Префикс в украинском языке + видео обзор

ПРЕФІКС І СУФІКС

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 51. ПРЕФІКС І СУФІКС

Про те, як визначити префікс і суфікс, про їхню роль у слові, а також про слова, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке префікс? 2. Що таке суфікс?

409 Розгляньте схему. Поясніть, які додаткові значення вносять префікси до лексичного значення дієслова бігти? Поясніть роль префіксів.

Префикс в украинском языке

Префікс (від лат, рrае – попереду і fixus – прикріплений ) – це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить

Префикс в украинском языке

410 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Оберіть кожен одне з поданих слів – клеїти, копати. Утворіть за допомогою префіксів якнайбільше нових слів від обраного дієслова і запишіть. Позначте префікси. Обміняйтеся зошитами і перевірте один в одного правильність виконання.

411 Доберіть до поданих слів антоніми. Запишіть утворені антонімічні пари. Позначте префікси й корені.

Розв’язаний, відв’язаний, вмикати, вилізати, вдихати, відцвітати, прихилятися.

412 І. Спишіть слова, позначте в них префікси.

Співучасник, списати, примазати, протитанковий, міжміський,

II. Доберіть до кожного слова і запишіть слово з таким самим префіксом. З двома дібраними словами складіть і запишіть речення.

Суфікс (від лат. sufficus – прикріплений) – це значуща частина слова, яка стоїть після кореня і служить для утворення нових слів. НАПРИКЛАД:

Префикс в украинском языке

Для утворення слів тієї чи іншої частини мови використовують певні суфікси. НАПРИКЛАД:

– суфікси – ар(-яр), – иц, – ист, – іст, – тель служать засобом творення іменників

Префикс в украинском языкеПрефикс в украинском языке

– суфікси – н-, – ив-, – ськ-, – еньк – служать для творення прикметників

Префикс в украинском языке

– суфікси – и-, – а-, – ва-, – ува-, – ти – допомагають утворювати дієслова

Префикс в украинском языке

Прислівники та неозначена форма дієслова не мають закінчень, тому після кореня в них можуть бути лише суфікси. НАПРИКЛАД

Префикс в украинском языке

413 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в словах молоко, квіти, вітру виділені букви входять до складу закінчень, а в словах глибоко, щоранку, читати – до складу суфіксів.

414 І. Запишіть слова в три колонки: а) іменники; б) прикметники; в) дієслова. Виділіть суфікси і закінчення (де це можливо).

Матуся, дубок, дрібненький, перечитати, зубчик, відлітати, активний, сушений, шахтар, човники, мудрість, записала, водичка, бетонний.

II. З одним словом (на вибір) складіть речення з прямою мовою. Накресліть схему речення.

415 І. Прочитайте слова, знайдіть у них корені й суфікси. Поясніть відмінність у лексичному значенні слів. Які суфікси надають словам відтінку згрубілості, а які – пестливості?

Скрипка – скрипаль – скрипочка; вітер – вітерець – вітрище; ведмідь – ведмедик – ведмедище; квіти – квітень – квітник – квітувати.

II. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

Окремі суфіксальні й префіксальні слова можуть надавати тексту емоційного забарвлення та виразності.

Слова з відтінками здрібнілості, пестливості, ласкавості, ніжності, зневаги, збільшеності, згрубілості тощо можна утворити за допомогою

Префикс в украинском языке

Особливої експресії, відтінку урочистості набувають слова з префіксами по-, па-, пра-, уз-.

Префикс в украинском языке

416 Перебудуйте подані речення, посиливши їхнє емоційне забарвлення й виразність. Для цього замініть виділені слова спільнокореневими із суфіксами позитивної чи негативної оцінки.

ЗРАЗОК Здалося, що десь близько пролетіла сова. – Здалося, що десь близенько пролетіла сова.

