Псалтирь на татарском языке + видео обзор

Псалтирь на татарском языке

Атанын, Улнын, Святый Тыннын исеменя. Аминь.

Молитва мытаря

Эй Алла, мин жазык­лыга изгелекле бул.

Молитва предначинательная

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Ананнын да, кюнелля­рендя Алланы жoрткян арыу тормошло аталары­бызнын, бар aулеяля­реннен дя телякляре какына мин жазы­клыны да коткара кюр. Аминь.

Шoкoр Сина, эй Аллабыз, шoкoр Сина.

Молитва Святому Духу

Кюк Падшасы, жанга тынычлык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, кайда булса да бар Син, барын да oлгoрт­терясен, aртoрлo жакшы­лыкка бай Син, тере­лек биреуче Син Узен, безгя килеб урын­наш, безнен aрбер шакшы­лыгы­бызны aрче, жанна­рыбыз­ны коткар, Син изгелекле.

Трисвятое

Святый Алла, Святый Кодрятле, Святый Улемсез, безне жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Эй ин Святый oч Iпостасьле Алла, безне жар­лыкка; эй Ходай, безне жазык­тан тазарт; эй безне тотоб Тороучы, зако­ныннан жазганы­бызны кичер; эй Святый, безгя изге­лек кылыб, безнен житеш­мягян жире­безне тoзят, Уз исе­мен oчoн.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумердян гумергя, аминь.

Молитва Господня

Эй кюктяге Атабыз! данны булыб торсон исемен Синен, килсен падша­лыгын Синен, жирдя дя кюктя­гечя булсын иркен Синен. Бoгoн кoннoк икмяге­безне бир безгя. Бурыч­лары­бызны кичер, без дя безгя бурычлы булган­нарга кичер­гян кюк. Безне алда­нырга ирек жибяр­мя. Жаман­нан кот­кар безне.

50 псалом

Эй Алла, Узен­нен оло изге­леген­нян мине жарлыка, Узен­нен кюб рахи­меннян жазы­гымны aрчеб бетер. Биг­ряк мине закон­сызла­ныуым­нан жыу, жазы­гым­нан мине тазарт. Закон­сыз­лан­ганым­ны тоямын, жазы­гым жа­лан кюз ал­дымда тора, Мин Синен Узенюк жазыклан­дым, жаман эшне кюз алды­нда кыл­дым. Син Уз сю­зендя туры, хокo­мoндя мине тейеш­лечя айыб­лар­сын. Мин анамда жарал ган­дук жа­зыклы, анам мине жа­зыклы кoйo тыудыр­ган шул. Син чын­ны жара­тасын шул, бе­леем неген­нен айыр­мачык тo­гoл жяше­рення­рен ми­ня бел­дерт­тен. Ми­на сиб­кеч бе­лян сибяр­сен, мин таза­­­­­­рыр­мын; мине жыуар­сын, мин кар­дан да биг­ряк агарыр­мын. Ми­на сoйo­нoч, кыу­аныч эшетте­рер­сен, уал­ган сoяк­ля­рем сoйo­нoр­ляр. Жа­зык­ларым­нан жo­зoн­нo бор, закон­сызла-ныула­рым­ны киче­реб бе­тер. Эй Алла, ми­не таза кю­нел­ле ит, эчем­дяге ты­ным­ны жанар­тыб арыу ит. Уз жoзoн­нян ми­не кыу­ма, Узен­нен арыу Тынын­ны мин­нян алма. Кот­карыу­ын бе­лян ми­не тагы сoйoн­дoр, код­рят­­ле Ты­нын бе­лян ми­не нык­лан­дыр. За­кон­сыз­лар­ны жул­лары­на oйря­тер­мен, бо­зок кеше­ляр Си­на кайтыр­лар. Эй Алла, ми­не сак­лау­чы Алла, кан тюге­удян мине кот­кар, те­лем Си­нен дo­рoс­лoгoн­не сoйo­нoб aйтер. Эй Ходай, теле­мне ачыл­дыр, ауызым Си­нен да­нын­ны aйтер. Кор­ман теля­сян ките­рер эйем, тик Син кор­ман жан­ды­рыуны теля­мей­сен. Алла­га кор­ман кай­гы­лы тын, Алла кай­гы­лы, жыуаш кю­нелне ким­сет­мяс, Эй Ходай, Уз изге­леген­нян С i онъ тауына жак­шы­лык ит, I еру­салим­нын койма­лары тор­го­золсон­нар ыйы. Анна­ры Син дoрoс­лoк кор­ма­нын, бю­ляк кю­тяре­уне, кор­ман жан­дыры­уны ка­был итяр­сен, анна­ры кор­ман ур­нына бы­зау­лар салыр­лар.

Символ веры

Ыша­намын бер Алла Атага, бу­ган нястя­лярне Тото­учы диб, кюк­не, жир­не, кю­реня тор­ган­ны, кю­рен­мей тор­ган­ны ба­ры­сын да Ул бул­дыр­ган диб. (Жяня ыша­намын) бер Ходай I исусъ Хрис­тоска, Алла­нын жан­гыз тыуган Улы диб, буган, багыт­лардан элеке Атадан тыуган, жак­тыдан чык­кан жак­тыдый, чын Алладан тыуган чын Алла диб, тыуган, жара­тыл­ган тoгoл, Узе Ата белян бер, ба­рын да Ул бул­дыр­ган диб. Без ке­шеляр oчoн, без­не кот­карыр oчoн кюк­тян инеб, Святый тын кыуаты белян Мар i я Кыз­дан тян­нянеб кеше бул­ган диб. Понт i й Пилатъ багы­тында без­нен oчoн качка ка­дакла­ныб, азаб­ланыб, улеб кю­мел­гян диб. Oчoн­чo кo­нoндя улгян жирен­нян Алла княгя­сендя­геча тере­леб торган диб. Кюккя кютя­релеб, Атанын ун жагын­нан утырган диб. Тере­лярне, улгян­нярне тик­шереб айырыр­га оло­лок белян тагы ки­лясе, падша­лыгы ич тя бетясе тoгoл диб. (Жяня ыша­намын) Святый Тынга, тере ите­уче Ходай диб, Атадан чыга диб, Ата белян, Ул белян тин табы­ныулы, тин даннаулы диб, Пагам­бярляр арт­кылы Ул сoйля­гян диб. (Ышана­мын) церковькя, Апос­толлар арт­кылы бoтoн жир­гя куйыл­ган бер гня арыу жыйын диб. Чумыл­дырыу бер диб, жазык­ларны кичертя диб aйтямен. Улгян­няр тере­леб то­расы диб, мянге тор­мош буласы диб кoтя­мен, аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Эй Алла, мин жазык­лыны тазарт, мин бер чaкта да Синен алдында арыу эш кыл­мадым шул, мине жаман­нан коткар, Синен иркен миндя булсын ыйы, мин узем­нен тейешсез аузым­ны айыбла­мыйчы ачыб, Синен арыу исе­менне, Атаны, Улны, Святый Тынны жыр­лаб данна­саб ыйы, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

