Проверка орфографии армянского языка + видео обзор

Содержание
 1. Проверка орфографии онлайн
 2. Результаты проверки
 3. Текст
 4. Статистика текста
 5. Какие ошибки исправляет проверка орфографии и корректор текста?
 6. На каком языке проверяется правописание и ошибки?
 7. Какой объем текста можно проверить на орфографию?
 8. Проверка пунктуации онлайн — исправление ошибок в тексте от Адвего
 9. ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔ: ՈւՂՂԱԳՐՈւԹՅՈւՆ. ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ.
 10. ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ
 11. Հնչյունների և տառերի համապատասխանությունը
 12. Соответствие звуков и букв
 13. ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐ – ЧАСТИ РЕЧИ
 14. Лучшие приложения для проверки орфографии
 15. Как научиться грамотно писать
 16. Требования к приложению, программе или сервису
 17. Лучшие приложения и программы для проверки орфографии и исправления ошибок
 18. Проверка от Vladey
 19. Проверка орфографии и грамматики от Maksim Gusev
 20. Spell Checker
 21. Key Switcher
 22. Punto Switcher
 23. Orfo Switcher
 24. Грамматический справочник
 25. «ОРФО-редактор»
 26. Grammarly
 27. Лучшие сервисы для проверки орфографии
 28. «Орфограммка»
 29. «Адвего»
 30. «Главред»
 31. Text.ru
 32. «Орфограф»
 33. LanguageTool
 34. «Яндекс.Спеллер»
 35. Word Online
 36. Bugaga
 37. Perevodspell
 38. «Типограф»
 39. Correctly
 40. Meta.ua
 41. 5-ege.ru
 42. Grammarly.com
 43. DeepText
 44. RussianCorrector.com
 45. Hemingway App
 46. Reverso Speller
 47. OnlineCorrector
 48. OnlineCorrection
 49. Альтернативные варианты
 50. О чем следует помнить
 51. Видео

Проверка орфографии онлайн

Результаты проверки

Текст

Статистика текста

Наименование показателяЗначение
Количество символов
Количество символов без пробелов
Количество слов
Количество уникальных слов
Количество значимых слов
Количество стоп-слов
Вода%
Количество грамматических ошибок
Классическая тошнота документа
Академическая тошнота документа%

Проверьте грамотность текста онлайн, чтобы исправить все орфографические ошибки. Сервис проверки правописания Адвего работает на 20 языках совершенно бесплатно и без регистрации.

Какие ошибки исправляет проверка орфографии и корректор текста?

Разместите текст в поле «Текст» и нажмите кнопку «Проверить» — система покажет найденные предположительные ошибки и выделит их в тексте подчеркиванием и цветом.

На каком языке проверяется правописание и ошибки?

По умолчанию грамотность текста анализируется на русском языке.

Для проверки орфографии на другом языке выберите его из выпадающего меню: английский, немецкий, испанский, французский, китайский, украинский, японский, португальский, польский, итальянский, турецкий, арабский, вьетнамский, корейский, урду, персидский, хинди, голландский, финский.

Пример отчета проверки орфографии и грамматики онлайн

Проверка орфографии армянского языка

Какой объем текста можно проверить на орфографию?

Максимальный объем текста для одной проверки — 100 000 символов с пробелами. Чтобы проверить статью или документ большего размера, разбейте его на фрагменты и проверьте их по очереди.

Вы можете проверить неограниченное количество текстов бесплатно и без регистрации во время коррекции.

Проверка пунктуации онлайн — исправление ошибок в тексте от Адвего

Сервис Адвего поможет не только найти плагиат онлайн бесплатно и определить уникальность текста, но и сможет провести проверку пунктуации с указанием опечаток в знаках препинания и указать наличие орфографических ошибок онлайн.

Адвего рекомендует проверить орфографию и пунктуацию онлайн на русском, украинском, английском и еще более чем 20 языках в своем качественном мультиязычном сервисе орфо онлайн!

Источник

ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔ: ՈւՂՂԱԳՐՈւԹՅՈւՆ.
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ.

