Простые тексты на латинском языке + видео обзор

Тексты на латинском языке

Gaudeāmus igĭtur, Vivat academia!

Juvĕnes dum sumus! Vivant professōres!

Post jucundam juventūtem, Vivat membrum quodlĭbet!

Post molestam senectūtem Vivant membra quaelĭbet!

Nos habēbit humus. (bis) Semper sint in flore! (bis)

Ubi sunt, qui ante nos Vivant omnes virgĭnes

In mundo fuēre? Gracĭles, formōsae!

Transeas ad supĕros, Vivant et muliĕres

Transeas ad infĕros, Tenĕrae, amabĭles,

Hos si vis vidēre!(bis) Bonae, laboriōsae!(bis)

Vita nostra brevis est, Vivat et respublĭca

Brevi finiētur; Et qui illam regunt!

Venit mors velocĭter, Vivat nostra civĭtas,

Rapit nos atrocĭter, Maecenātum carĭtas,

Nemĭni parcētur.(bis) Qui nos hic protēgunt.(bis)

2. Ulpiānus. Femĭnae ab omnĭbus officiis civilĭbus vel publĭcis remōtae sunt et ideo nec judĭces esse possunt nec magistrātum gerĕre nec postulāre nec pro alio intervenīre n ес р r ос uratōres existĕre. Item impūbes omnĭbus officiis civilĭbus debet abstinēre.

9. Idem. Semper in obscūris quod minĭmum est sequĭmur.

10.Paulus. Secundum natūram est commŏda cujusque rei eum sequi, quem sequentur incommŏda.

14. Pomponius. In omnĭbus obligationĭbus, in quibus dies non ponĭtur, praesenti die debētur.

25. Idem. Plus cautiōnis in re est quam in persōna.

29. Paulus. Quod initio vitiōsum est, non potest tractu tempŏris convalescĕre.

32. Ulpiānus. Quod attĭnet ad jus civīle, servi pro nullis habentur: non tamen et jure naturāli, quia, quod ad jus naturāle attĭnet, omnes homĭnes aequāles sunt.

35. Idem. Nihil tam naturāle est quam eo genĕre quidque dissolvĕre, quo colligātum est. Ideo verbōrum obligatio verbis tollĭtur: nudi consensus obligatio contrario consensu dissolvĭtur.

53. Paulus. Cujus per errōrem dati repetitio est, ejus consulto dati donatio est.

54. Ulpiānus. Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habēret.

55. Gajus. Nullus vidētur dolo facĕre, qui suo jure utĭtur.

56. Idem. Semper in dubiis benigniōra praeferenda sunt.

57. Idem. Bona fides non patĭtur, ut bis idem exigātur.

59. Ulpiānus. Herēdem ejusdem potestātis jurisque esse, cujus fuit defunctus, constat.

62. Juliānus. Heredĭtas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habuĕrit.

113. Gajus. In toto et pars continētur.

114 Paulus. In obscūris inspĭci solēre, quod verisimilius est aut quod plerumque fiĕri solet.

128 Idem. In pari causa possessor potior habēri debet.

131 Idem. Qui dolo desiĕrit possidēre, pro possidente damnātur, quia pro possessiōne dolus est.

132 Gajus. Imperitia culpae adnumerātur.

142 P a u 1 u s. Qui tacet, non utĭque fatētur: sed tamen verum est eum non negāre.

144 Idem. Non omne, quod licet, honestum est.

151 Idem. Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facĕre jus non habet.

180 Idem. Quod jussu alterīus solvĭtur, pro eo est, quasi ipsi solūtum esset.

185 Celsus. Impossibilium nulla obligatio est.

193 Idem. Omnia fere jura herēdum perinde habentur, ac si continuo sub tempus mortis herēdes exstitissent.

196. Modestīnus. Privilegia quaedam causae sunt, quaedam persōnae. Et ideo quaedam ad herēdem transmittuntur, quae causae sunt: quae persōnae sunt, ad herēdem non transeunt.

202 Javolēnus. Omnis definitio in jure civīli periculōsa est: parum est enim, ut non subverti posset.

203 Pomponius. Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intellegĭtur damnum sentīre.

204 l d e m. Minus est actiōnem habēre quam rem.

206 Idem. Jure natūrae aequum est nemĭnem cum alterīus detrimento et injuria fiĕri locupletiōrem.

207 Ulpiānus. Res judicāta pro veritāte accipĭtur.

209 I d e m. Servitūtem mortalitāti fere comparāmus.

Nunc transeāmus ad obligatiōnes. Obligatio est juris vincŭlum, quo necessitāte adstringĭmur alicujus solvendae rei, secundum nostrae civitātis jura. Omnium autem obligatiōnum summa divisio in dua genĕra deducĭtur: namque aut civīles sunt aut praetoriae. Civīles sunt, quae aut legĭbus constitūtae aut certe jure civīli comprobātae sunt. Praetoriae sunt, quae praetor ex sua jurisdictiōne constituit, quae etiam honorariae vocantur. Sequens divisio in quattuor species deducĭtur: aut enim ex con-tractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio. Prius est, ut de his, quae ex contractu sunt, dispiciāmus. Harum aeque quattuor species sunt: aut enim re contrahuntur aut verbis aut littĕris aut consensu. De quibus singŭlis dispiciāmus.