2-я молитва того же святого

Эй кеше сoйoуче Алла, жокодан торгач, Сина сыйына­мын, Уз изгеле­ген белян Синен эшля­ренне тыры­шыб Синнян телеймен. Aр-бер чакта, aр-тoрлo эшкя мина кыуат бир, дoньядя ней усал нястя бар, бары­сыннан да мине коткар, шайтан­нын азды­рыуын­нан сакла. Мянге Падша­лыгына кергез, Син Узен мине жараткан, бар жакшы­лыкны булды­рыб биреуче Син Узен: минем ышан­ганым Син Узен. Сина дан ките­рямен, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитва 3-я того же святого

Эй Ходай, Син кюб изгеле­геннян, оло рахим­негеннян бу уткян тoннoн багытын мин мяндяня хатярсез, ичбер зыянсыз уткя­зергя булыш­тын, инде эй aр-нейне Булды­рыучы, Башка­рыучы Ходай, Узеннен чын жактын­нан жакты­рылган кюнел белян Синен иркен­не кылар­га мине Узен тейешле ит, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Эй Алланын aулеясе (исеме), минем oчoн Аллага инял, мин Сина сыйыныб чын кюне­лемнян иня-лямен: Сине тиз булы­шыучы, жаным oчoн теляк итеуче диб белеб.

Песнь Пресвятой Богородице

Алланы Тыудырган Кыз, сoйoн, дяулятен бар Мар i я, Ходай Синен белян. Безнен жаннарга Котка­рыучыны Тыудыргач, Син данны булган катыннар арасыннан, Синнян Тыуган да даннаулы.

Тропарь Кресту

Эй Ходай, калкынны сакла, жортона бярякят бир. Дoрoс денне ололаб тотоб саклаучыларга дошман­нарын жинеб басарга кыуат бир, Качын белян сакла тоткан тормо­шонны.

Молитва о живых

Эй Ходай, сакла, жарлыка минем духов­ный атам (исеме), мине тыу­дырган атам-анам (исем­няре), карен­дяшля­ремне (исемняре), башлык­ларымны, мина жакшылык кылган­нарны (исем­няре), барлык Христосъ денен дoрoс тотоучы­ларны­бары­сын да сакла.

Молитва о усопших

Эй Ходай, исеня ал улгян мяндя­лярен­не: минем атам анамны, тыуган­нарымны, мина жак­шылык кыл­ган­нарны (исемняре), барлык православный Христиан­нарны да, ирекле, ирексез кылган жазык­ларын кичереб, аларны Узен­нен Кюктяге Падша­лыгына керт.

Окончание молитв:

Достойно есть…

Чыннаб дoрoс тейешле, эй Алланы Тыудыр­ган Кыз, Сине кадер­ляргя, Син мян­гегя кадерле, шиксез Таза, Син безнен Алла­бызнын Анасы, Херу­вим­нярдян дя кадерле, Сера­фимняр­дян дя данны, кыз кoйo Сюз Алланы тыу­дырган, чын Алла Анасы Сине ололойбыз.

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумердян гумергя, аминь.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Анан­нын да, кюнел­лярендя Алланы жoрткян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулеяля­реннен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да кот­кара кюр. Аминь.

МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ

Атанын, Улнын, Святый Тыннын исеменя. Аминь.

Молитва предначинательная

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Анан­нын да, кюнел­лярендя Алланы жoрткян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулея­лярен­нен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да коткара кюр. Аминь.

Шoкoр Сина, эй Аллабыз, шoкoр Сина.

Царю небесный

Кюк Падшасы, жанга тыныч­лык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, кайда булса да бар Син, барын да oлгoрт­терясен, aр-тoрлo жакшы­лыкка бай Син, терелек биреуче Син Узен, безгя килеб урын­наш, безнен aр-бер шакшы­лыгы­бызны aрче, жанна­рыбыз­ны коткар, Син изге­лекле.

Трисвятое

Святый Алла, Святый Кодрятле, Святый Улемсез, безне жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Эй ин Святый oч Iпостасьле Алла, безне жар­лыкка; эй Ходай, безне жазыктан тазарт; эй безне тотоб Тороучы, зако­ныннан жазганы­бызны кичер; эй Святый, безгя изгелек кылыб, безнен житеш­мягян жире­безне тoзят, Уз исемен oчoн.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Молитва Господня

Эй кюктяге Атабыз! данны булыб торсон исемен Синен, килсен падша­лыгын Синен, жирдя дя кюктя­гечя булсын иркен Синен. Бoгoн кoннoк икмягебезне бир безгя. Бурыч­лары­бызны кичер, без дя безгя бурычлы булган­нарга кичер­гян кюк. Безне алданырга ирек жибярмя. Жаманнан коткар безне.