1. Посіявся рясний дощ. 2. Перед нами розкинувся ліс. 3. Вовк повільно підкрадався до села. 4. З-під торішнього листя пробилася перша трава. 5. Вітер виє голодним вовком.

417 I. Прочитайте текст. Обгрунтуйте написання виділених слів. Напишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим.

Якщо дружити зі стежиною, вона багато цікавого розповість. Тетянка вийшла на ганок, а стежинка неначе взяла її за руку і повела за собою.

Довкола картопелька цвіте біло-рожево, соняхи в золоті бубни вигупують. Зелений огірочок виповз із грядки на стежку. Квасоля-повитиця пишається на високих тичках, їй звідтіля все видно. А гарбуз та гарбузиха з гарбузенятами сховалися під лапатим листям, щоб сонце не напекло (За В. Чухлібом).

II. Знайдіть іменники, яким суфікси надають зменшувально-пестливого відтінку. З якою метою ці слова використано в тексті? Позначте в них суфікси.

III. Доберіть із тексту по одному слову, які відповідали б таким схемам:

Префикс в украинском языке

418 Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Запишіть не менше 8 назв різних овочів і фруктів зі зменшувально-пестливими суфіксами. Складіть і запишіть п’ять речень з дібраними словами. Поясніть, якого забарвлення надали ці слова реченням.

ВАРІАНТ Б. Запишіть не менше 8 назв різних овочів і фруктів зі зменшувально-пестливими суфіксами. Напишіть невеликий текст (5-7 речень) на тему “Влітку на городі”, використавши деякі з дібраних слів. Поясніть, чи надали ці слова вашому тексту емоційного забарвлення й виразності.

Розбір слова за будовою

1. Пояснити лексичне значення слова; визначити, до якої частини мови воно належить.

2. Визначити закінчення і основу. Вказати граматичні значення, які виражає закінчення.

3. Визначити корінь, дібравши спільнокореневі слова.

4. Визначити префікс (префікси), суфікс (суфікси).

Зразок усного розбору

Липень. Слово має нульове закінчення, що вказує на називний відмінок, однину, чоловічий рід. Основа слова – липень. Добираючи спільнокореневі слова (липа, липневий, липовий), виділимо корінь – лип. Після кореня є суфікс – ень.

Зразок письмового розбору

Префикс в украинском языке

419 I. Прочитайте виразно текст, виділяючи найважливіші за змістом слова підвищенням голосу. Знайдіть речення, у якому виражено основну думку прочитаного.

Батьківщина – це дім. Дім, де ти народився, виріс, з якого щоранку біжиш у школу і куди повертаєшся. Дім, у якому легко й і радісно жити. І байдуже, чи буде то хатина в тайзі, чи шістнадцятиповерховий красень на березі великої річки, чи юрта в далекій тундрі… (Л. Захар’їн).

II. До яких частин мови належать виділені слова?

III. Виконайте усний розбір виділених слів за будовою. Розбір трьох з них запишіть.

Префикс в украинском языке

А. Мещерський. Лісовий пейзаж

420 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що, на вашу думку, означає любити рідну землю?

Схожі записи:

ТВІР-РОЗДУМ ПРО ВЧИНКИ ЛЮДЕЙ УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ Тема 15. ТВІР-РОЗДУМ ПРО ВЧИНКИ ЛЮДЕЙ Структура твору Твір-роздум про вчинки людей складається з двох основних частин: – розповідь про вчинок; –.

Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ § 27 Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я.

ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ У тобі, мово, неосяжна душа народу. С. Плачинда Ви знатимете: – з яких значущих частин складаються слова; – особливості будови вивчених частин.

Читати Урок 72. Читати – багато знати Яким словом називають героїв в українських казках? Лисичка – …, зайчик – …, вовчик – …, Мишка – ….

НЕОЗНАЧЕНА ТА ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА Морфологія. Орфографія. Дієслово & 5. НЕОЗНАЧЕНА ТА ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА Чи в радості, а чи в журбі Ти поклонися знову й знову Тому, хто виплекав.

ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ Морфологія та орфографія. Прикметник § 43. ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ Про особливості використання в мовленні коротких і повних нестягнених форм прикметників ПРИГАДАЙМО. Які особливості.

Клас. Звук [и] та буква и на його позначення Урок 2. Клас. Звук [и] та буква и на його позначення Відгадай загадку. В абетці букву ми зустріли Таку, що слів не починає. А у.

ПРАВОПИС ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ДІЄСЛІВ РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ ДІЄСЛОВО & 42 ПРАВОПИС ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ДІЄСЛІВ Що треба знати про написання закінчень дієслів 1 – ої особи.

ЧИСЛО ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМИ ТІЛЬКИ ОДНИНИ АБО ТІЛЬКИ МНОЖИНИ МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ІМЕННИК § 21. ЧИСЛО ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМИ ТІЛЬКИ ОДНИНИ АБО ТІЛЬКИ МНОЖИНИ 217. Прочитайте. Визначте число виділених іменників. 1. Коли мати.

Осінь. Знак ь. М’яка вимова приголосних перед звуком [о] Урок 14. Осінь. Знак ь. М’яка вимова приголосних перед звуком [о] Півень, горобець, ведмідь – Знак м’який в словах стоїть. Журавель, дельфін і рись –.

МОВА І МОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ Музика Михайла Вербицького Слова Павла Чубинського Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші.

ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ ПРИСЛІВНИК & 46. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ Які основні ознаки прислівника як частини мови? Прислівник – незмінна частина.

Источник

Правопис префіксів

Правопис префіксів в українській мові відповідає простим правилам, які слід запам’ятати.

Префікс – це частина слова, що стоїть перед коренем. Вона може придавати відповідний специфічний відтінок слову, а в іноді навіть кардинально змінювати його лексичне значення. Отже давайте розберемося з префіксами, щоб вміти правильно доносити свої думки.

Префікси з-/ с-

Тут все дуже просто – використання того чи іншого префікса залежить від звука, з якого починається корінь – який йде відразу після префікса.

Як же запам’ятати всі глухі приголосні? Дуже просто, адже всі вони містяться в словосполученні «Кафе «Птах».

У тих випадках, коли корінь слова починається з приголосної, префікс з- може змінюватися на зі- для милозвучності: зіграти, зібрати.

А префікс зі- в деяких випадках може чергуватися із префіксом зо-: зітліти або зотліти, зімліти або зомліти.

Префікси без-, від- (од-), між-, над-, об-, під-, перед-, понад-, пред-, роз-, через-

На відміну від префіксів с-/з- вищенаведені префікси ніколи не міняють своєї форми навіть якщо знаходяться перед глухим приголосним.

безбатченко, відлига, міжнародний, передмістя, розчинник

Префікси пре-/при-/прі

Для правильного написання цих префіксів вам не потрібно розбиратися в морфології, проте важливо знати значення слова.

Пре- вживається в більшості в прикметниках та прислівниках у 2 основних випадках:

1. Якщо за допомогою цього префікса виражається найвища ступінь ознаки предмета чи живої істоти.

пречудовий, препогано, преострий

2. У словах старослов’янського походження.

престол, преосвященство, преподобний

При- в своїй більшості вживається в дієсловах у таких випадках:

1. Якщо ця дія означає наближення до чогось.

прийти, приставити, прикотити

2. Коли це вираження приєднання до чого-небудь.

приклеїти, пришити, прибити

3. Якщо за допомогою префікса показується часткова, незавершена дія або її результат.

прилягти, присісти, призупинитися

4. У всіх похідних словах від цих дієслів.

5. У словах, утворених як результат поєднання іменників із прикметниками.

Прі- можна вживати лише в наступних словах: прізвище, прірва, прізвисько.

Частина І

Частина ІІ

Легкої вам граматики!

