Прилагательные в болгарском языке + видео обзор

Степени прилагательных имен

Эта тема тоже очень простая, и вы прощелкаете её, как пару орешков.

Как вы помните, в русском языке тоже есть степени – сравнительная и превосходная. Например:

Этот мальчик моложе, чем его брат (другими словами: более молодой)
Этот мальчик самый высокий в классе.

По-болгарски это звучит так:

Това́ момче́ е по-ма́лко от бра́та.
Това́ момче́ е най-висо́ко в класа́.

Чем же отличаются эти степени сравнения?

В первом случае мы сравниваем наше прилагательное с другими и используем частицу «по-». и предлог «от» или «отко́лкото» (как по-русски «чем»)

Во втором случае мы говорим о самом лучшем и используем частицу «най-». (по-русски «самый»)

Давайте возьмем урок из старого учебника по болгарскому языку («Учебник болгарского языка для иностранцев». София, 1972 г.), потому что я сама училась по нему и считаю его очень легким, доступным и живым. Жаль только, что там тексты уже устарели из-за политической и социальной принадлежности, но правила, как вы понимаете, остаются теми же самыми, так же, как дважды два всегда будет четыре, хоть в древней Греции, хоть в наше время.

И этот урок мне нравится своим остроумием:

Урок по фи́зика

Учи́телят по фи́зика казва:
— При по-висо́ка температу́ра все́ки предме́т ста́ва по-голя́м, по-дъ́лъг, по-широ́к, Прилагательные в болгарском языкеа при по-ни́ска – по-ма́лък, по-къс, по-те́сен. Дайте при́мер!
Еди́н учени́к да́ва сле́дния при́мер:
— Пролетта́ е по-то́пла от зи́мата. През пролетта́ деня́т е по-дъ́лъг, отко́локото през зи́мата. Прилагательные в болгарском языкеНай-то́плият сезо́н е ля́тото, тога́ва деня́т е най-дъ́лъг.

Упражнение 1.
Раскройте скобки и поставьте прилагательные в сравнительную (по-) или превосходную (най-) степень:

1. Виктор е (добъ́р) прия́тел от Ди́мо.
2. Александър Петрович е (добъ́р) преподава́тел в институ́та.
3. Пъ́тят от Со́фия до Ва́рна е (къс) отко́лкото от Со́фия до Санкт Петербург. Прилагательные в болгарском языке
4. Матема́тиката е (тру́дна) от геогра́фия.
5. Ля́тото е (то́пъл) вре́ме на годи́ната.
6. Слъ́нцето е (све́тъл) от луна́та.
7. Ри́ла е (висо́ка) планина́ в Бълга́рия.
Прилагательные в болгарском языке8. Гро́зде е (сла́дък) от я́бълка.
9. Кола́ е (ма́лка) от троле́я.

Прилагательные в болгарском языке

Текст-диалог «Меден месец и риболов»

— Ива́не, пра́вилно ли разбра́х, че ти и́скаш сам да хо́диш утре на риболо́в?
— Да. И какво́?
— И́скам да до́йда с теб, да не се чу́вствам най-само́тната в това́ загу́бено се́ло! Прилагательные в болгарском языкеИ то през ме́дения ни ме́сец!
— Аз ще хва́на ри́бките, ще се въ́рна и ти ще ми напра́виш най-ху́бавата ри́бена су́па и ще бъ́деш по-ве́села от вче́ра. Усмихни́ се, усми́вката те пра́ви по-мла́да и по-симпати́чна! Не ми харе́сваш наму́сена.
— Какво́ зна́чи по-мла́да? Та аз съм са́мо на 30 (трий́сет) годи́ни!
Прилагательные в болгарском языке— Усми́вката те сва́ля най-ма́лко 5 години и ти си с не́я по-ми́ла и по-чаро́вна.
— Мерси́ за комплиме́нта. Или́ ще хо́дим за́едно или́ аз се връ́щам вкъ́щи!
— А мо́жеш ли да се събу́диш в 5 (пет) часа́ сутринта́?
— Защо́ то́лкова ра́но? Нима́ не мо́же по-къ́сно, напри́мер в 10 (десет)?
— Ри́бата ня́ма да ча́ка. Мо́жем да я хва́нем са́мо до 6 (шест) часа́. Прилагательные в болгарском языкеА по-голя́мата ри́ба и́ска да заку́сва не по-къ́сно от 5 и полови́на.
— Ти се шегу́ваш! Какви́ са те́зи най-голе́ми, най-дебел́и, най-ху́бави ри́би? Шара́ни? Со́мове? Аку́ли?
— Откъде́ и́два то́зи сарка́зъм? Кога́то вче́ра аз ти предло́жих да изка́раме три де́на тук, на по-споко́йно мя́сто от лу́дата Со́фия, ти се съгласи́. А сега́? Сти́га ве́че си ме ядо́свала. Аз ще хо́дя на риболо́в, а ти прави́ какво́то и́скаш. Прилагательные в болгарском языкеПо-безсми́слен ра́зговор не си спо́мням да сме во́дили.
— Добре́ де, неде́й да се съ́рдиш, ще ста́на у́тре за́едно с теб и ще ви́дя и́згрева на слъ́нцето. Отда́вна си ми́слех за това́ и е́то – дори́ най-сме́шните мечти́ се изпълня́ват!
— Ра́двам се, че ти си най-у́мното моми́че от вси́чки, кои́то позна́вам. Ела́ тук. Прилагательные в болгарском языкеЗаслужа́ваш най-не́жната и най-стра́стната целувка.

