Рассказы на узбекском языке + видео обзор

Содержание
 1. idum.uz
 2. Портал об образовании и воспитании
 3. Тексты для изложения по узбекскому языку
 4. Узбекские сказки
 5. Все лучшее детям
 6. Узбекские народные сказки на русскам языке.Полный список
 7. Уз­бек­ские сказ­ки
 8. Ал­дар Ку­са и во­ры
 9. Ал­дар Ку­са и ди­вы
 10. Ал­дар Ку­са и ку­пец
 11. Апан­ди и па­дишах
 12. Ба­дал-бо­гатырь
 13. Бай и батрак
 14. Бай и ка­зий
 15. Бед­няк и хан
 16. Без­вес­тный меч­та­тель и ве­ролом­ный шах
 17. Бей, ду­бин­ка!
 18. Боз­ба­ла
 19. Братья-от­гадчи­ки
 20. В трёх неп­равдах по со­рок не­былиц
 21. В шкуре собаки
 22. Волк и ли­са
 23. Глу­пый шах
 24. Го­лод­ный волк
 25. До­гад­ли­вый Апан­ди
 26. Доч­ка-ум­ни­ца
 27. Дочь пас­ту­ха
 28. Жад­ная со­бака
 29. Зи­яд-ба­тыр
 30. Ишак-муд­рец
 31. Кра­сави­ца Ты­сячу Ко­сичек
 32. Ли­сица и пе­тух
 33. Ме­шок зо­лы
 34. Мед­ве­жий сын
 35. Мешки
 36. Мо­лод­цу и се­миде­сяти ис­кусств ма­ло
 37. Му­жес­твен­ный друг Гай­рат
 38. Муд­рец
 39. Мук­бил ме­татель
 40. Отец вод
 41. Плач ши­рин­цев
 42. По­ток крас­но­речия
 43. Про­иг­ранный ми­нарет
 44. Скор­пи­он и че­репа­ха
 45. Слон и пе­тух
 46. Страш­нее кош­ки зве­ря нет
 47. Туль­га­ной
 48. Ум и бо­гатс­тво
 49. Уп­ря­мый зай­чо­нок
 50. Утонувший верблюд
 51. Фар­хад и Ши­рин
 52. Ха­лат вер­ховно­го ка­зия
 53. Хит­рый за­яц
 54. Ход­жа Лен­тяй
 55. Царь-са­модур и его дочь
 56. Чей сон луч­ше?
 57. Эг­ры и Туг­ры
 58. Юно­ша с зо­лоты­ми во­лоса­ми
 59. Видео

idum.uz

Портал об образовании и воспитании

Тексты для изложения по узбекскому языку

Саришталик – ноёб фазилат

Ахлоқий тарбия оила тарбиясининг ўзагини ташкил этади. Оилада уюштирилажак ахлоқий тарбиянинг мақсади болаларда энг олий ахлоқий сифатлар ота-она ҳамда оиланинг бошқа аъзолари, шунингдек, атрофдагиларга нисбатан меҳр-муҳаббат, катталарга ҳурмат, кичикларга мурувват, камтарлик, тўғрисўзлик, меҳнатсеварлик, саҳоват, инсонпарварлик, адолат, виждон, ор-номус, ғурур, интизом, ижтимоий бурчни англаш ва ҳоказоларни шакллантиришдан иборатдир. Шахсда мазкур сифатларнинг қарор топишида оиладаги соғлом муҳит, оила аъзоларининг психологик жиҳатдан ўзаро яқинликлари, эҳтиёж, қизиқиш ва ҳаётий ёндошувиларидаги умумийлик, бир-бирларини ҳар қандай вазиятда қўллаб-қувватлай олишлари, ота-оналар томонидан барча фарзандларига нисбатан қўйилаётган талаблар, шунингдек, уларга кўрсатилаётган эътиборнинг бир хил бўлиши оила тарбиясида ижобий натижаларга эришишнинг омиллари саналади. Оилада муайян анъананинг қарор топганлиги, унга оила аъзолари томонидан билдирилаётган ҳурмат, шунингдек, кекса авлод вакилларининг шахси, уларнинг ижобий сифатлари, меҳнатда эришган (гарчи у оддий бўлса ҳам) ютуқлари, атрофдагилар билан муносабати борасидаги суҳбат ёки хотираларнинг ташкил этилиши болаларда ҳаётий эътиқоднинг шаклланишини таъминлайди.

Оилада ташкил этиладиган эстетик тарбия болаларда гўзалликни ҳис қилиш, ундан завқланиш, табиат гўзалликларидан баҳра олиш асосида ҳис-туйғу, идрок, тасаввур ҳамда қарашларни юзага келтириш, уларни ҳаётни севишга ўргатишдек вазифаларнинг ижобий ҳал этилишини назарда тутади. Ахлоқий ва эстетик қарашлар мазмуни ўзгарган бир шароитда оилада ахлоқий ва эстетик тарбияни тўғри ва самарали ташкил этилиши айниқса муҳимдир. Болалар жуда ёшлигиданоқ сохта гўзалликлар (ярим яланғоч ёки яланғоч бадан, меёридан ортиқ қўлланилган пардоз, урфга кириб бораётган косметик оператсиялар “маҳсули”, ўта даражадаги ялтироқ мато ёки тақинчоқлар) гўзалликнинг тимсоли эмаслигини англаб етишлари лозим. Бола тасаввурида ҳақиқий, табиий гўзаллик (ям-яшил табиат, нафис қор учқуни, нозик гуллар, беғубор осмон, виқорли тоғлар, тиниқ зилол сув, тоза, мусаффао ҳаво, бепоён далалар, қушларнинг ёқимли овози, шарқироқ сув, “чучвара”лар ҳосил қилаётган ёмғир томчилари, камалак жилоси, шунингдек, очиқ, хушсурат, чиройли табассум, ширали овоз, таъсирчан бадиий ва санъат асарлари, юксак маҳорат билан яратилган ўйинчоқлар (боланинг асабини жунбушга келтирадиган электрон ўйинчоқлар эмас), ярашиқли либослар ва бошқалар)нинг намоён бўлиши учун шарт-шароит яратиб бериш мақсадга мувофиқдир. Болаларда ҳақиқий гўзалликни ҳис этиш туйғуси табиат бағрида, музей, кўргазма, кино ва театрларда бўлиш туфайли шаклланади. Шу боис мактабгача таълим муассасалари ҳамда бошланғич синф ўқувчилари билан табиат бағрига, музей, кўргазма, кино ва театрларга уюштириладиган экскурсия ва ташрифлар катта тарбиявий кучга эгадир.

