Прошедшие времена в болгарском языке + видео обзор

Прошедшее несовершенное время (что делал(а)?) обозначает действие, не оконченное к моменту в прошлом, о котором идет речь.

Имперфект, образованный от глаголов несовершенного вида, обозначает действие в прошедшем, которое:

а) длилось и не прекращалось в определенный момент в прошедшем, например:

Като́ изля́зохме навъ́н, видя́хме че вале́ше. — когда мы вышли на улицу, увидели, что шел дождь.

б) регулярно повторялось в определенный период в прошедшем:

Ця́лата е́сен все́ки ден вале́ше. — всю осень каждый день шел дождь.

Като́ наме́реха сигнату́рата на кни́гата, те попъ́лваха за́емна беле́жка.
Когда они находили код книги, то заполняли библиотечный запрос.

Формы прошедшего несовершенного времени образуются от особой основы и следующих окончаний:

Единственное числоМножественное число
АзНие-хме
Ти-шеВие-хте
Той/тя/то-шеТе-ха

У глаголов 1-го и 2-го спряжения коренным гласным становится : чета́-четя́х; вървя́-вървя́х, если ударение падает на окончание.

И , если ударение падает на основу: у́ча-у́чех, пи́ша-пи́шех.

У глаголов 3-го спряжения основа совпадает с основой настоящего времени: бъ́рза-бъ́рзах (торопился), отгова́рям-отгова́рях (отвечал).

чета́читать

1. аз четя́х
2. ти чете́ше
3. той/тя чете́ше

1. ние четя́хме
2. вие четя́хте
3. те четя́ха

мълча́молчать

1. аз мълча́х
2. ти мълче́ше
3. той/тя мълче́ше

1. ние мълча́хме
2. вие мълча́хте
3. те мълча́ха

лежа́лежать

1. аз лежа́х
2. ти леже́ше
3. той/тя леже́ше

1. ние лежа́хме
2. вие лежа́хте
3. те лежа́ха

и́скамхотеть

1. аз и́сках
2. ти и́скаше
3. той/тя и́скаше

1. ние и́скахме
2. вие и́скахте
3. те и́скаха

мо́гамочь

1. аз мо́жех
2. ти мо́жеше
3. той/тя мо́жеше

1. ние мо́жехме
2. вие мо́жехте
3. те мо́жеха

яместь

1. аз ядя́х
2. ти яде́ше
3. той/тя яде́ше

1. ние ядя́хме
2. вие ядя́хте
3. те ядя́ха

Теперь давайте сравним уже знакомые нам виды прошедшего времени глголов:

Прошедшее совершенное время
Минало свършено време – что сделал?

Бо́би и Ди́до игра́ха шах. (. сыграли в шахматы)
Те изпи́ха студе́на вода́. (они выпили холодной воды)
Цве́тето увя́хна (цветок завял)
Рису́нката ста́на краси́ва. (рисунок стал красивым)

Прошедшее несовершенное время
Минало несвършено време – что делал?

Бо́би и Ди́до игра́еха шах. (несколько раз играли в шахматы)
Те пи́еха студе́на вода́. (время от времени пили воду)
Цве́тето увя́хваше. (цветок увядал)
Рису́нката ста́ваше краси́ва. (рисунок становился красивым)

Чаще всего прошедшеее несовершенное время используется, когда мы говорим о вчерашнем дне или о себе, или о тех, кого встречали в течение дня. Например:

Вче́ра бе́ше мно́го ху́баво вре́ме, ние се разхо́ждахме из па́рка и следя́хме за ле́бедите, кои́то плу́ваха в е́зерото и ядя́ха хляб, ко́йто хвъ́рляха хо́рата от брега́.
Вчера была чудесная погода, мы гуляли в парке и следили за лебедями, которые плавали по озеру и ели хлеб, который бросали люди с берега.

Упражнение 1. Прочтите текст и поставьте выделенные глаголы в исходную форму.

На́шата центра́лна библиоте́ка е до́ста голя́ма. Вче́ра хо́дих там да наме́ря една́ ва́жна за мен кни́га. Вля́зох в за́лата, там и́маше мно́го хо́ра. Те стоя́ха на опа́шката и ча́каха сво́я ред. Като́ ви́деха сво́я но́мер на екра́на, пода́ваха докуме́нтите си на гише́то и там взе́маха беле́жки за молби́. Като́ наме́реха сигнату́рата на кни́гите, попъ́лваха за́емна беле́жка, впи́сваха и́мето си, загла́вието и изда́нието на то́ма. По́сле пода́ваха беле́жката на библиотека́рката. Тя вли́заше в книгохрани́лището и проверя́ваше дали́ кни́гата е свобо́дна. Прошедшие времена в болгарском языкеНо че́сто се връ́щаше и ка́зваше: «Кни́гата е зае́та».

