Родственники на бурятском языке + видео обзор

Родственники на бурятском языке

Би Тумэров Степанай басагамби.(Би Тумэров Степанайб)

Минии обог Номгонова.

Минии обог Эрдэмов.

Ахатан, таһалга уруу орогты.

Энэ – минии абга, минии нагаса.

ФамилияОбог
Как твоя фамилия?Обогшни хэн бэ?
Скажи свою фамилию.Обогоо хэлэл даа.
Моя фамилия Номгонова.
Как твоя фамилия, имя?Нэрэ обогшни хэн бэ?
Я – Наташа Номгонова.Нэрэ обогни Наташа Номгонова.
Я – Зорик Эрдэмов.Нэрэ обогни Зориг Эрдэмов.
Я – тётя Бэлэгма.Би Бэлэгмаа хээтэй гээшэб.
Дядя, как вас зовут?Ахатан, та хэн гэжэ нэрэтэйбта?
Меня зовут дядей Алёшей.Би Алёша ахатан гээшэб.
Тётя, садитесь сюда.Хээтэй, иишээ һуугты.(Хээтэй, эндэ һуугты).
Дядя, проходите в комнату.

«Түргөөр гуталаа үмдэ!»—гэжэ эжымни намда хэлээ.

Шэнэ Жэлдэ манайда Cahaн Үбгэн ерээ.

Бидэ дулаанаар хубсалаад, газаашаа гарабабди.

Я люблю бабушку.Би хүгшэн эжыдээ дуратайб.
Я люблю папу.Би абадаа дуратайб.
Я люблю деда.

Би үбгэн абадаа дуратайб.

Энэ минии дүү хүбүүн.

Энэ минии дүү басаган.

Энэ минии ахай (аха).

Ахамни нюргаар намһаа үндэр.

Эгэшэмни намдаа каша шанаа

ЧислоТоо
Сколько?Хэды?
одиннэгэ
двахоёр
тригурба
четыредүрбэ
пятьтаба
шестьзургаа
семьдолоо
восемьнайма
девятьюһэ
десятьарба
Возраст (годы, лета)Наһан
Сколько тебе лет?Ши хэдытэйбши?
Ши хэды наһатайбши?
Наһаншни хэдыб?
Мне два,Би хоёртойб,
три,гурбатайб,
четыре (года),дүрбэтэйб,
пять,табатайб,
шесть,зургаатайб,
семь,долоотойб,
восемь,найматайб,
девять,
десять (лет).

ХЭН ХЭДЫТЭЙБ?
(Кому сколько лет?)

Нелли нэгэтэй,
Хорло хоёртой,
Гунгар гурбатай,
Дуся дүрбэтэй,
Таня табатай,
Зуртаан зургаатай,
Дондоб долоотой,
Найдан найматай,
Юра юһэтэй,
Агваан арбатай.

Солнце взошло. Наран гараа.

Наступил день. Үдэр болоо.

Эй, просыпайся, вставай! Эй, һэрииш, бодыш!

Я проснулся (проснулась), встаю. Би һэреэб, бодожо байнам.

Вставай, одевайся. Бодо, хубсала.

Я оделся (оделась). Би хубсалааб.

Рука (руки) Гар (гарнууд)

По утрам надо умываться. Үглөөгүүр нюур, гараа угааха хэрэгтэй.

Я умылся (умылась). Би нюур, гараа угаагааб.

Голова Толгой (тархи)

Помыть голову. Толгойгоо угааха.

Надо расчесать волосы. Үһэеэ һамнаха хэрэгтэй.

Где расчёска? Һам хаанаб?

Пять пальцев руки. Гарай табан хурган.

Ногти выросли. Хюмһан ургаа.

Остригите мне ногти. Хюмһыемни абагты.

