Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке + видео обзор

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Он жэлнүүд һэлгэлдэжэ, номгон тэнюун Үхэр жэлнай үнгэрөөд, Бар жэл гаража ерэбэ! Мүнөө монгол туургата арадуудай Сагаан һарын Шэнын нэгэндэ угтадаг арадай һайндэр хадаа Чингис Богдо хаан шэрээдээ заларһан 1206 оной Бар жэлhээ эхитэй байха.
Тэрэ гэhээр 67 рабжуун унгэрбэ. 804 жэлэй туршада жэл бури хамаг этигэл найдалаа бухы hайн hайханда зорюулан, хуршэ арадуудтайгаа нэгэ хун шэнги угтажа байдаг. Шэнэ жэлнай шэнэ найдалаар эрьег лэ! Гаража ерэhэн Бар жэлнай урагшаа дабшаhан замыемнай жаргалай туяагаар гэрэлтуулэг лэ!

Удэр бури
Унэтэй угэ дуулажа,
hара бури
hайхан угэ дуулажа,
Наранай толо хаража,
Наhанай ундэрые дабажа,
Дундагуй дуурэн,
Дутуугуй хусэд,
Дурбэн тэгшэ
Жаргалтай ябыт даа!

Соёлой министр Т. Г. Цыбиков

С праздником Белого месяца поздравляю Вас и Ваших родных! Примите древнее благопожелание, которым по традиции поздравляют старших: «Да будет всегда теплым ваш очаг! Да будет всегда тесно у вашей коновязи от дальних и ближних гостей! Пусть тучнеют и множатся ваши стада на сочной зелени трав. Да будет ваша вода аршаном!».
На Востоке говорят: «Как сильный жар необходим для извлечения из руды благородных металлов и для создания новых сплавов, так и год Тигра нужен для выявления самого лучшего в нас». Пусть же в новом году проявятся новые скрытые таланты. Пусть стихия железа наступающего года придаст Вам свою твердость и чистоту, а тигр – творческую смелость и энергию. В эти светлые дни Сагаалгана мы уверены, что год Тигра будет годом наших свершений и взаимного творчества.

Министр культуры Т. Г. Цыбиков

В светлый праздник со светлым лицом
Поздравляйте по древним законам,
Когда старость была в почёте.
Те, кто младше, двумя руками
Поддержите старшего мудрость.
Новогодний рассвет не проспите,
Чтобы наша защитница Лхама,
Обегая всю Землю за ночь,
Вас взяла под свою опеку.
Все плохое сгорит в новогоднем костре,
И все помыслы будут чистыми,
Словно светлая степь в Сагаалган!
С Белым месяцем!

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Гаража байhан Шэнэ жэлдэ
Газар дайдамнай урэжэлтэй байг лэ,
Хото, худ88 нютаг бухэндэ
Хонин т88лэй, сагаан эдеэн дэлгэрэг лэ!

Гараhан жэлнай гэр бухэндэ
Зол жаргалай гэрэлээр сасарhай.

Дэлхэй тубимнай дайнай утаа узэнгуй,
Дэлгэр тэнюун сэлмэг байха болтогой!

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Источник

Благопожелания к празднику Белый месяц
статья по теме

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Поздравления с Сагаалганом на русском и бурятском языке могут прозвучать на официальных и неофициальных мероприятиях, которые проводятся в эти дни на предприятиях, в учреждениях культуры, школах и вузах. Эти стихи украсят собой стенгазеты, которые выпускают к празднику.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Не забудьте в эти праздничные дни уделить внимание тем, кто вам дорог! Теплые слова поздравления с праздником Сагаалган по-бурятски с переводом на русский язык помогут вам выразить теплые чувства по отношению к близким людям.

Сагаан hараар. Сагаалганаар.

сагаан сэдьхэлтэй,
Эртын наранhаа эм абажа,
Эхэ газарhаа хусэ абажа,

тэгшэ баясажа,hуухамнай БОЛТОГОЙ.

Талын сэсэг шэнги сарюун,

хадын уhан шэнги арюун,

булагай уhанда адли тунгалаг сэдьхэлтэй,

булад эритэдэл адли хурса ухаатай,

ута наhа наhалжа,удаан жаргал эдлэжэ ябахыетнай унэн зурхэнhоо хусэнэб.