Emptio et venditio contrahĭtur, simulatque de pretio convenĕrit, quamvis nondum pretium numerātum sit ac ne arra quidem data fuĕrit. Nam quod arrae nomĭne datur, argumentum est emptiōnis et venditiōnis contractae. Sed haec quidem de emptionĭbus et venditionĭbus, quae sine scriptūra consistunt, obtinēre oportet: nam nihil a nobis in hujusmŏdi venditionĭbus innovātum est. In his autem, quae scriptūra conficiuntur, non alĭter perfectam esse emptiōnem et venditiōnem constituĭmus, nisi ei instrumenta emptiōnis fuĕrint consripta vel manu propria contrahentium, vel ab alio quidem scripta, a contrahente autem subscripta et, si per tabelliōnem fiunt, nisi et completiōnes accepĕrint et fuĕrint partĭbus absolūta. Donec enim alĭquid ex his deest, et poenitentiae locus est et potest emptor vel vendĭtor sine poena recedĕre ab emptiōne. Ita tamen impūne recedĕre eis concedĭmus, nisi jam arrārum nomĭne alĭquid fuĕrit datum: hoc etĕnim subsecūto, sive in scriptis sive sine scriptis venditio celebrāta est, is, qui recūsat adimplēre contractum, si quidem emptor est, perdit, quod dedit, si vero vendĭtor, duplum reslituĕre compellĭtur, licet nihil super arris expressum est. Pretium autem constitui oportet: nam nulla emptio sine pretio esse potest. Sed et certum pretium esse debet. Alioquin si ita inter alĭquos convenĕrit, ut, quanti Titius rem aestimavĕrit, tanli sit empta: inter vetĕres satis abundĭque hoc dubitabātur, sive constat venditio sive non. Sed nostra decisio ita hoc constituit, ut, quotiens sic composĭta sit venditio quanti ille aestimavĕrit, sub hac condiciōne staret contractus, ut, si quidem ipse, qui nominātus est, pretium definiĕrit, omnimŏdo secundum ejus aestimatiōnem et pretium persolvātur et res tradātur, ut venditio ad effectum perducātur, emptōre quidem ex empto actiōne, venditōre autem ex vendĭto agente. Sin autem ille, qui nominātus est, vel noluĕrit vel non potuĕrit pretium definīre, tunc pro nihĭlo esse venditiōnem, quasi nullo pretio statūto. Quod jus cum in venditionĭbus nobis placuit, n о n est absurdum et in locationĭbus et conductionĭbus trahĕre. Item pretium in numerāta pecunia consistĕre debet. Nam in cetĕris rebus an pretium esse possit, velŭti homo aut fundus aut toga alterīus rei pretium esse possit, valde quaerebātur. Cum autem emptio et venditio contracta sit (quod effĭci dixĭmus, simulatque de pretio convenĕrit, cum sine scriptūra res agĭtur), pericŭlum rei vendĭtae statim ad emptōrem pertĭnet, tametsi adhuc ea res emptōri tradĭta non sit. Ităque si homo mortuus sit vel alĭqua parte corpŏris laesus fiĕrit, aut aedes totae aut alĭqua ex parte incendio consumptae fuĕrint, aut fundus vi flumĭnis totus vel alĭqua ex parte ablātus sit, sive etiam inundatiōne aquae aut arborĭbus turbĭne dejectis longe minor aut deterior esse coepĕrit: emptōris damnum est, cui necesse est, licet rem non fuĕrit nactus, pretium solvĕre. Quiquid enim sine dolo et culpa venditōris accĭdit, in eo vendĭtor secūrus est. Sed et si post emptiōnem fundo alĭquid per alluviōnem accessit, ad emptōris commŏdum pertĭnet: nam et commŏdum ejus esse debet, cujus pericŭlum est. Quodsi fugĕrit homo, qui veniit, aut subreptus fuĕrit, ita ut neque dolus neque culpa venditōris interveniat, animadvertendum erit, an custodiam ejus usque ad traditiōnem vendĭtor suscepĕrit. Sane enim, si suscepĕrit, ad ipsīus pericŭlum is casus pertĭnet: si non suscepĕrit, secūrus erit. Idem et in cetĕris animalĭbus ceterisque rebus intellegĭmus. Utĭque tamen vindicatiōnem rei et condictiōnem exhibēre debēbit emptōri, quia sane, qui r е m nondum emptōri tradĭdit, adhuc ipse domĭnus est. Idem est etiam de furti et de damni injuriae actiōne. Emptio tam sub condiciōne quam pure contrăhi potest. Sub condiciōne velŭti si stichus intra certum diem tibi placuĕrit, erit tibi emptus aureis tot. Loca sacra vel religiōsa, item publĭca, velŭti forum, basilĭcam, frustra quis sciens emit, quas tamen si pro privātis vel profānis, deceptus a venditōre, emĕrit, habēbit actiōnem ex empto, quod non habēre ei liceat, ut consequātur, quod sua interest, deceptum eum non esse. Idem juris est, si homĭnem libĕrum pro servo emĕrit.