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Эй мянге Алла, эй бар булды­рылган­нарнын Падшасы, мине бу сагаткя жите­шергя тейешле кюреуче, бoгoн эш белян дя, сюз белян дя, уй белян дя кылган жазыкларымны мина кичер. Эй Ходай, минем мескен жаным­ны да, тянем­не дя, тыымны да aртoрлo шакшы­лыгыннан тазарт. Эй Ходай, бу тoннo тыныч жоклаб уткя­зергя мина булыш, мин жарлы гна урным­нан тороб гуме­ремнен бар кoння­рендя дя Синен арыу исе­менне даннасам ыйы. Шулай итеб мина кары­шылык итеуче тянне, тянсез дошман­нарны жинсям эйе. Эй Ходай, мине шакшы­ландыра торган жаман няпес­лярдян, буш уйлар­дан мине коткар. Эй Ата, Ул, Святый Тын, Падшалык, кыуат, ололок Синеке, aле дя, aр-чакта да, гумердян гумергя. Аминь.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Эй барын да Тотоучы Алла Сюзе, эй ин кадерле Иисусъ Христосъ, Узеннен кюб изгелеген какына мин мян­дянне ташлама, aммя жалан минем белян була кюр. Эй Узеннен сарык­ларынны арыу кoтoуче Иисусъ, мине жылан­нын усаллы­гына ирек бирмя, мине шайтан иркеня калдырма, миндя улем орлого бар шул. Эй без та­бына торган Алла Ходай, изге Падша Иисусъ Христосъ, Узеннен бетмей торган жактын белян oйряне­учеляренне арыулан­дырган, Святый Тынын белян мине жок­лаган чагында сакла. Эй Ходай, жоклаган ур­нымда мин жараусыз мян­дяня котолоу бир. Минем уйла­ры мны Узеннен Арыу Еванге­лиенне анна­улык жактысы белян жактырт. Жанымны Качанны сoйoулoк белян, кюне­лемне таза, изге сюз­лярен белян, тянемне няпес­лярне басыл­дыра торган азаб­ларын белян, уйымны Узеннен жыуаш­лыгын белян саклаб, тейешле багытта мине Узенне Дан­нарга торгоз. Син була баш­лаган чагы жук, Атан белян, ин изге Арыу Тынын белян гу­мергя дан­наулы шул. Аминь.

Молитва 3-я ко пресвятому Духу

Эй Ходай, Кюк Падшасы, Жанга Тыныч­лык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, изге­лекле кюне­лен белян мин жазыклы мян­дянне жар­лыкаб, мин тейешсез мяндяня бoгoнгo жазык­ларымны барын да ташла, кичер, aдям кюк мин бoгoн жазык­ландым, aдям кюк кня тoгoл, aммя терлек­лярдян дя начар­рак кыйлан­дым, минем Иректян, ирек­сездян, белеб, жя белмей кылган жазык­ларым, жяштян начар­лыкка кюнек­кяннек­тян, оятсыз­лыктан, oмoт­сoзлoктян, Синен исемен белян кар­ганган булсам, жя кюнелем белян исеменне кур­лаган булсам, беряуне-беряуне тир­гягян булсам, ачыу­ланыб aляк­лягян булсам, жя кайгырт­кан булсам, жя бер-бер няс­тягя ачыу­ланган булсам, жя алдаган булсам, жя тейеш­сез багытта жоклаб жаткан булсам, жя минем катка жарлы килеб аны кабыл алмаган булсам, жя туга­нымны кайгырт­кан булсам, жя беряуне айыблаган булсам, жя мак­танган булсам, жя олосы­маклан­ган булсам, жя ачыуым килеб жарсыган булсам, жя мин теляктя торганда уйым бу дoньянен начар­лыгына ауышкан булса, жя арыу­лыктан ауышы­уны уйлаган булсам, жя артык ашаган булсам, жя арты­кэчкян булсам, жя тилереб кoлгян булсам, жя начар эшлярне уйлаб жoргян булсам, жя кешедя aйбят aйбер кюреб анар кюне­лемне салган булсам, жя тейешсез сюз сoйляш­кян булсам, жя туга­нымнын жазы­гыннан кoлгян булсам, минем шул жазык­ларым санаб бетер­гесез, жя теляк итяргя жалка­уланган булсам, жя бютян тагы исемя килмей торган жаман эшлярем булса, алары бу aйткян­няремнян дя кюб­ряктер. Шунар кюря эй мине Булды­рыучы, Башка­рыучы, мин oмoтсoз, тейеш­сез мян­дянне жарлыкаб Узен кеше сoйoуче изгегя кюря мина ташла, чиш, кичер. Мин жа­зыклы, азгын, жараусыз, тыныч­ланыб жоклаб тoннo уткяр­сям эйе. Аннары Сина табы­ныб ин кадерле исеменне Ата белян, Анын жангыз тыуган Улы белян жырлаб данна­сам ыйы aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Кондак Богородице

Эй Алланы Тыудырган Кыз, Син чиреу башлы­гыдай безгя булышыб, дошман­нары­бызны жиндереб безне кысан­ныктан коткар­ганга, без мяндя­лярен тау итеб Сине ололаб данный­быз, кары­шысында бер дя тора алмас­лык кыуа­тын белян aр-тoрлo бяля­дян безне коткар, без дя Сина былай aйтейек: эй кадерле арыу Кыз, сoйoн.

Огради мя Господи…

Эй Ходай, Терелек биря торган кадерле Качын­нын кыуатын айля­нямдя тотоб, мине ар-торло жаман­нан сакла.

Достойно есть…

Чыннаб дoрoс тейешле, эй Алланы Тыудыр­ган Кыз, Сине кадер­ляргя, Син мянгегя кадерле, шик­сез Таза, Син безнен Алла­бызнын Анасы, Херу­вимняр­дян дя кадерле, Серафим­нярдян дя данны, кыз кoйo Сюз Алланы тыу­дырган, чын Алла Анасы Сине ололойбыз.

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Ананнын да, кюнелля­рендя Алланы жoрт­кян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулея­лярен­нен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да коткара кюр. Аминь.