Меҳнат тарбияси ҳам оила тарбиясининг асосий йўналишларидан бири саналади. Шахснинг мустаҳкам характер ва қатъий ирода эгаси бўлиб вояга етишида меҳнатнинг роли каттадир. Болаларни оилада тўғри тарбиялашда оила хўжалигининг одилона ташкил этилиши, болаларни оила хўжалигини юритиш ишига жалб қилиш катта аҳамиятга эга. Болалар томонидан бажариладиган оилавий юмушлар уларнинг жисмоний ва ақлий камолоти даражасидан ортиқ бўлмаслиги, уларнинг тезда толиқишлари ёки майиб бўлишларига сабаб бўлмаслиги лозим. Болалар зиммасига уларнинг ёши, ривожланиш даражаси, жисмоний қувватига мувофиқ юмушларнинг тақсимлаб берилиши, берилган топшириқларнинг бажарилиши ва уларнинг сифатини катталар томонидан назорат қилиб туриш, бажарилган топшириқларнинг ҳаққоний баҳосига эга бўлган ҳавасини оширади, унда ўз кучига бўлган ишончни юзага келтиради.

Оилада мустақил равишда, айрим юмушларнинг ҳамжиҳатликка асосланган ҳолда бажрилишига эришиш катта аҳамиятга эга. Меҳнатни ташкил этишда ота-оналарнинг шахсий намунаси, ака-опаларнинг ибрати, шунингдек, ота-онанинг бола билан бирга ишлашлари катта тарбиявий кучга эгадир. Оилада ташкил этилган меҳнат болаларни фаросатли бўлиш, ишни режали олиб бориш, вақтдан унумли фойдаланиш, тежамкор бўлиш, шунингдек, ўзгалар меҳнати, инсон меҳнатининг маҳсули бўлган неъматларни асраб-авайлашга ўргатади.

Источник

Узбекские сказки

Рассказы на узбекском языке

Узбеки (самоназвание), сарты (устаревшее русское название)— тюркоязычный народ. Являются основным и коренным населением Узбекистана. Самая многочисленная нация в Центральной Азии. Говорят на узбекском языке тюркской группы алтайской семьи. Распространены также русский и таджикский языки. Письменность на основе русской графики.

Вероисповедание — преимущественно мусульмане-сунниты.

Более 48 % населения Узбекистана проживает в сельской местности и занято преимущественно земледелием. Узбеки традиционно занимались ремёслами и торговлей. Традиционными занятиями в оазисах было ирригационное земледелие. В земледелии достигшая высокого уровня техника сочетается с примитивными орудиями и архаической ирригацией. Выращивались зерновые культуры (ячмень, пшеница, сорго, рис, кукуруза, просо), бобовые, различные овощи. Было развито бахчеводство, садоводство, производство технических культур.

Однажды шел Ходжа Насреддин по базару и встретил своего земляка. Тот чуть не плакал. Насреддин подошел к нему с вопросом, отчего он так печален. И тогда бедняга рассказал Ходже, что нанялся работать к богатому купцу. Трудился у него честно и усердно, а когда пришла пора расплачиваться за работу, хозяин.

Сказкам-былям счету нет, жили-были много лет, далеко, совсем в глуши, где густые камыши, где водились звери, птицы, сизокрылые синицы, и красавец с крепким клювом, красноперый кыргаул*. Серый волк-бакаул**, ханской кухней ведал он, а лисица-ясаул на посылках бегала; ворона-вещунья, знахарка-колдунья.

Рассказы на узбекском языке

Было ли то или не было, но рассказывают, что в стародавние времена ширинские и вабкентские муллы дружили и уважали друг друга. Ширинцы каждодневно ездили в гости в Вабкент и ели плов вабкентцев, а вабкентцы каждодневно ездили в Ширин и ели плов ширинцев. Вабкентские муллы женили своих сыновей на дочерях.

Жил на свете бедный продавец хвороста. Он только и занимался тем, что целыми днями бродил по степи и приречным зарослям и собирал хворост, а к вечеру шел на базар и продавал его за три теньги. На эти деньги бедняк покупал хлеба. И так удавалось ему кормить жену и единственного сына. Вставал продавец.

Как-то ползла черепаха по своим черепашьим делам. В дороге увязался за ней скорпион. Поневоле черепахе пришлось ползти с ним вместе. Что касается черепахи, то она была необыкновенно умна и проницательна, так как в частых путешествиях приобрела большой опыт. И вдруг дорогу путникам пересекла широкая.

Жил один зайчонок, звали его Упрямец. Он никогда никого не слушался, все делал по-своему. И вот что из этого вышло. Упрямец любил кататься верхом, и заяц-отец купил ему смирную ишачиху с маленьким ишачонком. Сел Упрямец на свою ишачиху и отправился в гости к тетке. А для того, чтобы попасть к ней, нужно.

В давние времена жили старик со старухой. Не было у них ни сына, ни дочери, а была только пушистая кошка. Старик и старуха взяли к себе кошку, когда она была, еще слепым котенком. Кошка выросла, шерсть у нее стала пушистой и красивой. Но одно плохо, много вреда она своим воровством причиняла и соседям.

Абрикос, виноград, дыня вместе с зерновыми имели очень большое значение в ежедневном питании населения, употреблялись как в свежем, так и в сушеном, вяленом виде. Курага и изюм традиционно экспортировались в Сибирь и Россию. Значимой товарной культурой был хлопчатник. Товарной отраслью было и шелководство, которым занимались в основном женщины. Земледельческие работы выполнялись преимущественно мужчинами. Женщины участвовали в сборе фруктов, хлопка, винограда, тутовых ягод, дынь.

Скотоводство в оазисах имело только потребительское значение. Держали рабочий и транспортный скот. Но в предгорной и степной зонах скотоводство было основным занятием у полукочевых узбеков. Овцеводство и частично коневодство имели товарное значение. Верблюды использовались для караванов. Выпас скота считался мужским делом, а женским делом было ведение молочного хозяйства, обработка шерсти, шкур, изготовление изделий из них. Изготовлялись кошмы, паласы, ковры, торбы, попоны, переметные сумы, скатерти и многое другое.

В городах и крупных торгово-ремесленных селениях были представлены разнообразные виды ремесла (кузнечное, ткацкое, гончарное, ювелирное, кожевенное, мыловаренное, кондитерское, хлебопекарное и др.), а в небольших селениях лишь отдельные виды. В семьях ремесленников женщины помогали мужьям, выполняя отдельные операции, подготовляя полуфабрикаты. Были распространены и женские промыслы (прядение, шитьё одежды, вышивание, ковроткачество и др.).

На формирование особенностей быта узбеков оказали глубокое воздействие общинные традиции — выработанные веками навыки организации коллективных работ, твёрдые правила земле- и водопользования. В городах и крупных торгово-ремесленных селениях сложились квартальные общины и объединения ремесленников по профессиям. Члены общины были связаны между собой не только соседством, но и родственными узами. У полукочевых узбеков, сохранявших родо-племенное деление, община внешне имела форму родовой. Отношения в семье строились на подчинении младших старшим, на авторитете главы семьи (обычно отца) и его жены. Были характерны бесправие и затворничество женщин, особенно среди оседлых узбеков. Однако в урегулировании внутренней жизни семьи и квартальной общины, особенно в проведении обрядов жизненного цикла, отдельные женщины (жена, вдова главы семьи или духовного лица, или женщина, выделяющаяся особыми способностями) играли видную роль и пользовались авторитетом.