Мно́го чита́тели седя́ха на ма́сите и четя́ха задълбоче́но вся́какви кни́ги, списа́ния и албу́ми. Кога́то свъ́рших това́, кое́то на мен ми тря́бваше, изля́зох от библиоте́ката и видя́х, че вале́ше един си́тен га́ден дъжде́ц. Реши́х да ти́чам, бъ́рзах да не ста́на мо́кра, защо́то ня́мах чадъ́р. О́баче не мо́жех да сти́гна до бло́ка си без да съм намо́крена. И все пак се ра́двах, че те́зи дни хо́дех Прошедшие времена в болгарском языкев библиоте́ката и там се у́чех. Ми́сля, че и́зпитът ще ми́не добре́.

Прошедшие времена в болгарском языке

Содержание
 1. Текст-диалог «Среща»
 2. Аорист – прошедшее время глаголов совершенного вида второго спряжения
 3. Текст-диалог «Ра́зговор на прия́телки»
 4. Аорист – прошедшее время глаголов совершенного вида третьего спряжения
 5. Прошедшее неопределённое время в болгарском языке
 6. Прошедшее время в болгарском языке
 7. Сколько времён в болгарском языке?
 8. 1) Настоящее время (Сега́шно вре́ме)
 9. 2) Прошедшее законченное время (Ми́нало свъ́ршено вре́ме)
 10. 3) Будущее время (Бъ́деще вре́ме)
 11. 4) Прошедшее незаконченное время (Ми́нало несвъ́ршено вре́ме)
 12. 5) Прошедшее неопределённое время (Ми́нало неопределе́но вре́ме)
 13. 6) Прошедшее предварительное время (Ми́нало предвари́телно вре́ме)
 14. 7) Будущее время в прошедшем (Бъ́деще вре́ме в ми́налото)
 15. 8) Будущее предварительное время (Бъ́деще предвари́телно вре́ме)
 16. 9) Будущее предварительное время в прошедшем (Бъ́деще предвари́телно вре́ме в ми́налото)
 17. Видео

Текст-диалог «Среща»

— До́бър ве́чер, Калинче! Отда́вна не съм те ви́ждал. Как си?
— Аз съм добре́. Вче́ра и́мах рожде́н ден.
— Така́ ли? Не зна́ех, и́наче бих те поздрави́л.
— Да, аз вече те изгу́бих от по́гледа си. Къде́ се мо́ткаше, Жоро?
Прошедшие времена в болгарском языкеХо́дих до Москва, там и́мах еди́н серио́зен ра́зговор за евентуа́лната ра́бота след университе́та.
— Ааа, чести́то! А аз вче́ра го́твих, пе́кох, чи́стех, ми́ех, с една́ ду́ма се измори́х като́ ку́че. Сле́дващият път ня́ма да ка́ня го́сти вкъ́щи. По-добре́ да се събере́м в ня́какъв рестора́нт.
— Да, разби́ра се. А сега́ мо́га ли да те пока́ня на едно́ кафе́? Свобо́дна ли си?
Прошедшие времена в болгарском языке— Ами́ да! С удово́лствие ще пи́я с теб едно́ ху́баво кафе́! И ще слу́шам тво́ите при́казки.

(обратите внимание на выделенные глаголы, все они стоят или в прошедшем совершенном, или несовершенном, или в настоящем времени или в будущем. Поставьте к ним вопросы и тогда поймёте разницу в их использовании.)

Источник

Аорист – прошедшее время глаголов совершенного вида второго спряжения

Напомним, что такие глаголы используются чаще всего, когда человек говорит о прошедших событиях и отвечает на вопрос «Что сделал?» Конечно же, здесь тоже есть свои правила, но если вы поймёте, что происходит с одним из глаголов, то легко уже будет понять, как изменяется аналогичный по построению основы другой глагол.