Superiōre libro de jure personārum exposuĭmus: modo videāmus de rebus, quae vel in nostro patrimonio vel extra nostrum patrimonium habentur. Quaedam enim naturāli jure communia sunt omnium, quaedam publĭca, quaedam universitātis, quaedam nullīus, plerăque singulōrum, quae variis ex causis cuīque adquiruntur, sicut ex subjectis apparēbit.

Et quidem naturāli jure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litŏra maris. Nemo igĭtur ad litus maris accedĕre prohibētur, dum tamen villis et monumentis et aedificiis abstineat, quia non sunt juris gentium, sicut et mare. Flumĭna autem omnia et portus publĭca sunt: ideōque jus piscandi omnĭbus commūne est in portĭbus fluminibusque. Est autem litus maris, quatĕnus hibernus fluctus maxĭmus excurrit. Ripārum quoque usus publĭcus est juris gentium, sicut ipsīus flumĭnis: ităque navem ad eas appellĕre, funes ex arborĭbus ibi natis religāre, onus alĭquid in his reponĕre cuilĭbet libĕrum est, sicŭti per ipsum flumen navigāre. Sed propriĕtas eārum illōrum est, quorum praediis haerent: qua de causa arbŏres quoque in iisdem natae eorundem sunt. Litŏrum quoque usus publĭcus juris gentium est, sicut ipsīus maris: et ob id quibuslĭcet libĕrum est casam ibi imponĕre, in qua se recipiant, sicut retia siccāre et ex mari deducĕre. Proprietas autem eōrum potest intellĕgi nullīus esse, sed ejusdem juris esse, cujus et mare et quae subjăcent mari, terra vel harēna.

Universitātis sunt, non singulōrum, velŭti quae in civitatĭbus sunt theātra, stadia et similia et si qua alia sunt communia civitātum.

Singulōrum autem homĭnum multis modis res fiunt: quarundam enim rerum dominium nanciscĭmur jure naturāli, quod, sicut dixĭmus, appellātur jus gentium, quarundam jure civīli. Commodius est ităque a vetustiōre jure incipĕre, palam est autem, vetustius esse naturāle jus, quod cum ipso genĕre humāno rerum natūra prodĭdit: civilia enim jura tunc coepērunt esse, cum et civitātes condi et magistrātus creāri et leges scribi coepērunt.

Ferae igĭtur bestiae et volŭcres et pisces, id est omnia animalia, quae in terra, mari, caelo nascuntur, simulatque ab alĭquo capta fuĕrint, jure gentium statim illīus esse incipiunt: quod enim ante nullīus est, id naturāli ratiōne occupanti concedĭtur. Nec interest, feras bestias et volŭcres utrum in suo fundo quisque capiat, an in aliēno: plane qui in aliēnum fundum ingredĭtur venandi aut aucupandi gratia, potest a domĭno, si is providĕrit, prohibēri, ne ingrediātur. Quidquid autem eōrum cepĕris, eo usque tuum esse intellegĭtur, donec tua custodio coërcētur: cum vero evasĕrit custodiam tuam et in naturālem libertātem se recepĕrit, tuum esse desĭnit et rursus occupantis fit. Naturālem autem libertātem recipĕre intellegĭtur, cum vel ocŭlos tuos effugĕrit vel ita sit in conspectu tuo, ut difficĭlis sit ejus persecutio. Illud quaesītum est, an, si fera bestia ita vulnerāta sit, ut capi possit, statim tua esse intellegātur. Quibusdam placuit, statim tuam esse et eo usque tuam vidēri, donec eam persequāris; quodsi desiĕris persĕqui, desinĕre tuam esse et rursus fiĕri occupantis. Alii non alĭter putavērunt tuam esse, quam si cepĕris. Sed posteriōrem sententiam nos confirmāmus, quia multa accidĕre solent, ut eam non capias.

Item ea, quae ex hostĭbus capĭmus, Jure gentium statim nostra fiunt: adeo quidem, ut et libĕri homĭnes in servitūtem nostram deducantur, qui tamen, si evasĕrint nostram potestātem et ad suos reversi fuĕrint, pristīnum statum recipiunt. Item lapilli, gemmae et cetĕra, quae in litŏre inveniuntur, jure naturāli statim inventōris fiunt. Item ea, quae ex animalĭbus dominio tuo subjectis nata sunt, eōdem jure tibi adquiruntur.

Источник

Фразы на латыни (с транскрипцией)

Простые тексты на латинском языке

Еще совсем недавно (в историческом смысле) все научные труды в Европе писались почти исключительно на латинском языке: трактаты, письма, критика и многое другое.

Неудивительно поэтому, что на латыни первоначально появились и мудрые мысли самых образованных людей Старого света. Поэтому когда в наши дни хотят процитировать высказывание знаменитого ученого или философа и сделать это языком оригинала, то это нередко оказывается латинский язык (латынь).