Господствующей формой современной семьи является малая семья, состоящая из родителей и детей. Однако сыновья после женитьбы стремятся поселиться вблизи отцовского дома, чтобы постоянно помогать друг другу и родителям, с которыми остаётся обычно младший сын. Хорошо налаженные широкие родственные связи каждая семья по-прежнему считает своим достоянием и поэтому уделяет большое внимание воспитанию родственных чувств у детей. Сохраняется и традиция жить в тесном общении по месту жительства, вне зависимости от родства [кишлак, в крупных селениях и городах — квартал (махалля)]. Эта традиция превратилась в одну из черт национальной культуры узбеков, их характера и психологии. Поэтому в каждой семье придаётся большое значение общественному мнению.

В жилищном строительстве используются, особенно в сёлах, черты традиционного строительного искусства: сейсмостойкий деревянный каркас, крытая терраса, ниши в стенах домов для постельных принадлежностей, посуды и другой утвари.

Мужская и женская одежда узбеков состояла из рубахи, штанов с широким шагом и халата (стёганого на вате или просто на подкладке). Халат подпоясывали кушаком (или сложенным платком) или носили свободным. С конца XIX — начала XX вв. распространилась верхняя одежда в талию — камзол. Головные уборы у мужчин — тюбетейки, войлочные колпаки, чалмы, меховые шапки, у женщин — платки. Выходя из дому, женщины (в городах) набрасывали на голову накидку — паранджу, закрывали лицо сеткой из конского волоса — чачваном. Девушки и женщины до рождения первого ребёнка заплетали волосы в мелкие косички (до 40), остальные женщины — в две косы. Традиционная обувь — кожаные сапожки на мягкой подошве, на которые надевались кожаные, позднее — резиновые калоши.

В одежде узбеков ныне можно проследить все стадии развития её форм за последнее столетие — от глубоко традиционной, состоящей из рубахи и халата свободного туникообразного покроя (без шва на плечах) и штанов с широким шагом, до костюма современных европейских модных фасонов. Наряду с распространением европейских стандартов прослеживается и другой процесс — стирание локальных различий и сложение общенациональных форм (например, мужской прямоспинный халат и чёрная тюбетейка с белым узором, женское платье на короткой кокетке, со сборами на груди и спине, отложным воротником, нередко сочетающееся с шароварами). Давно вышли из употребления паранджа и чачван. Ныне основной головной убор женщин — платок.

Пища узбеков состоит из растительных, молочных и мясных продуктов. Важное место в питании занимает хлеб, выпекаемый из пшеничной муки в виде лепёшек. Распространены и готовые хлебные изделия. Ассортимент блюд отличается разнообразием. Такие кушанья, как лапша, супы и каши из риса и бобовых, приправляют растительным или коровьим маслом, квашеным молоком, красным перцем и различными травами. Излюбленное блюдо — плов. Большое место в питании занимают овощи, фрукты, виноград, арбузы, дыни. Главный напиток — чай, чаще зелёный. Национальный колорит сохраняют посуда и застольный этикет.

Семейные обряды сохраняют национальную специфику. Однако многие из них потеряли своё былое магическое значение и совершаются ныне лишь с развлекательной целью или вовсе исчезли и на их месте возникли и закрепились новые (например, ежегодное празднование дня рождения, торжественная регистрация брака и др.). Высокого развития достигли традиционные виды народного искусства (вышивка, гончарство, чеканка и гравировка медной посуды, резьба и роспись по дереву и ганчу, резьба по камню и др.), сохранившие свою самобытность в отдельных историко-культурных областях (Хорезм, Фергана и др.). Процветает устное народное творчество (эпос, дастаны, разнообразные песни и сказки). Популярны народные театр и цирк — выступления острословов, кукольников, канатоходцев. Развивается профессиональная культура.

Источник

Все лучшее детям

Узбекские народные сказки на русскам языке.Полный список

В узбекской сказке отражены подлинно народный юмор и сатира. Ни в одном жанре устного народного творчества нет столь широкого простора для осмеяния пороков и отрицательных нравов, как в сказках «Глупый падишах», «Эшондим деп эшагимдан айрилдим» и др. В сказках позднего времени фигурирует сатирический образ богатого хозяина, которому противопоставляется крестьянин-бедняк, батрак. Богатому хозяину дается реалистическая характеристика. Он скуп, жаден, безжалостен и беспощаден по отношению к своим батракам и слугам («Скупой бай и вор Абдурахман» и др.). Положительные герои – представители трудового народа, не имеющие ни имущества, ни власти, – высмеивают баев, ханов и царей, делают их посмешищем в глазах народа и таким образом укрепляют веру народа в свои силы и разум.
В сказках высмеиваются отрицательные черты характера и дурные привычки человека – лень, косность, глупость и т. д. Сатирические сказки имеют большое воспитательное значение.

Узбекская народная сказка возвеличивает образ женщины.
Отражая в какой-то мере самостоятельность женщины в доисламское время, в то же время эти сказки выражают протест против тяжелого, бесправного положения узбекской женщины до революции.
В таких сказках, как «Хуснобод», «Озадочехра», и в других, героини отличаются большой самостоятельностью, они равноправны с мужчинами, обладают глубоким умом, трудолюбием, храбростью.
В сказках воспевается человеческий труд, возвышаются ремесла. Не богатство красит человека, а уменье и знание – эта идея лежит в основе многих сказок. Каким бы искусством, ремеслом и знанием человек ни владел – все это идет на пользу людям («Бахром и Шерзад»).
Язык узбекских народных сказок мало чем отличается от современного народного разговорного языка. Сказочник стремится древнюю по происхождению сказку рассказать понятным языком.
Сказки сохраняются в памяти слушателей и изменяются, переходя из уст в уста. В них спокойно повествуется о событиях, которые следуют одно за другим. Обычно сказка начинается присказкой «Бор экан, йук экан» – «Было, не было», «В стародавнее время в одной стране», «У одного отца было три сына» и т. д. Характерным для сказочного стиля является повторение – все повторяется по три раза.
Изучение узбекских сказок началось еще до Великой Октябрьской социалистической революции. Однако тогда сбором и записью сказок занимались лишь отдельные этнографы и языковеды, да и то не систематически, от случая к случаю.
После Великой Октябрьской социалистической революции сбором и изучением узбекских народных сказок ученые стали заниматься систематически.
Фольклорист Буюк Каримов издал сборник узбекских народных сказок. Впоследствии он был переведен на русский язык. В дальнейшем выпускаются новые сборники, в той или иной мере являющиеся переизданием сборника Буюка Каримова. В сборники узбекских сказок, изданные в 1953 и 1955 годах, вошли не только ранее издававшиеся сказки, но и вновь записанные.