Самое приятное в использовании этих глаголов, что они больше всего похожи на русские глаголы и поэтому аналогии очень уместны. Например:

у́ча – учих;
поздравя́ – поздрави́х
(приветствовать/поздравлять);
преброя́ – преброи́х (пересчитать, сосчитать)

Как видите, в основе этой формы остаётся «и», как и в настоящем времени, и это правило подходит к большей части глаголов 2-го спряжения:

У́ча, изпра́тя, изпу́ша, реша́, греша́ се, замълча́, преброя́, строя́, поздравя́ и т.п.

Обратите внимание на ударение – оно, как правило, остаётся в таком же виде, как это было в настоящем времени.

Основу на имеют непереходные глаголы с ударением на окончании. Например:Основу на имеют немногие глаголы, например:
хо́дя (ходить)седя́ (сидеть) и летя́ (лететь)мълча́ (молчать); издъ́ржа (выдержать, пережить)
Аз хо́дихАз седя́х, летя́хАз мълча́х, издържа́х
Ти хо́диТи седя́, летя́Ти мълча́, издържа́
Той/тя хо́диТой/тя седя́, летя́Той/тя мълча́, издържа́
Ни́е хо́дихмеНи́е седя́хме, летя́хмеНи́е мълча́хме, издържа́хме
Ви́е хо́дихтеВи́е седя́хте, летя́хтеВи́е мълча́хте, издържа́хте
Те хо́дихаТе седя́ха, летя́хаТе мълча́ха, издържа́ха

Также спрягаются глаголы: поздравя́ – поздрави́х (приветствовать); строя́ – строи́х (строить); защитя́ – защити́х (защитить); вървя́ – вървих (идти).

Исключение: глагол спя (спать) спах, спа, спа, спа́хме, спа́хте, спа́ха.

Вървя́идти

Ед. число/мн. число
Положительная форма

Аз вървя́х (я шла)
Ти вървя́
Той/тя вървя́
Ние вървя́хме
Вие вървя́хте
Те вървя́ха

Ед. число/мн. число
Вопросительная форма

Аз вървя́х ли?
Ти вървя́ ли?
Той/тя вървя́ ли?
Ние вървя́хме ли?
Вие вървя́хте ли?
Те вървя́ха ли?

Ед. число/мн. число
Отрицательная форма

Аз не вървя́х
Ти не вървя́
Той не вървя́
Ние не вървя́хме
Вие не вървя́хте
Те не вървя́ха

Исключение:

Забеле́жа (заметить, обратить внимание)

Ре́ша коса́ (расчесывать волосы)

меняется Ж на З

меняется Ш на С

Упражнения

Упражнение 1. Раскройте скобки и поставьте глаголы в прошедшее совершенное время.

1. Той вче́ра (забра́вя) сво́ята пъ́тническа ча́нта на лети́щето.
2. Ни́е (запа́зя) ху́бави спо́мени за та́зи екску́рзия.
3. Аз (изва́дя) портмоне́ и (платя́) на сервитьо́ра.
4. Деца́та (изпла́ша се) от неоча́квана светка́вица.
Прошедшие времена в болгарском языке5. Ти (изпра́тя) ли коле́т на ма́йка си?
6. Той преди́ да влезе в кабинета, (изпуша) цигарата.
7. Депута́тите (изпъ́лня) обеща́нията си и сега́ до бло́ка ни и́ма де́тска площа́дка.
8. Накра́я (настъ́пя) то́пли дни.
9. Напосле́дък (свъ́рша се) дъжд и (ста́на) су́хо.
10. Той не (спо́мня си), как се ока́за в па́рка.
Прошедшие времена в болгарском языке11. Гео́рги (събу́дя се) мно́го ра́но и ведна́га (вклю́ча) телеви́зия, за да нау́чи не́що но́во и интере́сно.

Прошедшие времена в болгарском языке

Упражнение 2. Раскройте скобки и поставьте глаголы в форму прошедшего времени.

1. Ми́налата неде́ля аз (празну́вам) рожде́ния си ден.
2. Той (защитя́) до́кторската дисерта́ция.
3. Ни́е (вървя́) по тъ́мните у́лици и (мълча́).
4. Тя (лежа́) уж бо́лна ве́че ня́колко дни, си́гурно не и́ска да хо́ди на ра́бота.
Прошедшие времена в болгарском языке5. Самоле́тите се (приземя́) то́чно в 12-00 (в дванайсет), и ни́е (успе́я) да сре́щнем на́шите го́сти навре́ме.
6. Аз не (спя) ця́ла нощ, все (ми́сля) за не́го.
7. Ви́е (гле́дам) ли ве́че но́вия филм?
8. Тя (изпра́тя) сво́ите го́сти и въздъ́хна с облекче́ние.
Прошедшие времена в болгарском языке9. Ни́е не (забеле́жа) гре́шката му.
10. Ви́е (хо́дя) ли вче́ра на рестора́нта?