Буде щось незрозуміле зі шкільної програми – не вагайтеся, а задавайте питання нашим викладачам на ЗНО-Префикс в украинском языке!

Источник

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

З- (ІЗ-, ЗІ-)

1. Префікс з перед глухими приголосними к, п, т, ф, х переходить у с: сказати, спалахнути, ствердити, сфотографувати, схил. Перед усіма іншими приголосними пишемо з (іноді із): збавити, звести, зжитися, ззирнутися, зсадити, зціпити, зчепити, зшиток, ізнов.

Префікс з-(с-) виступає переважно в словах, корінь яких починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного: зекономити, зігнорувати, з’їзд, зорієнтуватися, зумовити, згаслий, змазати, знадливий, скоротити, склад і под.

У тих випадках, коли корінь слова починається сполученням приголосних, пишемо здебільшого префікс зі-: зібгати, зігнути, зідрати, зізнатися, зіпсуватися, зіставити, зіткнення, зіщулитися тощо. Префікс зі— вживається також у словах із коренем, перший склад якого становить сполучення губного та йотованого звукосполучення: зів’ялий, зім’яти, зіп’ястися тощо. У деяких словах префікс зі- чергується із зо-: зігрівати й зогрівати, зімлівати й зомлівати, зіпрівати й зопрівати, зітліти й зотліти.

БЕЗ-, РОЗ-, ЧЕРЕЗ- та ін.

2. У префіксах – без-, від- (од), між-, над-, об-, перед-, під-, понад-, пред-, роз-, через- кінцевий дзвінкий приголосний перед глухими не змінюється: безкраїй, безкорисливий, відкриття, відстань, міжконтинентальний, міжпланетний, надпотужний, обпалити, обтрусити, передплата, передчасний, підтримка, понадплановий, представник, розтягнути, розчин, розхитати, черезплічник.

ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-

3. Слід розрізняти префікси пре- і при-: префікс пре- вживається переважно в якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: прегарний, презавзятий, прекрасний, премудрий, прекрасно, препогано; префікс при- вживається переважно в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії, результат дії тощо, а також у похідних словах: прибігти, прибудувати, прикрутити, приборкати, пришвидшити; прибуття, притулок, прибраний, привабливо.

Крім того, префікс пре- виступає у словах презирливий, презирство й у словах старослов’янського походження: преосвященний, преподобний, престол, а префікс при— вживається в іменниках та прикметниках, утворених від поєднання іменників із прийменниками: пригірок, приярок; прибережний, прикордонний.

Префікс прі— вживається тільки в словах прізвисько, прізвище, прірва

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Источник

Правопис префіксів і суфіксів

Правопис префіксів

1. Префікс з- переходить в с-щ тільки перед глухими приголосними к, ‘п, т, х, ф: скипіти, списати, спиляти, сточений, стерпіти, схвалити, схилити, сформулювати, сфотографувати.
Перед усіма іншими приголосними (глухими і дзвінкими) та голосними вживають префікс з-: збити, звечора, згрупувати, здогадливий; зсувати, зчесати, зшити, зумовлений.

Якщо корінь слова починається двома чи трьома приголосними, то вживають префікс зі- (варіант префікса з-): зібганий, зібрання, зіграти, зідрати, зізвати, зізнання, зійти, зімкнути, зіпхнути, зіткнути, зітхнути. Але є випадки, коли перед двома кореневими приголосними вживають префікс з- (с-): згребти, скрикнути, сплигнути, спливати, сприймати.

У небагатьох словах маємо префікс зо-: зомлілий, зопрі­лий, зосереджений, зотлілий.

У словах зустрітися, зустріч, зустрічний, зухвалий, зу­силля вживають префікс зу-.

Префикс в украинском языке

2. У префіксах без-, воз-, роз-, через- завжди пишеться з-: безболісний, безверхий/ безперечний, безсуфіксний, безтуроботний; возвеличити, возз’єднання; розписати, розсипати, розтлумачити; черезсмужжя, черезсідельник.

