Синтаксический разбор на белорусском языке + видео обзор

Содержание
 1. Добры настаўнік
 2. Падзяліцца з сябрамі
 3. Беларуская граматыка
 4. Прывітанне, сябры! На гэтым сайце вы пазнаёміцеся с правіламі сучасная беларускай мовы. Поспехаў у навучанні!
 5. Сінтаксіс, яго змест і задачы
 6. В каких заданиях ЦТ пригодится алгоритм синтаксического разбора предложения?
 7. Алгоритм синтаксического разбора простого предложения
 8. Алгоритм синтаксического разбора сложного предложения
 9. Синтаксический разбор предложения
 10. Что такое синтаксический разбор предложения?
 11. Какие члены предложения определяют при синтаксическом анализе?
 12. Как провести синтаксический разбор предложения онлайн?
 13. Кому понадобится синтаксический анализ предложений?
 14. Синтаксический разбор предложения по белорусскому языку примеры. Синтаксический разбор предложения в онлайн режиме
 15. Как делать разбор предложения
 16. Лучшие сервисы для онлайн анализа
 17. Lexis Res
 18. Delph-in
 19. MorphologyOnline
 20. Грамота.ру
 21. Goldlit
 22. Основа
 23. Взаимосвязь при написании
 24. Практическое занятие
 25. Видео
 26. Что такое синтаксический разбор предложения
 27. Синтаксический разбор предложения бесплатно онлайн
 28. Сделать синтаксический разбор самостоятельно
 29. I. Цель высказывания
 30. II. Эмоциональная окраска
 31. III. Количество грамматических основ
 32. III. 1. Порядок разбора простого предложения
 33. III. 1.1 Распространенные и нераспространенные предложения
 34. III. 1.2. Односоставное или двусоставное
 35. III. 2. Разбор сложного предложения.
 36. Примеры синтаксического разбора
 37. Синтаксический разбор предложения: Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе.
 38. Синтаксический разбор предложения: Дождик прошел по садовой дорожке.
 39. Синтаксический разбор предложения: Меж редеющих верхушек показалась синева.
 40. Синтаксический разбор предложения: Старые рукописные книги ценились на вес золота.
 41. Синтаксический разбор предложения: Лето было сухое, дожди почти не выпадали.
 42. §2. Что нужно знать и уметь делать
 43. §3. Порядок разбора синтаксических единиц
 44. Словосочетание
 45. Простое предложение
 46. Сложное предложение
 47. Видео

Добры настаўнік

Схема сінтаксічнай характарыстыкі простага сказа

1. Знайдзіце граматычную аснову сказа (прэдыкатыўнае ядро) і ўстанавіце, што ён просты.

2. Вызначце тып сказа па адносінах зместу да рэчаіснасці (сцвярджальны ці адмоўны). Пазначце фармальныя паказчыкі адмоўных сказаў.

3. Вызначце тып сказа па мэце выказвання: апавядальны, пытальны (уласна-пытальны, пытальна-рытарычны, пытальна-пабуджальны), пабуджальны (уласна-пабуджальны, пажадальны).

4. Вызначце тып сказа па эмацыянальнай афарбоўцы (клічны, няклічны).

5. Ахарактарызуйце сказ па яго структурных асаблівасцях:

а) двухсастаўны, аднасастаўны (пэўна-асабовы, няпэўна-асабовы, абагульнена-асабовы, безасабовы, інфінітыўны, намінатыўны, вакатыўны, генітыўны), бессастаўны;

б) развіты ці неразвіты;

в) поўны ці няпоўны;

г) няўскладнены ці ўскладнены (аднароднымі членамі сказа, адасобленымі членамі сказа, параўнальнымі зваротамі, устаўнымі ці пабочнымі канструкцыямі, звароткам).

6. Графічна разбярыце сказ па членах сказа і пісьмова пазначце іх марфалагічны спосаб выражэння.

7. Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку ў канцы сказа і ўнутры яго (калі яны ёсць).

Узор выканання сінтаксічнага разбора простага сказа

Арлы, ледзь прыўзняўшы галовы, глядзелі ў глыбокае сіняе неба.

1. Арлы – дзейнік, глядзелі – выказнік. Сказ просты.

2. Па адносінах зместу да рэчаіснасці – сцвярджальны.

3. Па мэце выказвання – апавядальны.

4. Па эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўцы – няклічны.

