Сингармонизм в кыргызском языке + видео обзор

Сингармонизм. (Үндүүлөрдүн үндөшүүсү)

Сингармонизм. (Үндүүлөрдүн үндөшүүсү)

Просмотр содержимого документа
«Сингармонизм. (Үндүүлөрдүн үндөшүүсү)»

Классы: 10 – класс Өтүү мөөнөтү: Аяк оона айы

Колдонулган усул: Проблемалык – изилдөө усулу, интерактивдүү- эки бөлуктүү күндөлүк ыкмаксы

Программанын бөлүмү: Фонетика

Сабактын темасы: Сингармонизм ( Үндүүлөрдүн үндөшүүсү)

Сабактын максаты: а) Билим берүүчүлүк максат: Сингармонизм мыйзамы башкача айтканда кыргыз тилинде үндүүлөрдүн үндөшүү себептери тууралуу кенири маалымат алышат.

в) Тарбия берүүчүлүк максат: Берилген тапшырмалардын негизинде бири- бирин сыйлоого, намыскөйлүккө,тапкычтыкка, сөз кадырын баалай билүүгө тарбияланат.

Сабактын формасы: Сабак- саякат

Сабактын тиби: Жаны теманы өздөштүрүү

Сабактын жабдылышы: Флипчат, маркер, түстүү сүрөт, слайд, окуу китептери, магнит доскасы.

Уюштуруу иштери: Саламатсынарбы, балдар, бүгүнкү маанайынар кандай?

Тил мыйзамыбыздын кабыл алынганына деле мына 30 жылга жакын чамалап калды. Уучубуз кур эмес экен, тил таануу маданиятыбыз жылдан- жылга өсүп- өнүгүүнүн үстүндө. Тилдик корубуз мезгилдин талабына ылайык жаңы сөздөр менен толукталып жаткандыгын кубана, биз айтпасак ким айтат, бугун айтпасак, качан айтабыз?

Андыктан, эки топко бөлүнүп, ага ат коюп алалы. Каршы болбосоңор, ойлонууга убактыңарды коротпой топтун атын жогоруда өзүңөр айткан «Түстүү» сөздөрдүн атынан атап алсаңар болот. Мисалы: «Ийгилик», «Ак таңдай», «Ак илбирс» жана башка ушул сыяктуу. Эмесе, даяр болсоңор алгачкы тапшырма «Тез суроого, тез жооп».

Мына «Тез суроого тез жооп» деп «Сингармонизм» өрөөнунө тез эле жетип келдик окшойт. Абдан жакшы журуш болду. Эми ушул жерден биз өзүбүзгө күч топтоп, жакшылап тамактанып, тыныгып алуубуз зарыл. Анткени, андан ары да биз бир нече өрөөндөрдү басып өтүүбүзгө туура келет. Силерге кызык болсо керек, бул эмне болгон өрөөн, эмне үчүн « Сингармонизм» деп аталып калган? Эмесе, жакшылап тыңдагыла, бул өрөөндун тарыхын жакшылап билип алсанар, анын чокусуна жетүү бир кыйла женил болот.

Биз бүгүн фонетика бөлүмүндөгү өзгөчө темалардын бири болгон жана ошондой эле кыргыз тилинин артыкчылыгын көрсөтүп бере ала турган темалардын бири «Үндүүлөрдүн үндөшүүсу». Тил илиминде «Сингармонизм» деп аталат.

Албетте, үндүүлөрдун үндөшүүсү деген сөз айкашы силерге түшүнүктүү, ал эми сингармонизм деген эмнени түшүндүрөт? Силер билгендей жер-суу аттарынын келип чыгуу тарыхы бар. Аны сынарындай, «Сингармонизм» грек тилинен келип чыккан, sin бирге, harmonia үндөшүү, окшошуу дегенди билдирет. (Слайддан көрсөтүү)

Алгач мен үндүүлөрдун үндөшүүсү эмне экенин айтуудан мурда бир нече мисалдар менен түшүндүрүүгө аракет кылайын. ( Мисалдардын баары флипчаттан көрсөтүлөт)

Мисалы: “бил” деген этиш сөзгө сөз, жасоочу -ым, ага сын атоочту уюштуруучу –луу жана барыш жөндөмөсүнүн -га мүчөсүнүн уласак,

жыйынтыгында “кемчиликтер” деген сөз пайда болду. Эмне үчүн “билымлууга” эмес билимдүүгө, “тоолыкнын” эмес тоолуктун, “кемчылыклар” эмес “кемчиликтер” деген сөздөр пайда болду. Биз келтирилген мисалдардан байкадык. Эгерде жогоруда айтылган сингармонизм мыйзамы болбогондо, биринчи мисалдардагыдай “билымлууга, тоолыкнын, кемчылыклар” деген бойдон калып кетмек, бирок бизде үндүүлөрдун үндөшүү мыйзамы болгондуктан бул сөздөр антип калган жок, “билимдүүгө”,” тоолуктун” “ кемчиликтер” болуп өзгөрду. Демек, бул жерде кулакка угумдуулук, жагымдуулук артып тургандыгын байкоого болот. Мына сингармонизм мыйзамы дал ушул өзүнө чейинки үндүүгө карап, кийинки үндүү тыбыштардын үндөшүүсү, ага окшошуусу, аны ээрчүүсу, ага баш ийүүсү. Мына ушул сингармонизм мыйзамы кыргыз элиндеги төкмөчүлүк өнөрдүн өнүгүшүнө, анын жогорку деңгээлге жетишине салым кошкон. Ошондой эле “Манас”, “Семетей”, “Сейтек” дагы толгон-токой кенже эпостордун жаралышына, пайда болушуна зор салым кошкон мыйзам экендигин унутпашыбыз зарыл. Биз үндүүлөрдүн үндөшүүсүн өздөштүрүүдөн мурда үндүү тыбыштардын бөлүнүшүнө (классификациясына) кайрылып, аны эске салып кетүүбүз абзел. Анткени үндүүлөрдүн үндөшүү мыйзамы ушул үндүү тыбыштардын бөлүнүшүнө тикеден-тике байланыштуу жана аларга көз каранды.

Источник

ОТНОШЕНИЕ ПИСЬМЕННОГО ПАМЯТНИКА «CODEX CUMANICUS» К КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Конурбаева Р.Э.,

к.ф.н., Институт языка и литературы им. Ч. Айтматова

(Бишкек, Кыргызская Республика)

ОТНОШЕНИЕ ПИСЬМЕННОГО ПАМЯТНИКА

«CODEX CUMANICUS» К КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Кипчаки – одно из самых крупных и древних кыргызских племен. Генеалогически кыпчаки входят в состав племенной группы ичкиликов (Булгачи). Ареал расселения кыргызов-кипчаков охватывает очень широкую территорию. Представители этих племен в настоящее время живут в Оше, Джалал-Абаде, Баткене, в Чуйской области. Кроме того они встречаются в Узбекстане (Андижане, Намангане), Таджикистане (Джергетале, Шаартузе, Горгом Бадахшане), Китае (СУАР) и др. (1, с.126).

Известный тюрколог Баскаков Н.А., подчеркивая особое влияние кипчакского языка на формирование и развитие кыргызского языка, относит кыргызский язык наряду с алтайским, к кыргызско-кипчакской группе восточно-хунской ветви тюркских языков (2, с. 210). Такая классификация была построена прежде всего на основе исторического процесса развития языков в связи с историей самих тюркских народов, с учетом всего грамматического строя тюркских языков и их словарного состава. Данный факт подтверждает неразрывную связь кыргызского и кипчакского языков. В связи с этим большой интерес представляют процессы взаимодействия и взаимовлияния языков этих племен.