Прошедшие времена в болгарском языке

Текст-диалог «Ра́зговор на прия́телки»

— До́бър ден, Ла́ри! Как си? Ти успя́ ли вче́ра да завъ́ршиш сво́ята броде́рия за изло́жба?
— До́бър ден, Ле́нче! Благодаря́ те, че се гри́жиш за ме́не. Ама́. не. Не ми сти́гнаха конци́ и аз ху́кнах да ги купу́вам, а се ока́за, че магази́н се затво́ри заради́ ня́каква глу́пава прове́рка. И сега́ оти́вам до друг магази́н.
Прошедшие времена в болгарском языке— И́скаш ли да те придру́жа? Аз и́мам свобо́дно вре́ме.
— Да, с удово́лствие. Хем ми е прия́тно с теб, хем ми да́ваш ня́какви препоръ́ки. А ти вче́ра какво́ пра́ви?
— Аз хо́дих на ки́но с Ангели́на. Но не ми харе́са фи́лма. Бе́ше до́ста ску́чно, гла́вните геро́и непрекъ́сното ти́чаха ната́м-наса́м, ся́каш не зна́еха, къде́ да наме́рят ду́ми да си разбер́ат, уж разгова́ряха, но така́ и не се полу́чи у тях любо́в. Прошедшие времена в болгарском языкеДва ча́са една́ така́ва тъпоти́я, напра́во ми се разболя́ глава́та.
— Съчу́вствам. Аз отда́вна не хо́дя на ки́но. Не оби́чам, кога́то стре́лят, уби́ват, взривя́ват или пък ска́чат в легло́то са́мо след еди́н по́глед. Аз съм романти́чно моми́че и на мен ми се и́ска хо́рата да запа́зят ня́какви све́тли чу́вства.
— Пра́ва си ти. Аааа, виж магази́нчето е отво́рено. Дай да вле́зем!
Прошедшие времена в болгарском языке— Добре́. Ми́сля, че тук и́ма ху́бав и́збор на вси́чко, кое́то ти тря́бва.

Ку́чешки виц (собачий анекдот)

Источник

Аорист – прошедшее время глаголов совершенного вида третьего спряжения

Не пугайтесь слова «аорист», надо просто помнить, что есть такие формы глаголов в прошедшем времени, которые используются чаще всего.

К моему большому сожалению, в болгарском языке 5 прошедших времен, что всегда удивляет и поражает русских людей, которые привыкли, что в их родном языке только одно прошедшее время.

Самое смешное, что не все болгары знают это загадочное слово. Когда я спросила одного своего знакомого чистокровного болгарина: «Аорист часто ли используется при общении?» Он удивленно спросил: а что это?

Но также встречается и у глаголов несовершенного вида и передает однократное длительное действие, которое прервалось или завершилось к моменту речи: «той не спа ця́ла нощон не спал целую ночь».

Говорящий должен быть действующим лицом или свидетелем действия. Пример: Сно́щи телефони́рах на Анна (вчера вечером я звонила Анне).

зара́двам се (обрадоваться)

В прошедшем времени (аористе), как вы уже догадались, эти глаголы отвечают на вопрос: что сделал (сделала, сделали)? (то есть совершили) и получают следующие окончания:

изча́кам (подождать)

Точно также спрягаются следующие глаголы: избя́гам (убежать), изви́кам (крикнуть, позвать), ядо́сам се (злиться), огле́дам се (осмотреться), поръ́чам (заказать), прегле́дам (просмотреть, осмотреть), закъ́сам (попасть в затруднение), харе́сам (понравиться) – и все глаголы, которые имеют в первом лице единственного числа окончание «м» и отвечают на вопрос: что сделать?

Упражнение 1.
Раскройте скобки и поставьте глагол в прошедшее время в соответствии с вышеуказанной таблицей.