5. Па структуры – двухсастаўны, развіты, поўны, ускладнены адасобленай акалічнасцю “ледзь прыўзняўшы галовы”.

6. Арлы – дзейнік, выражаны назоўнікам у назоўным склоне; глядзелі – просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам у форме прошлага часу абвеснага ладу, які каардынуецца з дзейнікам у множным ліку. Састаў дзейніка – адсутнічае, састаў выказніка – ледзь прыўзняўшы галовы, глыбокае сіняе неба. Ледзь прыўзняўшы галовы – акалічнасць спосабу дзеяння, адказвае на пытанне “якім чынам?” (глядзелі), выражана дзеепрыслоўным зваротам; у неба – акалічнасць месца, адказвае на пытанне

“куды?” (глядзелі), выражана назоўнікам з прыназоўнікам; глыбокае сіняе – неаднародныя азначэнні, дапасаваныя да назоўніка “неба”, адказваюць на пытанне “якое?” (неба), выражаюцца прыметнікамі, дапасуюцца ў ніякім родзе, адзіночным ліку, вінавальным склоне.

7. У канцы сказа ставіцца кропка, бо сказу ўласціва апавядальная інтанацыя. Адасобленая акалічнасць “ледзь прыўзняўшы галовы”, выражаная дзеепрыслоўным зваротам, стаіць у сярэдзіне сказа, таму з абодвух бакоў выдзяляецца коскамі; паміж азначэннямі “глыбокае сіняе” коска не ставіцца, бо яны характарызуюць прадмет (неба) з розных бакоў і з’яўляюцца неаднароднымі.

Падзяліцца з сябрамі

Паважаныя сябры! Калі вам падабаецца наш рэсурс і вы знайшлі яго карысным, прапануйце Добрага настаўніка сваім сябрам і знаёмым з дапамогай кнопак сацыяльных сетак. А таксама не саромцеся пакідаць свае водгукі, пажаданні і прапановы. Дзякуй!

Источник

Беларуская граматыка

Прывітанне, сябры! На гэтым сайце вы пазнаёміцеся с правіламі сучасная беларускай мовы. Поспехаў у навучанні!

Сінтаксіс, яго змест і задачы

Синтаксический разбор на белорусском языкеСінтаксіс — раздзел граматыкі, у якім вывучаюцца: 1) спосабы аб’яднання слоў і словаформ у словазлучэнні і сказы, простых сказаў у складаныя; 2) тыпы словазлучэнняў і сказаў паводле іх значэння, функцыі, структуры. Сінтаксіс – гэта і сукупнасць сродкаў і правіл утварэння сінтаксічных адзінак — словазлучэнняў і сказаў.

Правіла 1. Агульныя заўвагі

Аб’ект вывучэння сінтаксісу складаюць працэсы і вынікі выкарыстання моўных сродкаў у камунікатыўных мэтах, для зносін паміж людзьмі.

Асноўнымі адзінкамі сінтаксісу з’яўляюцца словазлучэнне і сказ. Акрамя гэтых адзінак, адзінкамі сінтаксісу, як і марфалогіі, з’яўляюцца слова і форма слова. У адрозненне ад марфалогіі, якая вывучае слова перш за ўсё ў аспекце формаўтварэння, сінтаксіс разглядае словы і формы слоў з боку іх удзелу ў пабудове словазлучэнняў і сказаў. Слова і словаформа — элементарныя адзінкі, з якіх на аснове таго ці іншага віду сувязі ўтвараюцца сінтаксічныя адзінкі — словазлучэнне і сказ.

Словазлучэнне — сінтаксічная адзінка, якая ўтвараецца спалучэннем самастойных слоў на аснове падпарадкавальнай сувязі; галоўным кампанентам словазлучэння з’яўляецца слова, залежным — форма слова: новы дом, чытаць газету, змагацца за мір. Як і слова, словазлучэнне выконвае намінатыўную функцыю і з’яўляецца будаўнічым матэрыялам для сказа, які выкарыстоўваецца ў працэсе моўных зносін.

Сказ — камунікатыўная моўная адзінка, што служыць для паведамлення пра факт рэчаіснасці. Адносіны паведамлення да рэчаіснасці перадаюцца моўнымі срод- камі дзякуючы катэгорыі прэдыкатыўнасці, якая разам з інтанацыяй утварае найболып істотныя прыметы сказа як сінтаксічнай адзінкі.