Источник

Членные формы прилагательных в единственном числе

Мы с вами уже знаем, что существительные в болгарском языке приобретают членные формы, или другими словами, определенные и неопределенные артикли, в соответствующих случаях.

Кафе́то е горчиво (кофе горький), но горчи́вото кафе е поле́зно за жлъ́чката (горький кофе полезен для желчного пузыря);

Ста́ята е све́тла, но детската стая е светла (комната светлая, но детская комната светлая);

Апартаме́нтът е на втори етаж (квартира на втором этаже), но новият апартамент е на пети етаж (новая квартира на пятом этаже); аз искам да живея в новия апартамент.

Вспоминаем, что если перед словом есть предлог, то членная форма существительного или прилагательного становится краткой, то есть без буквы «т» на конце!

* Прилагательные с согласным на конце, имеют форму -ият (но́вият)

Упражнения

Упражнение 1. Прилагательные справа согласуйте с существительными в предложениях слева:

Тук има магази́н.
Еди́н чуждене́ц влиза в магази́н.

На ма́сата стои́ ва́за.
В ва́за(та) има цветя́.

Там и́ма мост.
Тролеят (троллейбус) мина́ва (проходит) под мост.

На площа́да (площадь) и́ма сгра́да (здание).
Пред сгра́да(та) и́ма па́метник.

Оби́чам да ям хляб.
хляб(ът) е то́пъл (тёплый).

Оти́вам на теа́тър.
теа́тър(ът) е в це́нтъра на града́.

Прилагательные в болгарском языке

Новият апартамент се намира в старата сграда (новая квартира находится в старом доме)
В новия апартамент има голяма баня (в новой квартире есть большая ванна).

В случае, когда к существительному относятся два и более прилагательных, членная форма остаётся только у первого прилагательного:

Централният зоологически музей е открит от 11 (единайсет) до 19 (деветнайсет) часа.
В централния зоологически музей има винаги интересни екскурзии (. всегда интересные экскурсии)

Упражнение 2. Придумайте предложения, используя эти выражения в качестве главного члена предложения или дополнения (с предлогом или без него)

Ма́лък се́лски магази́н
Бя́ла паму́чна блу́за
Голя́м тексти́лен заво́д
Че́рно ко́жено палто́
Мла́до ху́баво моми́че
Стар гръ́цки град.

Текст-диалог «Коле́т от България»

— До́бър ден! Бих и́скала да проверя́ дали́ и́ма ма́лък коле́т от Бълга́рия. Вче́ра нау́чих от бли́зката прия́телка по и́нтернет, че той ве́че е във ва́шата по́ща. Прилагательные в болгарском языке
— А по́щенската беле́жка и́мате ли?
— Не, но Христина ми да́де специа́лния код. Провере́те мо́ля по компю́търа, защо́то коле́тът е изпра́тен преди́ пет де́на.
— Добре́, сега́ ще проверя́. Ама́ да, има такъ́в коле́т. Той наи́стина е ма́лкият, са́мо 500 (петсто́тин) грама. Оба́че адре́сът бе́ше сбъ́ркан и той е зами́нал в дру́гия по́щенски клон. Прилагательные в болгарском языкеТря́бва да оти́дете там, ето ви подро́бния адре́с.
— А те рабо́тят ли о́ще? Докога́ им е рабо́тното вре́ме?
— По́щите рабо́тят по едно́ и съ́що вре́ме. И ако тръ́гнете ведна́га, ще успе́ете да полу́чите скъ́пия си коле́т.
Прилагательные в болгарском языке— Благодаря́ ви. Прия́тен ден.
— И на вас съ́що!