Энэ гараhан Нохой жэлдээ!
Амгалан тайбан,элуур энхэ,
Сагаан сэдьхэлтэй,буян хэшэгтээ,
Ута наhатай,удаан жаргалтай,
Хани нухэдтэй,хундэтэй,
Убшэ зоболон мэдэнгуй,
Ажалдаа амжалтатай,
Бурхандаа табиhан далгатнай
Баян хэшэгтээ байг,
Бурхандаа ургэhэн сайтнай-hанаhан хэрэгыетнай бутээжэ байг,
Баруун таладаа бурхан багшын hахюуhатай,
Зуун таладаа Зонхобо бурханай тушэгтэй,
Ара таладаа Абида бурханай абаралтай,
Оро дээрээ Ошор ваани ошотой,
Буурашагуй буянтай,даашагуй далгатай,
Мунгэн шэнги мунхэ наhатай,
Утаhан шэнги ута наhатай,
Унэр баян ажа hуухатнай болтогой.
САГААН hАРААР.
САГААЛГАНААР.

Түрэл hайхан арад зондоо

Шэнэ жэлэй — Амар Мэндэ!
Тэнюyн hайхан Буряaд Оромной
Амгалан мэндэ ажаhууг лэ,
Буурал сагаан буряад таламнай
Жаргал баяраар билтараг лэ!
Табан хушуута малаа үдхэжэ
Арад зомной баясаг лэ,
Эрдэмэй дээжые дууhан үзэжэ
Yри хүүгэднэй баярлуулаг лэ!
Эжы абанарнай үхибүүдээ суглуулан
Бууза хуушуураа шанаг лэ,
Yетэн нүхэднэй сугтаа уулзан
Ахатан зоноо золгог лэ!
Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Нарамнай шэнээр мандаг лэ!
Шэнэ жэлээр! Шэнын нэгэнээр!
Тоонто нютагнай жаргаг лэ!

Гараха жэлдээ гарзагүй,
Гай тодхор үзэнгүй,
Орохо жэлдээ олзотой,
Омог дорюун баяртай,
Һанаһан хэрэгээ бүтээжэ,
Һарбайһан бүхэнээ абажа
Һайн ябахамнай болтогой!
Эм гэхэ хэбэргүй,
Энэ гэхэ зоболонгүй,
Элүүр энхэ бэетэй,
Эндэ энхэ
Тэндэ тэгшэ,
Эбтэй һайн байхамнай болтогой!

Үргэн харгын үлзы шэмэг,
Үшөө нэгэ наhа нэмээд,
Ута наhа, удаан жаргал
Улад зондоо үреэн орхёод,
Тахяа жэлнай үнгэрбэ.
Ажабайдал саашаа hайхан,
Айраг тараг hабаар халима,
Амар тэнюун мэндээр золгоод,
Аажам буубал НОХОЙ жэлнай!
Сагаан hараар,
Сахилзама hайхан сагаалганаар,
hахал сагаан абанараа,
hаншаг сагаан эжынэрээ,
Түбшэн түни ахайнараа,
Таатай арюун абгайнараа,
Үеын сасуутан нүхэдөө,
Үндыжэ ябаhан дүүнэрээ,
Үлзы хөөрьхэн хүүгэдөө
Сагаан эдеэгээ салгидуулан,
Сагаан сэдьхэлээ бурьялуулан
АМАРШАЛНАБ.
hаруул бодолтой,
hайхан hанаатай,
Сэсэн үгэтэй,
Сэбэр сэдьхэлтэй,
Наадатай, зугаатай,
Налгай жаргалтай,
Элбэг баян,
Элүүр мэндэ,
Энхэ амгалан
АЖАhУУХАТНАЙ БОЛТОГОЙ.

Сагаан hараар, Сагаалганаар!

Сарюун дорюун убгэд, хугшэд!

Сасуу олон уеын нухэд!

Сагаалганай амар мэндэ!

Жэл бухэндэ жэгдэ амгалан,

Он бури омог дорюун,

Олон жэлдэ олошорон байхадаа,

Одоо жаргал эдлэел бултадаа!