Прошедшие времена в болгарском языке

Котешки виц

Еди́н котара́к хва́нал една́ ми́шка и й ка́зал:
— Ей сега́ ще те изя́м!
Тя изпла́шено го погле́дна и му се примо́ли:
— Неде́й, моля те. Ако́ ме оста́виш, ще ти дам едно́ сала́мче, Прошедшие времена в болгарском языкекое́то аз па́зя в хлади́лника си вкъ́щи. Пусни́ ме!
Той поми́сли, поми́сли и я пу́сна, а тя избя́га и се скри́. Ко́тката оба́че заста́на пред ду́пката и имити́райки ку́чешки глас, запо́чна да ла́е. Ми́шката си поми́сли: „Ехаа, си́гурно ку́чето хва́на ко́тката, дай да ви́дя та́зи чуде́сна карти́нка!“ и изле́зе. Оба́че ко́тката хва́на мишле́нцето в ла́пите си и, обли́звайки, ка́за:
Прошедшие времена в болгарском языке— Ей, ко́лко е ху́баво да зна́еш поне́ еди́н чужд ези́к! Винаги ще печелиш!

Источник

Прошедшее неопределённое время в болгарском языке

Прошедшее время в болгарском языке

Oсвойте болгарский язык за 20 дней с гарантией результата!
Получите мгновенный доступ к онлайн курсу.

Сколько времён в болгарском языке?

Постараемся разобраться в системе времён болгарского языка, поскольку именно эта часть грамматики часто вызывает сложности с пониманием и последующим применением на практике. Освоение этой части грамматики позволит лучше понимать болгарские тексты и увереннее себя чувствовать в устной коммуникации.

В современном болгарском языке выделяют 9 времён. В русском — их три. Значит ли это, что болгары живут в каком-то ином пространственно-временном континууме, постичь законы которого нам не под силу? Конечно, нет. Для носителей любого языка объективна не только окружающая нас реальность (в пространственном смысле), но и время, его ход и разделение на то, что уже прошло, то, что есть, и то, что будет.

Давайте приступим к рассмотрению простых времён в болгарском языке (которые по своему смыслу совпадают с русскими). Условимся, что моментом речи мы будем называть сам речевой акт, когда человек передаёт информацию (говорит / рассказывает о чём-либо).

1) Настоящее время (Сега́шно вре́ме)

Настоящее время в болгарском языке не отличается от настоящего времени в русском. Оно выражает действие, которое совершается в момент речи или же выражает состояние, которое реализуется в этот момент. Также с помощью этого времени мы констатируем настоящие факты.

Аз пра́вя харти́ен самоле́т. — Я делаю бумажный самолёт.

Ти пи́шеш пи́смо. — Ты пишешь письмо.

Господи́н Ра́дев е президе́нт на Репу́блика Бъ́лгария. — Господин Радев – президент республики Болгария.

2) Прошедшее законченное время (Ми́нало свъ́ршено вре́ме)

Действие в этом времени, передаваемое глаголом, полностью состоялось до момента речи. Оно осталось в прошлом. Никакого отличия от русского прошедшего времени.

Аз ку́пих кола́та. — Я купил машину.

Вче́ра реши́хме да у́ча бъ́лгарския ези́к. — Вчера решили учить болгарский язык.

3) Будущее время (Бъ́деще вре́ме)

И снова никаких неожиданностей. Это время, как и в русском, означает действие, которое должно или может произойти после момента речи (но не факт, что произойдёт).

Аз ще чета́ кни́гата у́тре. — Я буду читать эту книгу завтра.

Те ще зами́нат за Ва́рна следо́бед. — Они отправятся в Варну после обеда.

Всё просто, не так ли? Эти времена, кстати, так и называются — простые глагольные времена.

Дело в том, что в простых временах все действия передаются относительно момента речи:

— настоящее время фиксирует то, что есть сейчас (на момент речи);

— прошедшее – то, что случилось и осталось в прошлом к моменту речи;

— будущее – то, что произойдёт после момента речи;

Шесть оставшихся времён называются сложными глагольными временами. Давайте посмотрим в чём же их «сложность».

4) Прошедшее незаконченное время (Ми́нало несвъ́ршено вре́ме)

Это время нужно использовать, если говорящий сообщает о неком действии, которое на момент речи, возможно, ещё не завершилось. То есть рассказчик знает, что действие началось, но закончилось ли оно на момент речи или же продолжается — ему неизвестно. Если бы он точно знал, что действие завершено, то использовал бы простое законченное время. Сравните:

Те игра́еха фу́тбол. — Они играли в футбол. [Незаконченное]

Те игра́ха фу́тбол. — Они играли в футбол. [Законченное]

На момент речи ничего неизвестно о том, закончили ли они играть в футбол или же продолжают. Потому рассказчику правильнее будет при таких обстоятельствах использовать незаконченное время. Как видите, разница заключается только в глаголе: его спряжение в прошедшем незаконченном времени отличается от спряжения в прошедшем законченном времени.