Հայերենի գրային կազմը

Հայերենի գրային կազմը պարունակում է

1. Այբուբենի բոլոր տառերը. այդ թվում`

-6 ձայնավոր տառ – ա, օ, ու, ի, է, ը

-30 բաղաձայն տառ – բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ

2. Առոգանության 3 նշան – շեշտ [՛], հարցական նշան [՞], բացականչական նշան [՜]:

3. Տրոհության 4 նշան – միջակետ [.], ստորակետ [,], բութ [`], վերջակետ [:]:

4. Բացահայտության 7 նշան – միության գծիկ [-], անջատման գծիկ [–], ենթամնա [-], չակերտներ [“”], փակագծեր [()], կախման կետեր […], բազմակետեր [. ]:

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ

Письменный состав армянского языка содержит

1. Все буквы алфавита, в том числе

-6 гласных букв – ա (а), օ (о), ու (у), ի (и), է (э), ը (‘).

2. 3 знака выразительности – знак ударения [՛], вопросительный знак [՞], восклицательный знак [՜].

3. 3 знака препинания – двоеточие (обозначается как точка) [.], запятая [,], знак, после которого следует выделяемое слово или оборот [`], точка (обозначается как двоеточие) [:].

4. 7 знаков пояснения – дефис [-], тире [–], перенос [-], кавычки [“”], скобки [()], троеточие (3 точки) […], многоточие (4 точки) [. ].

Հնչյունների և տառերի համապատասխանությունը

Յուրաքանչյուր հնչյուն արտահայտվում է առանձին տառով: Դա խախտվում է մի քանի դեպքում.

ա. Նույն հնչյունը կարող է արտահայտվել տարբեր տառերով.

[է] է – էգ, էակ, անէանալ, մանրէ
[է] ե – մեկ, կես, գետ, բերել
[օ] օ – օր, օրինակ, անօրինական, ոսկեզօծել
[օ] ո – գոլորշի, կողմ, կոչ

բ. Նույն տառն արտահայտում է տարբեր հնչյուններ.

ե [յէ] բառասկզբում – երկու, երկաթ, երբ
ե [է] բառամիջում – բերք, գերան
ո [վօ] բառասկզբում – ոսկի, որքան
ո [օ] միայն երկու բառի սկզբում – ով, ովքեր
ո [օ] բառամիջում – բողոքել, Գորիս
ո [օ] բառավերջում – երեկո, Մարո

գ. Մեկ տառն արտահայտում է երկու հնչյուն

և [էվ] բառամիջում և վերջում – բարև, կարևոր, հարևան

Соответствие звуков и букв

В армянском языке каждый звук выражается отдельной буквой. Это нарушается в некоторых случаях.

а) Один и тот же звук может выражаться разными буквами:

б) Одна буква выражает разные звуки:

в) Одна буква выражает 2 звука:

ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐ – ЧАСТИ РЕЧИ

Հայերենի խոսքի մասերը տասն են` գոյական, բայ, ածական, թվական, դերանուն, մակբայ, կապ (նախադրություն և ետադրություն), շաղկապ, վերաբերական, ձայնարկություն:

В армянском языке 10 частей речи: имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, предлог и послелог, союз, частицы, междометия.

Գոյական անուն– имя существительное

1. Գոյական անունի արտահայտած իմաստը

Գոյական անունները բնության մեջ եղած անձերի, իրերի, հասկացությունների անուններ են:

Смысловое значение имен существительных:

Именами существительными являются названия лиц, предметов, абстрактных понятий, существующих в природе. Հասարակ և հատուկ անուններ – нарицательное и собственное имя существительное

Հատուկ անունները (հատուկ գոյականները) անվանում են միատեսակ առարկաներ և հասկացություններ:

Нарицательные имена существительные назвают однородные предметы и понятия.

Հատուկ անունները (հատուկ գոյականները) անվանում են միատեսակ առարկաներից միայն մեկը` տարբերելով մյուսներից:

Собственные имена существительные называют один из однородных предметов.

Հատուկ անուններ են`

-Կենդանիներին տրվող անունները

-Կազմակերպությունների, հիմնարկների, թերթերի, գրական երկերի անվանումները

К собственным именам существительным относятся:

— названия организаций, учреждений, газет, литературных произведений

3. Անձեր և իրեր – лица и предметы

Մարդ նշանակող բոլոր գոյականները անձեր են, այդ թվում`

-հատուկ անուններ – Հռիփսիմե, Իշխան և այլն

-հասարակ անուններ – մարդ, հայր, տղա, կին, զինվոր

Все существительные, обозначающие человека являются лицами, в том числе

— имена собственные – Рипсиме, Ишхан и т.д.