Сказы могуць быць простыя і складаныя: Непадалёк, на міг асвятліўшы. блізкія кусты, палыхнула бліскаві- ца (І.М.); Па-ранейшаму звіняць ручайкі, і гэты звон у
палявой цішыні асабліва меладычны
(Хадк.). Просты сказ з’яўляецца асноўнай адзінкай, на базе якой фарміруецца складаны сказ: У небе ледзь прыкметнаю кроп- ляй пад сонцам вісеў жаваранак. Песня яго срэбрам лілася з блакітных вышынь (Краўч.).

Синтаксический разбор на белорусском языкеЗаўвага. Сказ як сінтаксічную канструкцыю з камунікатыўнай функцыяй неабходна адрозніваць ад выказвання — інтанацыйна аформленай адзінкі паведамлення. Выказванні могуць быць пабудаваны з некаторымі парушэннямі граматычных правіл, быць няпоўнымі або незакончанымі і не поўнасцю самастойнымі ў сэнса- вых адносінах. Гэта могуць быць формы слова або іх спалучэнні, часціцы, выклічнікі і інпіыя, словы, якія ў пэўным кан- тэксце або сітуацыі перадаюць інфармацыю, як і сказы: –Во, зайчык бег, — паказаў Косцік, калі яны звярнулі з дарогі на цаліну, у кусты. -Дзе? –Во сляды, бачыш, во! Гэта і гэта. Дзвюма ножкамі… Ці, праўда, чатырма. -Ага-а, – шапнуў Шурка (Б.).

Словы і словаформы ў словазлучэнні і простым сказе, а таксама часткі складанага сказа звязваюцца асноўнымі відамі сінтаксічнай сувязі — падпарадкавальнай, злучальнай і бяззлучнікавай.

Правіла 2. Падпарадкавальная сінтаксічная сувязь

Падпарадкавальная сувязь, або падпарадкаванне, — гэта адзін з асноўных відаў сінтаксічнай сувязі, які выступае пры аб’яднанні граматычна нераўнапраўных кампанентаў у словазлучэнні (дапасаванне, кіраванне, прымыканне) і галоўнай і даданай частак у складаназалежным сказе (злучнікавае падпарадкаванне — з дапамогай падпарадкавальных злучнікаў і інтанацыі і адноснае падпарадкаванне — з дапамогай злучальных слоў і інтанацыі): Неабходны былі вялікія і глыбокія сацыяльныя змены ў грамадскім жыцці, ва ўсім складзе думак і пачуццяў людзей, каб беларуская мова ўспрымалася ў літаратуры не як мова пэўнай сацыяль- най групы людзей, а як мова цэлага народа, мова сапраўды. літаратурная (Адам.); Сапраўдным настаўнікам можа быць толькі чалавек самага чулага сэрца, чалавек адметны шчырасцю, праўдзівасцю сваіх перака- нанняў, сваёй нястомнай прагнасцю да новага, да адкрыццяў, да пазнання свету, чалавек, які самаахвярна аддае душэўныя багацці і веды людзям (Віт.).

Правіла 2. Злучальная сінтаксічная сувязь

Злучальная сувязь, або злучэнне, — гэта адзін з асноўных відаў сінтаксічнай сувязі, які выступае пры аб’яднанні граматычна раўнапраўных членаў у простым сказе, частак складаназлучанага сказа з дапамогай злучальных злучнікаў і інтанацыі: Густы брудны пыл ляжыць на абочынах дарог, на полі і асабліва ў лесе (Віт.); Высока ў сінім бязвоблачным небе плыве яркае сонца, шчодра лье на зямлю сваю цеплыню і святло, а ўлагоджаная і сагрэтая яго ласкай зямля адказвае хмельным буяннем жыцця (І.Н.).

Правіла 3. Бяззлучнікавая сінтаксічная сувязь

Паводле сродкаў сувязі вызначаецца бяззлучнікавая сувязь, якая выкарыстоўваецца пры аб’яднанні граматычна раўнапраўных членаў у простым сказе, частак складанага бяззлучнікавага сказа з дапамогай толькі інтанацыі: Кругом пазаставаліся сляды. непрыбраных бярвенняў, незакончаных стрэх, лініі новых, яшчэ неакрэсленых дарог … (Скр.): Потым зусім нечакана выбліснула сонца, маладое і румянае, паўабручом выгнулася праз усё неба вясёлка (Сач.).

