2001 году Рукет Махлоева стала лауреатом республиканского конкурса «Золотое перо», заняв второе место в номинации «Поэзия».

Первый авторский поэтический сборник «Са уйлай кема» («Корабль моих мыслей») Рукет Махлоевой был издан в 2005 году Национальной библиотекой Республики Ингушетия в рамках издательского проекта «Библиотека поэзии».

Один из рассказов для детей «Розайга даьннача г1алатах» («О проступке Розы») был включен в учебное пособие «Ингушская литература» для шестого класса за 2011 год.

Большой цикл стихотворений Рукет Махлоевой вошел в коллективный сборник ингушских авторов «Ираз хилда хьа, Г1алг1айче!» («Будь счастлива, Ингушетия!»), вышедший в 2012 году.

Ее творчество представлено в двух томах «Антологии поэзии» на ингушском языке в 3 т. – «Наьнах дола дош» («Слово о матери»), «Са дошо Г1алг1айче» («Моя Ингушетия») – изданной НБ РИ в 2015 году, в коллективном сборнике поэзии ингушских авторов «День нашей доблести и славы…», выпущенном НБ РИ к 70-летию Великой Победы.

В 4 томе 4-хтомника «Х1анзара г1алг1ай литература» («Современная ингушская литература»), изданном в 2013 году представлен художественный анализ творчества Рукет Махлоевой в жанрах поэзии и прозы.

В 2012 году Рукет Махлоева была принята в члены Союза писателей РИ.

Махлоева Рукъет.

Са уйлай кема: стих. Вып. 21. / Рукет Махлоева. Корабль моих мыслей. – ст. Орджоникидзевская: НБ РИ, 2005. – 46 с.

Источник

Видео

Ингушский поэтСкачать

Ингушский поэт

Ингушетия - ГIалгIайче. Стихи написаны в детстве. Прочитаны 6 лет назад.Скачать

Ингушетия - ГIалгIайче. Стихи написаны в детстве. Прочитаны 6 лет назад.

"Если мама рядом"Скачать

"Если мама рядом"

Простоквашино на ингушском языкеСкачать

Простоквашино на ингушском языке

Винни Пух (на ингушском языке)Скачать

Винни Пух (на ингушском языке)

Числовые стихи по-ингушски. Фрагмент встречи творческого объединения "КХУВРЧ".Скачать

Числовые стихи по-ингушски. Фрагмент встречи творческого объединения "КХУВРЧ".

м/ф "Майра кIант" ( "Отважный джигит" на инг. языке) - 4 серияСкачать

м/ф "Майра кIант" ( "Отважный джигит" на инг. языке) - 4 серия

Хабаев Исмаил - (поэзия, лирика, стих на чеченском) chechen poetryСкачать

Хабаев Исмаил - (поэзия, лирика, стих на чеченском) chechen poetry

Сайти сын Зоули (На ингушском языке, с субтитрами)Скачать

Сайти сын Зоули (На ингушском языке, с субтитрами)

+18 Гитлер на ингушском языке +18Скачать

+18 Гитлер на ингушском языке +18
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.