Շնչավոր և անշունչ առարկաներ – одушевленные и неодушевленный предметы Animate and inanimate subjects

Շնչավոր առարկա են համարվում մարդ նշանակող գոյականները, որոնք կարող են լինել՝

-հատուկ անուններ – Հռիփսիմե, Իշխան և այլն

-հասարակ անուններ – մարդ, հայր, տղա, կին, զինվոր

Անշունչ առարկաներ են մնացած բոլոր առարկաները:

քար, գրիչ, շուն, ոչխար, օձ

Շնչավոր առարկաները կամ անձ ցույց տվող գոյականները խոսքի մեջ գործածվելիս պատասխանում են ո՞վ, ո՞ւմ, ումի՞ց, ումո՞վ հարցերին:

Одушевленные предметы или существительные, обозначающие людей, отвечают на вопросы Кто? Чей? Кого? Кем?

Անշունչ առարկաները կամ իր ցույց տվող գոյականները խոսքի մեջ գործածվելիս պատասխանում են ի՞նչ, ինչի՞ց, ինչո՞վ, ինչո՞ւմ հարցերին:

Неодушевленные существительные или существительное, обозначающее предметы, отвечает на вопросы Что? Чего? Чем? В чем?

4. Նյութական և վերացական գոյականներ – материальные и абстрактные имена существительные

ա. Նյութական գոյականներն անվանում են բնության մեջ առկա առարկաներ և երևույթներ՝

հող, ջուր, մարդ, անտառ…

а) Материальные имена существительные обозначают предметы и явления в природе:

земля, вода, человек, лес.

բ. Վերացական գոյականներն անվանում են վերացական հասկացողություններ, որոնք մարդկային մտածողության արդյունք են՝

սեր, ատելություն, վախ, ցավ…

б) Абстрактные имена существительные обозначают абстрактные явления, которые являются плодами человеческого мышления:

любовь, ненависть, страх, боль.

Անորոշ և որոշյալ գոյականներ – неопределенное и определенное имя существительное

1. Անորոշ գոյականներն արտահայտում են ընդանրապես առարկա:

Անորոշությունը դրսևորվում է.

ա. “Մի” բառի միջոցով. մի մարդ, մի օր, մի տարի:

Մի օր սա եկավ, թե չոբան Չատին

Ոչխարը թաքուն իր հանդն է արել:

Մի հավք զարկի ես մի օր

բ. Առանց որևէ հատուկ վերջավորության՝ դատարկ փողոց, մարդ չի երևում

Неопределенные имена существительные выражают просто предмет.

а) с помощью слова “մի” (ми):

մի մարդ (ми мард – человек), մի օր (ми ор – день), մի տարի (ми тари – год)

б) без особенного окончания: դատարկ փողոց (датарк похоц – пустая улица), մարդ չի երևում (мард чи йеревум – не видно людей)

2. Որոշյալ գոյականներն արտահայտում են խոսողին կամ խոսակցին ծանոթ` որոշակի առարկաներ:

Որոշյալությունը դրսևորվում է.

ա. ը կամ ն որոշիչ հոդով:

ը-ն ավելանում է բաղաձայնով վերջացող բառերին, ն-ն` ձայնավորով վերջացողներին:

բ. ս և դ հոդերով: Այս հոդերը միասնաբար արտահայտում են իմ, քո դերանունների և որոշիչ հոդի իմաստը՝

կարծիքդ – քո կարծիքը

Ո՞ր դեպքում է գոյականը գործածվում որոշյալ

ա. Երբ նրա արտահայտած առարկան խոսողին կամ լսողին ծանոթ է:

Պաղպաղակը համեղ ուտելիք Է:

բ. Երբ գոյականն արդեն գործածվել է նախորդ նախադասության մեջ:

Հեռվից հանկարծ մի մարդ երևաց: Մարդը ձեռքին հրացան ուներ:

գ. Երբ իբրև լրացում ունենում է.

-Դերանունների իմ, քո, նրա, սրա, դրա սեռական հոլովաձևերը.

իմ գիրքը, քո գույնը, դրա տեսքը

-այս, այդ, այն ցուցական դերանունները.

այս քաղաքը, այն մարդը

-Բոլոր, ամբողջ, ողջ բառերը

Ողջ գյուղը կանգնեց պարսպի պես: Հովհ. Թումանյան

-Գերադրական աստիճանի ածական.

Определенные имена существительные выражают знакомое говорящему или слушателю конкретные предметы.

а) частицами ը или ն

ը добавляется к словам, последняя буква которых – согласное, ն к словам, последняя буква которых – гласное.