Источник

Прилагательные

Я обожаю прилагательные, потому что именно они украшают язык и делают его многоцветным и глубоким. Поэтому эту тему я постараюсь раскрыть наиболее подробно и широко.

(перевод: большой, маленький, синий, красный, широкий, болгарский, городской)

К сожалению, и здесь есть подводные камни. Не всегда прилагательные остаются в таком виде, как мы привыкли в русском языке.

Но опять хочу вас успокоить, даже если вы неправильно произнесёте какие-то буквы, то смысл самого прилагательного останется таким, как надо, и вас поймут.

А теперь об особенностях болгарских прилагательных:

Упражнения

Упражнение 1. Раскройте скобки и согласуйте прилагательные с родом существительных:

Прилагательные в болгарском языке(бял) блу́за, (син) море́, (тесен) път, (че́рен) палто́, (ма́лък) ча́нта, (ни́сък) стол, (зеле́н) ро́кля, (висо́к) къ́ща, (добъ́р) дете, (стро́ен) жена.

Прилагательные в болгарском языке

Упражнение 2. Переведите с болгарского на русский язык:

И вот еще прилагательные: студе́н (холодный), добъ́р (хороший), то́пъл (тёплый), здрав (крепкий, здоровый), пра́зен (пустой), соле́н (солёный), пъ́лен (полный), тъ́нък (тонкий), ле́тен (летний), дне́шен (сегодняшний), зи́мен (зимний), е́сенен (осенний), про́летен (весенний), висо́к (высокий), пари́чен (денежный).

Лек – те́жъклегкий – тяжелый (по весу), например: лек ку́фар (легкий чемодан)

Скъп – е́втин дорогой – дешевый Причем, скъп(а, о, и), как и в русском языке, применяется и в общении, например: скъ́па Ирина – дорогая Ирина, скъ́по момиченце – дорогая девочка.

Дъ́лъг – късдлинный – короткий
Дъ́лъг – кра́тъкдолгий – краткий
Широ́к – те́сенширокий – узкий
Висо́к – ни́съквысокий – низкий
Ху́бав – гро́зенкрасивый – страшный
Добъ́р – зло́бендобрый, хороший – злой
Ве́сел – тъ́женвеселый – грустный
Но́щен – дне́венночной – дневной
Ве́черен – су́трешенвечерний – утренний

Текст-диалог «Покана за приятелската вечеря»

— А́ло, Хри́си ти ли си? Ири́на се оба́жда.
— А́ло, аз съм. До́бър ден, ми́ла Иринче! Как си?
— Ама́, ка́кто ви́наги. го́ре-до́лу. Ху́баво поне́, че ня́мам неразреши́ми пробле́ми.
— Днес вечерта́ какво́ ще пра́виш?
— Засега́ о́ще не съм реши́ла. Предла́гаш ли не́що интере́сно?
— Щях да те пока́ня на го́сти.
Прилагательные в болгарском языке— На гости́? В ко́лко часа́?
— Ня́къде в пет. Ста́ва ли?
— Ами́ да, съгла́сна съм. И какво́ ще пра́вим? Пак да гле́даме скучни филми по телеви́зията и да пи́ем само́тни безалкохо́лна би́ра?
— Не! Аз изми́слих не́що интригу́ващо!
— Видя́ ли! И какво́ е това́?
— Ня́ма да разка́звам подро́бностите, но ти тря́бва да донесе́ш пря́сно си́рене, три ху́бави дома́тки, зеле́н лук, бял чесън, че́рен и черве́н пипе́р Прилагательные в болгарском языкеи две голе́ми чу́шки, не забра́вяй и ху́бав ко́пър и магадоно́з.
— Си́рене? Ти да не ми́слиш за пъ́лнени чу́шки? Ама́ черве́ните дома́тки за какво́ са?
— Не пи́тай ни́що предвари́телно! Са́мо да ми ка́жеш – ще донесе́ш ли? Нали́ си отгово́рно моми́че и ве́рна прия́телка?
— Да, разби́ра се! И все пак кажи́ поне́ две кра́тки ду́ми, какво́ ще го́твим? И кой ще до́йде о́ще осве́н ме́не?
Прилагательные в болгарском языке— Ще до́йдат Ру́мен и Ива́йло. Те́зи ве́сели и заба́вни момчет́а!
— Наи́стина ли? Разби́ра се, ще донеса́ вси́чко, какво́то ка́жеш. А ви́но или раки́я тря́бва ли? — Момче́та ще донеса́т, а ни́е с теб ще напра́вим вку́сния миш-маш.
— Аааа, миш-маш, аз го оби́чам. Жълт и уха́нен, с по́вече люби́мите ми яйца́ и мно́го зеле́н от наръ́сения отго́ре магдано́з.
— Ехха, и на мен поте́коха слю́нките. А́йде, ча́кам те.
Прилагательные в болгарском языке— До сре́ща!
— Чао!