Баруун таладаа бурхан сахюусатай,

зун таладаа зонхобо бурхантай,

орой дээрээ одо заяатай,

улгэн дайдаhаа ургэмжэтэй ябахатнай болтогой!

Сагаан hараар, Сагаалганаар!

Тэнюухэн удэрэй амар Мэндээ!
Таатай зохид жэл орожо,
Туби дэлхэйдээ булта бутэн бурин,
Тала дайдаараа мал-хулнай
Тарган тобир,
Тэршээ багашуулнай хухюутэй,
Томоотой араднай жаргалтай,
Туруу убгэд хугшэднай
Туурээжэ haйхан уреэлээ,
Табан унгын сэсэгтэл,
Тэнгэриин шэмэг hoлонгодол,
Тубшэн даруу зангаараа,
Туухэ бэшэгээ арьбадхажал,
Туруу буряад арадни
Тумэн жэлдэ амгалан тэнюун,
Толорон, туяаран hyухамнай Болтогой!

Светлый праздник Сагаалган
Сегодня мы встречаем,
Вам привет горячий свой
От сердца посылаем!

Здоровья, мира и добра
От души желаем!
ССагаалганом всех друзей
Нынче поздравляем.

***
Пророчит лунный календарь,
Что новый год уже настал,
Приходит к нам Сагаалган,
Монгольский счет идет годам.

Пусть обновляется природа,
Приносит счастье нам на годы,
И очищается душа,
Как белый снег она свежа.

Ведь наша жизнь полна чудес,
Как Будды красочный дворец.
Придет Богиня Палден Лхамо,
Как рассердившаяся мама.
Но встретим мы её теплом,
Чтоб все вернулось к нам потом.

Обряд Дугжуубы пройдем,
Не будем думать о плохом.
Золгое! Поздравляю я,
С Сагаалганом вас, друзья!

***
Белый месяц! Белый месяц!
Месяц долгожданный!
Сагаалган – народный праздник,
Он всегда желанный.

Эх, и весело же нам,
Отмечаем Сагаалган!

Вы сжигайте на костре
Все свои напасти!
Выше к солнцу пусть летит
Конь вороней масти!

Эх, и весело же нам,
Отмечаем Сагаалган!

***
Пророчит лунный календарь,
Что новый год уже настал,
Приходит к нам Сагаалган,
Монгольский счет идет годам.

Пусть обновляется природа,
Приносит счастье нам на годы,
И очищается душа,
Как белый снег она свежа.

Ведь наша жизнь полна чудес,
Как Будды красочный дворец.
Придет Богиня Палден Лхамо,
Как рассердившаяся мама.
Но встретим мы её теплом,
Чтоб все вернулось к нам потом.

Обряд Дугжуубы пройдем,
Не будем думать о плохом.
Золгое! Поздравляю я,
С Сагаалганом вас, друзья!

***
Праздник бродит по свету
Входит в детские сны
В день рождения планеты,
В день рождения луны.

Позабудем печали,
Миром кончим раздор,
В этот день начинаем
С Буддой мы разговор.

Пусть закружится ехор,
Как в степи белый снег.
Радость – это неплохо.
Счастлив будь, человек!

Пусть натянуты нервы,
Скачет конь как огонь,
А прибудет пусть первым
Белый в яблоках конь.

Праздник бродит по свету,
Скоро будет весна.
С днем рожденья, планета!
С днем рожденья, луна!

Пусть сбудется все, что вами задумано,
Пусть приумножатся ваши богатства.
Пусть небо высокое вас благословит,
Пусть мать-земля вас счастьем одарит,
Пусть будут у вас дети и внуки,
Пусть не смолкает веселый смех!
Да будет так.

***
Шэнэ жэлдэ шэн зоригтой,
Жэбжэгэр задарюун бэетэй,
Жаргал дүүрэн шарайтай.
Ябахатнай болтогой!

Будьте здоровы в Новом году
Будьте стройны и красивы,
Пусть сияют радостью ваши лица.
Да будет так!