դասարանը (этот класс)

б) частицами ս и դ. Эти частицы выражают и смысл определенных частиц, и смысл местоимений „мой“ и „твой“

В каких случаях употребляются определенные имена существительные?

а) когда предмет знаком говорящему или слушателю:

Պաղպաղակը համեղ ուտելիք Է: (Мороженое – вкусная еда)

б) когда существительное употреблялось в предыдущем предложении:

Հեռվից հանկարծ մի մարդ երևաց: Մարդը ձեռքին հրացան ուներ:

в) когда у существительного дополнение:

-местоимения իմ, քո, նրա, սրա, դրա

-указательные местоимения այս, այդ, այն

այս քաղաքը (этот город), այն մարդը (этот человек)

-слова բոլոր (все), ամբողջ (целый), ողջ (весь)

-прилагательное в превосходной степени:

ամենագեղեցիկ աղջիկը (самая красивая девушка)

Գոյականի թիվը – категория числа имен существительных

Գոյականն ունի երկու թիվ` եզակի և հոգնակի:

Եզակի թիվը գոյականի սովորական, ուղիղ ձևն է և արտահայտում է մեկ առարկա:

Հոգնակի թիվը արտահայտում է մեկից ավելի միատեսակ առարկաներ:

Имена существительные имеют формы единственного и множественного числа.

Единственное число – неизмененный вид слова и употребляется при обозначении одного предмета.

Множественное число употребляется при обозначении нескольких одинаковых предметов.

Գոյականներ միայն եզակի թվով – անհոգնական

ա. հատուկ անունները. օրինակ`

Արաքս, Շուշի, Մխիթար

բ. չափվող-կշռվող նյութեր անվանող բառերը. օրինակ`

խմոր, մածուն, օղի, մթերք

գ. վերացական գոյականները. օրինակ`

թախիծ, ուրախություն, սեր, արհամարանք

ե. զանազան խաղերի և զբաղմունքների անունները. օրինակ`

շախմատ, լող, վազք, առևտուր

զ. գիտությունների և ուսմունքների անունները. օրինակ`

ֆիզիկա, քիմիա, կապիտալիզմ, ռոմանտիզմ

Имена существительные, имеющие только формы единственного числа

а) Собственные имена существительные:

б) измеряемые материальные существительные:

խմոր (тесто), մածուն (мацун), օղի (водка), մթերք (продукты)

в) абстрактные существительные:

թախիծ (печаль), ուրախություն (радость), սեր (любовь), արհամարանք (презрение)

քաղցրավենիք (sweet), ուսանողություն (студенчество)

д) наименования всяких игр и занятий:

շախմատ (шахматы), լող (плавание), վազք (бег), առևտուր (торговля)

е) названия наук и учений:

ֆիզիկա (физика), քիմիա (химия), կապիտալիզմ (капитализм), ռոմանտիզմ (романтизм)

Գոյականներ միայն հոգնակի թվով – անեզական

Առանց եզակիի հանդես են գալիս միայն մի քանի աշխարհագրական անուններ.

Имена существительные, имеющие только формы множественного числа

К ним относятся только некоторые географические названия:

Շեղումներ կանոնից (отклонения от правила)

ա. –եր վերջավորություն ստանում են նաև՝

-գաղտնավանկով (ը) վերջացող երկվանկ գոյականները.

a) окончание –եր также получают:

двусложные слова, со скрытым звуком (ը)

-այն բարդ բառերը, որոնց վերջին բաղադրիչը միավանկ գոյական է.

те сложные слова, последний компонент которых односложное имя существительное:

բ. մի շարք միավանկ բառեր գրաբարում վերջացել են ն-ով, որը հետագայում վերացել է: Այդ հնչյունը հոգնակիում վերականգնվում է.

Ряд односложных слов в грабаре имел окончание ն, которое изчезло. Этот звук восстанавливается во множественном числе.

նուռ(ն) – նռներ (гранаты)

ծունկ(ն) – ծնկներ (колена)

թոռ(ն) – թոռներ (внуки)

գ. հոգնակիի այլ ձևեր`

другие виды множественного числа:

կին – կանայք (женщины)

Բառերի այնպիսի փոփոխությունը, որից կախված է նրանց պաշտոնը նախադասության մեջ կոչվում է հոլովում:

Изменение слов, от которого зависит связь данного слова с другими словами в предложении называется склонением.