Глаз (глаза)Нюдэн (нюдэд)
УхоШэхэн
Закрой глаза.Нюдөө ани.
Туяна обмотала шею платком.Туяана хүзүүгээ пулаадаар орёобо.
У Лины тонкие руки.Лина нариихан гартай.
У лошади длинные уши.Морин ута шэхэтэй.
БровиНидхэ
РесницыҺорьмоһон
КоленоҮбдэг
ЛокотьТохоног
ЛадоньАльган
Я держу мяч на ладони.Би альган дээрээ бүмбэгэ баряад байнаб.
Баярма сидит на коленях у мамы.Баярмаа абынгаа үбдэг дээрэ һууна.
Близок локоть, но укусить нельзя.Тохоног дүтэшье һаа, хазахын аргагүй.

Схватив крепко мяч,

он выпрыгнул в дверь.

Шангаар бүмбэгөө бажуугаад,

Шадал соогоо шэдэхэдэм,

Гани галзуу дэбхэрээд,

Газаашаа үүдээр харайга

Завтрак Үглөөнэй хоол, сай уулган.

Сесть за стол. Столдо һууха.

Мы все сели за стол. Бидэ бултадаа столдоо һуунабди.

Я хочу кушать. Эдеэлхэ дурамни хүрөөд байна.

Я буду кушать кашу. Би каша эдихэмни.

Дайте мне варёное яйцо. Намда шанаһан үндэгэ үгэгты.

Я люблю чай с молоком. Би һүтэй сайда дуратайб.

Хлеб с маслом. Тоһотой хилээмэ.

Хлеб со сметаной Зөөхэйтэй хилээмэ.

Спасибо. Һайн даа. Ехэ баярлааб.

Благодарю. Баяр хүргэнэб.

Я покушал и встал из-за стола. Би эдеэлээд, столһоо бодобоб.

Самое почётное из кушаний Аяга сай – эдеэнэй дээжэ

По утрам мама будит меня.Үглөөгүүр бүхэндэ эжымни намайе һэрюулдэг.

Папа отвозит меня в садик.Абамни намайе саадигта абаашадаг.

Үйлсэ (гудамжа) хүндэлэн гарахадаа, болгоохо хэрэгтэй.

Мы с папой проходим через площадь

Бидэ абатайгаа талмай дээгүүр гаранабди.

Мы едем на трамвае.

Бидэ трамвайгаар ябадагбди.
Наш садик называется «Белка».
Манай саадиг «Хэрмэн» гэжэ нэрэтэй.

Би саадигтаа үдэшэ болотор байдагби.

Наша воспитательница — Анна БалдановнаМанай хүмүүжүүлэгшэ—Анна Балдановна.
Мама налила супу мне в тарелку.

Мама (эжы) табаг соомни шүлэ хэжэ үгөө

После обеда надо поспать.

Удын хоолой һүүлээр унтаха хэрэггэй.

Орон
ОдеялоХүнжэл

Дима хубсаһаа тайлаад, орондоо ороо.

Бабушка разбудила СэсэгмуХүгшэн эжынь Сэсэгмаае һэрюулбэ.
Солбон проснулся, встал.Солбон һэреэд, оронһоо бодсо.
ОбувьГутал
Гэрэма надела пальто.Гэрэлмаа дэгэлээ үмдэбэ.
У меня теплая шапка.Би дулаан малгайтайб.
Мама мне сказала: «Обувайся быстрее!»
На дворе зима, много снегу.Газаа — үбэл, саһан ехэ.
Мы оделись по-теплее и вышли на улицу.Гэртээ ошоо!
Зимой хорошо ходить по снегу на лыжах.Үбэлдөө саһан дээгүүр санаар ябахада гое

Үхибүүд мүльһэи дээрэ конькигаар халтирнад.

Пушистый белый снег
в воздухе кружится,
медленно вниз опускаясь,
емлю всю покрывает

Арбагар сагаан cahaн

Агаарта хөөрэи эрьелдэнэ,

Аалихан газарта унажа.

Алтан дэлхэйе хушана.

Наран хадын саана хоргодсбо.

Газаа харанхы болоо.

«Амгалан унтаарайт, багашуул!» — гэһэн дамжуулга харуулна.

Үглөөдэрынь үглөөнэй наранаар һэринэм.

Ребята катаются на коньках на льду.
После ужина мы смотрим телевизор

Үдэшын хоолой һүүлдэ бидэ телевизор харадагбди
Показывают передачу: «Спокойной ночи, малыши!»
По радио играет музыка.