Источник

Уз­бек­ские сказ­ки

Рассказы на узбекском языкеИнтересными и поучительными с неповторимой национальной окраской, особое место в фольклорном наследии занимают узбекские народные сказки. Бесстрашные герои в волшебном мире сквозь череду неурядиц и сомнений остаются верными правде и доброте, благодаря чему, и, конечно же, друзьям, остаются победителями, чем несомненно радуют читателя, оставляя приятное настроение и неоценимый жизненный опыт, накопленный в течение многих-многих веков…

Ал­дар Ку­са и во­ры

Од­нажды Ал­дар Ку­са воз­вра­щал­ся до­мой из да­леко­го пу­тешес­твия. — Ког­да Ал­дар Ку­са был уже близ­ко от род­но­го киш­ла­ка, од­ной пу­лей он зас­тре­лил че­тырех зай­цев и сва­рил се­бе пох­лебку. Плот­но по­ужи­нав, он лег на спи­ну и стал смот­реть на не­бо. Вдруг пос­лы­шал­ся кон­ский то­пот и че­лове­чес­кие го­лоса. Ал­дар Ку­са при­та­ил­ся. Семь во­ров ос­та­нови­лись у под­но­жия хол­ма. Ал­дар … Читать далее

Ал­дар Ку­са и ди­вы

Рас­ска­зыва­ют, что в ста­рые вре­мена злые ду­хи-ди­вы час­то при­лета­ли из пус­ты­ни в бу­хар­ские се­ления, по­еда­ли скот, по­хища­ли лю­дей. Не ста­ло у лю­дей боль­ше сил тер­петь. Пош­ли они к Ал­да­ру Ку­се и ска­зали ему: — Эй, друг! Всем из­вес­тна твоя храб­рость. Ос­во­боди нас от ига ди­вов! Нет нам жиз­ни от них. — Хо­рошо, я на­кажу ди­вов, — с важ­ностью … Читать далее

Ал­дар Ку­са и ку­пец

Ехал один ку­пец с ка­рава­ном и хвас­тался сво­им спут­ни­кам: — Ко­неч­но, Ал­дар Ку­са мо­жет всех об­ма­нуть, но толь­ко не ме­ня. Ал­дар Ку­са уме­ет об­ма­нывать толь­ко глуп­цов. Вдруг смот­рит, а навс­тре­чу идет по до­роге Ал­дар Ку­са. — Здравс­твуй­те, — го­ворит Ал­дар Ку­са, — доб­ро­го пу­ти вам же­лаю. А ку­пец еще боль­ше рас­хвас­тался: — Эй, Ал­дар Ку­са! — кри­чит. — Ес­ли ты об­манщик, об­ма­ни … Читать далее

Апан­ди и па­дишах

В да­лекие вре­мена, ког­да ви­зирем был ког­тистый тигр, а яса­улом зу­бас­тый волк, од­нажды в су­ровую зи­му на ули­цах Бу­хары зат­ру­били тру­бы, за­били ба­раба­ны. Гла­шатаи кри­чали: — Име­ющие уши да не го­ворят, что не слы­шали. Ве­ликий па­дишах объ­яв­ля­ет: кто из под­данных го­лый про­ведет на кры­ше двор­ца се­год­няшнюю ночь, то­го па­дишах сде­ла­ет сво­им зя­тем и от­даст ему по­лови­ну … Читать далее

Ба­дал-бо­гатырь

Ед­ва у де­душ­ки­ной ко­были­цы Ла­ли по­яв­лялся на свет же­ребе­нок, как в ту же ночь он ис­че­зал. Так про­пали же­ребя­та «Зо­лотой конь» и «Се­реб­ря­ный конь». Ког­да дол­жен был по­явить­ся же­ребе­нок «Во­роной конь, де­душ­ка поз­вал сво­его вну­ка Ба­дала и ска­зал ему: — Иди в ко­нюш­ню и ка­ра­уль всю ночь. Что­бы не зас­нуть, Ба­дал по­резал па­лец и по­сыпал ран­ку … Читать далее

Бай и батрак

В давние времена жила бедная вдова. Была она уже преклонных лет, а три сына ее — Яр-мат, Шарип и Алдар — только подросли и еще никакому ремеслу не обучились. Трудно приходилось старушке. Порой дома даже и куска хлеба нельзя было найти, хотя она от восхода и до захода солнца пряла пряжу и продавала ее в … Читать далее

Бай и ка­зий

Бы­ло ли то не бы­ло, толь­ко не­дале­ко от За­ами­на жил один бай. Ра­ботал у не­го мо­лодой бат­рак. Од­нажды бай из-за пус­тя­ка из­ру­гал бат­ра­ка. Тот оби­дел­ся и ушел от хо­зя­ина. Бай не от­дал бат­ра­ку за­рабо­тан­ных де­нег. Тог­да он по­шел к ка­зию. — Ты что? С жа­лобой? — спро­сил ка­зий. — Жа­лоба-то у ме­ня есть, ка­зий, толь­ко ска­жу ее вам … Читать далее

Бед­няк и хан

В дав­ние вре­мена жил-был бед­няк по име­ни Му­рад Бо­бо. Па­шет он как-то свое по­ле, идет, по­гоня­ет кру­торо­гих во­лов. Вдруг со­ха что-то в зем­ле за­дела. Смот­рит, в бо­роз­де ле­жит гли­няный кув­шин, пол­ный зо­лотых мо­нет. Об­ра­довал­ся Му­рад Бо­бо: «Вот за­живу без­бедно». Толь­ко ви­дит Бо­бо по до­роге едет вер­хом хан­ский страж­ник. Зат­рясся от стра­ха Му­рад Бо­бо, ду­ма­ет: «Ой-ой, … Читать далее

Без­вес­тный меч­та­тель и ве­ролом­ный шах

Бы­ло то или не бы­ло, но го­ворят ста­рики, что не­мало со­тен лет на­зад пра­вил Са­мар­кандом царь не царь, эмир не эмир, шах не шах, хан не хан, а злой и страш­ный пра­витель по име­ни хан Аб­дулла­хан. Жа­ден он и за­вис­тлив был не­имо­вер­но. За­виду­щими гла­зами пог­ля­дывал он на со­седа сво­его бу­хар­ско­го ха­на Хал­лилха­на, столь же зло­го … Читать далее

Бей, ду­бин­ка!

Дав­но-дав­но жил один ста­рик-охот­ник со сво­ей же­ной-ста­руш­кой. Од­нажды пос­та­вил ста­рик си­лок и сел ка­ра­улить. Смот­рит — в си­лок по­пал боль­шой а­ист-Под­бе­жал ста­рик и стал вы­тас­ки­вать а­ис­та! Вдруг а­ист за­гово­рил че­ловечь­им го­лосом: — От­пусти ме­ня, ста­рик. Я у а­ис­тов во­жак. От­пусти ме­ня — дам те­бе всё, что ты ни по­жела­ешь. Мой дом — вон за те­ми го­рами. … Читать далее

Боз­ба­ла

Бы­ло ли, не бы­ло, сы­то ли, го­лод­но, ког­да волк был ви­зирем, лис — ка­ра­уль­щи­ком, во­рон — зна­харем, а во­робей — ябед­ни­ком, жил ува­жа­емый все­ми че­ловек. Не бы­ло у не­го сы­на. День и ночь го­ревал он: пло­хо пил, пло­хо ел, еще ху­же спал. Мно­го лет прош­ло и, на­конец, же­на ро­дила ему сы­на, да та­кого кра­сав­чи­ка, что … Читать далее