5) Прошедшее неопределённое время (Ми́нало неопределе́но вре́ме)

В данном случае действие уже произошло, оно осталось в прошлом и говорящему об этом хорошо известно. Но вот результат этого действия даёт о себе знать в момент речи.

Ця́ла нощ съм спал, затова́ сега́ гото́в съм за ра́бота. — Я спал всю ночь, поэтому сейчас готов к работе.

6) Прошедшее предварительное время (Ми́нало предвари́телно вре́ме)

Как и в предыдущем случае, действие уже произошло, оно осталось в прошлом. Но вот результат этого действия связан не с настоящим моментом речи, а с неким конкретным прошедшим моментом, о котором говорится в момент речи.

Бях игра́л до къ́сно, затова́ закъсня́х да се прибера́ за вече́ря. — Я играл допоздна, поэтому опоздал к ужину.

Рассказчик сообщает о том, что с ним приключилось вчера. Он рассказывает о двух взаимосвязанных действиях. Результат первого действия связан с конкретным моментом времени в прошлом («ужин»), о котором говорящий сообщает в момент речи.

7) Будущее время в прошедшем (Бъ́деще вре́ме в ми́налото)

Говорится о действии, которое является будущим относительно некого прошедшего момента.

Вче́ра щя́хме да хо́дим на разхо́дка, но заваля́. — Вчера мы должны были пойти на прогулку, но начался дождь.

«Вчера» было вчера, это осталось в прошлом. Но прогулка (планируемое действие в будущем относительно «вчера») могла состояться, она планировалась, если бы не пошёл дождь.

8) Будущее предварительное время (Бъ́деще предвари́телно вре́ме)

Передаёт результат действия относительно будущего момента времени, о котором говорится в момент речи.

Кога́то до́йдеш при нас у́тре сутринта́, ни́е ве́че ще сме рабо́тили. — Когда придёшь к нам завтра утром, мы уже будем работать.

9) Будущее предварительное время в прошедшем (Бъ́деще предвари́телно вре́ме в ми́налото)

Говорится о действии, которое должно было произойти относительно определённого прошедшего момента. Очень близко по своему смыслу к будущему времени в прошедшем. Фактически эти два времени — это оттенки одного и того же события. На практике часто взаимозаменяемы.

Щях да съм ста́нал до се́дем часа́, но буди́лникът не ме събу́ди. — Я должен был встать до семи часов, но будильник меня не разбудил.

А́ко не ми бе́ше напо́мнила, ня́маше да се се́тя. — Если бы мне не напомнила, то я бы и не вспомнил.

Более подробно о времeнax в болгарском языке, механизмах их образования и способах быстрого внедрения в речь полученных знаний мы рассказываем в онлайн курсе «Живой болгарский язык за 20 дней».

Источник

Видео

Уроки болгарского языка. Прошедшее совершенное время. Урок 12

Уроки болгарского языка. Прошедшее совершенное время. Урок 12

Болгарский язык. 7. Прошедшее, настоящее и будущее время глагола "съм" (быть)

Болгарский язык. 7. Прошедшее, настоящее и будущее время глагола "съм" (быть)

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК ЗА 10 МИНУТ!

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК ЗА 10 МИНУТ!

Все прошедшие времена испанского за 14 минут / Разбор грамматики с Estudiamos

Все прошедшие времена испанского за 14 минут / Разбор грамматики с Estudiamos

Уроки болгарского языка. Прошедшее неопределенное время (перфект). Урок 21

Уроки болгарского языка. Прошедшее неопределенное время (перфект). Урок 21

Учим Болгарский язык. ЧИСЛА и время.

Учим Болгарский язык. ЧИСЛА и время.

Прошедшие времена в португальском языке

Прошедшие времена в португальском языке

Уроки болгарского языка. Прошедшее несовершенное время. Урок 13

Уроки болгарского языка. Прошедшее несовершенное время. Урок 13

Уроки болгарского языка. Прошедшее предварительное время (плусквам перфект). Урок 22

Уроки болгарского языка. Прошедшее предварительное время (плусквам перфект). Урок 22

Уроки болгарского языка. Будущее время. Урок 14

Уроки болгарского языка. Будущее время. Урок 14
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.