***
Абын эжын уреэлтэй
Аглаг тэнюун нютагтаа
Арюан hайхан байдалтай
Амгалан hуухатнай болтогой!

С благословения родителей,
На благодатной земле,
Живите счастливо и в достатке!

Источник

Как можно поздравить с Сагаалганом в 2021 году?

Сагаалган (праздник Белого месяца) – один из главных в буддистском календаре – отмечают в Бурятии, Туве, Забайкальском крае, на Алтае и в Калмыкии в конце зимы – начале весны. В 2021 году дата его празднования приходится на 12 февраля.

Он знаменует наступление Нового года и олицетворяет обновление человека и природы. Празднование длится в течение месяца. В это время проводится множество обрядов.

Так, за два дня до Саггаалгана, на 29-й день по лунному календарю в монастырях устраивают ритуальный костер «Дугжууба», в котором сгорают все враги веры. За 3 дня до праздника совершается молебен, посвященный дхармапалам – 10-ти божествам-защитникам Учения.

Во время обряда гутор каждый дом очищают от негатива, который накопился за год. В храмах идут торжественные службы – хуралы, после которых настоятели поздравляют верующих.

На нашем сайте представлены поздравления с Сагаалганом на бурятском языке и на русском языке, которые будет приятно получить вашим родным и друзьям, коллегам по работе и партерам по бизнесу.

Поздравления с Сагаалганом на бурятском языке

Традиционно с этим праздником поздравляют, используя выражения «Сагаалганай амар мэндэ» или «Сагаан hарын мэндэ». Более современный вариант – «Сагаалганай баяр/мэндэ (хүргэе)» или «Сагаан hарын мэндэ (хүргэе)» – (Поздравляю) с Сагаалганом!

У бурят существует традиция произносить по случаю праздников благопожелания, которые передаются из поколения в поколение. Одним из важных обрядов является ритуал поздравления с праздником Белого месяца «Золгохо» или «Золголго».

Таким образом люди проявляют уважение к близким людям и желают им благополучного нового года. Поздравлять родственников принято по старшинству и степени родства, причем младшие чествуют старших.

Устоявшиеся выражения для поздравления с праздником Сагаалган:

САГААЛГАНАЙ (или САГААН hАРЫН) АМАР МЭНДЭ!» или «САГААН hАРЫН МЭНДЭ ХYРГЭЕ.

Сагаан hараар! – Поздравляем всех с Белым месяцем!

Буянтнай булаг мэтээр дэлгэрэг!- Пусть ваши благодеяния будут как родник.

Хайратнай адис аршаан болог! – Пусть милость ваша будет подобно источнику!

***
Сагаан hараар, Сагаалганаар!
Сарюун дорюун убгэд, хугшэд!
Сасуу олон уеын нухэд!
Сагаалганай амар мэндэ!
Сагаалганай амар мэндэ!
Жэл бухэндэ жэгдэ амгалан,
Он бури омог дорюун,
Олон жэлдэ олошорон байхадаа,
Одоо жаргал эдлэхэбди бултадаа!

***
Эхэ газартам, эсэгэ дэлхэйдэм,
Буряад орондом, бууса тоонтодом
Бужа ерэбэш даа Сагаан hарамнай, Сагаалгамнай.
Нэгэ наhа нэмээжэ ерэбэш даа,
Угай заншалаар угтахабди даа.
Арад зоноо амаршалнаб даа
Саган hараар, Сагаалганаар.

Согласно традиции, первый день праздника нужно провести в кругу близких. В это время также принято ходить в гости и отправлять друг другу поздравления с Сагаалганом на бурятском языке.

***
Саган hара сэлмэжэ
Сагай байдал хубилба.
Саган эдеэн дэлгэржэ
Сагаалгамнай эхилбэ!

Унгын сэсэгууд hалбаржа,
Ургэн талые гоёог лэ.
Таряан ногоон эбхэржэ
Тарган жэл орог лэ!
***
Сагаа hара сахилзаhаар
Саган hара морилоол даа
Сагынь болоод салгидаhаар
Саган эдеэн дэлгэрбэл даа.
Саган хуhан сэргэдэмнай
Сагаалгамнай ерээд буугаа
Саган сэдьхэлhээ бэе бэеэ
Сагаалганаар золгоел даа…
Арад зондоо Сагаан hара
Аза жаргал уреэгээл даа
Нэрэ солынь магтан ургоод,
Нэгэ наhа нэмээгээл даа…

Поздравления с Сагаалганом на русском языке

Поздравить с Сагаалганом по-русски можно зачитав представленные на этой странице стихи вслух на празднике, отправить по электронной почте или разместить на своей странице в социальной сети.