Когда отходишь ко сну произноси:

Эй Ходай, тынымны Синен кулына табшы­рамын, Син мине жарлыка, Син мине бахилля, жаныма мянге тере тороу­лык бир. Аминь.

МОЛИТВЫ РАЗНЫЕ

Придите поклонимся…

Килегез, Падшабыз Аллага башы­рыйык.

Килегез, Падша Аллабыз Христоска жыгылыб башы­рыйык.

Килегез, Падша Аллабыз Хрис­тоснын Узеня жыгылыб башы­рыйык.

Воскресение Христово…

Христоснын терелеб торганын кюргячен Святый Ходай жазаксыз бер I исус ка­башы­рыйык, эй Христосъ Синен качына башы­рабыз, Синен арыу терелеб торга­нынныда даннаб жыр­лыйбыз: шунын oчoн Син безнен Аллабыз, Синнян башка бутянне бел­мейбез, Синен исеменне данныйбыз, эй ыша­ныучы­лар бары­гызда килегез, терелеб торган святый Хрис­тоска башы­рыйык, мына кач белян буган дoньягя сoйo­нoч килгян, Ходайны жалан даннаб, Анын тере­леб торга­нын жыр­лыйык, кадакла­ныуны тузеб улгян­неге белян улем­нен кыуатын бетергян.

Упование мое Отец…

Молитва святого Ефрема Сирина (Господи и Владыко живота)

Эй мине тере тотоучы Ходай! Мине жалка­улыкка, oмoт­сoзлoккя, кoпoр­лoккя, бушны сoй­ляргя бирен­дермя. Мин мян­дяня шиксез тороу­лык, жыуаш­лык, тюзем­нек, сoйoулек бир. Эй Падша Ходай, мина уз жазык­ларымны кюрергя, кеше айыб­ларын кюр­мяскя кыуат бир, Син данна­улы гумер­дян гумергя, аминь.

Молитвы, читаемые во время бедствия, при нападении врагов и во всякой напасти

90 псалом

Жугарыгы (Ходай) булышиб торган кеше кюк­тяге Алланын бoркяуе эченя урын­нашыр. Ходайга aйтер: жакла­учым, сыйын­дырыу­чым, ышаныб торган Аллам дирер. Сине Ул тотарга жoрoу­ченен тоза­гыннан, aляк сюздян кот­карыр шул. Сине жилкясе белян каблаб торор, канат­лары асында курык­мый торор­сон; Анын чын­ныгы каб­лауыч кюк сине жабыб торор. Тoндяге куркы­нычтан, кoндoз аты­лыб кил­гян уктан. Каран­гыда була торган зыян­нан, чирдян, тoш багы­тын­дагы женнян курык­массын. Сул жагында менняб жыгы­лырлар, ун жагында ун менняб кыры­лырлар, сина жакын­нашмас та. Син тик кюз салыб кна усал­ларга кайта­рыл­ганны кюрерсен. Эй Ходай, ыша­ныб торга­ным Син (диб aйтеуен белян), Жуга­рыгыны син сыйын­дырыу­чын иттен шул. Сина жаман­нык теймяс, жортона да ауырыу жакын­нашмас. Aр-бер жoрo­шoндя сине Уз пяриш­тяляреня сакла­тыр шул. Сине алар кулла­рына кютя­реб барыр­лар, аягын ташка сoртoн­мяс. Аспидъ, Василискъ дигян жылан­нарны жян­черсен, арыс­ланны, ажда­гыны табтар­сын. Мина oмoт тот­каны oчoн аны котка­рырмын, и семемне белгяне oчoн аны каблаб торор­мын. Мина тилмерся, аны эше­термен; кайгы­сында булы­шырмын; аны аралаб алырмын; аны даннал­дырырмын. Аны кюб жяшя­термен, коткар­ганымны анар кюрге­зермен.

Молитва Честному Кресту

Безнен белян Алла торсон, Анын дошман­нары тара­лышыб бетсен­няр, Аны кюрял­мый тороу­чылар Анын жoзoннян кач­сыннар: тoтoн таралган кюк тара­лышыб бет­сенняр: утта балауыз эрегян кюк эреб бет­сенняр. Алланы сoйoучеляр дя узля­реня Кач билгесе куйыб, эй Ходай­нын Терелек биря торган Качы, сoйoн, Сина кадак­ланган Ходай Иисусъ Хрис­тоснын кыуаты белян женнярне кыуар­сын. Ул тамукка тoшoб шайтан­нарнын кыуатын бетер­гян, Син Тере­лек биря торган Качын­ны безгя дошман­нарны кыуарга биргя­нен диб aйтеуе­бездян женняр кач­сыннар. Эй Ходай­нын Терелек биря торган ин кадерле Качы, Алланы Тыу­дырган Башка­рыучы Кыз белян, бар изгеляр белян бергя гумер буйынчы булы­шыб тор. Аминь.

Блажим тя вси роди

Эй Алланы тыудырган изге Кыз, без aр-тoрлo затлар Сине даннаб торабыз, ич нястягя сыйы­шырлык тoгoл Аллабыз Христосъ Сина урын­нашырга ирек иткян. Безгя телякче булга­нын oчoн кoнo­тoнo теляк итеб торасын, теляк­лярен белян падша­лыкны ныклый­сын, Шунар кюря, эй дяу­лятен бар изге Кыз сoйoн, Ходай Синен белян диб, Сине ололойбыз.

Молитвы, читаемые в храме, перед причастием

Верую Господи…

Эй Ходай I исусъ Христосъ, мин чын кюнел­дян ышаныб телем белян a йтямен: Син тере Алланын Улы диб, жазык­лыларны котка­рыр o ч o н д o ньягя килгян диб; жазык­лылар ара­сында ин жазык­лысы мин. Тагы ыша­намын, былар таза Тянен узе, арыу Канын узе диб. Инде иня­лямен Сина, мине жар­лыка; иректян ирек­сездян, белеб жя белмей, сюз белян жя эш белян кылган жазык­ларымны барысын? Да кичеря кюр. Жазык­ларым­ны кичерер oчoн, уземне мянге тор­мошка куяр oчoн айыб­ламыйчы мина арыу Яшерек­ляреннян oлoш алдыр.