Правіла 4. Прэдыкатыўная сінтаксічная сувязь

Прэдыкатыўная сувязь, або ўзаемнае падпарадкаванне, сустракаецца ў сучаснай беларускай літаратурнай мове радзей і ўжываецца для сувязі галоўных членаў сказа — дзейніка і выказніка: бягуць гады, ён спадзяецца, незнаёмы спыніўся. Прэдыкатыўная сувязь не з’яўляецца ўласна падпарадкавальнай сувяззю і не можа атаясамлівацца са злучальнай. Нягледзячы на тое, што выказнік граматычна залежыць ад дзейніка, іменна ён рэалізуе катэгорыю прэдыкатыўнасці і з’яўляецца асноўным арганізатарам сказа як сінтаксічнай адзінкі. Дзейнік і выказнік звязаны паміж сабой сінтаксічнайсувяззю каардынацыі.

Правіла 5. Сувязь сінтаксіса з іншымі раздзеламі мовазнаўства

Сінтаксіс як раздзел граматыкі звязаны з марфалогіяй, якая з’яўляецца другім раздзелам граматыкі. Гэтая сувязь выяўляецца ў тым, што сінтаксічная функцыя слова залежыць ад яго марфалагічнай формы: Садоўнік (Н. склон — дзейнік) падстрыгаў дрэвы (В. склон — дапаўненне) для хараства (Р. склон — акалічнасць), каб яны раслі не гонкія, а купчастыя (Пальч.). Існуе пэўная сувязь сінтаксісу з лексікалогіяй, бо сінтаксічная функцыя слова, яго здольнасць спалучацца з іншымі словамі залежаць ад яго лексічнага значэння: сумаваць па горадзе (аб’ектнае значэнне — дапаўненне)/гуляць па горадзе (прасторавае значэнне — акалічнасць месца). Сінтаксіс звязаны з фанетыкай, бо іменна ў залежнасці ад інтанацыі вызначаюцца віды сказаў па мэце выказвання, пабочныя і ўстаўныя канструкцыі і г. д.
Синтаксический разбор на белорусском языке

Источник

В каких заданиях ЦТ пригодится алгоритм синтаксического разбора предложения?

Повторяя правила по теме «Синтаксис и пунктуация», важно не забыть про ещё один важный момент — алгоритм синтаксического разбора. В этой статье напомним, как анализировать предложения и в каких заданиях ЦТ по русскому и белорусскому языкам понадобятся эти знания.

Алгоритм синтаксического разбора простого предложения

Любой разбор предложения начинается со стандартной процедуры: определения его типа по цели высказывания (повествовательное, побудительное, вопросительное) и по эмоциональной окраске (восклицательное и невосклицательное). Кстати, заметь, что расстановка знаков препинания иногда зависит от этих характеристик. Затем стоит определить грамматическую основу (найти подлежащее и сказуемое), чтобы уж точно знать: перед тобой простое либо сложное предложение.

Затем нужно определить тип предложения по структуре (строению). Для простого предложения будут такие варианты:

двусоставное (если есть подлежащее и сказуемое) либо односоставное (определённо-личное, неопределённо-личное, обобщённо-личное, безличное или назывное).

распространённое (есть второстепенные члены — определение, обстоятельство, дополнение) или нераспространённое (таковых нет).

полное или неполное (когда член предложения пропущен).

осложнено однородными членами или обособленными членами, обращениями, вводными словами.

Затем предложение разбирают по членам, указывают, чем они выражены и составляют схему. Если забыл, как это делается, смотри картинку ниже, либо загляни в учебник по русскому или белорусскому языкам.

Синтаксический разбор на белорусском языке

Эти знания понадобятся тебе для того, чтобы корректно ставить знаки препинания в простых предложениях, отличать их от сложных и правильно решить задания А13-А16, А20 в ЦТ по русскому языку. И особенно в задании В10, где необходимо установить соответствие между предложениями и их схемами.

Для тых, хто здае ЦТ па беларускай мове, дзейнічае той жа алгарытм сінтаксічнага разбору простага сказа. І гэтыя веды спатрэбяцца ў заданнях А17, А18, А19, А20, А21, А22, А23.

Синтаксический разбор на белорусском языке

Алгоритм синтаксического разбора сложного предложения

Синтаксический разбор сложного предложения базируется на знаниях о простом. Также необходимо определить тип предложения по цели высказывания и интонации, а затем найти грамматические основы. Понятно, что если в состав входят две и более предикативные части, то перед нами сложное предложение. Затем стоит определить, с помощью чего связаны части: союзов, союзных слов или интонации. Это поможет тебе понять, какое перед тобой предложение (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, предложение с разными видами связи).