Чтобы в дружной компании шикануть «фэрвэт олля, вивит амицициа», не помешает выбрать и запомнить несколько фраз на древнем языке науки. Это добавит вам в карму, а также потренирует память. Латинские изречения с переводом и транскрипцией в этом посте наверняка доставят удовольствие вам и заинтересуют ваших собеседников. Например, выражение «человек человеку — волк» на латыни прозвучит намного солиднее!

Простые тексты на латинском языке

Источники:

Фразы и выражения на латыни — Большой сборник крылатых фраз и выражений на латыни (не работает с апреля 2019)

Ipse dixit! — авторитетное собрание афоризмов на латыни

Латынь с переводом — Фразы, высказывания и цитаты на латыни

Простые тексты на латинском языке

Простые тексты на латинском языке

Несколько латинских фраз с произношением: об истине, дружбе и поэзии

Истина (правда)

Verum est index sui et falsi — [вэрум эст индекс суи эт фальси]
Истина — пробный камень для себя самой и для лжи

Veritas odium parit — [вэритас одиум парит]
Правда порождает ненависть
* — Эта фраза Теренция в какой-то степени сопоставима с русской поговоркой «Правда глаза колет».

Et fabula partem veri habet — [эт фабуля партэм вэри хабэт]
И в сказке есть доля истины

Super omnia veritas — [супер омниа вэритас]
Истина превыше всего

Temporis filia veritas — [тэмпорис филиа вэритас]
Истина — дочь времени (Изречение Авла Геллия)

Verum plus uno esse non potest — [вэрум плюс уно эссэ нон потэст]
Больше одной истины быть не может

Veritas nihil veretur nisi abscondi — [вэритас нихиль вэрэтур низи абсконди]
Истина не боится ничего, кроме сокрытия

Veritas non semper latet — [вэритас нон сэмпэр лятэт]
Истину навсегда не скроешь

Дружба

Amicitiae immortales, mortales inimicitiae esse debent — [амицициэ имморталес, морталес инимицициэ эссэ дэбент]
Дружба должна быть бессмертной, вражда — смертной (Тит Ливий)

Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea — [амицициа интэр покуля контракта плерумквэ витрэа]
Дружба, скрепленная стаканчиком, чаще всего бывает стеклянной

Amicitia nisi inter bonos esse non potest — [амицициа низи интэр бонос эссэ нон потэст]
Дружба возможна лишь между хорошими людьми (Из Цицерона)

Inter dominum et servum nulla amicitia est — [интэр доминум эт сэрвум нулля амицициа эст]
Меж господином и рабом дружбы быть не может

Fervet olla, vivit amicitia — [фэрвэт олля, вивит амицициа]
Кипит горшок, живет дружба

Друзья

Amicum an nomen habeas, aperit calamitas — [амикум ан номэн хабэас, апэрит калямитас]
Несчастье показывает, друга ты имеешь или лишь название (Публий Сир)

In angustiis amici apparent — [ин ангустиис амици аппарэнт]
Друзья познаются в беде

Novos amicos dum paras, veteres cole — [новос амикос дум парас, вэтэрэс коле]
Новых друзей приобретай, а старых не забывай

Amici optima vitae supellex — [амици оптима витэ супэллекс]
Друзья — лучшее украшение жизни

Donec eris felix, multos numerabis amicos — [донэк эрис фэликс, мультос нумэрабис амикос]
Доколе будешь счастлив, много друзей насчитаешь (Из Овидия)

Ubi amici, ibi opes — [уби амици, иби опэс]
Где друзья, там и богатство

Disce, quae censet amiculus — [дисцэ, квэ цэнзэт амикулус]
Прислушайся к тому, что советует друг (Совет Горация)

Pauci ex multis sunt amici homini, qui certi sient — [пауци экс мультис сунт амици хомини, кви цэрти сиент]
У человека среди многих друзей мало верных (Так говорил Плавт)

Sine amicitia nulla est vita — [синэ амицициа нулля эст вита]
Без друзей и жизни нет

Socii mei socius meus socius non est — [соции мэи социус мэус социус нон эст]
Товарищ моего товарища не есть мой товарищ

Поэзия

Carmina morte carent — [кармина мортэ карэнт]
Стихи лишены смерти

Nascimur poetae, fimus oratores — [насцимур поэтэ, фимус ораторэс]
Поэтами рождаются, ораторами становятся
* — Выражение восходит к одной из речей Цицерона

А чтобы не зря заходили — большой список латинских фраз и выражений с переводом!