Источник

В этом уроке рассмотрены следующие темы: Прилагательные, обозначающие цвета, формы и размеры. Этот курс подготовлен чтобы помочь Вам изучить грамматику и пополнить словарный запас. Постарайтесь сконцентрироваться на последующих примерах, так как они очень важны для изучения языка.

Прилагательные

В последующей таблице приведены некоторые примеры, пожалуйста прочтите их внимательно и определите, смогли ли Вы их понять.

Вы закончили работу с первой таблицей. Заметили ли Вы какие-нибудь грамматические шаблоны? Постарайтесь использовать эти же слова в разных предложениях.

Следующая таблица поможет Вам более глубоко разобраться в этой теме. Важно запоминать любые новые слова, которые Вам встречаются, потому что они понадобятся позже.

ПрилагательныеПрилагательные
цветацветове
черныйчерен
синийсин
коричневыйкафяв
серыйсив
зеленыйзелен
оранжевыйоранжев
пурпурныйлилав
красныйчервен
белыйбял
желтыйжълт
размерыразмери
большойголям
глубокийдълбок
длинныйдълъг
узкийтесен
короткийкъс
небольшоймалък
высокийвисок
толстыйдебел
тонкийтънък
широкийширок
формыформи
круговойкръгъл
прямойправ
квадратныйквадратен
треугольныйтриъгълен
вкусывкус
горькийгорчив
свежийпресен
соленыйсолен
кислыйкисел
острыйпикантен
сладкийсладък
качествакачества
плохойлош
чистыйчист
темныйтъмен
трудныйтруден
грязныймръсен
сухойсух
легколесен
пустойпразен
дорогойскъп
быстрыйбърз
иностранныйчуждестранен
полныйпълен
хорошийдобър
жесткийтвърд
тяжелыйтежък
недорогойевтин
светсветлина
местныйместен
новыйнов
шумныйшумен
старыйстар
мощныймощен
тихийтих
правильныйправилен
медленныйбавен
мягкиймек
оченьмного
слабыйслаб
мокрыймокър
неправильныйгрешен
молодоймлад
количестваколичества
нескольконяколко
маленькиймалко
многиемного
многомного
частьчаст
некоторыенякой
нескольконяколко
целоецял

Источник

лексический состав

Болгарский язык принадлежит к группе славянских языков. Об этом свидетельствует его грамматический строй и словарный состав. Лексика болгарского языка в значительной своей части славянская. Болгарские слова вода, река, земя, стена, човек, летен, беден, зная, играя и т. д. мы находим во многих славянских языках, что объясняется общностью происхождения славянских языков из праславянского языка.