Радиогоор хүгжэм зэдэлнэ.
Ложусь в кроватку, засыпаю.
Орондоо ороном, унтанам.

Назавтра просыпаюсь с утренним солнцем.
Садись
Һуу
Вставать.Бодохо

Баярма села на стул.

Баярмаа стул дээрэ hyyгaa.

Я всталБи бодооб.

Содном орон соогоо хэбтэнэ.

Мяч лужит на полу.Бүмбэгэ газарта хэбтэнэ.

Возьмемся в рукиГар гараа барилсая.

Хоровод хэжэ наадая.

Гриша спрятался за дверью.

Бадма шүлэг сээжэлдээ.

Я умею читать стихотворение.Би шүлэг хэлэжэ шададагби.

ИгрушкаНаадамхай
Мой, моя, моеМинии
Твой, твоя, твоеШинии
Это — моя игрушка.Энэ—минии нааданхай.
МедведьБаабгай
ВолкШоно
ЛисаҮнэгэн
Заяц
МнеНамда
ТебеШамда
Дай мне игрушкуНамда нааданхай үгэл даа (үгыш).
Давай поиграем вместе,’а?Хамтадаа наадая, зай гү?

Хүгшэн эжымни магазинда наадамхай худалдажа абаа.

Игрушка, подаренная мне отцом,

волчок, похожий на веретено, когда я

его закрутил и пустил, долго вертелся

на полу. Сегодня мой день рождения.

Мунко, Сэрэн, Сэсэгма—мы, покушав,

встали и играли до устали

Эсэгым намдаа бэлэглэһэн

Ээрсэг шэнги эрьеэхэй

Мушхаад газарта табихадаы,

Мундуу зохидоор эрьелдээ.

Мүнөөдэр түрэһэн үдэрни.

Мүнхэ, Сэрэн, Сэсэгмаанууд

Эдеэлжэ бодоод, эсэтэрээ,

Модод ногоон набшаһаар хушагдаа.

Зун ерзэ (Нажар болоо).

Нажартаа халуун байдаг.

Зундаа үдэр ута, һунинь — богони.

Энэ мүрэнэй урасхалынь түргэн.

Энэ горхон ааляар урдана.

Зундаа ногоо сабшажа, үбһэ бэлдэдэг.

Нажарай наран шанга.

Халуунда һүүдэртэ һуухада гоё.

Мододой набшаһад шарлаа.

Сентябриин нэгэндэ үхибүүд һургуулидаа ошобо.

Би табатайб, һургуулида үшөө ороогүйб.

Би ерэхэ жэлдэ һургуулида орохоб.

Мүнөөдэр Галя абатайгаа кинодо ошоо.

Амаралтын үдэр би ахатайгаа театра ошоо һэм.

Трамвай ерэбэ. Бидэ трамвайда һуухабди.

Бидэ автобус соо оробобди.

Эжымни үнеэдээ үглөөгүүр һаадаг, үдэшэлэн һаадаг.

Үхибүүд хөөрүүлһэн hy yyxa дуратай.

Ахамни мори эмээллээ.

Бабушка купила в магазине игрушку.
На ветке дерева сидит птичка.Модоной мүшэр дээрэ шубуухай һууна.
Пришло лет
Мы купались в реке.Бидэ уһанда шунгаабди.
Течение в этой реке быстрое.
Мне семь лет, я хожу в школу.Би долоотойб, һургуулида оронхойб.
Я пойду в школу в будущем году.
Надо приобрести билет.

Билет абаха хэрэгтэй.

Балма дэлгүүрһээ яблоко худалдажа абаа.

Минин гэртэхин городто байдаг.

Мои родители живут на селе.

Минин гэртэхин хүдөө нютагта байдаг.

Моя мама — мастерица доить коров.Минии эжы үнеэ һаахадаа бэрхэ.
Мама доит коров утром и доит вечером.
Отец запряг лошадь в сани.Абамни мориёо шаргада хүлдөө.

Дядя Ванчик сел в машину и поехал.Ванчик абга машинадаа һуугяад, гүйлгэбэ.

Доедем на автобусе

много в нем крупных домов.