Братья-от­гадчи­ки

Жил в не­кото­ром го­сударс­тве муд­рый ста­рик. А у ста­рика бы­ло три сы­на-Ког­да приш­ло вре­мя ста­рику уми­рать, приз­вал он к се­бе сы­новей и го­ворит: — Де­ти мои, нас­тал мой смер­тный час. Нет у ме­ня ни стад, ни зо­лота, ни са­моц­ветных ка­мень­ев, но я вам дал са­мое дра­гоцен­ное из всех бо­гатств на зем­ле-на­учил вас уму-ра­зуму, и мо­гу уме­реть … Читать далее

В трёх неп­равдах по со­рок не­былиц

Бы­ло ли то не бы­ло, сыт­но ли го­лод­но, волк был ба­ка­улом, ли­са — яса­улом, гусь — гор­нистом, ут­ка — флей­тис­том, во­рон — зна­харем, во­робей — сплет­ни­ком. В древ­ние вре­мена жил па­дишах. У не­го бы­ла дочь на вы­данье. Из мно­гих стран при­ез­жа­ли сы­новья ша­хов и ха­нов сва­тать ее, но ца­рев­на бы­ла очень раз­борчи­вая и не сог­ла­шалась … Читать далее

В шкуре собаки

У Нас­редди­на Афан­ди из­дохла лю­бимая со­бака. Он так до­рожил ею, что пос­ле трех­днев­но­го оп­ла­кива­ния ре­шил хо­ронить ее как сле­ду­ет. За­вер­нув труп со­баки в са­ван и приг­ла­сив има­ма, он тай­но за­копал труп на клад­би­ще. Об этом ста­ло из­вес­тно жи­телям го­рода, и они по­тащи­ли Афан­ди к ка­зию. — Во­лею Ал­ла­ха, — за­явил Афан­ди, — моя со­бака пе­ред … Читать далее

Волк и ли­са

Волк и Ли­са под­ру­жились. Волк и го­ворит Ли­се: — Я го­лоден, у ме­ня сов­сем брю­хо под­ве­ло. На­кор­ми ме­ня до­сыта, по­радуй ду­шень­ка-Ли­са! — Лад­но, — от­ве­ча­ет Ли­са. — Пош­ли! Ли­са впе­реди, сле­дом за ней Волк — так они вдво­ем и шли. Повс­тре­чали они жен­щин, шед­ших на свадь­бу. На го­ловах они нес­ли, по обы­чаю, уз­лы с уго­щени­ем. — Го­товим­ся! — го­ворит Ли­са. Пе­реку­выр­кну­лась … Читать далее

Глу­пый шах

Ког­да-то, в дав­ние вре­мена, у од­но­го бед­но­го че­лове­ка раз­ва­лил­ся его вет­хий до­миш­ко, и он ре­шил пос­тро­ить се­бе но­вый. Дом был уже за­кон­чен, ос­та­лось сде­лать толь­ко кры­шу, но у бед­ня­ка не хва­тило де­нег. Ска­зал он мас­те­ру нас­те­лить свер­ху ка­мышо­вые цы­нов­ки, за­сыпать их на­поло­вину зем­лей и от­пустил его. — Кры­шу, — ска­зал он, — я сде­лаю сам., ког­да смо­гу. По­селил­ся … Читать далее

Го­лод­ный волк

Го­лод­ный волк дол­го рыс­кал в по­ис­ках до­бычи, сов­сем из­му­чил­ся и ре­шил: «Съ­ем вся­кого, кто мне встре­тит­ся!» И вдруг, от­ку­да ни возь­мись, пе­ред ним по­явил­ся мо­лодень­кий ба­рашек. «Ах, ка­кой хо­роший ба­рашек!» — по­думал Волк, а у са­мого слюн­ки по­тек­ли. Прег­ра­дил Волк до­рогу ба­раш­ку и го­ворит: — Ба­рашек, а я те­бя съ­ем! Ис­пу­гал­ся ба­рашек! — Вай, не­уж­то, ты ме­ня так … Читать далее

Рас­ска­зыва­ют, что в да­лекие вре­мена стра­ной ге­рат-ской и са­мар­канд­ской пра­вил шах Ху­сейн Бай­ка­ра, а пер­вым ви­зирем его был Али­шер На­вои — по­эт и муд­рец. Рас­ска­зыва­ют так­же, что ша­ха и ви­зиря с юных лет свя­зыва­ли узы то­вари­щес­тва и друж­бы. Ху­сейн не мог и дня про­жить, не по­видав и не по­гово­рив с Али­шером. Ни од­но го­сударс­твен­ное де­ло … Читать далее

До­гад­ли­вый Апан­ди

Сла­ва о муд­рости и уче­нос­ти Апан­ди ши­роко раз­неслась по све­ту. Выш­ло тог­да па­дишах­ское по­веле­ние — жить Нас­редди­ну Апан­ди при дво­ре. Па­дишах не от­пускал Апан­ди от се­бя ни на шаг. Од­нажды па­дишах ус­тро­ил боль­шую охо­ту. Прид­ворные вель­мо­жи пос­пе­шили ра­зоб­рать в двор­цо­вой ко­нюш­не всех быс­тро­ногих ко­ней. Ког­да уже охот­ни­чий по­езд вы­ехал со дво­ра, па­дишах вдруг уви­дел, что … Читать далее

Доч­ка-ум­ни­ца

Жил в ста­рые вре­мена один ста­рик с доч­кой лет две­над­ца­ти. А все­го доб­ра у ста­рика бы­ло: один вер­блюд, од­на ло­шадь и один ишак. Ста­рик ру­бил в го­рах дро­ва и во­зил про­давать в го­род, а доч­ка за­нима­лась хо­зяй­ством. Вот как-то навь­ючил сво­его вер­блю­да ста­рик дро­вами и при­ехал на ба­зар. По­дошел к не­му тол­стый бай и спро­сил: … Читать далее

Дочь пас­ту­ха

Сказ­кам-бы­лям сче­ту нет, жи­ли-бы­ли мно­го лет, да­леко, сов­сем в глу­ши, где гус­тые ка­мыши, где во­дились зве­ри, пти­цы, си­зок­ры­лые си­ницы, и кра­савец с креп­ким клю­вом, крас­но­перый кыр­га­ул. Се­рый волк-ба­ка­ул, хан­ской кух­ней ве­дал он, а ли­сица-яса­ул на по­сыл­ках бе­гала; во­рона-ве­щунья, зна­хар­ка-кол­дунья, во­робей-со­вет­ник, ябед­ник и сплет­ник… Это толь­ко прис­казка, шут­ка-при­ба­ут­ка, хо­чешь слу­шать — по­дож­ди, сказ­ка бу­дет впе­реди. Жил-был … Читать далее

Жад­ная со­бака

Жи­ла жад­ная со­бака. Как-то раз уви­дела она, что дру­гие псы гры­зут­ся меж­ду со­бой из-за боль­шу­щей кос­ти, под­кра­лась, схва­тила кость — и бе­жать. До­бежа­ла со­бака до ары­ка, ви­дит: с бе­рега на бе­рег, вмес­то мос­ти­ка брев­но пе­реки­нуто. За­жала со­бака кость в зу­бах пок­репче, идет по брев­ну. А из-под мос­ти­ка на нее дру­гая со­бака смот­рит и то­же с … Читать далее