***
Светлый праздник Сагаалган
Сегодня мы встречаем,
Вам привет горячий свой
От сердца посылаем!

Здоровья, мира и добра
От души желаем!
ССагаалганом всех друзей
Нынче поздравляем.

***
Пророчит лунный календарь,
Что новый год уже настал,
Приходит к нам Сагаалган,
Монгольский счет идет годам.

Пусть обновляется природа,
Приносит счастье нам на годы,
И очищается душа,
Как белый снег она свежа.

Ведь наша жизнь полна чудес,
Как Будды красочный дворец.
Придет Богиня Палден Лхамо,
Как рассердившаяся мама.
Но встретим мы её теплом,
Чтоб все вернулось к нам потом.

Обряд Дугжуубы пройдем,
Не будем думать о плохом.
Золгое! Поздравляю я,
С Сагаалганом вас, друзья!

***
Белый месяц! Белый месяц!
Месяц долгожданный!
Сагаалган – народный праздник,
Он всегда желанный.

Эх, и весело же нам,
Отмечаем Сагаалган!

Вы сжигайте на костре
Все свои напасти!
Выше к солнцу пусть летит
Конь вороней масти!

Эх, и весело же нам,
Отмечаем Сагаалган!

***
Пророчит лунный календарь,
Что новый год уже настал,
Приходит к нам Сагаалган,
Монгольский счет идет годам.

Пусть обновляется природа,
Приносит счастье нам на годы,
И очищается душа,
Как белый снег она свежа.

Ведь наша жизнь полна чудес,
Как Будды красочный дворец.
Придет Богиня Палден Лхамо,
Как рассердившаяся мама.
Но встретим мы её теплом,
Чтоб все вернулось к нам потом.

Обряд Дугжуубы пройдем,
Не будем думать о плохом.
Золгое! Поздравляю я,
С Сагаалганом вас, друзья!

Поздравления с Сагаалганом на русском языке могут прозвучать на официальных и неофициальных мероприятиях, которые проводятся в эти дни на предприятиях, в учреждениях культуры, школах и вузах. Эти стихи украсят собой стенгазеты, которые выпускают к празднику.

***
Праздник бродит по свету
Входит в детские сны
В день рождения планеты,
В день рождения луны.

Позабудем печали,
Миром кончим раздор,
В этот день начинаем
С Буддой мы разговор.

Пусть закружится ехор,
Как в степи белый снег.
Радость – это неплохо.
Счастлив будь, человек!

Пусть натянуты нервы,
Скачет конь как огонь,
А прибудет пусть первым
Белый в яблоках конь.

Праздник бродит по свету,
Скоро будет весна.
С днем рожденья, планета!
С днем рожденья, луна!

Поздравления с Сагаалганом на бурятском с переводом

Не забудьте в эти праздничные дни уделить внимание тем, кто вам дорог! Теплые слова поздравления с праздником Сагаалган по-бурятски с переводом на русский язык помогут вам выразить теплые чувства по отношению к близким людям.

Пусть сбудется все, что вами задумано,
Пусть приумножатся ваши богатства.
Пусть небо высокое вас благословит,
Пусть мать-земля вас счастьем одарит,
Пусть будут у вас дети и внуки,
Пусть не смолкает веселый смех!
Да будет так.

***
Шэнэ жэлдэ шэн зоригтой,
Жэбжэгэр задарюун бэетэй,
Жаргал дүүрэн шарайтай.
Ябахатнай болтогой!

Будьте здоровы в Новом году
Будьте стройны и красивы,
Пусть сияют радостью ваши лица.
Да будет так!