Много в городе магазинов,

Там, за рекой, расположен театр —

Туда, за пятнадцать минут,

мы на автобусе доедем.

АВТОБУСООР ХҮРЭХЭБДИ

Манай город ехэл даа,

Мантан томо гэрнуудтэй,

Магазинуудынь олон лэ,

Маргажа, теерижэ болохоор юм.

Голой саада эрьедэхи

Гоё һайхан театрта

Арбан табан минута соо

Байгал далайhаа холо бэшэ, мүнөө сагта эхирид буряадай hууhан газар дээрэ, үхэр, моринойшье үгы сагта, Буряадай гэжэ нэрэтэй үндэр наhатай ангуушанай Булагад, Эхирэд ба Хоридой гурбан хүбүүд ажаhууhан гэхэ.

Эдэ аха дүүнэр гай тодхор болоогүй байхадань, гашуудал гэжэ мэдээгүй, жаргалтай hууhан байна. Харин гэнтэ гай тодхор, ган гасуур болобо. Анхан сагта аханар агнуурида гаража, хэдэн hара хүрэхэ ангай мяха оложо асардаг бэлэй. Харин тэрэ жэлдэ ган гасуур боложо, зуд таража, шубуу ба ан амитад хомор болоhон байна. Аханар агнуурида гаража, олон үдэр үүр сайхаhаа харанхы болотор ябажа, нэгэшье ан барингүй бусадаг болобо. Гэдэhэниинь үлдэжэ,хотонь хоршогоножо эхилбэ. Нэгэтэ Булагад, Эхирэд хоёр аханартань талаан буужа, зургаан томо гүрөөhэ бариба hэн ха. Хоридой орой гэртээ хооhон бусажа ерэхэдэнь, аханарынь эдеэлжэ hууба.Тэдэнь дүүдээ гансал нэгые үлеэhэн байжа, Хоридой булхай ябадал гаргабат гэжэ дураа гутаад: бидэ гурбан аханар байнабди. зургаан гүрөөhэ барибат, яахадаа намда нэгые орхибот гэжэ хэлэбэ.

Аханарынь дүүгээ харан, иигэжэ хэлэбэ:

— Дүүтэмнай, бидэшни тоо бодолгодоо тулюурхан байнабди гэбэ.

Хоридой ехээр уурлажа, аханарайнгаа hуршануудыень хухалжа хаяад, Байгал далайн урда зүг руу гаража ябаhан гэхэ. Гэнтэ далайн эръедэ хун шубууд бууба. Тэдэ хубсаhаа тайлажа, арюун гоохон дангинанар болон хубилаад, уhанда оробо. Хоридой нэгэнэйнь хубсаhыень абажа нюужархиба. Хун дангинууд уhанhаа гаража хубсалхадань, нэгэниинь хубсаhаа оложо ядан байба. Хоридойн бургааhан сооhоо гарахадань, бэшэниинь залд гэжэ ниидэшэhэн гэхэ.

— Хубсаhыемни бусаагыш даа – би шамаайе гомдохоохогүйб. Һанаа hаашни, шамда хадамда гарахаб, бэрхэ хүбүү түрэжэ үгэхэб.

Тиигэжэ хэлэхэдэнь, Хоридой хубсаhыень гаргажа үгэбэ, дангина басаган тэрэнээ хэдэржэ удаганда адли болобо. Сугтаа Саяан руу ошожо, тэндэ ажаhууhан гэдэг. Хүбүүтэй болобо, hүүлдэнь үшөө хүбүүн түрэбэ.

Иигэжэ түнхэнэй буряадай уг үдэбэ. Тэрэ сагта Саяан уула багахан добо шэнги харагдадаг бэлэй, харин гэрэй мал ан амитан мэтэ тайга соогуур бэлшэдэг байhан. Нээрээшье, Түнхэнэй буряадууд Эрхүүгэй саанаhаа ерэhэн гэжэ домогтой.

Источник

​Уроки бурятского языка с Баяром Жигмитовым

Родственники на бурятском языке

Здравствуйте, дорогие друзья!

Домашнее задание к предыдущему уроку сле­довало выполнить следующим образом:

Лена ном уншана, би бэшэнэб.