Зи­яд-ба­тыр

В дав­ние вре­мена жил шах по име­ни Сул­тан. Бы­ла у не­го дочь кра­соты нес­равнен­ной, скром­ная, ум­ная, уче­ная. Зва­ли ее Ка­мар­хон. Ник­то не умел так лов­ко, как шах­ская дочь, из лу­ка стре­лять, копье ме­тать, ме­чом ра­зить-Шах Сул­тан свою дочь да­же боль­ше, чем сы­на, лю­бил. А сколь­ко бы­ло же­нихов у Ка­мар­хон, и не пе­речесть! Из раз­ных стран … Читать далее

Ишак-муд­рец

Од­нажды ишак за­шел в сад. Смот­рит: на де­ревь­ях яб­ло­ки ви­сят, а ря­дом на бах­че на тон­ких пле­тях тык­вы зре­ют. Ишак еще раз взгля­нул сна­чала на яб­ло­ки, за­тем на тык­вы и с до­сады да­же уша­ми по­вел: — Как, — го­ворит он, — все на бе­лом све­те не­разум­но ус­тро­ено! На де­реве си­дел во­робей. Он спро­сил: — А ска­жите, поч­тенный, ка­кой же … Читать далее

Кра­сави­ца Ты­сячу Ко­сичек

Дав­ным-дав­но, ник­то не зна­ет ког­да, жил-был в Мар­ге­лане шах. У не­го бы­ло три сы­на и од­на дочь. Ни у ко­го не бы­ло та­ких пыш­ных и гус­тых во­лос, как у ца­рев­ны. Зап­ле­тала она их во мно­го-мно­го ко­сичек, вот по­чему и проз­ва­ли ее лас­ко­во Ха­зор-гей­су — ца­рев­на Ты­сяча ко­сичек. Шах очень лю­бил свою дочь, а на сы­новей … Читать далее

Ли­сица и пе­тух

Под­ру­жились ли­сица и пе­тух. Та­кими ста­ли друзь­ями, что все толь­ко ди­ву да­вались. Всег­да вмес­те, всег­да друг дру­гу лас­ко­вые сло­ва го­ворят. Друж­ба друж­бой, а ли­са ду­ма­ет про се­бя: «По­ка я сы­та — пе­тух бу­дет дру­гом до­рогим, а го­лод­но ста­нет — не пло­хое из мо­его друж­ка жар­кое по­лучит­ся». А пе­тух то­же се­бе на уме: «Чем иметь глу­пого … Читать далее

Ме­шок зо­лы

Бы­ло ли не бы­ло, но толь­ко в ста­рые-прес­та­рые вре­мена в го­роде Чи­назе жи­ли се­меро брать­ев лен­тя­ев. Взя­ли они к се­бе из ми­лос­ти родс­твен­ни­ка-си­роту на по­бегуш­ки. Толь­ко и слыш­но це­лый день: «Бра­тец, под­ме­ти», «Бра­тец, уне­си», «Бра­тец, пос­те­ли», «Бра­тец, по­зови». Ра­ботать зас­тавля­ли мно­го, а кор­мить не кор­ми­ли. У­еха­ли как-то се­меро брать­ев в гос­ти, а си­роте на­каза­ли соб­рать … Читать далее

Мед­ве­жий сын

Не­ког­да Таш­кентом пра­вил хан по име­ни Ирон. Дол­го не бы­ло у не­го де­тей, что весь­ма пе­чали­ло его и, на­конец, ро­дил­ся сын Дже­ковой. Хан очень по­любил его и во­зил его пов­сю­ду с со­бой. Од­нажды хан Ирон по­ехал в Чи­наз на охо­ту. По обык­но­вению ма­лолет­ний сын его был с ним. Вдруг из ка­мышей выс­ко­чила ог­ромная мед­ве­дица, схва­тила … Читать далее

Мешки

Ког­да Нас­реддин Афан­ди слу­жил ка­зи­ем в Баг­да­де, к не­му яви­лись два ара­ба, Се­лим и Ка­сем, и на­чали жа­ловать­ся друг на дру­га. Ока­зыва­ет­ся, они ку­пили где-то на юге фи­ники и каж­дый сло­жил свою по­куп­ку в свои ков­ро­вые до­рогие меш­ки. Воз­вра­ща­ясь в Баг­дад, они пи­тались эти­ми фи­ника­ми. Но вмес­то то­го что­бы есть свои. Се­лим по но­чам тас­кал … Читать далее

Мо­лод­цу и се­миде­сяти ис­кусств ма­ло

В ста­родав­ние вре­мена жил ста­рик. Бы­ло у не­го трис­та зо­лотых мо­нет. Од­нажды поз­вал он сы­на, уса­дил воз­ле се­бя и го­ворит: — Алид­жан ты стал уже боль­шой, а я сос­та­рил­ся. Хо­чу при жиз­ни обу­чить те­бя тор­го­вому де­лу. Зав­тра по­едешь с ка­рава­ном куп­цов. Вот те­бе сто зо­лотых. Бу­дешь в дру­гом го­роде, не трать без тол­ку де­нег, за­купи на … Читать далее

Му­жес­твен­ный друг Гай­рат

Бы­ло ли то или не бы­ло, кто зна­ет? Но, го­ворят, в ста­рые вре­мена го­родом Бус­то­набад пра­вил хан Ка­гар. От­пра­вил­ся од­нажды хан Ка­гар охо­тить­ся. Подъ­ехал юн к бе­регу ре­ки Сыр-Дарьи по­по­ить ко­ня и вдруг ви­дит на скло­нив­шей­ся над во­дой ка­мышин­ке из изум­ру­дов сидкт по­доб­ная се­реб­ристо­му по­луме­сяцу кра­сави­ца и по­лощет длин­ные, по­хожие на си­яние сол­нечных лу­чей во­лосы. … Читать далее

Муд­рец

В ста­рые вре­мена жил ста­рик. И бы­ло у не­го мно­го сы­новей. Од­нажды ста­рик соб­рал у се­бя сы­новей и, дав од­но­му из них стре­лу, ска­зал: — Пе­рело­ми ее по­полам и пе­редай бра­ту. Сын ис­полнил во­лю от­ца, пе­рело­мил стре­лу и вру­чил об­ломки бра­ту. Тот сло­жил об­ломки и, пе­рело­мив их, пе­редал че­тыре час­ти треть­ему бра­ту. Тре­тий брат пе­рело­мил об­ломки … Читать далее

Мук­бил ме­татель

В дав­ние вре­мена Бу­харой пра­вил один жес­то­кий шах. А у ша­ха бы­ла дочь. Де­вуш­ку зва­ли Мех­ри, что зна­чит «от­зывчи­вая», а проз­ва­ли ее «Ни­гяр»‘- кра­сави­ца. И в са­мом де­ле она бы­ла та­кая кра­сивая, что пе­ред си­яни­ем ее ли­ца тус­кнел свет лу­ны. И нас­коль­ко Мех­ри-Ни­гяр бы­ла кра­сивая, нас­толь­ко же бы­ла она силь­ная и сме­лая. Не по ду­ше … Читать далее