***
Абын эжын уреэлтэй
Аглаг тэнюун нютагтаа
Арюан hайхан байдалтай
Амгалан hуухатнай болтогой!

С благословения родителей,
На благодатной земле,
Живите счастливо и в достатке!

Источник

Как поздравить с Сагаалганом по-бурятски

Сагаалган – один из главных праздников бурят. В 2021 году его будут отмечать 12 февраля. Семьи соберутся за праздничным столом, где будут звучать поздравления с Сагаалганом на бурятском языке:

***
Сагаан hараар! – Поздравляем всех с Белым месяцем!

***
Сагаалган- манай hайндэр
Саг уедэ мандаха болтогой.
Гаража ерэhэн энэ жэлдэ
Газар дайдамнай урэжэлтэй байг.

Поздравления с Сагаалганом на бурятском языке в стихах

С 1990 года Сагаалган или Белый месяц получил в Бурятии статус всенародного праздника. Сейчас его отмечают в республике повсеместно. На нашем сайте представлены лучшие стихотворные строки, посвященные этому празднику.

***
Эхэ газартам, эсэгэ дэлхэйдэм,
Буряад орондом, бууса тоонтодом
Бужа ерэбэш даа Сагаан hарамнай, Сагаалгамнай.
Нэгэ наhа нэмээжэ ерэбэш даа,
Угай заншалаар угтахабди даа.
Арад зоноо амаршалнаб даа
Саган hараар, Сагаалганаар.

***
Сагаан hараар, Сагаалганаар!
Сарюун дорюун убгэд, хугшэд!
Сасуу олон уеын нухэд!
Сагаалганай амар мэндэ!
Сагаалганай амар мэндэ!
Жэл бухэндэ жэгдэ амгалан,
Он бури омог дорюун,
Олон жэлдэ олошорон байхадаа,
Одоо жаргал эдлэхэбди бултадаа!

***
Зоной золтой hайндэр.
Ерэбэл даа жэнгирhээр
Ехэ hайндэр газаамнай.
Бадарбал даа дэгжэhээр
Баяр жаргал досоомнай.
Сагаанhара сахилзан ерэбэ,
Сагаалгамнай сарюунаар эхилбэ.
Убгэд хугшэд бурхандаа мургэбэ,
Ухибууднай бэлэгтэ хуртэбэ.

Празднование Сагаалгана или Нового года продолжается в течение месяца. Поздравьте своих партнеров по бизнесу, коллег по работе, родных и друзей, отправив им 12 февраля 2021 года красивые слова поздравления с Сагаалганом на бурятском языке.

***
Саган hара сэлмэжэ
Сагай байдал хубилба.
Саган эдеэн дэлгэржэ
Сагаалгамнай эхилбэ!

Унгын сэсэгууд hалбаржа,
Ургэн талые гоёог лэ.
Таряан ногоон эбхэржэ
Тарган жэл орог лэ!

***
Хайрата буряадууд!
Таа бугэдэниие Сагаалганаар амаршалнаб!
Ута наhатай, удаан жаргалтай!
Урматай, урагшатай ябахатнай болтогой!

***
Сагаа hара сахилзаhаар
Саган hара морилоол даа
Сагынь болоод салгидаhаар
Саган эдеэн дэлгэрбэл даа.
Саган хуhан сэргэдэмнай
Сагаалгамнай ерээд буугаа
Саган сэдьхэлhээ бэе бэеэ
Сагаалганаар золгоел даа…
Арад зондоо Сагаан hара
Аза жаргал уреэгээл даа
Нэрэ солынь магтан ургоод,
Нэгэ наhа нэмээгээл даа…

Источник

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Байгал далайн эрьедэ
байшан коттедж барижа,
хүбүүд басагадтаа
Хонда джипээр шэруулжэ,
аша зээнэртээ Англи Америкэ аяншалжа,
альган дээрээ ажалаа бадаруулжа,
абдар соогоо алта мүнөөо ханхинуулжа,
аза талаантай ажаhуухатнай болтогой!

Дольче Габбана самсатай, Армани дүхитэй.
Кошелек соогоо хариин валютатай.
Улаахан Феррари түмэр тэргэтэй,
Хүхюутэй, урматай ябахатнай болтогой!