Тэдэ шатар наадана, та харанат.

Дуушан дуу дуулана, бидэ шагнанабди.

Наймаашан наймаална, эжы хилээмэ, шэхэр худалдажа абана.

Би зурагта (телевизор) харанаб, минии эжы кофто нэхэнэ.

Ши ехэ шухала элидхэл бэлдээш.

Та энээн тухай сониндо бэшэхэт.

Тэрэ басаган тантай уулзаа.

Бидэ танай ном хэшээлдээ уншаабди.

Ши 2108-дахи танхим соо байхаш.

Бидэ 3-дахи дабхарта суглаанда байхабди.

Та нүгөөдэр Москваһаа ниидэжэ ерэхэт.

Би гэрэй даабари дүүргэнэб.

Анитта буряад хэлэнэй олимпиадада амжал­татайгаар хабаадаа.

Минии нүхэр басаган Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулида ажаллана.

Та бэрхээр оршуулнат.

Ши гоёор буряад дуу дууланаш.

Би энэ фирмэдэ хүдэлхэб.

Бидэ уржадэр шатар наадаабди.

Та Эрхүүһээ хонходоот.

Ши һонин кино харабаш.

Би уржадэр дэбтэр, толи, шугам, үнгэтэ саарһа худалдажа абааб.

Минии аба энэ гэр баряа.

Сегодня мы научимся склонять местоимения. Соединять их друг с другом, а также с глаголами по следующей схеме:

местоимение + местоимение + глагол

Хэн?Кто?Хэниие?Кого?
бияминиимой, моя, моё
шиТышиниитвой, твоя, твоё
та, танвытанайваш, ваша, ваше
ман, бидэ, бидэн, бидэнэрмыманай, бидэнэй, бидэнэрэйнаш, наша, наше
тэрэонтэрэнэй, тэрээнэйего, её
тэдэОнитэдэнэй, тэдээнэйих
Хэн?Кто?Хэниие?Кого?

А теперь изучим существительные, обозначающие ближайших родственников

Хэн?Кто?Хэниие?Кого?
бүлэсемьябүлыесемью
абаотецабыеотца
эжымамаэжыемаму
үбгэн абадедушка по отцовской линииүбгэн абыедедушку по отцовской линии
хүгшэн эжыбабушка по отцовской линиихүгшэн эжыебабушку по отцовской линии
нагаса абадедушка по материнской линиинагаса абыедедушку по материнской линии
нагаса эжыбабушка по материнской линиинагаса эжыебабушку по материнской линии
аха, ахайстарший братахые, ахайестаршего брата
абгай, эгэшэстаршая сестраабгайе, эгэшыестаршую сестру
дүү хүбүүнмладший братдүү хүбүүемладшего брата
дүү басаганмладшая сестрадүү басагамладшую сестру
абгадядя по отцовской линииабгыедядю по отцовской линии
нагасадядя по материнской линиинагасыедядю по материнской линии
аша хүбүүнвнук (сын сына)аша хүбүүвнука (сына сына)
аша басаганвнучку (дочь сына)аша басагавнучку (дочь сына)
зээ хүбүүнвнук (сын дочери)зээ хүбүүвнук (сына дочери)
зээ басаганвнучка (дочь дочери)зээ басагавнучку (дочь дочери)
хүбүүнмальчик, юноша, сынхүбүүмальчика, юношу, сына
басагандочь, девочка, девушкабасагадочь, девочку, девушку
үбгэнмужүбгэнииемужа
һамганженаһамгыежену
хуряахайзять (муж старшей сестры, тёти)хуряахайезятя (мужа старшей сестры, тёти)
хүрьгэнзять (муж дочери, младшей се­стры, племянницы)хүрьгэзятя (мужа дочери, младшей сестры, племянницы)
бэриневесткабэрииеневестку
хадам абасвёкор, тестьхадам абыесвёкра, тестя
хадам эжысвекровь, тёщахадам эжыесвекровь, тёщу
мяхан түрэлродственник по отцумяхан түрэлыеродственника по отцу
шуһан түрэлродственник по материшуһан түрэлыеродственника по матери
үеэлэдвоюродный брат или сестра по отцовской линииүеэлыедвоюродного брата или двою­родную сестру
бүлэдвоюродный брат или двою­родная сестра по материнской линиибүлыедвоюродного брата или двою­родную сестру по материнской линии
абьһаалингууджёны родных братьевабьһаалингуудыежён родных братьев
базанармужья родных сестёрбазанарыемужей родных сестёр
Хэн?Кто?Хэниие?Кого?