Ուղղական հոլով – именительный падеж

ա. Ուղղական հոլովի ձևը

а. форма именительного падежа

Ուղղական հոլովը բառի ուղիղ ձևն է:

Որոշյալ առման դեպքում ուղղականն ստանում է որոշիչ հոդ` ը կամ ն.

Именительный падеж является начальной формой слова.

В определенном наклонении к словам добавляется частица ը или ն:

բ. Ուղղական հոլովի իմաստը

б. смысл именительного падежа

Ուղղական հոլովն արտահայտում է գործող, մի բան լինող առարկա:

Именительный падеж выражает действующего предмета, предмета с которым что-то происходит.

գ. Ուղղական հոլովի գործածությունը

в. употребление именительного падежа

Նախադասության մեջ ուղղական հոլովով դրված բառերը հիմնականում գործածվում են որպես

В предложении существительное в именительном падеже в основном употребляется как:

ենթակա` Գետը լեռներից շառաչով գալիս և անց է կենում դաշտերի միջով:

ստորոգյալ` Դա մի լեռնային գետ է:

կոչական` Վահան Տերյան,

Ինչպե՞ս երգեմ հիշատակը քո:

որոշիչ` Բժիշկ Արշակն այդ օրն ուշացել էր:

Սեռական հոլով – родительный падеж (1)

ա. Սեռական հոլովի ձևը

a. форма родительного падежа

Սեռական հոլովը կազմվում է երկու եղանակով`

1. ուղղականին վերջավորություն ավելացնելով – արտաքին հոլովում – քար-ի, ձի-ու, քր-ոջ, օր-վա

2. Բառի արմատի հնչյունները փոփոխելով – ներքին հոլովում – տուն – տան, հայր – հոր

այ երկհնչյունով ու բաղաձայնով վերջացող բառերում այ-ը վերածվում է ո-ի:

Родительный падеж образуется двумя способами:

2. изменением звуков в корне слова (внутреннее склонение).

В словах, оканчивающихся на ու и согласное, ու заменяется буквой ա.

В словах, оканчивающихся на այ и согласное, այ заменяется буквой ո.

բ. Սեռական հոլովի իմաստը

б. Значение родительного падежа

Սեռական հոլովն արտահայտում է պատկանելության իմաստ:

Родительный падеж выражает смысл принадлежности.

գ. Սեռական հոլովի գործածությունը – употребление существительных в родительном падеже

Նախադասության մեջ սեռական հոլովով դրված բառերը գործածվում են որպես գոյականի լրացում.

В предложении имена существительные в родительном падеже являются дополнением:

Հայացքի դեմ սգավոր,

Սև տուֆակերտ մի պալատի

Որպես անթագ, բայց հիրավի թագավոր…

Սեղանի գինին թույլ, բայց համեղ խմիչք է:

Տրական հոլով – родительный падеж (2)

ա. Տրական հոլովի ձևը – форма родительного падежа

Տրական հոլովը սեփական ձև չունի, միշտ նման է սեռականին, միայն թե որոշյալ առման ժամանակ հոդ է ստանում:

Не имеет собственной формы, всегда похож на предыдущий, только в определенном наклонении получает окончание ը или ն.

սեռական` քարի, ձիու, օրվա, քրոջ

տրական` քարի(ն), ձիու(ն), օրվա(ն), քրոջ(ը)

բ. Տրական հոլովի իմաստը – смысл родительного падежа

Տրական հոլովն արտահայտում է հանգման իմաստ. տրական հոլովով դրված առարկային հանգում է գործողությունը.

Выражает смысл об’екта действия.

Ոտքս կպավ մի քարի (այն քարին):

գ. Տրական հոլովի գործածությունը – употребление существительных в родительном падеже

Տրական հոլովով դրված բառերը նախադասության մեջ լինում են ստորոգյալի լրացում` անուղղակի խնդիր և պարագա.

В предложении являются дополнениями сказуемого – косвенным дополнением и обстоятельством:

գլխացավ(եզ.) = գլխի + ցավ = (հոգնակի) գլխացավԵՐ

ծովափ(եզ.)= ծովի + ափ = (հոգնակի) ծովափԵՐ

վիպագիր (եզ.) = վեպ գրող. այստեղ գիր՝ գրել բայի իմաստ ստացած գոյական =վիպագիրՆԵՐ

տնտեսվար(եզ.) =տնտեսություն վարող. այստեղ վար՝ վարել բայի արմատ =տնտեսվարՆԵՐ

Կա ևս մի բացառություն՝ ռուսՆԵՐ.