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Газар шара нохой жэлээр! Энэ жэл хүн бүхэнэйтнай амидаралда аргагүй ехэ амжалта асараг! Бэеын элүүрые, аза талаан, эдэбхи үүсхэл элбэгээр асараг даа!

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Хундэтэ айлшад, турэлхид, нухэднай! Муноодэр манай hайндэртэ ерэhэндэтнай ехэ баяртай байнабди! Иимэ hайхан уреэлнуудые, шэмэг дулаан угэнуудые хэлэhэндэтнай, уреэhэндэтнай манай сэдьхэлдэ, унэтэй сэнтэй бэлэгуудые бариhандатнай, аялга гоё дуунуудые зорюулжа дуулаhандатнай унэн зурхэнhоо баяр баясхаланиие хургэнэбди!

Сэлгеэ hайхан дайдадаа, сэсэг ногоон нютагтаа аба эжынгээ уреэлээр арад зонойнгоо дунда ажалдаа шударгы суутайхан, аялга хонгео дуутайхан, олон хани нухэдтэй, айраг сагаа ургэжэ, наранай толо хаража, наhанай ундэрые дабажа, аша зээнэрээ тойруулан, амар мэндэ hуугыт даа. гэжэ уреэгээд бэлэг болгон тандаа дуу барихыемнай зубшоогыт.

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Анда нүхэдтөө хүндэтэй ямбатай,
Алтан үреэлээ хэлсэжэ,
Амар жаргал эдлэжэ,
Үри хүүгэдэйнгээ,
Аша зээнэрэйнгээ зула боложо,
Үеынгоо нүхэрэй түшэг боложо,
Үбдэхэ үбшэ зоболонгуй,
Улзы жаргалтай hуугыт даа!

Баруун таладаа
Бурхан сахюусатай,
Зүүн таладаа
Зонхобо бурхантай,
Орой дээрээ
Одо заяатай,
Һүнэшэгүй һүлдэтэй,
Буурашагүй буянтай,
Даашагүй даллагатай,
Дабашагүй хэшэгтэй,
Тэнгэриһээ тэдхэмжэтэй,
Yлгэн дайдаһаа
Yргэмжэтэй
Ябахатнай болтогой!

-Yдэр бүхэндэ жаргалай һайханиие үзэжэ,
Yглөө бүхэндэ наранай һайханиие хаража,
Yреэлэй һайханиие ходо шагнажа,
Yндэр наһа наһалжа,
Yри хүүгэдтээ туһалжа,
Yетэн нүхэдтөө хүндэтэй,
Yнэр баян һуугыт даа!

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Хундэтэ наhатай зоноо аба эжынэнэрээ наhатай зоной hайн үдэрөөр амаршалнаб! Үшөө олон жэлдэ хүл хүнгэн, элүүр энхэ, ухаан hонор ябахатнай болтогой! Үглөө бөхэндэ наранай гарахые хаража, үгын дулаанаар зүрхэ сэдьхэлээ жэгнүүлжэ, аша зээнэрээ хаража ябыт даа!

Урихан, hайхан hанаатай нютагайм үбгэд,
hахижал тоонтоео мүнхэ hуугыттаа,
Уянхан сэдьхэлтэй нютагайм хүгшэд,
угтажа бидэнээ мүнхэ hуугытаа,
Тэнюун сэдьхэлтэй нютагайм наhатайшуул,
тойруулан ашанарааа жаргалтай hуугыт даа.
Саг жэлэй ошохо бури,
Сарюун дорюун зандаа,
Залуу доодо үетэндөө
Заабари, hургаал хэлэжэ
Арбан сагаан буянаа үйлэдэжэ,
Амгалан тэнюун hуугыт даа.

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Сагаалганай уреэлнууд на бурятском языке

Хурим түрын үреэлнүүд

1. Аглаг тэнюун нютагтаа
Айл боложо түбхинэгты,
Аба эжы хоёроо
Анхаран ходо һанагты.
Хоёр хушуун үриие
Хоймортоо тэнжээгты,
Үетэн олон нүхэдөөрөө
Ходол хүхюун ябагты.
Буурал сагаан толгойтонһоо
Үреэл шагнан һуугты,
Үреэл хэлэһэн үгые
Үдэрэй одон болгогты.