Вечери твоея…

Эй Алла Улы, бoгoн мине Яшерекле ашыннан oлoш алырга кабыл ал. Мин яшере­генне дошман­нарына барыб aйтеб, Сине убеб тоттороб биргян I уда кюк булмам, качтагы талаучы кюк булыб Сина ышаныб aйтямен: эй Ходай, уз падша­лыгында мине исеня ал.

Да не в суд…

Эй Ходай, шушы арыу Яшере­геннян oлoш алыб, хокoмгя тoшoб айыб­ланасы булмасам ыйы, жа­ным тянем тoзялсен эйе.

Источник

Псалтирь на татарском языке

1.Требник. Казань, 1881, 176 с.
2. Последование за усопших. Казань, 1881, 40 с.
3. Последование за усопших. 2-е издание, Казань, 1888, 39 с.
4. Извлечение из писем Н.И.Ильминского к крещено-татарским учителям. Казань, 1893, 11 с.
5. Псалтирь. Казань, 1893, 254 с.
6.Псалтирь на церковно-славянском и татарском языках. Казань, 1893, 496 с.
7. Житие свт. Василия Великого. Казань, 1893, 6 с.
8. Житие свт. Григория Богослова. Казань, 1893, 6 с.
9. Житие святителей Христовых Гурия, Варсонофия и Германа Казанских чудотворцев. Издание 2-е. Казань, 1893, 32 с.
10. Святый Благоверный Князь Владимир и крещение Руси. Казань, 1894, 32 с.
11. Акафист Сладчайшему Иисусу. Казань, 1894, 32 с.
12. Великий канон Андрея Критского. Казань, 1897, 77 с
13. О чуме. Казань, 1897, 20 с.
14. Небесная Воевода Русской земли. Казань, 1898, 11 с.
15. Небесные споручники брачного союза. Казань, 12 с.
16. Равноапостольная мироносица. Казань, 1898, 8 с.
17. Русские первомученики. Казань, 1898, 10 с.
18. Церковное пение. Казань, 1898, 12 с.
19. Сказание о Смоленской иконе Божией Матери. Казань, 1898, 44 с.
20. Беседа на молитву «Царю Небесный». Казань, 1898, 10 с.
21. Глазная болезнь трахома, ея заразительность, причины распространения среди сельского населения и способы предохранения. Казань, 1898, 13 с.
22. Господь любит праведных. Казань, 1898, 10 с.
23. Акыл биря-торган княгя. 3-е издание. Казань, 1900, 62 с.
24. Земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Казань, 1900, 145 с.
25. Житие преподобного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца. Казань, 1904, 45 с.
26. Мохаммят дененя караганда Христос дене артык. 2-е издание. Казань, 1904, 83 с.
27. Хоровые церковные песнопения. Казань, 1904, 175 с.
28. Чин исповедования и како причащати больного. 2-е издание. Казань, 1905, 63 с.
29. Холера и способы борьбы с нею. 2-е издание. Казань, 1905, 16 с.
30. Училище благочестия. Вып. 2-й. Казань, 1906, 60 с.
31. Училище благочестия. Вып. 3-й. Казань, 1906, 84 с.
32. Училище благочестия. Вып. 4-й. Казань, 1906, 69 с.
33. Училище благочестия. Вып. 5-й. Казань, 1906, 61 с.
34. Училище благочестия. Вып. 6-й. Казань, 1906, 56 с.
35. Последование ко Святому Причащению. Казань, 1906, 46 с.
36. Житие преподобного Симеона Христа ради юродивого. Казань, 1906, 6 с.
37. На двунадесятые праздники и святым стихиры, тропари, кондаки, величания и прокимны. 2- е издание. Казань, 1907, 147 с.
38. Наставление христианское святого Тихона. 2-е издание. Казань, 1907, 47 с.
39. О загробной жизни по учению Православной Церкви. Казань, 1907, 58 с.
40. Часослов. 5-е издание. Казань, 1907, 260 с.
41. Святый Стефан Великопермский и его просветительно-миссионерская деятельность. К 500-летию кончины святителя. 2-е издание. Казань, 1907, 46 с.
42. Деяния святых Апостолов. Казань, 1907, 140 с.
43. Учение о Православной вере. 5-е издание. Казань, 1907, 80 с.
44. Рассказы из житий святых. 2-е издание. Казань, 1907, 483 с.
45. Апостол. Воскресные и праздничные чтения. Казань, 1907, 119 с.
46. Катехизические поучения на Символ веры для чтения за богослужением и вне богослужения. Казань, 1908, 84 с.
47. Наставление крещеным татарам, колеблющимся в христианской вере. Казань, 1908, 18 с.
48. Краткая церковная история. Казань, 1908, 83 с.
49. Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. 3-е издание. Казань, 1908, 333 с.
50. Воскресная служба шестого гласа. 7-е издание, Казань, 1909, 185 с.
51. Русские предлоги. Пособие для учителей при ведении разговорных уроков по русскому языку в татарских школах. 2-е издание. Казань, 1909, 27 с.
52. Сборник поучений на воскресные и праздничные дни всего года и на разные случаи. Вып. 1. Казань, 1909, 396 с.
53. Молитвенник. 9-е издание. Казань, 1910, 80 с.
54. Священная история Ветхаго и Новаго Завета. 6-е издание. Казань, 1911, 195 с.
55. Славяно-татарский словарь. Пособие к чтению Св. Евангелия, Часослова и Псалтири. Казань, 1911, 147 с.
56. Букварь для крещеных татар. 4-е издание. Казань, 1911, 48 с.
57. Служебник на церковно-славянском и татарском языках. Казань, 1911, 251 с.
58. Понятие о женщине и быт ея у мухаммедан и у христиан, епископа Викторина. Казань, 1911, 24 с.
59. Последование Пасхи. 6-е издание. Казань, 1911, 80 с.
60. О Святом Евангелии. Казань, 1911, 68 с.
61. О почитании святых икон. Казань, 1911, 15 с.
62. О почитании святых икон. Казань, 1911, 16 с.
63. Первоначальный учебник русского языка для крещеных татар. 5-е издание. Казань, 1912, 195 с.