A bove maiore discit arare minor — У взрослого вола учится пахать подрастающий; потомки учатся у предков

A capite foetet piscis — рыба гниет с головы

A capillis usque ad ungues — от волос до ногтей

A capite ad calcem — с ног до головы

A casu ad casum — от случая к случаю

A contrario — от противного (метод доказательства)

A fonte puro, pura defluit aqua — Из чистого источника чистая вода и вытекает

A fructibus arborem aestima — Дерево оценивают по его плодам

A Jove principum! — Начинай каждое дело с молитвой

A limine — с порога

А linea — с новой строки

A maximis ad minima — от большого к малому

A minori ad majus — По меньшему заключать о большем

A nullo diligitur, qui neminem diligit — никто не любит того, кто сам никого не любит

А pedibus usque ad caput — с ног до головы

A potiori fit denominatio — Заглавие, наименование делается по главному предмету или основной идее сочинения

А posteriori — исходя из опыта, на основании опыта

A posse ad esse non valet consequential — Из возможности какого-либо действия или факта нельзя еще заключать, что данное действие или данный факт действительно имел место

А prima facie — на первый взгляд

А priori — заранее, до опыта, без проверки, независимо от опыта

Ab imo pectore — с полной искренностью, от души

Barbarus hic ego sum quia non intelligorulli — Я здесь варвар (чужой), потому что меня никто не понимает

Barba crescit, caput nescit — Борода растет, а голова глупеет

Barba philosophum non facit — Борода не делает философом

Beata stultica — блаженная глупость

Beata solitudo — Благословенное одиночество

Beatae memoriae — Блаженной памяти

Beate vivere est honeste vivere — Жить счастливо — значит жить красиво

Beati omnes esse volumus — все мы хотим быть счастливыми

Beati pacifici — Блаженны миротворцы

Beati pauperes spiritu — Блаженны нищие духом

Bedti possidentes — Счастливы владеющие

Beatitudo nоn est virtutis praemium, sed ipsa virtus — Блаженство — не награда за добродетель, а сама добродетель (Спиноза)

Beatus esse sine virtute nemo potest — Без добродетели никто не может быть счастлив

Beatius est magis dare quam accipere — Счастлив тот, кто больше дает, чем получает

Beatus ille, qui procul negotiis — Блажен тот, кто вдали от дел

Bella gerant alii, Protesilaus amet — Войны пусть ведут другие, Протезилай пусть любит

Bella gerant allii, tu, felix Austria nube; Nam, quae Mars aliis, dat tibi regna Venus — Войны пусть ведут другие, а ты, счастливая Австрия, заключай браки, ибо те владения, которые другим дает Марс, даст тебе Венера

Bellum frigidum — холодная война

Capiat qui сареrе potest — лови, кто может поймать

Capienda rebus in malis praeceps via est — В беде следует принимать опасные решения

Capita aut navim — Головы или корабль

Caritas ex pax — Уважение и мир

Саrре diem — лови день; пользуйся каждым днем; не откладывай на завтра то, что должен сделать сегодня (Гораций)

Castigare ridendo mores — смехом исправлять нравы

Castis omnia casta — Чистым (людям) все чисто

Casu — случайно

Casus — случай

Casus belli — повод к войне, к конфликту

Cattus amat piscem, sed non vult tingere plantam

Causa causarum — Причина причин (главная причина)

Causa efficiens — Действующая причина

Causa finita est — Вопрос решен

Causa justa — Справедливая, уважительная причина

Cautus enim metuit foveam lupus

Carthagenem esse delendam — карфаген должен быть разрушен

Causa causalis — причина причин, главная причина

De actu et visu — по опыту и наблюдениям

Debes, ergo potes — должен, значит можешь

Debito tempore — в должное врeмя

De die in diem — изо дня в день

De (ех) nihilo nihil — из ничего — ничто; ничто не возникает из ничего (Лукреций)

De facto — фактически, на деле

De gustibus et coloribus (non) est disputandum — о вкусах и цветах (не) спорят

Dе jure — юридически, по праву

De lana caprina — о пустяках (доcл.; о козьей шерсти)

De lingua slulta incommoda multa — из-за пустых (глупых) слов бывают большие неприятности

Demon est deus inversus зло — это добро наоборот

De mortuis aut bene aut nihil — об умерших не злословить (досл.; о мертвых или хорошо, или ничего)

De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio — отношение к неявившимся и к несуществующим одинаково

Desiderata — пожелания, намерения

Des partem leonis — отдай львиную долю

Detur digniori — да будет дано достойнейшему

Edimus, ut vivamus; nоn vivimus, ut edamus — мы едим чтобы жить, но не живем, чтобы есть

Е fructu arbor cognoscitur — по плоду узнается дерево (яблоко от яблони недалеко падает)

Ego te intus et in cute novi — знаю тебя и под кожей и снаружи (вижу тебя насквозь)

Elephantum ех musca facis — делаешь из мухи слона

Ео ipso — вследствие этого, тем самым

Epistula nоn erubescit — бумага не краснеет, бумага все терпит (Цицерон)

Errare humanum est— человеку свойственно ошибаться

Errata — ошибки, опечатки

Esse quam videri — быть, а не казаться

Est modus in rebus — всему есть предел; все имеет свою меру (Гораций)

Est rerum omnium magister usus — опыт — всему учитель (Цезарь)

Et cetera (etc.) — и так далее, и прочее

Et gaudium et solatium in litteris — и радость, и утешение в науках(Плиний)

Et singula praeduntur anni — и годы берут свое

Ех abrupto — без предисловий, без приготовлений, сразу, внезапно

Ех adverso — доказательство от противного

Faber est suae quisque furtunae (Sallustius) — каждый сам кузнец своей судьбы

Fabri soli de suis artibus iudicent — только мастер может судить о своем ремесле

Fac et spera — твори и надейся!