Состояние кыргызского языка в средние века (фонетика, лексика, сфера его употребления, развитие и связи с другими языками), к сожелению, отражено только в отдельных письменных памятниках. В результате чего, кыргызский язык того времени с лингвистической точки зрения совершенно не исследован. Фонетическая система (состав фонем, изменения, происходившие в нем), лексическая система, грамматический строй не только не были рассмотрены с исторической точки зрения, но даже вообще не были предметом специального исследования.

Общепризнанное письменное наследие «Codex Cumanicus» или «Кыпчакский словарь» отражает состояние тюркских языков того времени и, безусловно, дает также весьма полное представление о языке кыргызов-кипчаков XIII-XIVвв., и, конечно же, является благодатным материалом для кыргызского исторического языкознания.

Согласно историческим научным данным, кыргызы и кипчаки всегда жили по соседству и были связаны тесными экономическими и родственными узами. Об этом же свидетельсвуют произведения устного народного творчества (легенды, загадки и т.д.). К примеру: “Сенде жок, менде жок, Отто жок, сууда жок, Кыргызда жок, кыпчакта жок” (загадка, птичье молоко). В результате не только тесных контактов, а порой и смешения двух народов, их называли не просто кыпчаками, или кыргызами, а “кыргызами-кыпчаками”.

Автор словаря “Дивани лугат ит-турк” Махмуд Кашкари близкородственными считает языки племен: кыргыз, кыфчак (кыпчак), огуз, тухси, ягма, чыгыл, ыграк, чарух.

А также благодаря географической близости мест проживания кыргызов и кыпчаков происходило смешение их родов и племен, которое отражено в произведениях устного народного творчества:

Качып барган кыргызда,

Катаган, тейит калкы бар.

Кадимки Кошой алпы бар,

Кыпчакта Кылыч теги бар. (3, “Манас” с. 36-37.).

Калың калмак кол салып

Кыргыз менен кыпчактан

Жылыга чаап олжо алып,

Өлгүм келет арданып!

Кыргыз, кыпчак элимдин

Кырылган өчүм албасам. (“Курманбек” с. 11-12.).

Кең Кашкардын ар жагы,

Кебез тоонун бер жагы

Кең талааны жердеген,

Уругум кыпчак эл деген.

Кырк уруу кыргыз эл эле

Ал кыргыздын бир уулу.

Элеман кыпчак мен элем. (“Эр Төштүк”, с.338).

Литературовед Т.Абдракунов, исследуя загадки, имеющиеся в письменном памятнике «Codex Cumanicus» отметил, что они являются также лексическим богатством кыргызского языка. Сравнивая их с произведениями фольклора некоторых тюркских народов, он констатировал тот факт, что загадки тюрков часто совпадают по семантике, а отдельные из них совпадают прямо слово в слово: «… тесно переплетенные фольклорные связи кыргызов и кыпчаков, отраженные в письменном памятнике кыпчаков, ведут нас к общим корням двух родственных народов. Появление этих загадок, возможно, относится к тем временам, когда кыргызы жили на Енисее и в Саяно-Алтайских горах, т.е. со II в. до нашей эры по VIII-IX вв. нашей эры. Известно, что в составе Кыргызского государства жили кыргызы, тувинцы, хакасцы и народы Горного Алтая, которые имели тесные политические, экономические и культурные связи. Мы полагаем, что загадка в памятнике о змее и ноже является общей для всех народов енисейской эпохи. Одной из причин того, что мы пришли к такому выводу, является не только то, что эти загадки похожи друг на друга по смыслу как две капли воды, сохранились у всех этих народов, но и то, что в упомянутом письменном памятнике средних веков их фонетический облик фактически не изменился» (4,с.15).

На основе вышеприведенных, глубоко аргументированных материалов, мы пришли к выводу, что кыргызский народ с древних времен был тесно связан с кыпчаками.

Фонетически язык письменного памятника «Codex Cumanicus» довольно близок ко всем тюркским языкам, но особенно он близок к говору «ичкилик» южного диалекта кыргызского языка. Наблюдается не только близость фонетического строя (звуковые изменения, сингармонизм и т. д), но и схожесть лексическая.

Оргинал памятника «Codex Cumanicus» написан готическим шрифтом, который состоит из 33 букв. Фонемный состав языка памятника состоит из 9 гласных и 24 согласных. Состав гласных фонем кыргызского языка полностью совпадают с составом гласных фонем языка упоминаемого памятника: 8 из литературного языка и 1 из южного диалекта [ә].

Характерные для кыргызского языка долгие гласные и дифтонги наблюдаются также в языке памятника. Например:

СС. ай // аай (70, 28) – кырг. ай;

СС. yaa (100,15)– кырг. жаа;

СС. yaac (94,18) – кырг. жаак;

СС. yaagh (94,19) – кырг. жаак, ээк;

СС. saadat () – кырг. токуу үчүн курал;

СС. sааr, каlaa (78, 23, 24) – кырг. шаар,калаа;

СС. лаал (93,24) – кырг. лаал;

СС. naamat lu (98,3)– кырг. кичипейил, ырайымдуу;

СС. naal (102, 21) – кырг. наал, така;

СС. maainlar (82,13) – кырг. суусундуктар;

СС. буун// богум (94, 6) кырг. муун;

СС. suulu (110, 22) – кырг. сулу;

СС. ооаmac (76,15) – кырг. ообос, оомат;

СС. toodaс (94,22) – кырг. эрин.

Следущий пример слов на письме имеет две гласных, но при произношении теряет это свойство и является дифтонгом, что означает долгую гласную:

СС. buuq [buvux](96, 4) – кырг. муун;

СС. sauunur [] (98, 14) – кырг. сүйүнөр киши;

СС. tuuma [tvme] (103, 4) – кырг. түймө же топчу.

Слова памятника с дифтонгами:оw > уу СС. савсар / саусар 85, 5 – кырг. суусар СС. йовурган 85, 16 – кырг. жууркан. СС.оwуч 95, 27 – кырг. ууч; тоwман

туман; ог > уу СС. огул 97, 6 – кырг. уул. СС. тогру – кырг.туура, СС. йогун ип 88, 13 – кырг. жоон жип; СС. богум ул буум 94, 6 – кырг. муун; агз 94, 21 – кырг. ооз; СС. богдай// бугдай// бодай 110,2 – кырг. буудай; аг > оо СС.агыр > кырг. оор, СС. саглык > кырг. соолук, ден соолук, СС. таг > кырг. тоо, өw > өө; СС. эгөw >кырг. өгөө; СС. сөwэк 95, 25 –сөөк; СС. силевсүн > кырг. сүлөөсүн; СС. билев 87, 1 – кырг. бүлө; куйегу 97, 12 күйөө; СС. эйәрчи 87, 15 – кырг. ээрчи; СС. саға /баға/ – баа.

Состав согласных фонем в кыргызском языке и состав согласных фонем в языке рассматриваемого памятника также полностью совпадают. Даже варианты [к] и [г] перед гласными переднего [э, и, ө, ү] и заднего [а, ы, о, у] ряда также полностью совпадают. В исконно кыргызских словах звуки [ в, ф, х] не употребляются. В языке памятника эти звуки встречаются в заимствованных словах: фил, фриште, жифт, халал, хормат, хач.