Однако в результате длительного самостоятельного развития отдельных славянских языков в их словарном составе произошли значительные изменения. В настоящее время трудно найти общее славянское слово, которое бы семантически совсем не различалось в разных славянских языках. Так, в болгарском и русском языках основные значения слов «жена» и «муж» уже не совпадают: в болгарском языке основные значения этих слов будут «женщина» и «мужчина». Гораздо чаще не совпадают вторичные значения. Так, основное значение прилагательного висок и «высокий» в обоих языках будет общим: висок човек — «высокий чело- век». Однако в болгарском языке это прилагательное имеет еще и значение «громкий»: висок смях, висок глас. Иногда слово, употребительное в одном языке только в каком-либо стиле или в определенном фразеологическом обороте, в другом славянском языке вступает в разнообразные семантические связи, имеет много значений. В русском языке прилагательное «дебелый» встречается довольно редко. В болгарском же языке это прилагательное широко употребляется в различных значениях: дебел — «толстый», «глубокий» (о снеге), «низкий» (о голосе), «густой» (о тени), «грубый», «простой».

В некоторых случаях значения общих слов совсем разошлись. Так, слово гора в болгарском языке имеет значение «лес».

Следует еще иметь в виду то, что литературное слово одного славянского языка в другом может быть известно лишь в диалектах. Болгарское слово лани «в прошлом году» хорошо известно в русских говорах. Русское слово «окно» на болгарский переводится словом прозбрец. Однако в болгарских говорах известно слово окно в значении «отверстие».

В болгарском языке до сих пор хорошо сохраняются древние славянские термины родства и свойства, часть которых встречается в русских говорах. Однако утрачено слово «отец», вместо которого находим слово баща.

В словарном составе болгарского языка находим много заимствований из различных языков. Наиболее древними являются заимствования из греческого и латинского языков, которые проникли в болгарский язык из языка эллинизированных и романизованных племен Балканского полуострова. Немало слов греческого происхождения проникло в болгарский язык из литературного греческого языка (византийского), из народного греческого языка. В современном болгарском языке встречается много слов греческого происхождения. Особенно много их в южных болгарских говорах. Но и в современном литературном языке широко встречаются грецизмы: ела — елате, липса, мириша, хора и многие другие.

После освобождения болгарского народа от турецкого ига болгарский язык начал очищаться от турцизмов. Еще со времени Ивана Богорова многие болгарские филологи стремились очистить родной язык от турецких заимствований. Эта работа стала особенно интенсивно проводиться в последние 50 лет, в результате чего многие турецкие заимствования, часто встречающиеся еще в произведениях Христо Ботева, Любена Каравелова, Ивана Вазова, Алеко Константинова, Пенчо Славейкова и др., в современном литературном языке уже не употребляются. Однако и теперь литературный язык имеет много турецких слов (ср. таван, юмрук, касапин, балдьза, саксия, сакат и многие другие). Число турцизмов в литературном языке колеблется в зависимости от стиля и жанра произведения. Особенно много турцизмов встречается в юмористических произведениях, в газетных фельетонах, широко и свободно отражающих разговорный язык (напр., в языке еженедельника «Стършел»).

Влияние турецкого языка сказалось и на грамматике болгарского языка. Так, под воздействием турецкого глагола в болгарском языке сформировалась категория пересказывательного наклонения (см. «Глагол»). Имеются следы турецкого влияния и в синтаксисе.

Турецкие заимствования подчиняются правилам болгарского языка. Так, имена существительные распределяются по грамматическим родам по законам болгарской грамматики. Турецкие слова махала, чешма, халка, боя, чорба и многие другие в болгарском являются словами женского рода, слова юмрук, таван, санджак, байрак, акъл — словами мужского рода, слова кюше, гюбре, шише — словами среднего рода. Однако в некоторых случаях турецкие заимствования не подчиняются правилам болгарского языка. Именно так обстоит дело, например, с теми турецкими заимствованиями, которые в болгарском языке приобрели значение прилагательных. Эти прилагательные не изменяются по родам и не имеют морфологических признаков прилагательных: абраш, айлак, серт, махмурлия и др. В словаре эти прилагательные имеют помету прил. неизм.

В соответствии с правилами турецкого ударения большинство турецких слов в болгарском языке имеет ударение на последнем слоге: софра, буркан, зарзават и др. Однако в ряде случаев турецкие заимствования имеют ударение на гласном начального слова: чанта, соба, тенджера и др.

Почти все глаголы турецкого происхождения относятся к 3 спряжению: артисвам, куртулисвам, уйдисвам и др. Турецкие глаголы в болгарском языке характеризуются повышенной экспрессивностью.