Fac fideli sis fidelis — будь верен тому, кто верен (тебе)

Faciant meliora potentes — пусть сделает лучше, кто может

Facile aliis ignoscet, qui sua vitia noverit — охотно прощает других тот, кто знает свои недостатки

Facile dictu, difficile factu — легко сказать, трудно сделать

Facile ex amico inimicum facies, cui promissa non reddas — легко из друга сделаешь врага, когда обещенное не выполняешь (не отдаешь)

Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus (Terentius) — когда мы здоровы, то легко даем больным хорошие советы (Теренций)

Facilitate nil esse homini melius neque clementia (Terentius) — нет у человека способности лучше чем мягкосердечие

Facilius crescit, quam inchoatur, dignitas (Syrus) — уважение быстрее растёт, чем начинается (Сир).

Facilius est apta dissolvere, quam dissipata connectere (Cicero) — легче разделить связанное, чем соединить разделенное (Цицерон).

Facilius est plus facere, quam idem — легче — сделать более, нежели то же. (Квинтилиан)

Facio ut des — делаю, чтобы ты дал

Facio ut facias — делаю, чтобы ты сделал

Facit indignatio versum — негодование порождает стих

Gaudet patientia duris — долготерпение торжествует

Generaliter — вообще

Gloria victoribus — слава победителям

Grata, rata et accepta — угодно, законно и приемлемо

Gratis — бесплатно, даром, безвозмездно

Gratulari — возрадоваться (своему счастью)

Grosso modo — в общих чертах

Gutta cavat lapidem — капля долбит камень (Овидий)

Habeat sibi — держи про себя

Habent sua fata libelli — и книги имеют свою судьбу

Habent sua sidera lites — споры судьба решает

Habitus — внешний вид

Heredis fletus sub persona risus est — плач наследника — замаскированный смех

Hic et nunc— без всякого промедления

Historia magistra vitae — история — учитель (наставница) жизни (Марк Туллий)

Нос est (h. e.) — то есть, это значит

Нос loсо — здесь, в этом месте

Нос volo, sic jubeo — этого я хочу, так приказываю

Homagium — дань уважения

Homines, dum docent, discunt — люди, уча, учатся

Homo homini lupus est — человек человеку волк

Ibidem — там же

Ibi victoria ubi concordia — победа там, где согласие

Idem — то же самое, так же

Idem per idem — одно и то же

Id est (i.e.) — то есть

Ignotum per ignotius — объяснять неизвестное ещё более неизвестным

Ignorantia nоn est argumentum — незнание — это не доказательство

In abstracto — вообще, отвлеченно

In aeternum — навек, навсегда

In angello cum libello — в уголке и с книжкой; уединившись с книгой

In brevi — вкратце

Incognito — тайно, скрывая свое настоящее имя

In сorроrе — в полном составе, в целом

Incertus animus dimidium sapientiae est — сомнение — половина мудрости

Incredibili dictu — невероятно

Inde ira — отсюда гнев

In deposito — на хранение

Index — указатель, список

Index librorum — список книг

In extenso — полностью, целиком, дословно

In extremis-в последний момент

Infandum renovare dolorem — ужасно вновь воскрешать боль

In favorem — в пользу кого-либо, для пользы

In folio — в целый лист (самый большой формат книги)

In hoc statu — в таком положении

Injuria realis — оскорбление действием

Jurare in verba magistri — клясться словами учителя

Jure — по праву

Jus gentium — право народов

Jus privatum — частное право

Jus publicum — публичное право

Justum et tenacem propositi virum! — кто прав и твердо к цели идет! (Гораций)

Labor corpus firmat — труд укрепляет тело

Labor improbus — упорный труд

Labor omnia vincit — труд все побеждает

Lapis offensionis (petra scandali) — камень преткновения

Lapsus — ошибка, промах

Lapsus calami — описка, ошибка в правописании

Lapsus linguae — оговорка, обмолвка, ошибка в разговоре

Lapsus memoriae — ошибка памяти

Larga manu — щедро

Lege — по закону

Lege artis — по всем правилам искусства, мастерски

Legem brevem esse oportet — нужно, чтобы закон был краток

Leges sine Moribus vanae — законы без морали бесполезны

Licitum sit — да будет дозволено

Linqua est hostis hominum amicusque diaboli et feminarum — язык — враг людей и друг дьявола и женщин

Littera scripta manet — написанное остается; что написано пером, того не вырубишь топором

Loсо citato (l.с.) — в упомянутом месте

Loсо laudato (l.l.) — в названном месте

Locus minoris resistentiae — место наименьшего сопротивления

Lupus in fabula — легок на помине (доcл.: как волк в басне)

Lux ex oriente — свет с Востока

Macte! — отлично! Прекрасно!