Помни, что части сочинительных предложений связаны с помощью соединительных (и, да, ни, тоже, также), разделительных (или, либо, то … то, не то … не то) и противительных союзов (а, но, однако, зато, же). А в сложноподчинённом предложении ты найдёшь подчинительные союзы (чтобы, если, как, несмотря на то что и так далее), союзные слова (который, чей, какой, что; где, куда), соотносительные слова (тот…кто, тот… который, тот… чей, там… где, там… куда). И понятно, что интонационно связываются части бессоюзного предложения. А предложения с разными видами связи комбинируются из вышеперечисленных предложений. Такой анализ позволит без проблем составить схему.

Повторить всю теорию по теме «Сложные предложения» ты можешь с помощью видеоурока Адукар. Больше роликов смотри на YouTube-канале

Эти знания тебе пригодятся для решения заданий ЦТ по русскому А17-А18, А21, В10. Таксама з гэтымі ведамі ты без праблем выканаеш заданні А24-А27 у ЦТ па беларускай мове.

Спасибо, что дочитал до конца. Мы рады, что были полезны. Чтобы получить больше информации, посмотри ещё:

Источник

Синтаксический разбор предложения

Каждое наше выражение мыслей состоит из логически связанных предложений. Чтобы грамотно составить предложение, которое полностью передаст весь смысл, нужно знать, из чего оно состоит, и какая структура должна быть для правильного понимания. Чем сложнее формулировка, тем больше составных частей, которые сложно уловить и осмыслить с первого раза. Чтобы упростить понимание, существует синтаксический разбор.

Что такое синтаксический разбор предложения?

Синтаксический анализ подразумевает изучение строения текста. Это выражается через выявление взаимосвязей между определенными частями речи. Соединение словосочетаний и предложений между собой также играет важную роль. Синтаксический анализ текста позволяет:

При таком разборе определяют какого времени и наклонения часть речи, действующие лица, а также количество главных членов предложения.

Какие члены предложения определяют при синтаксическом анализе?

Полный синтаксический разбор выполняется для того, чтобы проанализировать структуру предложения и, тем самым, повысить уровень грамотности в сфере пунктуации. Этот анализ проводится:

Выделяют 5 основных членов предложения:

Подлежащее и сказуемое являются главными членами предложения (существительное или местоимение + глагол). Остальные 3 части речи являются второстепенными. Определение выражается прилагательным, обстоятельство уточняет место, либо время, а дополнение относится к подлежащему.

Как провести синтаксический разбор предложения онлайн?

Пользователю будет показано число каждой части речи, содержащейся в тексте. Каждая часть речи выделена в тексте определенным цветом, что наглядно показывает, где в предложении она находится. Наведя на определенную часть речи, всплывает дополнительное окно, где указана информация:

Это позволяет детально разобрать каждую составляющую текста и лучше понять их взаимосвязь.

Результаты анализа можно сохранить. После каждого разбора, пользователю предоставляется индивидуальная ссылка на результаты анализа введенного текста.

Кому понадобится синтаксический анализ предложений?

В первую очередь, этот инструмент очень полезен для учащихся и студентов. Они могут использовать его как для более подробного разбора темы и улучшения понимания, так и для проверки своих знаний и закрепления. Также его могут использовать копирайтеры и редакторы, это поможет повысить качество текстов и значительно уменьшит количество стилистических ошибок.

Источник

Синтаксический разбор предложения по белорусскому языку примеры. Синтаксический разбор предложения в онлайн режиме

Синтаксический разбор предложения – это детальный анализ предложения, разделенный на несколько составляющих. Благодаря данному методу учащиеся проверят знания о синтаксисе русского языка. В учебных заведениях синтаксический разбор – это последняя глава в разделе синтаксиса, поскольку здесь предоставляется возможность комплексно использовать ранее полученные знания.

Как делать разбор предложения

Синтаксический анализ – процесс логический и поэтапный. В школе используют два вида разбора : устный и письменный. Их отличие заключается в том, что в письменном — части речи помечаются схематически, а при устном проговариваются.

Обратите внимание! Синтаксический разбор сложного предложения отличается от просто только числом грамматических основ. Из-за этого некоторые действия (шаг 7) выполняются повторно.