Հայցական հոլով – винительный падеж

ա. Հայցական հոլովի ձևը – форма винительного падежа

Անձերի հայցականը նման է տրականին.

Винительный падеж личностей похож на родительный (2).

Վահանը սիրում է Անիին:

Իրերի հայցականը նման է ուղղականին.

Винительный падеж предметов похож на именительный.

Վահանը սիրում է խնձոր:

բ. Հայցական հոլովի իմաստը – смысл винительного падежа

Հայցական հոլովն արտահայտում է կրելու իմաստ. այդ հոլովով դրված առարկան կրում է գործողությունը.

Слова в винительном падеже обозначают об’ект, на который направлено действие.

Վարդանը պատռեց նկարը:

գ. Հայցական հոլովի գործածությունը – употребление существительных в винительном падеже

Հայցական հոլովով դրված բառերը նախադասության մեջ լինում են ստորոգյալի լրացում` կրող խնդիր և պարագա:

Существительные в винительном падеже являются дополнениями.

Источник

Лучшие приложения для проверки орфографии

Проверка орфографии армянского языка

Грамотные тексты производят хорошее впечатление на аудиторию. Это одна из причин, по которым стоит писать без ошибок. Помочь в этом могут знания, книги, компьютерные программы, онлайн-сервисы и мобильные приложения для проверки орфографии.

Проверка орфографии армянского языкаПроверка орфографии онлайн предназначена для быстрого нахождения ошибок.

Как научиться грамотно писать

Чтобы периодически улучшать свои знания по русскому или иностранным языкам, рекомендуется:

Требования к приложению, программе или сервису

Существуют инструменты для проверки, которые не находят даже явных опечаток, поэтому основное требование к приложениям, сервисам — выполнение заявленных функций. Также важно, чтобы программы не содержали вирусов.

Лучшие приложения и программы для проверки орфографии и исправления ошибок

Некоторые приложения и программы хорошо зарекомендовали себя в области проверки правописания. Они опробованы многими пользователями и пользуются сейчас популярностью.

Проверка от Vladey

Vladey — приложение для смартфонов с операционной системой Android. Оно выпущено в нескольких версиях — для 3 языков (один из них — русский). Основная функция — проверка знаков препинания и правописания. Другие возможности:

Проверка орфографии и грамматики от Maksim Gusev

Максим Гусев — разработчик ряда приложений для проверки текстов на смартфонах с операционной системой Android:

Spell Checker

Это приложение для Android. В нем можно создавать небольшие статьи, заметки. Во время набора текста автоматически выполняется проверка. Неправильно написанные слова выделяются красным цветом.

Проверка орфографии армянского языка Spell Checker — программа, предназначенная для проверки орфографии.

Key Switcher

Key Switcher — компьютерная программа для автоматического переключения языка в системе Windows. Функции:

Punto Switcher

Аналог Key Switcher. Компьютерная программа работает в фоновом режиме и анализирует последовательность вводимых символов. При нетипичном сочетании букв она автоматически переключает раскладку и изменяет написанный фрагмент.

Проверка орфографии армянского языка Punto Switcher проверяет орфографию.

Orfo Switcher

Orfo Switcher — приложение, разработанное под операционную систему Windows. Оно отслеживает набранные на компьютере символы и при нажатии пробела запускает процесс сравнения со словарем.

При нетипичной комбинации букв выполняется автоматическое переключение раскладки клавиатуры.

Это программный продукт, разработанный для встраивания в офисный пакет Microsoft. Система анализирует проверяемый материал, находит неправильно написанные слова. Количество поддерживаемых языков — 8, включая русский.

Проверка орфографии армянского языка «ОРФО» — программный продукт для встраивания в пакет Microsoft.

Грамматический справочник

В «ОРФО-редакторе» есть кнопка «Грамматический справочник». При нажатии на нее пользователю открывается доступ к правилам русского языка. Справочником также можно воспользоваться на официальном сайте «ОРФО».

«ОРФО-редактор»

Система «ОРФО» позволяет проверять тексты не только в офисных программах Microsoft, но и в собственном редакторе. Это приложение, в котором ошибки подчеркиваются. Пользователь может просматривать подсказки и подбирать замены.

Проверка орфографии армянского языка «ОРФО-редактор» — система, предназначенная для проверки и исправления ошибок.