Важнейшим фонетическим законом современного кыргызского языка является один из видов дистактной прогрессивной ассимиляции гласных, получившей в тюркологии название сингармонизма. Этот закон действует в современном кыргызском языке с высокой степенью последовательности. Сущность его сводится к тому, что качество гласного в первом слоге слова определяет качество всех последующих гласных (5, с. 50). Сингармонизм проявляется в кыргызском языке в законах небного и губного сингармонизма, которые тесно связаны в рамках каждого слова и действуют одновременно.

В языке памятника гласные заднего ряда и негубные созвучны следующим образом: после негубного заднерядного [а] употребляется негубной заднего ряда [а] или [ы]: абага “аба”; абышка “абышка”; агач “агач, жыгач, бак”; айа “алакан”, айак “бут, айак”; айаз “ачык”; айран “ат байлаган жер”, “ат акыры” (түркчө); ана “эне, апа”; анча “анча”; акча “акча”; акмак “акмак”; арпа “арпа”; бадам “бадам”; балгам “былжыр”; барча “баары”; чалма “чалма”; чанак “чанак”; чарчав “шейшеп”; дарага “дар ага, чоң ага, аскер башчысы”; качан “качан”; хафта “апта”; йабалак “жабалак”; йаман “жаман”; йара “жара”; майдан “майдан”; маңлай “маңдай”; каргаша “каргаша”; сабан “соко”; садага “садага”; шайтан “шайтан”; табак “табак”; тафтар “дептер”; агры “оору”; агрык “оору”; айыңчы “айыңчы”; алгыш “алкыш”; бакшы “бакшы, жазгыч (писарь)”; батыр- “батыр”; чатыр “чатыр”; дары “дары”; хакыл “акыл”; йакшы “жакшы”; йарлы “жарды”; кагыт “кагаз”; сагынч “сагыныч”; тары “таруу”; таштын “тыштан, сырттан”.

В «Codex Cumanicus» гармония гласных по степени лабиализации или губной сингармонизм тоже наблюдается: буйур- “буйур-“ буйурук, буйрук “буйрук”; булуң “булуң”; булуд “булут”; бурун “мурун”; жухут “жүйүт, жөөт, еврей”; йурум “күнөө”; йугурт “жуурат”; йулдуз “жылдыз”; йурух “муштум, жудурук”; куйрук “куйрук” куйу “кудук”; куру “куру,курук, куураган”; туткуун, тутгун “туткун”; уйу— “уйу-“; улу- “улу-”; улулук “улуулук”; урлук “урук”; устлу “эстүү, акылдуу”; узун “узун”.

По закону сингармонизма после звука [у] не последует звук [а], так как имеет место закономерное нарушение. Хотя нарушение губной гармонии после гласного [у] является фонетической закономерностью кыргызского языка в отдельных случаях использование негубного после губного или наоборт возможно (6, с. 49). Данный закон наблюдается и в языке памятника. К примеру: болор, болар «кристалл»; хороз “короз”; богум, бувун “муун”; бойун “моюн”; болуш “болуш”; чойун “чойун”; човгуч “жалаачы” йолчу “жолчу” йолук— “жолук-”; йоксул “жокчул”; кобузчу “комузчу”; кондур “кондур; коншу “коңшу”; котур “котур”; ковун, хувун “коон”; ойул- “ойул-”; олтургуз- “олтургуз-”; орун “орун”; отлук “оттук”; отуз “отуз”; огул, овул “уул”; козу “козу”; сочул-, сучул— “чеч-”; соңгур “соңор, шумкар”; тогру “туура”; күн тогушы “күн тогошу, туу”.

В языке памятника гласные переднего ряда и негубные созвучены следующим образом: после негубного переднерядного [э] употребляется негубной переднего ряда [э] или [и]: бечел “бечел”; бехет “бекет”, бей//бий “бий”; бейенч//бейинч “кубаныч, сүйүнүч”; безгек “безгек”; чебер “чебер”; елек “элек”; егер, егир “эгер”; егев “өгөө”; ейер “ээр”; емчек “эмчек”; емен, имен “имен, ийменүү”, емгек “эмгек”; емген- “кыйналуу”; еген “экен”; ердем “кайрым; ак пейилдик, ак көңүлдүк”; ерте “эрте”; ескер “эскер-”; ешек “эшек”; етез, етиз “дене”; йеге “кең, кеңири”; бейик “бийик”; белсенди “белсенүү, жылаң төш, белден өйдө ачык”; бери “бери”; беркит “бекит”; бернели “карыздар”; чери башы “чери башчы”; дегри, дейри “дейре”, дейин “чейин”; дерзи “кийим тигүүчү”; ечки “эчки”; ейгилик “ийгилик”; елбек, елпек “көп, бай”, елбети “албетте”; елген— “элейген”; еликле “эликте ” ейсик “өксүк, кем ” егиз “эгиз”; екки, еки “эки”; екинчи “экинчи”; елчи “элчи”; енчи “энчи”; ениш “эңиш”; епчи “эпчи; ерин “эрин”; еричек “эринчээк”; еркеч “эркеч”; еркек “эркек”; еркли “эрктүү”; ерлик “эрдик”; есирге “боору оору”; ески “эски”; ешик “эшик”; етик “өтүк ”; йеңил “жеңил ”; йиренчи “ийменчи”.

В первом слоге после негубного переднерядного [и] употребляется негубной переднего ряда [и] или [э]: бириктир “бириктир”; битик “битик, жазуу”; чибин “чымын”; чиркин “чиркин, түрү суук”; жинжибил “имбирь”; ичик “ичик”, инчке “ичке”; ипкин “сыя көк”, бичен “бычан, чөп”; бийен— “сүйүн-”; бирге “бирге”; чичек “чичек”, дидер “жүз, бет”, фриште//феришта//фристе “периште”; игине “ийне”; ипек, йибек “жибек”; ишлемек “ишмердик, ишкерлик”; йегит, йиги.

Созвучие гласных переднего ряда с губными гласными: чүчкүр “чүчкүр”, чүгүндүр “кызыл кызылча чүрүш “чүрүш ”, йүгүн “жүгүн”, йүзүм “жүзүм”, йүзүк “жүзүк, шакек”; бүкрү “бүкүр”, бүгү “бүбү, олуя”, бүтүн “бүтүн”, бөрү “бөрү”, өкгүнч//өйкгүнч “өкүнч”, өгүз “өзөн”, өгүз “өгүз”, өлүм “өлүм”, өтрүкчи “өтрүкчү”, өтүнч “өтүнүч ”.

В ходе сравнения лексемы памятника с лексемами кыргызского языка доказано 80% совпадений лексических единиц памятника, сгруппированные по 40 лексико- тематическим группам, с лексическими единицами кыргызского языка.

Жизнь и условия кыпчаков и кыргызов резко отличались от жизни и условий европейцев. В памятнике этот факт доказан тем, что названия трав, специй, лекарств, удобрений, парфюмерии и т.д. представлены без перевода на кыпчакский язык. Это говорит о том, что составители данного памятника, являющиеся европейцами, либо не могли найти варианты кыпчакских слов на эквивалент в европейском языке, либо кыпчаки в средние века еще не усвоили такие понятия. В отличие от тематической группы слов, связанных со скотоводством, с ремесленным делом (кузнечное, столярное, сапожное, ткацкое), с предметами домашнего обихода, названиями одежды и украшений, строительными материалами и орудиями труда и т.д. совпадают по структуре и по значению с лексемами современного кыргызского языка.

Таким образом, при исследовании лексического состава СС мы выявили ярковыраженную активность социально-бытовых, культурных, торговых и житейских тесных связей кыргызов и кыпчаков. Это подтверждает и тот факт, что большинство лексических единиц употребляется в современном кыргызском языке, и по сей день.