Magister dixit — это сказал учитель (ссылка на непререкаемый авторитет)

Magistra vitae — наставница жизни

Magna et veritas, et praevalebit — нет ничего превыше истины, и она восторжествует

Mala fide — неискренне, нечестно

Mala herba cito crescit — плохая (сорная) трава быстро растет

Male parta cito dilabuntur memoria — плохо приобретенное быстро забывается; быстро забываются знания, усвоенные нетвердо

Malum consilium est, quod mutari non potest — плохо то решение, которое нельзя изменить

Manu propria — собственноручно

Margaritas ante porcas — бисер перед свиньями (метать)

Nascuntur poetae, fiunt oratores — поэтами рождаются, ораторами делаются

Natura sanat, medicus curat — природа исцеляет, врач лечит

Ne accesseris in consilium nisi vocatus — не ходи в совет, не будучи приглашенным

Nec plus ultra — дальше некуда, крайняя степень

Nec sutor ultra crepidam — не суди о том, чего не знаешь

Nefas — несправедливость

Nemine contradicente — без возражений, единогласно

Nemo judex in causa sua — никто не судья в своем деле

Nemo nascitur doctus — никто не рождается ученым

Ne noceas, si juvare nоn рotes — не вреди, если не можешь помочь; не вреди больному лишним лечением

Ne quid nimis — не нарушай меры; ничего слишком

Nervus rerum— главное дело; важнейшее средство

Ne varietur — изменению не подлежит

Omne nimium nocet — все излишнее вредит

Omnes et singulos — вместе и по отдельности

Omne ignotum pro magnifico — всё не ведомое кажется нам великолепным

Omne vivum ех ovo — все живое вышло из яйца (Гарвей)

Omnia mea mecum porto — все свое ношу с собой

Omnia meum mecum porto — все свое ношу с собой

Omnia mutantur, nihil interit — все меняется, ничего не исчезает (Овидий)

Omnia praeclara rara — все прекрасное редко

Omnis curatio est vel canonica vel coacta — всяко лечение основывается либо на традиции, либо на принуждении

Omnium consensu — с общего согласия

Omnium profecto artium medicina nobilissima — из всех наук, безусловно, медицина самая благородная (Гиппократ)

Opera et studio — трудом и старанием

Oportet vivere — надо жить

Opus citātum — цитированное сочинение

Optimum medicamentum quies est — покой — наилучшее лeкарство

Panem et circenses — хлеба и зрелищ

Panem quotidianum — хлеба насущного

Pars pro toto — часть вместо целого

Partimunt montes, nascetur ridiculus mus [партуриунт монтэс, насцэтур ридикулюс мус] — Рожают горы, а родится смешная мышь (гора родила мышь)

Parvo contentus — довольствуясь малым

Раuса verba — поменьше слов

Paupertas nоn est vitium — бедность — не порок

Pax vobiscum! — мир вам!

Per aspera ad astra — через тернии к звездам

Per aversionem — ради отвлечения

Pereat mundus et fiat justitia — правосудие должно свершиться, пусть и погибнет мир

Per fas et nefas — правдами и неправдами

Periculum in mora — опасность в промедлении

Perpetuum mobile — вечное движение

Per risum multum cognoscimus stultum — пo беспричинному (букв. — частому) смеху мы узнаем глупца

Per se — само по себе, в чистом виде

Persōna grata — лицо пользующееся доверием

Personaliter — лично

Pestis eram vivus — moriens tua mors ero — при жизни был для тебя несчастьем, умирая, буду твоей смертью

Quae medicamenta non sanat, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat. Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet — Что не излечивают лекарства, то лечит железо, что железо не излечивает, то лечит огонь. Что даже огонь не лечит, то следует признать неизлечимым.

Quantum satis — сколько нужно; вдоволь

Quibuscumque viis — какими бы то ни было путями

Quid prodest — кому это выгодно? Кому это полезно?

Quilibet fortunae suae faber — каждый сам кузнец своего счастья

Qui nimium properat, serius ab solvit — кто слишком спешит, тот позже справляется с делами

Qui non laborat, non manducet — кто не работает, тот не есть

Qui pro quo — одно вместо другого, путаница, недоразумение

Quod erat demostrandum (faciendum) — что и требовалось доказать

Quod licet jovi, non licet bovi — что дозволено юпитеру, не дозволено быку

Qui pro quo — одно вместо другого, путаница, недоразумение

Qui scribit, bis legis — кто пишет, тот дважды читает; кто записывает, тот лучше запоминает

Quis hominum sine vitiis — кто из людей родился без пороков

Quod erat demonstrandum — что и требовалось доказать

Quot homines, tot sententiae — сколько голов, столько умов

Radices litterarum amarae sunt, fructus dulces — корни наук горьки. плоды сладки Rectus in curia — тверд в вере

Rara avis — редкая птица (русск «белая ворона»)