3. У префіксах від-, між-, над-, об-, під-, перед-, понад’ завжди пишуться букви д, ж, б: відписати, відступити, відточений, відходити; міжпланетний, міжспілковий; над­силати, надходити; обсіяти, обтягнути; підписати, підхо­дити; передплата, передтравневий; понадплановий.

4. Префікси пре-, при-, прі- розрізняються за значенням:

а) префікс пре- використовують в якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: превеликий, прегарний, пречудовий, препогано;

б) префікс при- використовують переважно в дієсловах, що означають:

Крім того, префікс при- використовують в прикметниках, утво­рених від іменників з прийменником при: при дорозіпридорожній, при Амуріприамурський, при Волзі — приволзький, при вокзаліпривокзальний, при моріпри­морський, а також у похідних словах: придоріжжя, Приамур’я, Приволжя, Примор’я;

в) треба запам’ятати правопис слів іншомовного походжен­ня з пре-, при-, що не є префіксами: преамбула, превалювати, предикат, предикативний, президент, президія, прелюдія, прем’єра, препарат, престиж, претендент, претензія, пре­цедент; привілей, приватний, примат, призер, призма, примітив тощо;

г) префікс прі- використовують тільки в словах прізвисько, прізвище, прірва;

д) префікс пере- з значенням «наново», «по-іншому», «че­рез щось», «через когось», завершення дії пишеться з двома е: перетягти, переучити, перефарбувати, перефразувати, перехрестя, перешарок, перешкода, перешкодити та ін.
Від префікса пере- слід відрізняти частину слова пери-, яка стоїть на початку іншомовних слів і не є префіксом: перикардит, перила, периметр, перипетія, перископ, периферія.

5. Префікс від- і його варіант од- у мові художньої лі­тератури виступають, як правило, паралельно: відкинути й одкинути, відпочити й одпочити, відправити й одправити.
У науковій та спеціальній літературі вживають тільки префікс від-: відбиття, відбиток, відбій, віддієслівний, від­іменний, відкликання.

Примітка. Довідки про написання слів з тим чи іншим префіксом можна навести за такими словниками: «Орфографічний словник української мо­ви» (К. 1975), «Українська літературна вимова і наголос. Словник-довід-ник» (К. 1973), Головащук І. С. «Словник-довідник з правопису» (К-, 1979) та ін.

Правопис суфіксів

5. У чоловічих іменах по батькові пишеться суфікс -ович: Іванович, Прокопович, Васильович, Анатолійович, Мико­лайович.

Жіночі імена по батькові творять за допомогою суфік­сів -ієн-: Петрівна, Сергіївна, Василівна, Іллівна, Луківна, Яківна.

9. Суфікс -ист(ий) вживають у прикметниках після букв на позначення приголосних звуків, а суфікс -їст(ий) — після букв на позначення голосних звуків: барвистий, ліси­стий, троїстий.

11. Суфікс -ір- (-up-) вживають у ряді дієслів іншо­мовного походження: полірувати, лавірувати, буксирувати.

Источник

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Постоянные читатели

Статистика

Префікси «Пре-«, «При-«. «Прі-» в укр.мові. (и другие)

Префікси «Пре-«, «При-«. «Прі-» в укр.мові. (и другие)

Префикс в украинском языке

Префикс в украинском языке

у яких ПРЕ- та ПРИ- є складовою частиною кореня, а не префіксом.