Даже сами понятия «кыргыз» и «кыпчак» неразрывны друг с другом и возможно их употребление только вместе: “кыргыз – кыпчак этникалык уруулары”, “кыргыз – кыпчак тобу”, “калың кыпчак элинен болом”, “кыргыз – кыпчак уругум”. Это единение неспроста. Дело в том, что в IX-XVI веках между кыргызами и кыпчаками на первый план вышли социально-политические отношения. Во-первых, они дали предпосылку создания этнополитического единства кыргызов и кыпчаков, во-вторых, два сильных исторических племени, вышли на политическую арену.

Также и в фольклоре и даже в работах зарубежных ученых понятие «кыргыз-кыпчак» понимается как единое целое. Письменный материал и языковые факты этого памятника являются достоянием не только двух народов, но и вправе считаться общим достоянием тюркских народов.

Самое главное в том, что лингвистическое, этнолингвистическое, историческое и культурное исследование данного памятника дает возможность увидеть состояние исторической фонетики, лексики и грамматики кыргызского языка в средние века. Поэтому этот кыпчакский словарь имеет прямое отношение к истории, культуре, языку кыргызского народа.

Источник

Сингармонизм в кыргызском языке

Рабочая программа дисциплины

ВВЕДЕНИЕ

Общие сведения о кыргызском языке и его носителях. Основ­ные структурные особенности кыргызского языка в отличие от русского.

Кыргызский алфавит, его сходства и отличие от русского ал­фавита. Употребление буквk, ү, ң, е и э. Двоякое чтение букв ж, к, и г. Звуковое значение букв я, е, ё, ю в исконных и заимство­ванных из русского языка словах. Роль алфавита в работе со сло­варями, расположение букв k,l,g в алфавите.

ФОНЕТИКА

Звуковой состав кыргызского языка. Общие сведения о соста­ве гласных звуков (үндүү тыбыштардын составы): деление глас­ных по ряду (жоон үндүүлөр жана ичке үндүүлөр), особенности произношения некоторых гласных звуков, отсутствующих в русском языке (ө,ү ), губные и негубные гласные (эринчил жана эринсиз үндүүлөр), деление гласных по долготе и краткости, фонематичность долгих гласных. Особенность произношения и обозначения долгих гласных.

Общие сведения о составе согласных звуков кыргызского языка (үнсүз тыбыштардын составы). Звонкие и глухие соглас­ные (жумшак жана каткалан үнсүздөр). Особенности мягкости и твердости согласных в кыргызском и русском языках. Позицион­ное размещение согласных в словах (үнсүздөрдүн сөздөрдөгү орун алышы); а) согласные, употребляющиеся в одинаковой мере во всех позициях; б) согласные, не употребляющиеся в на­чале или в конце исконных слов кыргызского языка.

Слог (муун), типы слогов в кыргызском языке. Значение зна­ния границы слога и ее роли в произношении. Перенос при пись­ме на кыргызском языке. Ударение (басым), его отличие от русского. Законы сингармонизма (сингармонизм закондору):

а) гармония гласных по твердости и мягкости (карагай, кайык, торгой, талаа, жылкычы, кийик, билим, көгүчкөн. экинчи. өтүкчү); б) губная гармония (тоголок, өсүмдүк, жумушчу)

көпөлөк, түлкү, окуучу, котормо, жолдоштор, курулуш). Озвучение отдельных глухих согласных (айрым каткалаң үнсүздөрдүн жумшарышы) при наслоении аффиксальных глас­ных и в словосочетаниях (в смежных словах). Ассимиляция и диссимиляция согласных звуков (үнсүз тыбыштардын ассимиляциясы жана диссимиляциясы): а) уподобление согласных звуков друг другу в пределах одного слова — между конечным звуком основы и начальным звуком аффикса (жаш+га — жашка, түндүк+да—түндүктө, класс+дан — класстан); б) распо­добление согласных звуков, находящихся в приделах одного сло­ва (кыз+лар — кыздар, кам+ла — камда, мал+луу — малдуу, карагай+ны—Караганды, сарай+нын—сарайдын). Много вариантность аффиксов как результат специфических фонети­ческих особенностей (сингармонизма, ассимиляции, диссимиля­ции) кыргызского языка.

МОРФОЛОГИЯ

Морфологический состав слова (сөздүн морфологиялык сос­тавы), корень слова, аффиксы (сөздүн унгусу, мүчөлүрү). Место корневой системы и аффиксов в составе слова. Агглютинатив­ность морфологической структуры слова в кыргызском языке. Основа слова (сөздүн негиздери). Разряды слов по структуре:

простые (жөнөкөй) и сложные (татаал). Виды сложных слов:

составные слова, парные слова (татаал сөздөрдүн түрлөрү: кошмок сөздөр, кош сөздөр). Части речи (сөз түркүмдөрү).

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ( Зат атооч)

Краткие сведения о шести грамматических категориях, из ко­торых две (категории лица и падежа) являются общими для обо­их языков, категории принадлежности и сказуемости присущи только кыргызскому, а категории рода, одушевленности-неоду­шевленности имеются лишь в русском языке.

Лексико-семантические группы имен существительных кыр­гызского языка (существительные нарицательные и собственные, собирательные, вещественные, конкретные, отвлеченные).

Притяжательные аффиксы трех лиц в единственном и во множественном числе и их фонетические варианты (таандык мүчөлөр жана алардын фонетикалык варианттары). Аффиксы сказуемости в единственном и во множественном числе 1-го и 2-го лица (в 3-м лице нет) и их фонетические варианты (баяндоочтук мүчөлөр жана алардын фонетикалык варианттары).

Склонение имен существительных (зат атоочтун жөндөлүшү). Два типа склонения в кыргызском языке (с аффиксами принад­лежности и без них). Семантика падежей и их вопросы:

1. Именительный (или основной — безаффиксальный) падеж (атооч жөндөмө). Некоторые отличия кыргызского именитель­ного падежа от русского (речевые образцы передачи кыргыз­ского именительного падежа русскими косвенными падежами):

Директор ким болду? — Кто стал директором? Ал мугалим болуп иштейт.— Он работает учителем. Асан отуз экиде.— Асану тридцать два года и др.

2. Родительный (или притяжательный) падеж (илик жөндөмө). Аффикс родительного падежа -нын и его фонетические варианты, основное значение родительного падежа. Оформлен­ная и неоформленная форма родительного падежа: колхоздун бригадасы // колхоз бригадасы — бригада (данного) колхоза. Служебные слова, обозначающие пространство: алдында, үcтүндө, жанында, ичинде, артында и т. д., и их употребление с роди­тельным падежом.

3. Дательный падеж (барыш жөндөмө). Аффикс дательного падежа -га и его фонетические варианты, основные функции да­тельного падежа, указывающие направление, цель, сходство, мес­то и т. д. Послелоги, управляющие дательным падежом, — чейин, карай, кездей и т. д.

4. Винительный падеж (табыш жөндөмө). Аффикс винитель­ного падежа -ны и его фонетические варианты. Оформленная и неоформленная форма винительного падежа: мен китепти ал-дым / мен китеп алдым — я взял книгу. Употребление с вини­тельным падежом послелогов карай, кездей.

6. Исходный падеж (чыгыш жөндөмө). Аффикс исходного па­дежа -дан и его фонетические варианты. Употребление исходно­го падежа для обозначения предмета, от которого начинается, ис­ходит действие (шаардан башталды, жумуштан келди), ма­териала, из которого что-либо делается (таштан тургузулду, жүндөн токулду), сравнения предметов (ал китептен бул ки­теп кызыктуу), определения местонахождения (үйдөн тап-тым. көчөдөн көрдүм) и т. д. Послелоги, управляющие исход­ным падежом, — кийин, башка, бери и др.