Добавим пару-тройку прилагательных, дабы обогатить нашу с вами речь:

Ууган – старший из детей

Тээли – средний из детей

Одхон – младший из детей.

Минии аба – абамни – мой папа

Шинии эжы – эжышни – твоя мама

Танай ахай – ахайтнай – ваш старший брат

Манай эгэшэ – эгэшэмнай – наша старшая сестра

Тэрэнэй дүү хүбүүн – дүү хүбүүниинь – его младший брат, её младший брат

Тэдэнэй нагаса – нагасань – их дядя по мате­ринской линии.

Учимся составлять предложения с примене­нием новых слов:

Би эжые харааб. – Я видел(а) маму. Я ухаживал(а) за мамой

Ши ахые (ахайе) олоош. – Я нашёл (нашла) старшего брата

Та абгайе (эгэшые) таалаат. – Вы поцеловали старшую сестру

Бидэ дүү хүбүү шагнаабди. – Я послушал(а) младшего брата

Тэрэ дүү басага олоо. – Он нашёл (нашла) младшую сестру

Тэдэ хүрьгэ оруулаа. – Они приняли зятя

Баярай бүлэ бэриие буулгаа. – Семья Баира приняла невесту.

Источник

Русско-бурятский разговорник
материал

Родственники на бурятском языке

Скачать:

Предварительный просмотр:

Сайн байна! Амар сайн!
Амар мэндэ! Мэндэ амар!

Баяртай! Уулзатараа баяртай!

Мальчик, как тебя зовут?
(Мальчик, как твоё имя?)

Хүбүүн, ши хэн гэжэ нэрэтэйбши?
(Хүбүүн, нэрэшни хэн бэ?)

Би Дандар гэжэ нэрэтэйб.

Девочка, как тебя зовут?

Басаган, ши хэн гэжэ нэрэтэйбши?

Би Рита гэжэ нэрэтэйб?

Энэ минии эжы.(Энэ минии мама, минии эжы)

Энэ минии аба (баабай)

Я – сын Галсана Гомбоева.

Би Гомбоев Галсанай хүбүүмни.

Ши хэнэй басагамши?

Я – дочь Степана Тумэрова.

Скажи свою фамилию.

Моя фамилия Номгонова.

Минии обог Номгонова.

Моя фамилия Эрдэмов.

Минии обог Эрдэмов.

Как твоя фамилия, имя?

Нэрэ обогшни хэн бэ?

Я – Наташа Номгонова.

Нэрэ обогни Наташа Номгонова.

Нэрэ обогни Зориг Эрдэмов.

Би Бэлэгмаа хээтэй гээшэб.

Дядя, как вас зовут?

Ахатан, та хэн гэжэ нэрэтэйбта?

Меня зовут дядей Алёшей.

Би Алёша ахатан гээшэб.

Тётя, садитесь сюда.

Хээтэй, иишээ һуугты. (Хээтэй, эндэ һуугты).

Дядя, проходите в комнату.

Ахатан, таһалга уруу орогты.

Это – мой дядя (брат отца, брат матери).

Энэ – минии абга, минии нагаса.

Би хүгшэн эжыдээ дуратайб.

Би абадаа дуратайб.

Би үбгэн абадаа дуратайб.

Это мой братишка (младший брат).

Энэ минии дүү хүбүүн.

Это мой брат (старший).

Энэ минии ахай (аха).

Брат выше меня ростом.

Сестра сварила мне кашу.

Эгэшэмни намдаа каша шанаа

Ши хэдытэйбши?
Ши хэды наһатайбши?
Наһаншни хэдыб?

ХЭН ХЭДЫТЭЙБ?
(Кому сколько лет?)