Rem cum cura age — веди дело заботливо

Remotis testibus — без свидетелей

Rem tene, verba sequentur — держись сути дела, а слова сами придут

Repetitio est mater studiorum — повторение — мать учения

Respice finem — предусматривай конец

Restitutio in integrum — восстановление в целости

Restrictive et conditionaliter — ограничительно и условно

Ridens verum dicere — смеясь, говорить правду

Salus populi suprema lex — благо народа — высший закон

Salus populi suprema lex — благо народа — высший закон

Sancta sanctorum — святая святых

Sapienti sat — разумному достаточно; умный поймет с полуслова

Scelere velandum est scelus — покрывать злодейство — есть злодейство

Scientia potentia est — знание — сила (также «scientia est potentia» или «scientia potestas est» см. Википедия)

Sed semel insanivimus omnes — однажды мы все бываем безумны

Semper idem — всегда одно и то же

Semper in motu — всегда в движении, вечное движение

Semper percutiatur leo vorans — пусть лев пожирающий всегда будет поражаем (ср.: пусть поднявший меч от меча и погибнет)

Semper virens — вечная юность

Sensus veris — чувство весны

Sibi gratulentur mortāles, tale tantumque extitisse humāni generis decus — Да возрадуются смертные, что существовало такое украшение человеческого рода. Фраза из эпитафии на памятнике Ньютону в Вестминстерском аббатстве, в Англии.

Sic transit gloria mundi — так проходит земная слава

Tabula rasa — «чистая доска» (о сознании ребенка)

Tempora mutantur, etnos mutamur in illis — времена меняются и меняемся с ними

Tempori parce — береги время

Tempus nemini — время никого (не ждет)

Terra incognita — неведомая земля; неизведанная область

Tertium nоn datur — третьего не дано

Timeo danaos et dona ferentes — боюсь данайцев, даже приносящих дары

Tota re perspecta — приняв все во внимание

Tradidit mundum disputationibus — споры погубили мир

Tres facuint collegium — трое составляют коллегию

Tuto, cito, jucunde — безопасно, быстро, приятно

Ubi concordia — ibi victoria — где согласие — там победа

Ubi pus, ibi incisio — где гной, там paзpeз

Ultima ratio — последний, решительный довод

Umbram suam metuit — своей тени боится

Una hirundo nоn facit ver — одна ласточка не делает весны

Urbi et orbi — городу (Риму) и миру, на весь мир

Unus dies gradus est vitae — один день — ступенька в лестнице жизни

Usus est optimus magister — опыт — наилучший учитель

Ut quisque est doctissimus, ita est modestissimus — кто умнее, тот скромнее

Ut salutas, ita salutaberis — как аукнется, так и откликнется (досл-: как приветствуешь ты, так будут приветствовать и тебя)

Ut supra — как сказано выше

Vade in Pace — иди с миром

Vae victis — горе побежденному

Venienti occurrite morbo — предупреждай приближающуюся болезнь

Veni, vidi, vici — пришел, увидел, победил

Verba magistri — слова учителя

Verba volant, scripta manent — слова улетают, написанное остается

Verbatim — слово в слово

Verbum movet, exemplum trahit — слово волнует, пример увлекает

Verus amicus amici nunquam obliviscitur — истинный друг никогда не забывает друга

Veto — запрещаю

Via scientiarum — путь к знаниям; дорога знаний

Volens nolens — волей-неволей

Vice versa — наоборот, обратно

Vinum locutum est — говорило вино

Vires unitae agunt — силы действуют совместно

Viribus unitis — соединенными усилиями

Vir bonus semper tiro — порядочный человек всегда простак

Vir magni ingenii — человек большого ума

Vis medicatrix naturae — целебная сила природы

Vita sine libertate, nihil — жизнь без свободы — ничто

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Видео

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК // ЛЕКЦИЯ № 1 // Подробная фонетика, буквы, строим предложения, языки и психиатрия

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК // ЛЕКЦИЯ № 1 // Подробная фонетика, буквы, строим предложения, языки и психиатрия

100 лучших и самых известных латинских выражений с переводом, транскрипцией и произношением за 10мин

100 лучших и самых известных латинских выражений с переводом, транскрипцией и произношением за 10мин

Урок №12, текст №1 (De Sabinis) – Учебник по латыни Lingua Latina (Мирошенкова, Фёдоров)

Урок №12, текст №1 (De Sabinis) – Учебник по латыни Lingua Latina (Мирошенкова, Фёдоров)

Gaudeamus (Гаудеамус) - гимн студентов - 7 куплетов - исполнение, текст, транскрипция

Gaudeamus (Гаудеамус) - гимн студентов - 7 куплетов - исполнение, текст, транскрипция

57 слов на латинском языке #1 Дом, семья.

57 слов на латинском языке #1 Дом, семья.

Урок №13, текст №1 (De Oedipo rege) – Учебник по латыни Lingua Latina (Мирошенкова, Фёдоров)

Урок №13, текст №1 (De Oedipo rege) – Учебник по латыни Lingua Latina (Мирошенкова, Фёдоров)

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК — Урок 1: Алфавит и правила чтения

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК — Урок 1: Алфавит и правила чтения

50 фраз на латинском языке #1

50 фраз на латинском языке #1

Как Материться На Латыни и Не Вызвать Демона

Как Материться На Латыни и Не Вызвать Демона

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ МЕДИКОВ

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ МЕДИКОВ
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.