Таблица склонения имен существительных 1-го и 2-го типа со всеми вариантами падежных окончаний (без аффиксов принадлежности и с аффиксами принадлежности).

Наиболее употребительные словообразующие аффиксы имен существительных.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ Сын атооч

Общие сведения о морфологических свойствах имен прилагательных, особенности сочетания прилагательных с су­ществительными в кыргызском и русском языках. Отсутствие в кыргызском языке согласования прилагательных с существитель­ными в числе и падеже, что является характерным отличием от русского языка (жакшы китеп — хорошая книга, жакшы китептер — хорошие книги, жакшы. китепке — хорошей книге, жакшы китептерден — от хороших книг). Прилагательные ка­чественные и относительные (сапаттык жана катыштык сын). Степени сравнения прилагательных (сын атоочтун даражалары); положительная степень, сравнительная степень, приблизительная степень, превосходная степень. Морфологические и синтакси­ческие способы выражения каждой из степеней прилагательных. Сложные прилагательные и способы их образования (татаал сын атоочтор жана алардын жасалышы). Наиболее употребительные словообразующие аффиксы имен прилагательных.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ Сан атооч

Общие сведения о числительных. Количественные и порядковые числительные (эсептик жана иреттик сандар), разряды количественных числительных (штучные числительные —даана сандар; неопределенные или приблизительные числи­тельные — чамалама сандарү собирательные числительные — топ сандар; дробные числительные — бөлчөк сандар). Связь ко­личественных и порядковых числительных с существительными. Склонение числительных (сан атоочтордун жөндөлүшү). Передача выражений “вдвое, втрое больше или меньше” служеб­ным словом эсе (эки эсе аз, эки-үч эсе көп). Обозначение времени и даты (часы, минуты, числа, месяцы, годы и т. д.), выражение арифметических действий (сложения, вычитания, ум­ножения и деления) в кыргызском и русском языках.

МЕСТОИМЕНИЕ Ат атооч

Общие сведения о местоимениях. Разряды местоимений (лич­ные местоимения — жактама ат атоочтор; притяжательные мес­тоимения — таандык ат атоочтор; отрицательные местоимения — тангыч ат атоочтор; указательные местоимения — шилтеме ат атоочтор; вопросительные местоимения — суроолуу ат атооч­тор; определенные местоимения — аныктама ат атоочтор; не­определенные местоимения — күдүк ат атоочтор; собирательные местоимения — жалпылагыч ат атоочтор; возвратное местоиме­ние — өздүк ат атоочтор). Особенности склонения личных, притяжательных и указательных местоимений.

ГЛАГОЛ Этиш

Общие сведения о глаголах. Корень и основа глаголов: коренные, формально неразложимые глаголы (кел, бер, ал, тур, бас); производные глаголы (иште, башта, сана, жардамдаш, акылдаш, достош). Положительная и отрицательная формы глаголов (укта—уктаба, бар—барба, жат—жатпа);

Спряжение глагола (изменение глагола по лицам, временам, числам и наклонениям).

Настоящее время глагола (этиштин учур чагы), его простая и сложная формы и способы их образования.

Будущее время глагола (этиштин келер чагы). Деление буду­щего времени на три группы и способы образования каждой группы: а) будущее определенное время (айкын келер чак). Например, барамын, барасың, барат (или: барбаймын, бар-байсын,, барбайт); б) будущее сомнительное, неопределенное время (арсар келер чак). Например, барармын, барарсың, барар (или: барбасмын, барбассың, барбас); в) будущее слож­ное время (татаал келер чак). Например, окуган. жатам, окуганы жатасың, окуганы жатат.

Прошедшее время глагола (этиштин өткөн чагы), его основ­ные формы, способы образования каждой формы: а) прошедшее определенное время (айкын өткөн чак). Например, келдим, кел-диң, келди (или: келбедим, келбедиң, келбеди); б) прошедшее недатированное, неопределенное время (белгисиз өткөн чак). Например, барганмын, баргансың, барган (или: барбаганмын, барбагансың, барбаган); в) прошедшее неожиданное время (капыскы өткөн чак). Например, окуптурмун, окуптурсуң, окуптур (или: окубаптырмын, окубаптырсың, окубаптыр);

г) прошедшее длительное и многократное время (адат өткөн чак). Например, жазчумун, жазчусуң, жазчу.

Наклонение глагола (этиштин ыңгайлары): повелительное (буйрук ыңгай) — оку, жазгын, окугун, жазайын, окуюн, жазалык, окуйлук, жазышсын, окушсун изъявительное (баян-дагыч ынгай), которое указывает на принадлежность глагола к одному из глагольных времен,— иштеп жатат, иштедим, иштедиң, иштеди условное (шарттуу ыңгай) — барсам, барсаң, барган болсом, барган болсон, барган болсо; жела­тельное (каалоо ыңгай) — барсам экен, барсаң экен, барса экен, жазгым келди, жазгың келди, жазгай элем, жазгай элең, жазгысы келди, жазгай эле.

Залоги глагола (мамиле этиштер), их образование, значение. Основной залог (негизги мамиле), который не имеет залого-образующих аффиксов. Взаимно-совместный залог (кош мами­ле): жазыш, иштеш, кучакташ. Возвратный залог (өздүк ма­миле)ү; жуун, таран, жазгын, малын. Страдательный залог (туюк мамиле): ачыл, угул, текшерил, иштел, бузул. Побуди­тельный залог (аркылуу мамиле): иштет, текшерт, жат-кырат. Бүткөр, алдыр, көрсөт.

Синтаксическая роль причастий и деепричастий.

Имена действия (кыймыл атоочтор) и их образование, глагольно-именные признаки кыргызских имен действий и их соот­ветствующие эквиваленты в русском языке.

Сложные формы глагола. Образование сложных глаголов из двух или трех глагольных основ (окуп бер, ырдап жибер, жа-зып кел, ала бар, көрө койду, айтып бере алды, жөнөп кете берди). Составные глаголы, образованные по типу имя+глагол:

жакшы көр, кадам шилте, сунуш кыл, ак сана, кулак сал, кол кой.

НАРЕЧИЕ

Общие сведения о наречиях кыргызского языка. Разряды наречий по смыслу: наречие времени (мезгил тактооч), образа действия (сын-сыпат тактооч), меры и степени (сан-өлчөм так­тооч), места (орун тактооч) и др. Образование наречий.

Общие сведения о служебных частях речи (послелоги, союзы, частицы, модальные слова). Междометия и подражательные слова.

СИНТАКСИС

МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ИМЕННЫХ И ГЛАГОЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ

Именные словосочетания, составные части которых соединяются между собой путем примыкания (без грамматического оформления).

/. Прилагательное + существительное.

Вопрос кандай? (какой?)

кызык өмүр (кандай өмүр?) интересная жизнь (какая жизнь?) кең бөлмө (кандай бөлмө?) широкая комната (какая комната?) ак жоолук (кандай жоолук?) белый платок (какой платок?) жакшы сапат (кандай сапат?) хорошее качество (какое качество?) узак жол (кандай жол?) далекий путь (какой путь?) терең көл (кандай көл?) глубокое озеро (какое озеро?) калың карагай (кандай карагай?) густые сосны (какие сосны?)

2. Существительное + существительное.

Вопрос кандай? (какой?)