Нелли нэгэтэй,
Хорло хоёртой,
Гунгар гурбатай,
Дуся дүрбэтэй,
Таня табатай,
Зуртаан зургаатай,
Дондоб долоотой,
Найдан найматай,
Юра юһэтэй,
Агваан арбатай.

Солнце взошло. Наран гараа.

Наступил день. Үдэр болоо.

Эй, просыпайся, вставай! Эй, һэрииш, бодыш!

Я проснулся (проснулась), встаю. Би һэреэб, бодожо байнам.

Вставай, одевайся. Бодо, хубсала.

Я оделся (оделась). Би хубсалааб.

Рука (руки) Гар (гарнууд)

По утрам надо умываться. Үглөөгүүр нюур, гараа угааха хэрэгтэй.

Я умылся (умылась). Би нюур, гараа угаагааб.

Голова Толгой (тархи)

Помыть голову. Толгойгоо угааха.

Надо расчесать волосы. Үһэеэ һамнаха хэрэгтэй.

Где расчёска? Һам хаанаб?

Пять пальцев руки. Гарай табан хурган.

Ногти выросли. Хюмһан ургаа.

Остригите мне ногти. Хюмһыемни абагты.

Туяна обмотала шею платком.

Туяана хүзүүгээ пулаадаар орёобо.

У Лины тонкие руки.

Лина нариихан гартай.

У лошади длинные уши.

Я держу мяч на ладони.

Би альган дээрээ бүмбэгэ баряад байнаб.

Баярма сидит на коленях у мамы.

Баярмаа абынгаа үбдэг дээрэ һууна.

Близок локоть, но укусить нельзя.

Тохоног дүтэшье һаа, хазахын аргагүй.

Схватив крепко мяч,

он выпрыгнул в дверь.

Шангаар бүмбэгөө бажуугаад,

Шадал соогоо шэдэхэдэм,

Гани галзуу дэбхэрээд,

Газаашаа үүдээр харайга

Кушать Эдеэлхэ, хоол бариха, сайлаха.

Завтрак Үглөөнэй хоол, сай уулган.

Сесть за стол. Столдо һуух а.

Мы все сели за стол. Бидэ бултадаа столдоо һуунабди.

Я люблю чай с молоком. Би һүтэй сайда дуратайб.

Хлеб с маслом. Тоһотой хилээмэ.

Хлеб со сметаной Зөөхэйтэй хилээмэ.

Спасибо. Һайн даа. Ехэ баярлааб.

Благодарю. Баяр хүргэнэб.

Я покушал и встал из-за стола. Би эдеэлээд, столһоо бодобоб.

Источник

Видео

Благопожелания на бурятском языке

Благопожелания на бурятском языке

Видео-поздравления, пожелания на бурятском языке от социальных партнеров ко Дню бурятского языка

Видео-поздравления, пожелания на бурятском языке от социальных партнеров ко Дню бурятского языка

Говорим на бурятском - 6 - День рождения (Birthday - Clip about buryat language)PROPER

Говорим на бурятском - 6 - День рождения (Birthday - Clip about buryat language)PROPER

QR - код технологии (без титров) в РР развитии детей на бурятском языке

QR - код технологии (без титров) в РР развитии детей на бурятском языке

Говорим на бурятском - 3 - Уважение (Respect - Clip about buryat language) PROPER

Говорим на бурятском - 3 - Уважение (Respect - Clip about buryat language) PROPER

Глава Бурятии поёт "День Победы" на бурятском языке

Глава Бурятии поёт "День Победы" на бурятском языке

Говорим на бурятском - 1 - Молодость (Clip about buryat language)

Говорим на бурятском - 1 - Молодость (Clip about buryat language)

Опрос жителей Улан-Удэ: говорите ли вы на бурятском языке? Ведущая русская, поэтому без претензий

Опрос жителей Улан-Удэ: говорите ли вы на бурятском языке? Ведущая русская, поэтому без претензий

листья желтые на бурятском языке

листья желтые  на бурятском  языке

К Международному дню родного языка (на бурятском языке)

К Международному дню родного языка (на бурятском языке)
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.