Президент, презент, прерогатива, препарат, прейскурант, престиж, преамбула, прелюдія, пресвітер, президія, преміювати, прем’єра, презентація, претензія, прецедент, претендент, превентивний, предикат, префектура, превалювати, преферанс, презумпція

ПРИ-
Приватний, привілей, причетний, примати, примха, призер, непритомний, принцип, принаймні, прилад, призма, присудок, притаманний, природа, пригода, приймак, приймач, прикмета
_______________________________________________________________________

Без зміни кінцевого приголосного:

Відзначати, підхід, обмірковувати, надвечір,міжнародний

Префикс в украинском языке

Завжди пишуться з літерою «З»

Розписка, безпосередній, через поріг, возз’єднати, безлімітний,
розлючений

ПРІ-
У словах:
Прізвище, прізвисько, прірва, прірвистий, пріфікс (тверда ціна)

ПРИ-
У дієсловах зі значенням приєднання, наближення, частковості або результату дії:
Присісти, приєднати, приголубити, придбати

ПРЕ-
Для вираження збільшеної міри ознаки, якості та близький за значенням до слова «ДУЖЕ»
Препогано = дуже погано,
премудрий = дуже мудрий

ПЕРЕ-
Вживається в словах із значенням завершеності дії, переділу, прояву певних зусиль
Перевірити, передати,
перемогти, переконати,
переїсти, перебігти

ПРЕД-, ПРЕ-
У словах старослов’янського походження
Престол, предтеча, презирство, преосвященний, преподобний

З- (ІЗ-)
Перед голосним, а також дзвінкими та глухими приголосними
Зобов’язання, зшити, зчистити

ЗІ- (ЗО-)
Якщо корінь починається двома (трьома) приголосними
Зібрати, зомліти, зітліле й зотліле

Префикс в украинском языке

С-
Перед коренем та префіксом,
що починаються звуками
[К], [П],[Т],[Ф],[Х]
(мнемонічний прийом:КаФе «ПТаХ»)(або «КоФТа ПуХКа»):
Сповільнення, сформований, спалахнути, скочити, схарактеризувати, стримати

ПЕРИ-
Запам’ятайте слова:

Периге’й, перика’рд, пери’метр, перипеті’я, периско’п, периста’льтика, пери’стий, перитоні’т, перифері’я, перифра’за»

Мабудь, можно зробити таке припущення (правило):
якщо СЛОВО є ДІЄСЛОВОМ, або ІМЕННИКОМ, то префікс у нього буде «ПРИ-«.

Источник

Видео

Будова слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення і основа

Будова слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення і основа

ПРИСТАВКИ | УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 5 КЛАСС

ПРИСТАВКИ | УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 5 КЛАСС

Найлегше завдання на ЗН😁: префікси! [Типове завдання ЗНО]

Найлегше завдання на ЗН😁: префікси! [Типове завдання ЗНО]

Строение слова: ПРИСТАВКА, КОРЕНЬ, СУФФИКС, ОКОНЧАНИЕ | 5 класс

Строение слова: ПРИСТАВКА, КОРЕНЬ, СУФФИКС, ОКОНЧАНИЕ | 5 класс

ПРИСТАВКИ в английском / PREFIXES

ПРИСТАВКИ в английском / PREFIXES

Знайомимося з префіксом. Урок 7. Українська мова. 3 клас

Знайомимося з префіксом.  Урок 7. Українська мова. 3 клас

ПРИЗРАК НА ДВОИХ (2016) - мелодрама - HD

ПРИЗРАК НА ДВОИХ (2016) - мелодрама - HD

Отрицательные приставки: un-, dis-, in-, mis- и non-

Отрицательные приставки: un-, dis-, in-, mis- и non-

Лук Батун! Пісня українською мовою від Міні Доктора! Фиксай! Переозвучка! Українська🇺🇦

Лук Батун! Пісня українською мовою від Міні Доктора! Фиксай! Переозвучка! Українська🇺🇦

Украинский язык для русскоговорящих. Урок - 0 | АЛФАВИТ. ПРИВЕТСТВИЕ (АЛФАВІТ. ВІТАННЯ)

Украинский язык для русскоговорящих. Урок - 0 | АЛФАВИТ. ПРИВЕТСТВИЕ (АЛФАВІТ. ВІТАННЯ)
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.