алтын билерик (кандай билерик?) золотой браслет (какой браслет?) жибек көйнөк (кандай көйнөк?) шелковое платье (какое платье?) чөнтөк саат (кандай саат?) карманные часы (какие часы?) темир жол (кандай жол?) железная дорога (какая дорога?) таш үй (кандай үй?) каменный дом (какой дом?) күмүш кашык (кандай кашык?) серебряная ложка (какая ложка?)

3. Числительное+существительное.

Вопросы канча? нече? канчанчы? неченчи? (сколько? какой? который?)

беш киши (канча киши?) пять человек (сколько человек?) жыйырма беш окуучу (канча окуучу?) двадцать пять учеников (сколько учеников?) жүз китеп (канча китеп?) сто книг (сколько книг?) жети үй (канча үй?) семь домов (сколько домов?) үчүнчү бригада (канчанчы бригада?) третья бригада (какая бригада?) бешинчи үй (неченчи үй?) пятый дом (который дом?)

4. Местоимение + существительное.

Вопрос кайсы? (какой?)

ушул бала (кайсы бала?) этот мальчик (какой мальчик?) тигил үй (кайсы үй?) тот дом (какой дом?) ал киши (кайсы киши?) тот человек (какой человек?) бул кече (кайсы кече?) эта улица (какая улица?) кайсы жыл? какой год? кайсы окуучу? какой ученик?

5. Причастие + существительное.

Вопросы кандай? кайсы? (какой?)

жазылган кат (кандай кат?) написанное письмо (какое письмо?) отурган киши (кайсы киши?) сидящий человек (какой человек?) окулган китеп (кайсы китеп?) прочитанная книга (какая книга?) өсөр жигит (кандай жигит?) растущий парень (какой парень?) учкан куш (кандай куш?) летающие птицы (какие птицы?) өткөн жыл (кайсы жыл?) прошедший год (какой год?)

Именные словосочетания с подчинительной конструкцией

I. Имя в оформленном родительном падеже+имя в притяжательной форме.

Вопросы кимдин? эмненин? (чей?)

Күндүн жарыгы (эмненин жарыгы?)

свет солнца (чей свет?)

гүлдүн жыты (эмненин жыты?)

аромат цветов (чей аромат?)

менин карындашым (кимдин карындашы?)

моя сестра (чья сестра?)

баланын кийими (кимдин кийими?)

одежда ребенка (чья одежда?)

элдин байлыгы (кимдин байлыгы?)

богатство народа (чье богатство?)

биздин атабыз (кимдин атасы?)

. Существительное в неоформленном родительном падеже, существительное с притяжательным аффиксом.

Вопросу кимдин? эмненин? кандай? (какой? чей?)

тоолуу жери (кандай жер?)

горная местность (какая местность?)

колхоз малы (эмненин малы?)

колхозный скот (чей скот?)

айыл мектеби (кайсы мектеп?)

сельская школа (какая школа?)

курулуш бригадасы (кайсы бригада?)

строительная бригада (какая бригада?)

кен байлыгы (кандай байлык?)

ископаемые богатства (какие богатства?)

кыргыз эли (кайсы эл?)

кыргызский народ (какой народ?)

орус тили (кайсы тил?)

русский язык (какой язык?)

кант кызылчасы (кандай кызылча?)

сахарная свекла (какая свекла?)

Глагольные словосочетания с примыкаемымя словами (наречиями, прилагательными, числительными и др.)

1. Наречие + глагол.

Вопросы кандай? кантип? качан? (как? когда? каким образом?)

тез сүйлөдү (кандай сүйлөдү?) быстро говорил (как говорил?) кеч келди? (качан келди?) поздно пришел (когда пришел?) араң көтөрдү (кантип көтөрдү?) еле поднял (как поднял?) эрте турду (качан турду?) рано встал (когда встал?) күндүз иштейт (качан иштейт?) днем работает (когда работает?)

2. Прилагательное + глагол.

Вопросы кантип? кандай? (как?)

жакшы окуйт (кандай окуйт?) учится хорошо (как учится?) кыска сүйлөдү (кандай сүйлөдү?) говорил кратко (как говорил?) жаман иштейт (кандай иштейт?) плохо работает (как работает?) катуу кыйкырды (кантип кыйкырды?) громко кричал (как кричал?) оңой түшүндү (кандай түшүндү?) легко понял (как понял?)

3. Деепричастие + глагол.

Вопросы кандай? кантип? (как?)

шашпай окуду (кандай окуду?) читал не торопясь (как читал?) отуруп жазды (кантип жазды?) писал сидя (как писал?) унчукпай отурат (кандай отурат?) сидит молча (как сидит?) ачууланып сүйлөдү (кандай сүйлөдү?) говорил сердито (как говорил?) окуп түшүндү (кантип түшүндү?) читая понимал (как понимал?)

4. Числительное + глагол.

Вопрос канча? (сколько?)

эки келди (канча келди?)

два раза приходил (сколько раз приходил?)

үч конду (канча конду?)

три раза переночевал (сколько раз переночевал?)

беш жолу көрдү (канча жолу көрдү?)

пять раз видел (сколько раз видел?)

5. Звукоподражательное слово + глагол.

Вопросы кантип? кандай? (как?)

курс этип жыгылуу (кантип жыгылуу?) упасть с грохотом (как упасть?)

карс-карс күлдү (кантип күлдү?) смеялся громко (как смеялся?) жалт бурулду (кантип бурулду?) вмиг повернулся (как повернулся?)

Словосочетания с наиболее употребительными послелогами:

1) чейин шаарга чейин (до города), беш жылга чейин (до пяти лет)

2) мурун мындан мурун (до этого), үч ай мурун (за три месяца)

3) кийин менден кийин (после меня), он жылдан кийин (через десять лет)

4) карай шаарга карай (к городу), автобусту карай (к ав­тобусу)

5) көздөй мени көздөй (ко мне), уйду көздөй (к до­му)

6)үчүн сен үчүн (ради тебя), китеп үчүн (для кни­ги)

7) сайын күн сайын (каждый день), жыл сайын (каждый год)

8) жөнүндө бала жөнүндө (про мальчика), иш жөнүндө (о работе)

9) тууралуу мен тууралуу (обо мне), достук тууралуу (о дружбе)

10) аркылуу радио аркылуу (по радио), китеп аркылуу (через книгу)

11) ары мындан ары (в дальнейшем), бизден ары (дальше от нас)

12) сыяктуу ушул сыяктуу (подобное этому), сен сыяктуу (тебе подобный)

13) жуук кечке жуук (к вечеру), танга жуук (к утру)

14) менен балта менен (топором), көчө менен (по ули­це)

15) боюнча закон боюнча (по закону.) иши боюнча (по работе)

16) башка силерден башка (кроме вас), мындан башка (кроме этого) и др.

МОДЕЛИ СТРУКТУРНОЙ ОСНОВЫ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Простые повествовательные предложения, состоящие из двух именных компонентов

1. Местоимение + существительное

Бул ким? (Кто это?) Бул эмне? (Что это?) Бул ким? (Кто это?) Бул ким? (Кто это?) Бул эмне? (Что это?) Бул эмне? (Что это?) Мен киммин? (Кто я?) Сен кимсиң? (Кто ты?) Сиз кимсиз? (Кто вы?) Биз кимбиз? (Кто мы?) Ал ким? (Кто он?) Алар кимдер? (Кто они?)

2. Существительное + существительное.

Атам — жумушчу. (Мой отец — рабочий.) Атам ким? (Кто мой отец?)

Уулум — врач. (Мой сын — врач.) Уулум ким? (Кто мой сын?)

Кызың — мугалим. (Твоя дочь — учительница.) Кызың ким? (Кто твоя дочь?)