Литература:

Источник

Псалтирь на татарском языке

Юнашар пурăннă чухне тĕрлĕ сăлтава пула хакламастпăр çав тăванăмăрсене. Çавăнпа пирĕнтен ĕмĕрлĕхех уйрăлса кайнă самантра юлашки хут та пулин ырă тăвас килет вĕсене. Ку чăннипе те сăваплă ĕç.

Имшерленсе çитнĕ сын патне священнике чĕнмелле. Чирлĕ çыннăн çылăхĕсене каçарттарса вăл Туррăн Ўчĕпе Юнне сыптарать. Унччен, Туррăн Ўчĕпе Юнне сыптариччен, йывăç çу (елей) сĕрет. Йывăç çуне сĕрни пит кирлĕ: çак таинство вăхăтĕнче Турă мĕн пур çылăха, çав шутра ирĕксĕртен, пĕлмесĕр тунисене те, çылăх каçарттарнă чухне манса хăварнисене те каçарать. Апла пулин те çылăх каçарттарнă чух юриех каламасăр, пытарса хăварнă çылăхсем, вăтаннăран каласа паман çылăхсем каçарăнмаççĕ. Çавăнпа çылăх­сене пурне те (пит вăтанмаллисене те!) священнике каласа памаллах.

Йывăр чирлекенĕн вăй çитерсе пуринчен те каçару ыйтмалла, ăна хăйне те каçармалла. Вал халсăр тесе ÿпкелешме кирлĕ мар: унăн асапĕсене çăмăллатма тăрăшăр, йăпатăр, ăшă сăмахсем калăр.

Турă Ўчĕпе Юнне ăша илмесĕр леш тĕнчене куçнă çын­нăн тăванĕсем, вĕсем ăна пĕлсе тăрсах пулăшман пулсан, хăйсем çине пысăк çылăх илеççĕ. Çавăнпа священнике киле чирлĕ çын нимĕн ăнланми пуличчен чĕнмелле. Унсăрăн ĕлкереймесен те пултаратăр.

Йывăр чирпе асапланакана кашни кунах выçварла просвир çитермелле, кĕлтуса тасатнă шыв ĕçтермелле, унăн вырăнĕпе юнашарах Псалтирь вуламалла. Турă Юнне сыптарни ку çын часах вилет тенине пĕлтермест, çавăнпа унăн сывлăхĕшĕн чиркÿре молебен тутарни вырăнлă.

Чăн тĕне тытса пурăнакан çыннăн чунĕ ÿтĕнчен уйрăлса тухнă чухне Иисус Христос Туррăмăра тата Турра çуратнă чăн Таса Хĕре, Турă Амăшне, йăлăнса кĕлтумалли йĕрке (ка­нон) пур. Çыннăн чунĕ уйрăлнă чух священник çав канона вулать. Ăна вулас умĕн килти турăшсемпе иконăсем умне е çурта, е лампада çутса лартмалла.

«Святой Турă, Святой Хăватлă, Святой Вилĕмсĕр, çыр­лах пире (3 хут(.

Мухтав Ашшĕне, Ывăлне, Святой Сывлăшне, хале те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех. Аминь.

Чăн таса Виç-ипостаçлĕ Турă, Ху ятушăн çырлах пире. Эй Турă, çылăхран тасат пире; эй Патша, эпир йĕркесĕр пурăннине каçар; эй Святой Сывлăш, пирĕн вăйсăрлăха килсе тÿрлет.

Эй Турă, çырлах (3 хут). Мухтав Ашшĕне, Ывăлне, Свя­той Сывлăшне халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех. Аминь.

Эй çÿлти Аттемĕр, Санăн яту хисеплентĕр, Санăн патшалăху килтĕр, Санăн ирĕкÿ çĕр çинче те çÿлти пекех пултăр; паян пурăнмалăх çăкăр пар пире; эпир хамăра парăмлă пулнисене каçарнă пек, пирĕн парăмсене каçар пире; çылăха ан кÿрт пире; усалтан хăтар пире».

Вара «Эй, Турă, çырлах» тесе 12 хут ÿкĕнсен 90-мĕш псалома вуламалла.

90-МĔШ ПСАЛОМ. ДАВИДĂН МУХТАВ ЮРРИЙĔ

Çÿлти Турă пулăшнипе пурăнакан çын пĕлĕт çинчи Туррăн хÿтлĕхне вырнаçĕ. Турра калĕ: Эсĕ ман хута кĕрекенĕм, мана пулăшаканăм, манăн Туррăм, Сан çине шанатăп, тейĕ. Сана Вăл тытаканăн танатинчен, ăшна хускатакан сăмахран хăтарĕ. Сана Хăйĕн хулпуççийĕсемпе хÿтĕлесе тăрĕ, Ун çуначĕсем айĕнче эсĕ шанчăклă тăрăн: Унăн чăнлăхĕ хĕç-пăшал пек йĕри-тавра сыхлĕ сана; Çĕрлехи тискертен те, кăнтăрла янă çĕмĕренрен те, тĕттĕм çĕрте тĕл пулан япаларан та, инкек-синкекрен те, кăнтăрлахи усал-тĕселтен те хăрамăн. Сан сулахай енчен пиншерен ÿкĕç, сылтăм енчен вуншар пинĕн ÿкĕç, ху патна çапах çывăхараймĕç: эсĕ хăвăн куçупа пăхса анчах таран, çылăхлă çынсене хирĕç тавăрнине курăн; мĕншĕн тесен эсĕ: манăн шанчăкăм Турă, терĕн; эсĕ çÿлти Турра хăвăн хутна кĕрекенÿ турăн. Сан патна усал пыраймĕ, кил-çурту яхăнне чир-чĕр çывăхараймĕ. Хăй ангелĕсене сана пур çулусем çинче те сыхлама хушĕ: вĕсем сана алă çинче илсе çÿрĕç, уруна чула перĕнтермĕç. Аспидпа василиск çине пусăн, арăсланпа çĕлене таптăн.