Grammarly

Бренд Grammarly объединяет несколько продуктов:

Эти инструменты разработаны для улучшения качества англоязычных текстов.

Лучшие сервисы для проверки орфографии

Если есть постоянный доступ к интернету, необязательно скачивать программы и приложения для проверки текстов. Существуют онлайн-сервисы, которые ничуть не хуже других инструментов.

«Орфограммка»

Это веб-сервис для проверки грамотности, оценки статей и заметок на красоту, качество. Пользователи при работе с «Орфограммкой» могут найти ошибки и ознакомиться с советами по их исправлению.

Проверка орфографии армянского языка «Орфограммка» — веб-сервис для проверки грамотности.

Сервис платный. Доступ к нему открывается после покупки коммерческой лицензии по объему или по времени:

«Адвего»

На бирже копирайтинга «Адвего» предусмотрен сервис для улучшения качества текстов. Он обнаруживает:

В основу сервиса заложен мультиязычный словарь, поэтому проверять тексты можно на разных языках, включая русский.

«Главред»

«Главред» — сервис, проверяющий тексты на «чистоту». Он находит стоп-слова, не несущие смысловой нагрузки (штампы, канцеляризмы). Сервис развивается. Каждый месяц в нем появляются новые и обновляются старые правила.

Проверка орфографии армянского языка «Главред» — сервис, призванный помочь очистить текст от словесного мусора.

Text.ru

Это биржа копирайтинга и рерайтинга, на которой есть сервис проверки уникальности. При анализе материала определяется процент заимствований и выявляются орфографические, грамматические ошибки. После завершения проверки пользователь может нажать на какой-либо выделенный фрагмент в тексте и выбрать измененный вариант из раскрывшегося списка.

«Орфограф»

«Орфограф» — сервис, предназначенный для обнаружения в статьях неправильно написанных и неизвестных слов. Проверять можно как отдельные тексты, так и веб-страницы.

Проверка орфографии армянского языка «Орфограф» предназначен для обнаружения в статьях неизвестных слов.

LanguageTool

Это мультиязычный сервис, в котором заложены правила орфографии, грамматики, стилистики. Проверка бесплатна для текстов объемом не более 20 тыс. символов.

Для анализа более длинных статей и получения дополнительных возможностей можно приобрести пакет услуг:

«Яндекс.Спеллер»

Это сервис для поиска ошибок и опечаток в русских, украинских и английских текстах. «Яндекс.Спеллер» дополнительно умеет находить повторы, неправильно употребленные строчные и прописные буквы, расшифровывать искаженные слова, учитывая смысл статьи.

Проверка орфографии армянского языка «Яндекс.Спеллер» помогает находить и исправлять орфографические ошибки.

При необходимости сервис можно встроить в любое веб-приложение. Для этого требуется воспользоваться API.

Word Online

Компания Microsoft запустила онлайн-версию Word. С помощью сервиса можно писать статьи, создавать различные документы, резюме, информационные бюллетени, приглашать других людей к редактированию и просмотру в онлайн-режиме. Проверка грамматики и орфографии выполняется автоматически.

Ошибки, допущенные в тексте, выделяются подчеркиванием — красными волнистыми и прямыми синими линиями.

Bugaga

Bugaga.net.ru — сайт с полезными сервисами. Здесь есть шпаргалки, теоретические материалы, демонстрационные варианты ЕГЭ по русскому языку. Для удобства пользователей предусмотрена проверка правописания. Основные характеристики этого сервиса:

Perevodspell

Perevodspell — бесплатный сайт с онлайн-переводчиком. Дополнительно на интернет-ресурсе предусмотрена возможность проверки орфографии в текстах.

Ошибки исправляются автоматически. Поддерживается только русский язык.

«Типограф»

Это интернет-ресурс, созданный для подготовки текстов к веб-изданию. В сервис внедрены различные модули:

«Типограф» может проверять отформатированные тексты, материалы, содержащие встроенные каскадные таблицы стилей (CSS), javascript.

Correctly

Correcrly — максимально простой сервис для проверки текстов. Находит орфографические ошибки и подчеркивает их красной волнистой линией. Поддерживает русский и английский языки.

Meta.ua

Meta.ua — украинский поисковый интернет-портал и система, объединяющая полезные сервисы. В их числе есть «Проверка орфографии». Этот сервис создавался на основе современных словарей в качестве дополнения к онлайн-переводчику. Поддерживаемые языки — русский, украинский и английский.