Омор — жазуучу. (Омор — писатель.) Омор ким? (Кто Омор?)

3.Существительное (местоимение)+прилагательное (числительное).

Суу таза (Вода чистая) Суу кандай? (Вода какая?)

Мен кырктамын (Мне сорок) Мен канчадамын? (Мне сколько лет?)

Простые двусоставные предложения с глаголом

Асан келди. (Асан пришел.)

Балдар келишти. (Дети пришли.) Дарактар көгөрдү.

Алар көрүштү. (Они смотрели.)

Биз бардык. (Мы ходили.)

Кыш түштү. (Зима наступила.) Үйлөр эмне болду? (Что с дома­ми?)

Ким келди? (Кто пришел?)

Кимдер келишти? (Кто пришел?)

Дарактар эмне болду?

(Что стало с деревьями?)

Алар эмне кылышты? (Что они делали?)

Биз эмне кылдык? (Что мы делали?)

Кыш эмне болду? (Что с зимой?)

Үйлөр курулду. (Дома построены.)

Автобус эмне болду?

Простые вопросительные предложения а) с вопросительными частицами:

Ал бардыбы? (Ходил ли он?) Сен келдиңби? (Ты пришел?) Ал келсечи? (А если он придет?) Акматчы? (А Акмат?) Ал окуучубу? (Ученик ли он?) Балдар көрүштүбү? (Ребята видели?) Сен барасыңбы? (Ты пойдешь?)

б) с вопросительными местоимениями:

Кайда кетти? (Куда ушел?) Ким келди? (Кто пришел?) Алар кайда? (Где они?) Канча бала? (Сколько детей?) Кайсы жерде? (В каком месте?) Мектеп кайда? (Где школа?) Канча китеп? (Сколько книг?) Канча жолу? (Сколько раз?) Ким билет? (Кто знает?) Качан келет? (Когда он придет?)

Простые повелительные предложения, образуемые глагольными сказуемыми в повелительном наклонении

Сен кет! (Ты уходи!) Ал келсин! (Пусть он придет!) Сиз барыңыз! (Вы идите!) Тезинен жеткирсин! (Пусть скорее отне­сет!)

ВЫРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОСТЫХ ДВУСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Обозначение прямого объекта действия, выраженного в форме винительного падежа (с оформленным или нулевым окончанием)

Вопросы кимди? эмнени? (кого? что?)

Для составления подобных предложений употребляются сле­дующие переходные глаголы: ал (бери), ат (стреляй), ач (открой), айт (расскажи), алып кел (принеси), алып бер (подай), алып бар (отнеси), башта (начинай), бер (дай), бышыр (свари), бил (узнай), дайында (приготовь), демде (завари), жаз (пиши), же (ешь), жыйна (собери), жибер (пошли), жут (глотай), жап (закрой), жак (разожги), жуу (мой, стирай), ил (повесь), ич (пей), кут (жди), кий (надень), кер (смотри), кур (строй), кургат (суши), кес (режь), көрсөт (покажи), куй (налей), кой (положи), котор (переведи), көтөр (поднимай), макта (хвали), нымда (намочи), негизде (обоснуй), окут (учи), оодар (переверни), өндүр (производи), өстүр (вырасти), өчүр (погаси), өткөр (проводи), сат (продай), сына (критикуй), сал (положи, клади), суут (осту­ди), сой (режь), сура (спроси), сугар (напои, поливай), сыз (по­дчеркни), такта (уточни), түшүр (спусти), түшүн (пойми), түрт (толкай), толукта (дополняй), тааны (узнай, опознай), тапшыр (поручи), тик (сшей), тазала (почисти), төк (вылей), төшө (по­стели), уурта (хлебни), ур (бей, ударь), үйрөт (научи), чеч (раздевай, развяжи, решай), чыгар (выпусти, вытащи), чене (за­мерь), чайна (жуй), шыпыр (подметай), ыргыт (кидай, бросай), эмде (лечи), эсте (вспомни) и т. д.

Обозначение косвенного объекта действия, выраженного

именами в форме дательного, местного, исходного падежей или именами, управляемыми послелогом мечен

3. Имя в исходном падеже + глагол.

Вопросы кимден? эмнеден? кайдан? (у кого? из чего? где?)

Глаголы: ал (бери), кел (приходи), көр (смотри), кач (избе­гай), кызган (ревнуй), өтүн (проси), сура (спроси), уял (посты­дись) и т. д.

4. Имя с послелогом мечен + глагол.

Вопросы ким менен? эмне менен? (с кем? с чем? чем? на чем?)

Глаголы: акылдаш (посоветуйся), бар (иди), жаз (пиши), жап (закрой), жет (доезжай), жуу (мой), кет (уходи, уезжай), кес (режь), каз (копай), кездеш (встреться), кенеш (побеседуй), сүйлөш (поговори), сүрт (вытри), тер (собери), тик (шей), тааныш (познакомься), ташы (таскай), чап (ударь, руби), чий (черти), чене (замерь), эмде (вылечи) и т. д.

ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

В ПРОСТЫХ ДВУСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

/. Имя в дательном падеже + глагол.

Спорт аянтчасы мектеп имаратынын артына орношкон (кай­да орношкон?). — Спортивная площадка расположена за зда­нием школы.

4. Наречие места + глагол.

Вопрос кайда? (куда? где?)

Алар бизден илгери (темен, артта, алдыда. ) отурушту (кайда отурушту?).- Они сидели выше (ниже, сзади, впе­реди. ) нас.

Глаголы: бар (иди), бас (ходи), жүгүр (беги), кал (оставайся), көтөр (подними), көтөрөл (поднимайся), отур (садись), өт (проходи), түш (спускайся), түшүр (опусти, опускай), тур (стой), чык (выходи) и т. д.

5. Имя. служебные имена в местном падеже + глагол.

Биз Бишкекте (Москвада, шаарда, айылда, райондо, жатаканада. ) турабыз (кайда турабыз?).-Мы живем в Бишкеке (в Москве, в городе, в аиле, в районе, в общежитии. ).

Глаголы: бол (находись, будь), жаша (живи), жат (ложись), жүр (ходи), иште (работай), күт (жди), кал (оставайся), отур (са­дись), өс (расти), тур (стой) и т. д.

б. Имя в исходном падеже + глагол.

Вопрос кайдан? (откуда?)

Глаголы: ал (бери), изде (ищи), көр (смотри), кел (приходи), тап (найди) и т. д.

ВЫРАЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОСТЫХ ДВУСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

1. Имя в дательном падеже с послелогом или без него + глагол.

Вопрос качан? (когда?)

Глаголы: ал (бери), бар (иди), бер (дай), бүт (закончи), жаша (живи), жибер (отправь), жолук (повстречайся), иште (работай), кал (оставайся), кел (приходи), кайт (возвращайся, вернись), кет (уходи), күт (жди), оку (учись), ее (вырасти), чык (выходи)

2. Наречие времени + глагол.

Вопрос качан? (когда?)

3. Имя со служебным словом в местном падеже или без него + глагол.

Вопрос качан? (когда?)

Экзамендер жайында (жыйырманчы июнда, ушул жумада. )

Силер майдын башында (жайдын ортосунда, жуманын аягында. ) практикага барасыңар (качан барасынар?).- Вы в начале мая (в середине лета, в конце недели. ) пойдете на практику.

В начале зимы часто идет снег.

Глаголы: ал (бери), бер (дай), бар (иди), башта (начинай), бүтүр (заканчивай), жыйна (собирай), иште (работай), оку (учись), ее (вырасти), өзгөр (изменись), сугар (поливай), төлө (плати), эс ал (отдохни) и т. д.