Вал Ман çине шаннăшăн ăна çăлăп; Манăн ята пĕлнĕшĕн ăна витсе тăрăп. Мана тархасласанах илтĕп ăна: хурлăхĕнче унпа пĕрле пулăп, ăна çăлăп, ăна мухтава кăларăп; ăна вăрăм кун-çуллă тăвăп, Ăна Хам çăлнине кăтартăп.

(Малалла мĕн тумаллине кĕлĕ кĕнекисенче тупса вулăр). Çак кĕлĕсенче эпир тăванăмăра çĕр çинчи асапĕсенчен хăтарма, чунне Çÿлти Патшалăха кĕртме Турра йăлăнатпăр.

Вилнĕ çынна çиелтен ятарласа хатĕрленĕ вилĕ пĕркенчĕкĕпе витеççĕ. Вилĕ пĕркенчĕкĕ çине хĕрес, святойсен сăнĕсене ÿкернĕ, кĕлĕ сăмахĕсене çырнă. Ку ĕнтĕ çыннăн чунĕ Турă хÿттинче пулнине пĕлтерет.

Çĕр çинчен ĕмĕрлĕхе каякан çынпа сывпуллашакансенчен чылайăшĕ вырăнлă сăмахсем тупаймасть. Кун пек чухне çак кĕлле каласан аван: «Эй, Турă, Хăвăн халĕ вилнĕ (ятне каламалла) чурăвăн чунне канăçлăх пар тата вăл ирĕкпе е ирĕксĕртен тунă çылăхсене каçарса Çÿлти Патшалăхна кÿрт». Паллах, малтан сăхсăхмалла, унтан вилнĕ çынран каçару ыйтмалла, хăйне те каçармалла.

Чуне тухнă çыннăн ÿтне виçĕ кунтан пытараççĕ, анчах вы­рăнлă сăлтавсем пулсан, сăмахран, аякра пурăнакан çывăх тăванĕ çитсе ĕлкĕреймесен, ку ĕçе тепĕр куна та хăварма пулать. Чăн тĕн кун пек тунине хирĕçлемест.

Çакна астумалла: Раштав тата Мăнкун кунĕнче виле пытарма юрамасть.

Тупăка пÿртрен çĕклесе тухас умен Лития кĕллине тăваççĕ.

Священник çапла пуçлать: Пирĕн Турă яланах мухтавлă, халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех.

Юрлакан: Аминь. Унтан, вуланă пек, çаксене юрлать: Свя­той Турă, Святой Хăватлă, Святой Вилĕмсĕр, çырлах пире (виçĕ хут(.

Мухтав Ашшĕне, Ывăлне, Святой Сывлăшне, халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех, аминь.

Чăн таса Виç-ипостаçлĕ Турă, Ху ятушăн çырлах пире, эй Турă, çылăхран тасат пире, эй Патша, эпир йĕркесĕр пурăннине каçар, эй Святой Сывлăш, пирĕн вăйсăрлăха килсе тÿрлет.

Эй Турă, çырлах (виçĕ хут(. Мухтав халĕ те.

Эй çÿлти Аттемĕр, Санăн яту хисеплентĕр, Санăн патшалăху килтĕр, Санăн ирĕкÿ çĕр çинче те çÿлти пекех пултăр; паян пурăнмалăх çăкăр пар пире; эпир хамăра парамлă пулнисене каçарнă пек, пирĕн парăмсене те каçар пире, çылăха ан кÿрт пире, усалтан хăтар пире.

Юрлакан: Аминь, тет те çак тропарьсене юрлать:

Эй Çăлакан, Хăвăн чурусенĕн чунĕсене сăваплă пурăнса вилнисенĕн чунĕсемпеле пĕр канлĕхе кĕрт; эй çынна савакан Турă, Эсĕ вĕсене Ху патăнти телейлĕ пурăнăçра усра.

Эй Турă, Хăвăн таса çыннусем пурăнакан çуртна çак чура-сенĕн чунĕсене те кĕрт: çынна савакан Турă пĕр Эсĕ анчах.

Мухтав: Эй Турă, Эсĕ, тамăка анса, унта тимĕрлесе ларакансенĕн сăнчăрĕсене салтса янă; çак чурсенĕн чунĕсе­не салтса янă; çак чурасенĕн чунĕсене те Хăвах канлĕхе кĕрт.

Диакон: Эй Турă, Санăн ырăлăх нумай, çырлах пире, Сана кĕлтăватпăр, илтсе çырлах.

Юрлакан: Эй Турă, çырлах (виçĕ хут)

Юрлакан: Эй Турă, çырлах (виçĕ хут).

Диакон: Турă вĕсен чунĕсене сăваплисем канăçлă тăра­кан çĕре кĕрттĕр, тесе кĕлтăвар.

Юрлакан: Эй Турă, çырлах (виçĕ хут).

Священник хăй ăшĕнче çапла кĕлтăвать: эй сывлăшсенĕн те, пур тĕрлĕ ÿтлисенĕн те Турри, Эсĕ вилĕме çĕнтернĕ, шуйттана пĕтернĕ, Ху тĕнчÿне чĕрĕлĕх панă; эй Туррăмăр, Эсĕ Хăвах çак тĕнчерен кайнă чурусенĕн (ячĕ-сене кала) чунĕсене çутă çĕре, ырă çĕре, канлĕ çĕре кÿрт, тĕрлĕ чир, асап, хуйхă çук çĕре вырăнаçтар, вĕсем е сăмахпа, е ĕçпе, е шухăшпа тĕрлĕ çылăха кĕнине пурне те, Ху этеме савакан ырă Турă тăрăх, каçар; ку тĕнчере пурăнса çылăха кĕмен çын никам та çук, пĕр Эсĕ анчах çылăхсăр, Санăн чăнлăху ĕмĕрех чăнлăх, Санăн сăмаху тĕрĕс.