Отец вод

У под­ножья Ну­ратин­ских гор, в го­роде, наз­ва­ние ко­торо­го не сох­ра­нилось в па­мяти по­томс­тва, в квар­та­ле куз­не­цов жил дав­ным-дав­но мас­тер-куз­нец. Мно­го вре­мени прош­ло с той по­ры, па­мять у лю­дей ко­рот­ка, как во­лос на бри­той го­лове, и ды­рява, как ха­лат на пле­чах бу­хар­ско­го ни­щего, и сей­час не­воз­можно да­же при­пом­нить, как зва­ли то­го бед­но­го, но весь­ма дос­той­но­го че­лове­ка. … Читать далее

Плач ши­рин­цев

Ал­дар Ку­са по­селил­ся в киш­ла­ке Ши­рин и стал там са­пож­ни­чать. Си­дит как-то он в те­нис­том мес­те и при­бива­ет под­метку. Смот­рит все ши­рин­ские баи на ар­бах ку­да-то едут. — Эй, поч­тенные баи, ку­да соб­ра­лись? — ок­ликнул их Ал­дар Ку­са. — Едем в па­лом­ни­чес­тво к свя­щен­ным мес­там в Бо­го­уд­дин, — го­ворят баи, — там се­год­ня праз­дник в честь свя­того, по­едем с на­ми, … Читать далее

По­ток крас­но­речия

Бы­ло это или не бы­ло — жил ког­да-то в Хо­рез­ме зна­мени­тый рас­сказ­чик Сей­фут­дин, по проз­ви­щу Крас­но­речи­вый. Сла­ва о нём, по­доб­но мно­говод­ной ре­ке, тек­ла из од­ной стра­ны в дру­гую, и мно­гие лю­ди при­ез­жа­ли в Хо­резм из­да­лека, что­бы нас­ла­дить­ся мё­дом его бе­седы и на­пить­ся из ис­точни­ка его крас­но­речия. И вот об этом рас­сказ­чи­ке ус­лы­хал один бо­гатый бу­хар­ский … Читать далее

Про­иг­ранный ми­нарет

Бы­ло ли то или не бы­ло, но рас­ска­зыва­ют, что в ста­родав­ние вре­мена ши­рин­ские и ваб­кент­ские мул­лы дру­жили и ува­жали друг дру­га. Ши­рин­цы каж­доднев­но ез­ди­ли в гос­ти в Ваб­кент и ели плов ваб­кен­тцев, а ваб­кен­тцы каж­доднев­но ез­ди­ли в Ши­рин и ели плов ши­рин-цев. Ваб­кент­ские мул­лы же­нили сво­их сы­новей на до­черях ши­рин­ских мулл, а ши­рин­цы же­нили сво­их … Читать далее

Скор­пи­он и че­репа­ха

Как-то пол­зла че­репа­ха по сво­им че­репашь­им де­лам. В до­роге увя­зал­ся за ней скор­пи­он. По­нево­ле че­репа­хе приш­лось пол­зти с ним вмес­те. Что ка­са­ет­ся че­репа­хи, то она бы­ла не­обык­но­вен­но ум­на и про­ница­тель­на, так как в час­тых пу­тешес­тви­ях при­об­ре­ла боль­шой опыт. И вдруг до­рогу пут­ни­кам пе­ресек­ла ши­рокая ре­ка. Тог­да че­репа­ха ус­тре­милась к це­ли сво­их же­ланий и стрем­ле­ний и, … Читать далее

Слон и пе­тух

Од­нажды боль­шу­щий Пе­тух при­шел к Сло­ну и гром­ко зак­ри­чал: — Ку-ка-ре-ку! Слон уди­вил­ся: — С че­го это ты рас­ку­каре­кал­ся. А Пе­тух раз­гре­ба­ет ла­пами сор, клю­ет зер­на и нет-нет да сно­ва зак­ри­чит. — Ку­ка-ре-ку! Смот­рел, смот­рел Слон на Пе­туха и спра­шива­ет: — Кто боль­ше ест, ты или я? — Я съ­ем боль­ше! — храб­ро от­ве­тил Пе­тух. На­чали они спо­рить. Спо­рили, спо­рили и … Читать далее

Страш­нее кош­ки зве­ря нет

Кош­ка ре­шила уй­ти жить в лес. По до­роге ей повс­тре­чалась ли­са. «Что это за зверь? — по­дума­ла кош­ка. — Как бы он не съ­ел ме­ня!» И кош­ка взъ­еро­шила свою шерсть, А ли­са по­дума­ла: «Кто же это мо­жет быть? В жиз­ни не ви­дела та­кое сви­репое жи­вот­ное! По­хоже, что оно силь­ное. Ой-ой, как у не­го го­рят гла­за!». Вслух она … Читать далее

Туль­га­ной

В ста­рые вре­мена ре­шил ура­тюбин­ский бек по­селить лю­дей на гра­нице, что­бы они ох­ра­няли его бекс­тво. «Ко­канд хо­чет ид­ти на нас вой­ной, нуж­но ог­ра­дить стра­ну, — объ­явил бек на­роду. — От каж­до­го из со­рока до­мов пусть пой­дет один здо­ровый во­ин с семь­ей». Ста­ли се­добо­родые ста­рей­ши­ны се­ления Ах­ту­нан со­вето­вать­ся: — Не дать лю­дей — нель­зя. Он — бек, сде­ла­ет с … Читать далее

Ум и бо­гатс­тво

Дав­ным-дав­но жил ста­рик и бы­ло у не­го че­тыре сы­на. Од­нажды зо­вет он сы­новей и го­ворит: — Стар я ста­нов­люсь. По­ра ко­му-ни­будь из вас стать гла­вой семьи. А бу­дет мне нас­ле­довать тот из вас, кто об­ла­да­ет умом и бо­гатс­твом. Пусть каж­дый из вас по­кажет мне то и дру­гое. Стар­ший сын про­тянул ру­ку с прек­расным зо­лотым коль­цом с … Читать далее

Уп­ря­мый зай­чо­нок

Жил один зай­чо­нок, зва­ли его Уп­ря­мец. Он ни­ког­да ни­кого не слу­шал­ся, все де­лал по-сво­ему. И вот что из это­го выш­ло. Уп­ря­мец лю­бил ка­тать­ся вер­хом, и за­яц-отец ку­пил ему смир­ную иша­чиху с ма­лень­ким иша­чон­ком. Сел Уп­ря­мец на свою иша­чиху и от­пра­вил­ся в гос­ти к тет­ке. А для то­го, что­бы по­пасть к ней, нуж­но бы­ло про­ез­жать че­рез … Читать далее

Утонувший верблюд

Ког­да Афан­ди был ка­зи­ем в Воб­кенте, к не­му яви­лись два ка­раван­щи­ка и об­ра­тились с прось­бой ра­зоб­рать их спор­ное де­ло. — Мы ку­пили вер­блю­да. Я зап­ла­тил де­сять зо­лотых, а мой то­варищ — трид­цать. Мно­го лет мы во­зили пок­ла­жу раз­ных на­нима­телей. Я по­лучал чет­вертую часть пла­ты, а он — три чет­верти. И все бы­ло хо­рошо. Да вот при … Читать далее