4. Имя с послелогом в исходном падеже или без него + глагол.

Вопрос качан? (когда?)

Глаголы: ал (бери), быш (поспей), бер (дай), бар (иди), бүтүр (заканчивай), жыйнал (собирайся), кел (приди), кет (уходи), кечикпе (не опоздай), өт (проходи), чык (выходи) и т. д.

5. Числительное, существительное в именительном падеже^ глагол.

Вопрос канча? (сколько?)

Глаголы: бол (находись, будь), бас (ходи), жаша (живи), жүр (иди), иште (работай), күт (жди), тур (стой), укта (спи) и т. д.

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Татаал сүйлөм

Общие сведения о сложных предложениях. Деление сложных предложений на сложносочиненные и сложноподчиненные.

Основные способы соединения простых предложений в сложносочиненные. Наиболее употребительные союзы, соеди­няющие составные части сложносочиненных предложений.

Модели сложносочиненных предложений

1. Простое предложение + простое предложение.

Жаз келди, күн узара баштады. — Наступила весна, дни стали длиннее.

2. Простое предложение + союз + простое предложение.

Күн бүркөк болду, бирок жамгыр жаабады. — Была облачная

погода, но дождя не было.

Күздүн акыркы айы башталды, анткени менен талаада али иш көп. —

Начался последний месяц осени, однако на полях еще много работа.

Модели сложноподчиненных предложений

Простые предложения, входящие в состав сложноподчинен­ных, связываются между собой разными способами, которые отражаются на формах сказуемого придаточных предложений. Сказуемое придаточных предложений выражается в кыргызском языке глаголом условного наклонения, причастием с падежными окончаниями и служебными словами, а также деепричастными

1. Придаточное условия.

приедешь, мы поедем в город.

приедем, они не смогут начать работу.

нельзя кататься на лыжах.

Кун суук болуп турса да, баарыбыз ишембиликке чыктык.- Несмотря на холодную погоду, мы все вышли на субботник.

Придаточное времени.

4. Придаточное причины.

Ал планды ашыра орундатып, кошумча эмгек акы алды. — Перевыполнив план, он получил дополнительную оплату труда.

Лексический материал

Подбор лексики определяется коммуникативной направленностью обучения. Лексический запас к концу первого года составляет 2000—2500 лек­сических единиц.

Лексический материал предъявляется и усваивается блоками в форме речевых образцов, которые затем расши­ряются, наполняются новым содержанием и смыслом.

Лексический материал выбирается и классифицируется из текстов предъявлений и текстов для чтения по пере­численной ниже тематике.

Тематика начального периода

Настоящая программа рекомендует для 1-го периода обучения 10 примерных тем, отвечающих целям и задачам обучения киргизскому языку интенсивным методом.

Сюжетная канва общей легенды сквозная. Она зало­жена в предъявленьях. Текст предъявлений—диалог, по­строенный на ситуативно-тематической основе. Каждое предъявление состоит из 9-ти—12-ти эпизодов. Темы,. объединенные общим сюжетом, отражают события жизни обучаемых, максимально приближенные к реальной дей­ствительности, с учетом интеллекта и ряда возрастных особенностей обучаемого контингента.

Тематика предъявлений и текстов для чтения базирует­ся на страноведческой, экологической, этнографической и бытовой основе и включает следующую примерную тема­тику:

—знакомство, представлениеү внешностьү одеждаү вре­мена года, дни, неделиү погодаү биография, автобиогра­фияү семья, дом, квартираү характерү время, распорядок дняү где мы живемү досуг, отдыхү спорт, развлеченияү ув­лечения, хоббиү здоровье, у врача, аптекаү питание, в сто­ловойү магазин, покупкиү почта, телефонү достопримеча­тельности городаү транспорт, как узнать дорогуү библио­текаү традиции и легенды, народные праздникиү игрыү ра­бота, профессияү обучениеү окружающая средаү дружба народов, мирү что и как мы читаемү служба бытаү куль­тура и искусствоү кино, театр, телевидение.

ПРОГРАММА ПРОДВИНУТОГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ КИРГИЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Обучение киргизской интонации

Сложность обучения интонации можно объяснить не только трудностью овладения ритмико-мелодической мо­делью фразы, но также и неумением связать интонацию с синтаксической структурой звучащих высказываний.

Повелительные, вопросительные, повествовательные и восклицательные высказывания в киргизском и русском языках.

Интонация высказывания с модально-экспрессивным вание с переспросомү б) повторение вопроса при ответеү

в) вопросительные высказывания с оттенком требования.

Интонация высказывания с модально-экспрессивным значением выражает многообразие человеческих чувств:

гнев, радость, страх, облегчение, сомнение, безразличие, обиду, ненависть, отчаяние, удивление и др.

Повторение основных интонационных конструкций (ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5), а также модально-эк­спрессивной интонации в сравнительном плане.

Лексический материал

Закрепление материала первого периода, употребление слова в прямом и переносном смысле, употребление си­нонимов в разговорном и деловом стилях речиү лексиче­ский запас к концу второго периода обучения должен со­ставлять 4500—5500 лексических единиц.

Тематика II периода обучения.

Город, исторические и культурные памятники, новые кварталы, строительство научно-технический прогресс, ЭВМ и человек, перспективы и применение ЭВТ в различ­ных отраслях промышленности и сельском хозяйстве, в образованииү человек и окружающая средаү меры по охране и восстановлению окружающей среды (воздуха, почвы, лесов, рек)ү в мире прекрасного, посещение театра, музея, описание скульптуры, скульптурных композиций, картины художникаү обсуждение просмотренного фильма, прочитанной книги, газеты, статьиү посещение ВДНХ Кир­гизской ССР, описание павильонаү жизнь и благосостоя­ние людейү мудрецы прошлого, народная мудростьү “Манас” и сказители-манасчи молодежь планеты твоя обще­ственная деятельностьү твоя позиция в перестройке наше­го обществаү ты и твоя профессияү дискуссия на темы нравственности и моралиү комплекс бытовых услугү направление современной модыү природа нашего краяү тра­диции киргизского народаү народные игрыү народные пес­ни и танцыү национальная кухняү умеешь ли ты принимать гостейү уют твоего домаү день завтрашний.

Источник

Видео

Кыргыз тили: сингармонизм (ундуулордун ундошуусу) (бешинчи сабак)

Кыргыз тили: сингармонизм (ундуулордун ундошуусу) (бешинчи сабак)

Американка своим знанием кыргызского языка удивила пользователей кырнета

Американка своим знанием кыргызского языка удивила пользователей кырнета

Кыргызский язык для начинающих | Множественное число существительных

Кыргызский язык для начинающих | Множественное число существительных

Городок. "Киргизский переводчик".

Городок. "Киргизский переводчик".

Кыргызский язык для начинающих | Общественный транспорт

Кыргызский язык для начинающих | Общественный транспорт

Кыргызский язык для начинающих | Личные местоимения

Кыргызский язык для начинающих | Личные местоимения

Кыргызский язык для начинающих | Знакомство

Кыргызский язык для начинающих | Знакомство

Кыргызский язык для начинающих | Собирательные и дробные числительные

Кыргызский язык для начинающих | Собирательные и дробные числительные

В Суусамыре уроки кыргызского языка ведет учители русский по национальности

В Суусамыре уроки кыргызского языка ведет учители русский по национальности

Кыргызский язык для начинающих | Притяжательные местоимения

Кыргызский язык для начинающих | Притяжательные местоимения
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.