Проверка орфографии армянского языка Meta.ua — поисковый интернет-портал.

5-ege.ru

Данный сайт разработан для подготовки к ЕГЭ. Среди полезных сервисов, созданных на интернет-ресурсе, есть:

Grammarly.com

Grammarly.com — онлайн-сервис для проверки англоязычных текстов. Рекомендации даются по 4 категориям:

DeepText

Это бесплатный сервис, в котором реализован поиск орфографических и морфологических ошибок. Слова с ними подчеркиваются в тексте красной волнистой линией. Исправленные варианты не предлагаются.

RussianCorrector.com

С помощью RussianCorrector.com можно проверить текст, написанный на русском языке, и найти в нем орфографические, грамматические, стилистические ошибки. После завершения анализа какого-либо фрагмента пользователю предлагаются варианты по исправлению.

Проверка орфографии армянского языка RussianCorrector.com проверяет тексты на русском языке.

Hemingway App

Это инструмент, существующий в виде веб-версии и приложения для Windows и OS X. Основная функция — проверка текстов на английском языке. Hemingway App находит слишком длинные предложения, которые сложны для восприятия, предлагает их сократить, разделить, заменить непонятные фразы на более простые и т. д.

Reverso Speller

Reverso Speller — бесплатный сервис для проверки англоязычных текстов. Обнаруживает опечатки, ошибки, указывает на неверное употребление предлогов и других слов.

Проверка орфографии армянского языка Reverso Speller — проверка английских текстов.

OnlineCorrector

OnlineCorrector — расширение, совместимое с сервисом «Google.Документы». Оно обнаруживает распространенные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические ошибки.

Расширение доступно для скачивания в веб-магазине Google. Базовая цена — 0 руб. Дополнительно предусмотрены платные версии, которые позволяют более качественно проверять тексты, работать с дополнением в Microsoft Word, добавлять в систему новые правила, получать приоритетную поддержку по электронной почте.

OnlineCorrection

Это бесплатный сервис для корректировки текстов на английском языке. Проверка помогает найти орфографические, грамматические и стилистические ошибки. При необходимости пользователь может указать используемый вариант английского языка (например, американский, австралийский).

Проверка орфографии армянского языка OnlineCorrection — коррекция текстов на английском языке.

Альтернативные варианты

«Грамота.ру» — полезный информационно-справочный портал. Здесь можно изучить правила русского языка, проверить трудное слово, воспользоваться разделами «Справочное бюро», «Письмовник», где даны ответы на вопросы по правописанию, грамматике и др.

К альтернативным вариантам относится онлайн-сервис konorama.ru/igry/zapatan/. На данной странице собраны правила, согласно которым расставляются запятые в русскоязычных текстах.

О чем следует помнить

Даже качественные приложения не могут обнаружить все ошибки и неточности. При анализе текстов рекомендуется применять имеющиеся знания, внимательно проверять написанное и пользоваться программами и сервисами в качестве вспомогательных инструментов для поиска незамеченных ошибок и опечаток.

Источник

Видео

Как проверить орфографию онлайн - лучшие сервисы проверки правописания и пунктуации онлайн

Как проверить орфографию онлайн - лучшие сервисы проверки правописания и пунктуации онлайн

200 фраз - Армянский - Русский

200 фраз - Армянский - Русский

Армянский язык с нуля/Полный видеокурс/HAYK media

Армянский язык с нуля/Полный видеокурс/HAYK media

Как установить язык проверки правописания и орфографии в Microsoft Office

Как установить язык проверки правописания и орфографии в Microsoft Office

"Армянский язык за 16 часов" Образовательный проект кинокомпании HAYK по изучению армянского языка/

"Армянский язык за 16 часов" Образовательный проект кинокомпании HAYK по изучению армянского языка/

Ответ азербайджанскому академику

Ответ азербайджанскому академику

Тест по ОРФОГРАФИИ. Сможете без ОШИБОК?

Тест по ОРФОГРАФИИ. Сможете без ОШИБОК?

ЗАГАДКА АРМЯНСКОГО АЛФАВИТА

ЗАГАДКА АРМЯНСКОГО АЛФАВИТА

Армянский язык? Сейчас объясню!

Армянский язык? Сейчас объясню!

Армянский язык. Самоучитель. урок 1

Армянский язык. Самоучитель. урок 1
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.