Очень много в болгарском языке турецких наречий, союзов, частиц и междометий: бе, бре, башка, демек, белки, санким и др.

Освободиться от многих устаревших турецких и греческих слов помог русский язык. Влияние русского языка на болгарский начинается еще в XVII в. С этого времени русская письменность получает распространение в Болгарии. В связи с этим русские слова широко заимствуются деятелями болгарской письменности. Особенно много их встречаем, например, у Паисия Хилендарского, Софрония Врачанского и др. (XVIII в.). Многие пишут в это время на смешанном русско-болгарском языке, так как знание русского языка в ту эпоху среди образованных людей было очень распространено. В XIX в. деятели болгарского возрождения стремятся болгаризовать русские слова, т. е. придать им типические фонетические черты болгарского языка. Влияние русского языка становится особенно сильным после освобождения Болгарии в 1878 году. По русскому образцу в Болгарии создаются государственный аппарат, армия, школы. В связи с этим болгарами заимствуется значительное число специальных русских терминов. Начинается влияние русской науки во всех областях знания, в болгарский литературный язык проникает много русских научных терминов.

Проводником русского влияния становится русская художественная литература. Несколько поколений болгарской интеллигенции воспитывалось на произведениях Пушкина, Гоголя, Некрасова, Тургенева, Толстого и других великих русских писателей. Первое знакомство с величайшими произведениями мировой литературы также началось по переводам с русского языка.

Через русский язык в болгарский в XIX столетии пришло много заимствований из западноевропейских языков (главным образом из немецкого и французского). Однако в XX столетии много слов было заимствовано непосредственно из немецкого, французского, английского и итальянского языков.

После Октябрьской революции влияние русского языка приобретает иные формы. Заимствуется много слов, возникших у нас в связи с социалистическим строительством (такие слова, как колхоз, совхоз, пятилетка и многие другие). Еще более интенсивным становится влияние русского языка после 9 сентября 1944 года.

Общее число русских заимствований не поддается точному учету. Во многих случаях заимствования из русского языка не имеют специфических для русского языка фонетических и грамматических признаков. В таком случае ответ могут дать лишь болгарские народные говоры. Положение еще осложняется тем, что многие русизмы в болгарском языке имеют черты собственно болгарского языка (точнее старославянского). Это те русские старославянизмы, которые в самом болгарском языке вышли из употребления, но позже были заимствованы из русского языка.

Иногда русские заимствования вступают в сложные взаимоотношения с болгарскими словами. Общий внешний облик слова может привести к своеобразному болгаро-русскому симбиозу, когда одни значения данного слова являются для болгарского языка своими, другие — характеризуют русское заимствование. Так, слово срочен в значении «срочный, спешный», является русизмом (напр., срочни мерки, срочна задача), а в значении «связанный с определенным сроком» не может быть причислен к русским заимствованиям (напр, срочно изплащане, срочно домашно упражнение).

Источник

Видео

Уроки болгарского языка. Имена прилагательные в болгарском. Урок 11

Уроки болгарского языка. Имена прилагательные в болгарском. Урок 11

Болгарский язык. Грамматика. 02 Имя прилагательное

Болгарский язык. Грамматика. 02 Имя прилагательное

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК ЗА 10 МИНУТ!

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК ЗА 10 МИНУТ!

Уроки болгарского языка. Местоимения. Урок 15

Уроки болгарского языка. Местоимения. Урок 15

Уроки болгарского языка. Изучение новых слов: прием гостей, поведение за столом. Урок 18

Уроки болгарского языка. Изучение новых слов: прием гостей, поведение за столом. Урок 18

Учим Болгарский язык. ЧИСЛА и время.

Учим Болгарский язык. ЧИСЛА и время.

Болгарский язык. 11. Род, число, определенная форма прилагательных

Болгарский язык. 11. Род, число, определенная форма прилагательных

Польский. Тема: Прилагательные

Польский. Тема: Прилагательные

Уроки болгарского языка. Прошедшее совершенное время. Урок 12

Уроки болгарского языка. Прошедшее совершенное время. Урок 12

Уроки болгарского языка. Виды глаголов в болгарском. Совершенное действие. Образование слов. Урок 4

Уроки болгарского языка. Виды глаголов в болгарском. Совершенное действие. Образование слов. Урок 4
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.