2. Сэлгеэ һайхан дайдадаа,
Сэсэг ногоон нютагтаа
Аба эжынгэй үреэлтэй
Арад зонойнгоо дунда
Ажалдаа шударгы суутайхан,
Аялга хонгёо дуунуудтай,
Омог сагаан сэдьхэлтэй,
Олон хани нүхэдтэй,
Айраг сэгээ дүүрэн,
Аяга сайгаа үргэжэ,
Наранай толо хаража,
Наһанай үндэрые дабажа,
Аша зээнэрээ тойруулан
Амар амгалан һуугыт даа!

3. Үетэн нүхэдтөө илдамхан
Өөр дундаа инагхан ябагты,
Олзо ехэтэй,
Олон хүүгэдтэй бологты!

4. Хуби заягаа холбожо байһан
Хоёр залуушулнай
Үнэр баян боложо,
Үлзы зол жаргалтай,
Энхэ амгалан, элүүр,
Эдеэнэй дээжэ эдижэ,
Эдэй һайханиие үмдэжэ,
Али олон хэрэгүүдтээ
Амжалтатай, урагшатай ябаг лэ!

5. Энэ айл боложо байһан
Хоёр залуушуулнай,
Үргэн һайхан нютагтаа
Үнэр баян жаргажа һуугты.
Буянта һайхан эхэ, эсэгын
Нэрэ нэрлүүлжэ,
Буряад зоной ажабайдалые
Саашань үргэлжэлүүлжэ,
Газар хотоймо олон малтай боложо,
ЦК-да хүдэлхэ хүбүүдтэй боложо,
Сэбэр һайхан басагадтай боложо,
Олон зунай дунда
Омог ехэтэй,
Аба, эжын үреэлээр
Амар амгалан, жаргажа
Һуухань болтогой!

6. Хүхэ мүнгэн тэнгэри шэнги
Үүлэн холбоотой,
Хүрьһэтэ алтан дэлхэй шэнги
Үндэһэн холбоотой,
Үргэн мүрэн шэнги
Эхеэрээ холботой,
Үндэр модон шэнги
Оройгоороо һалбаржа,
Аша гушамнай
Үндэр наһатай,
Удаан жаргалтай,
Баян үнэр,
Бата һайхан
Жаргажа һуухань болтогой!

7. Үргэн уужам үйлсэдөө
Үндэр гэрээ тогтоогты,
Наран мэтэ мандан,
Набша мэтэ дэлгэрэн һуугты!
Хүн зоной дунда
Хуушан түүхэеэ шэнэлжэ жаргагты,
Ажал дээрэ амжалта түйлажа,
Аймаг соогоо алдартай ябагты.
Арбаад хүбүүд, басагадай
Аба, эжы боложо жаргагты,
“Волга” машинатай баян боложо,
Орден зүүмэ түрүү бологты.
Аянда зөөлэн ябагты,
Ашанар, зээнэртээ хүндэтэй ябагты!

Источник

Видео

Благопожелания на бурятском языке

Благопожелания на бурятском языке

Нина Артугаева "Эжымни уреэлнууд"

Нина Артугаева "Эжымни уреэлнууд"

Поздравление с Сагаалганом на бурятском языке (Восточный институт)

Поздравление с Сагаалганом на бурятском языке (Восточный институт)

Аляа эжынэр

Аляа эжынэр

Уреэлнууд

Уреэлнууд

Конкурс "Сагаалганай уреэлнууд-2021"

Конкурс "Сагаалганай уреэлнууд-2021"

Ральдина Валентина Дамдиновна - участница конкурса "Сагаалганай уреэлнууд-2021"

Ральдина Валентина Дамдиновна -  участница конкурса "Сагаалганай уреэлнууд-2021"

Мультфильм о Сагаалгане на бурятском языке

Мультфильм о Сагаалгане на бурятском языке

Часть 2 ХАДАГ ТАБИХА Сватовство Ольхонских бурят

Часть 2 ХАДАГ ТАБИХА Сватовство Ольхонских бурят

США НАТО

США НАТО
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.