Фар­хад и Ши­рин

Бы­ло или не бы­ло, но дав­ным-дав­но, ког­да зве­ри и пти­цы уме­ли раз­го­вари­вать, а ро­зы бы­ли за­кол­до­ван­ны­ми де­вуш­ка­ми, жил в да­лекой стра­не бед­няк. Был у бед­ня­ка сын Фар­хад. Стал бед­няк стар, по­чувс­тво­вал он приб­ли­жение смер­ти, поз­вал сы­на и го­ворит: — Нет у нас ни зо­лота, ни се­реб­ра, ни­чего не ос­тавляю те­бе в нас­ледс­тво, сын мой, кро­ме это­го … Читать далее

Ха­лат вер­ховно­го ка­зия

Воз­вра­ща­ясь поз­дно ночью от боль­но­го, Нас­реддин Апан­ди уви­дел на ули­це ле­жаще­го без дви­жения че­лове­ка. По­дошел Апан­ди, пос­ве­тил фо­нарем и ви­дит: ле­жит в пы­ли и гря­зи вер­ховный ка­зий Бу­хары, со­вер­шенно пь­яный. «О, — ска­зал се­бе Апан­ди, — за од­ну пи­алу ви­на ты, гос­по­дин вер­ховный ка­зий, при­гова­рива­ешь нес­час­тно­го к на­каза­нию по со­рок па­лок. Ин­те­рес­но, сколь­ко ты вы­пил пи­ал, ес­ли … Читать далее

Хит­рый за­яц

В дав­ние вре­мена жи­ли ста­рик со ста­рухой. Не бы­ло у них ни сы­на, ни до­чери, а бы­ла толь­ко пу­шис­тая кош­ка. Ста­рик и ста­руха взя­ли к се­бе кош­ку, ког­да она бы­ла, еще сле­пым ко­тен­ком. Кош­ка вы­рос­ла, шерсть у нее ста­ла пу­шис­той и кра­сивой. Но од­но пло­хо, мно­го вре­да она сво­им во­ровс­твом при­чиня­ла и со­седям, и ста­рику … Читать далее

Ход­жа Лен­тяй

Жил ког­да-то Ход­жа по проз­ви­щу Лен­тяй. Ход­жа-Лен­тяй был так ле­нив, что да­же и ша­га ни­ког­да не де­лал во двор из сво­ей ком­на­ты. Ес­ли му­ха са­дилась ему на нос, он и ру­кой не хо­тел ше­вель­нуть, что­бы сог­нать ее. Очень Ход­жа-Лен­тяй огор­чался, ког­да нас­ту­пало ут­ро, по­тому что на­до бы­ло вста­вать, умы­вать­ся. Даль­ше-боль­ше Ход­жа-Лен­тяй пе­рес­тал умы­вать­ся. На­конец, он … Читать далее

Царь-са­модур и его дочь

Жил-был царь-са­модур, а у не­го рос­ла единс­твен­ная дочь — кра­сави­ца. Дол­го ду­мал царь, за ко­го бы вы­дать ему доч­ку за­муж и при­думал хит­рую за­гад­ку. Рас­кормил он бло­ху до то­го, что ста­ла она рос­том с вер­блю­да. При­казал царь за­резать бло­ху, снять с нее шку­ру и пос­лал во все сто­роны гла­шата­ев. Гла­шатаи кри­чали: — У ко­го есть уши, … Читать далее

Чей сон луч­ше?

По­шел од­нажды Ал­дар Ку­са на охо­ту. Хо­дил он, хо­дил, бро­дил он, бро­дил, обо­шел и степь, и ту­гаи, и ка­мыши, ус­тал, ума­ял­ся, но ни­чего так подс­тре­лить и не смог. Толь­ко хо­тел он пой­ти до­мой, вдруг смот­рит — ле­тят гу­си. Не стал меш­кать Ал­дар Ку­са, при­целил­ся из лу­ка и пус­тил стре­лу. Мет­кий был стре­лок Ал­дар и боль­шой … Читать далее

Эг­ры и Туг­ры

В ста­рые вре­мена жил в од­ном киш­ла­ке юно­ша. Зва­ли его Туг­ры. Кро­ме ло­шади, у не­го ни­чего не бы­ло. По­ис­кал он ра­боту в од­ном, в дру­гом киш­ла­ке, не на­шел. Тог­да сел он на ло­шадь и по­ехал в даль­нюю сто­рону- ис­кать счастья. Ехал Туг­ры, ехал, встре­тил пе­шего пут­ни­ка. Раз­го­вори­лись. Туг­ры спро­сил пут­ни­ка, кто он, от­ку­да и ку­да … Читать далее

Юно­ша с зо­лоты­ми во­лоса­ми

В ста­рые вре­мена жил один ви­ног­ра­дарь. Он был силь­но опе­чален тем, что у не­го не бы­ло де­тей. А на го­ре жи­ла Ал­ма­уз-кам­пыр, ста­рая-прес­та­рая кол­дунья. Го­лова у нее бы­ла с боль­шую кир­гиз­скую юр­ту, рот-ве­личи­ной с дверь. Слу­жили кол­дунье со­рок ди­вов, и ник­то не мог их одо­леть. На обед Ал­ма­уз-кам­пыр съ­еда­ла це­лого вер­блю­да, на ужин семь ба­ранов. … Читать далее

Источник

Видео

Узбекские сказки.Скачать

Узбекские сказки.

Эгры и Тугры (Узбекские Народные Сказки аудиокнига mp3)Скачать

Эгры и Тугры (Узбекские Народные Сказки аудиокнига mp3)

ЗОЛОТОЙ ХЛЕБ | The Golden Bread Story | сказки на ночь | русский сказкиСкачать

ЗОЛОТОЙ ХЛЕБ | The Golden Bread Story | сказки на ночь | русский сказки

Zumrad va Qimmat (yangi talqin) (multfilm) | Зумрад ва Киммат (мультфильм) #UydaQolingСкачать

Zumrad va Qimmat (yangi talqin) (multfilm) | Зумрад ва Киммат (мультфильм) #UydaQoling

Давай сзади,так муж ничего не узнает.История из ЖизниСкачать

Давай сзади,так муж ничего не узнает.История из Жизни

Узбекский язык для начинающих. 1 урок. Местоимения+глаголы.Скачать

Узбекский язык для начинающих. 1 урок. Местоимения+глаголы.

али баба и сорок разбойников сказка для детей, анимация и мультикСкачать

али баба и сорок разбойников сказка для детей, анимация и мультик

Бахрам и Шерзод (Узбекская народная сказка на русском языке)Скачать

Бахрам и Шерзод (Узбекская народная сказка на русском языке)

Кто расскажет небылицу? | Армянские мультфильмы (1982)Скачать

Кто расскажет небылицу? | Армянские мультфильмы (1982)

Машины сказки - Большой сборник сказок для детей! 📚 Часть 1Скачать

Машины сказки - Большой сборник сказок для детей! 📚 Часть 1
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.