Унтан малалла хытă сасăпа калать: Эй Христос Туррăмăр, Эсĕ ку тĕнчерен кайнă (ячĕсене кала) чурусене чĕртсе, пурăнăç парса канăçлăха кĕртетĕн, Сана ĕмĕртен малтанхи Аçупа пĕрле, пурне те чĕрĕ тăвакан чăн таса ырă Сывлăшупа пĕрле аслăласа мухтатпăр, халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех.

Юрлакан: Эсĕ Херувимсенчен те аслă (пĕтиччен)

Священник: Эй Христос Турă, мухтав Сана, эпир ĕмĕтленсе тăракан Турă, мухтав сана!

Юрлакан: Мухтав халĕ те: Эй Турă, çырлах (виçĕ хут). Пилле.

Священник юлашки кĕлле (отпуст) калать: Вилĕмрен чĕрĕлсе тăнă пирĕн чăн Туррăмăр Христос, Хăйĕн чăн таса Амăшĕ кĕллипе, аслă мухтавлă святой апостолсен кĕллипе, ăшĕсенче Турра тытса таса пурăннă святой аттемĕрсен кĕлли­пе, мĕнпур святой çынсен кĕллипе, ку тĕнчерен пиртен уйăрăлса кайнă Хăйĕн чурисенĕн (ячĕсене калать) чунĕсене сăваплă пурăннисемпе перле тутăр, Авраам савăнăçне кĕрттĕр, тасисемпе пĕр хисепе хутăр, пире те çырлахтăр: Вăл этеме савакан ырă Турă.

Юрлакан: Ĕмĕр асăнма пар (виçĕ хут).

Çак кĕлĕ пынă вăхăтра пÿртри çынсен аллинче пурин те çутнă çурта пулмалла. Кĕлĕ вăраха пымасть, çавăнпа пĕчĕкрех çуртасем çутни вырăнлăрах. Çуртасене çурмаран касма та, татма та юрамасть. Тупăк хĕррине (пуçĕпе ури вĕçĕсене, икĕ енне аллисен тĕлне) тăватă çурта çутмалла.

Тупăка хĕвеле хирĕç çавăрса çыннăн урисене малалла туса йăтмалла. Ăсатма каякансенчен килтен тухса масар çине çитичченех «Святой Турă. » кĕлле юрласа пымалла. Вилĕне пытариччен малтан чиркÿре кĕлтутармалла. Капла тума май çук пулсан, камăн та пулин чиркĕве каймалла. Унта кĕл тутарнă хыççăн вилнĕ çынна пытарма кирлĕ япаласене пурне те чирку çыннисем хăйсемех ăнлантарса парса яраççĕ.

Масар çинче çынна хĕвел тухăçнелле пăхса вырттараççĕ. Вилепе сывпуллашас умĕн чиркÿрен панă тăпрана ун çине хĕресле туса сапаççĕ. Тупăка малтанах чавса хатĕрленĕ шăтăка антарнă вăхăтра каллех «Святой Турă. » кĕлле юрламалла. Унтан кашниех, «этемĕн тăпраран пулнă ÿчĕ çĕре кĕрсен каллех тăпра пулать» тенине асра тытса, пĕрер ывăç тăпра пăрахать. «Вырăншăн тÿлеме» тесе шăтăка укçа пăрахни тĕшмĕшле япала çеç. Тăпрасăр пуçне тупăк çине нимĕн те пăрахма юрамасть.

Псалтирь на татарском языке«Йывăр тăпри çăмăл пултăр» текелесе ларма юрамасть. Асăну апатне тĕрĕс епле йĕркелемеллине «Православное поминовение усоп­ших», «Погребение и поминование усопших», «Псалтирь и каноны чтомые по усопшим» ятлă кĕнекесенче тупса вулама пулать. 3, 9, 40 кунĕсене палăртнă чухне те çак йĕркесене тытса пымалла. Вилене пытарма хутшăнакансен çак кунсенче асăнма чĕнмесĕрех кайма юрать. Ытти чухне вара чи çывăх Псалтирь на татарском языкеИсточник

Видео

Псалом 22 (на татарском языке)

Псалом 22 (на татарском языке)

Псалтирь на русском языке. 1- 151.

Псалтирь на русском языке. 1- 151.

Псалтирь пророка и царя Давида (с переводом на Русский язык) с содержанием

Псалтирь пророка и царя Давида (с переводом на Русский язык) с содержанием

ПСАЛТИРЬ (перевод П.Юнгерова)

ПСАЛТИРЬ  (перевод П.Юнгерова)

Псалтырь Валаам слушать онлайн Полная Все псалмы #Псалтирь

Псалтырь Валаам слушать онлайн Полная Все псалмы #Псалтирь

2014.02.05._ПСАЛМЫ ДАВИДОВЫ. ПОЛНАЯ ПСАЛТИРЬ С ТРОПАРЯМИ И МОЛИТВАМИ. - копия_PRAY-FOR-UKRAINE

2014.02.05._ПСАЛМЫ ДАВИДОВЫ. ПОЛНАЯ ПСАЛТИРЬ С ТРОПАРЯМИ И МОЛИТВАМИ. - копия_PRAY-FOR-UKRAINE

ВЫУЧИ ТАТАРСКИЙ ЗА 8 МИНУТ // TATAR LANGUAGE

ВЫУЧИ ТАТАРСКИЙ ЗА 8 МИНУТ // TATAR LANGUAGE

Все Псалмы Давидовы. Хор братии Валаамского монастыря

Все Псалмы Давидовы. Хор братии Валаамского монастыря

Псалтирь слушать - Псалом с 1 по 150. Озвучка Александр Бондаренко

Псалтирь слушать - Псалом с 1 по 150. Озвучка Александр Бондаренко

Псалтирь Братский хор Валаамского монастыря

Псалтирь  Братский хор Валаамского монастыря
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.