Лучшие сервисы для онлайн анализа

Lexis Res

Сайт Lexis Res – один из лучших сервисов для синтаксического разбора по членам на английском языке. Главное преимущество – подробное описание всех значений отдельно взятого слова, что поможет пользователям, изучающим английский язык.

Интерфейс состоит из двух кнопок. Команда «Analyse » запускает процесс. Результаты доступны в нижней части страницы. Функция «Random sentences » позволит ознакомиться с работой сайта на примере случайного предложения.

Delph-in

Сервис Delph-in — еще один англоязычный ресурс, посвященный синтаксическому анализу. Уникальность состоит в том, что здесь используется язык программирования Linguistic Knowledge Builder, который применяет в зарубежных университетах.

Использование метода Linguistic Knowledge Builder дает преимущества в плане детальности и его составляющих. За визуализацию отвечает технология English Resource Grammar, которая также используется в иностранном образовании.
Синтаксический разбор на белорусском языке

MorphologyOnline

Сайт MorphologyOnline – русскоязычный ресурс, посвященный синтаксису. Интерфейс сайта умещается в одну кнопку. От пользователя требуется ввести необходимое слово, а программа проанализирует его.

Грамота.ру

Грамота.ру – русскоязычный сайт, разбирающий запрашиваемое слово. Представленный сервис осуществляет проверку выбранного слова не только по синтаксическим и морфологическим признакам, но прогоняет выбранное слово по всем популярным словарям, включая словарь специализированных терминов.
Синтаксический разбор на белорусском языке

Goldlit

Сайт Goldlit — это один из лучших порталов для синтаксического разбора. Ключевое преимущество перед русскоязычными конкурентами – возможность анализировать предложения целиком.

Алгоритм действий предельно прост: пользователь вводит фразу или слово. Портал обрабатывает информацию и разбирает каждое слово в отдельности. Возле каждого члена пишется начальные формы слова, часть речи к которому оно принадлежит, а после производится грамматический анализ и склонение по падежам.Синтаксический разбор на белорусском языке

Разбор предложения по составу называют синтаксическим. Он один из первых, который изучают в школе. Сначала процесс может вызывать трудности, однако, уже после двух разборов многие люди быстро находят все составляющие. Поможет в разборе знание частей речи, правила об основе и второстепенных членах предложения, понимание связи слов в словосочетании. Это проходят к концу начальной школы, поэтому ученики 5 класса выполняют разбор без труда.

Придерживаясь определённой последовательности, можно быстро сделать разбор. Для этого понадобится обратить внимание на такие этапы:

Чтобы правильно и быстро провести синтаксический разбор, нужно знать, что представляет собой основа и второстепенные члены.

Синтаксический разбор на белорусском языке

Основа

В любой основе имеется подлежащее и сказуемое. При разборе первое слово подчёркивается одной линией, второе – двумя. Например, «Наступила ночь ». Здесь грамматической основой выступает полная фраза. В ней подлежащее слово «ночь». Подлежащее не может находиться ни в каком другом падеже, кроме именительного.

По соседству находится сказуемое «наступила», которое описывает действие, совершённое с подлежащим. (Пришёл рассвет. Наступила осень.) В зависимости от того, простым или сложным является предложение, выделяют одну или две основы. В высказывании «Жёлтые листья опадают с деревьев» одна грамматическая основа. А здесь две основы: «Луна спряталась – наступило утро».

Синтаксический разбор на белорусском языке

Перед синтаксическим разбором фразы необходимо найти дополнительные члены предложения:

Синтаксический разбор на белорусском языке

Взаимосвязь при написании

Важно сказать, что все второстепенные члены обязательно связаны с одним из главных слов. Определение находится в составе подлежащего, поэтому вопросы задают именно от этого члена предложения. А вот дополнение и обстоятельство связано со сказуемым.

На письме при разборе следует обозначить второстепенные члены. Если подлежащее и сказуемое подчёркивают одной и двумя линиями соответственно, то дополнение выделяют пунктирной линией, определение – волнистой, обстоятельство – точкой и тире. При синтаксическом разборе следует обязательно указывать в графическом варианте, чем является каждое слово.

Практическое занятие

Рассмотрим простое предложение:

Зимой туристы отправляются на горнолыжный курорт.

Теперь можно заняться поиском дополнений. Здесь при написании его не использовали. За ним следует определение: на (какой?) горнолыжный курорт. И можно выделить обстоятельства. Отправляются (куда?) на курорт, отправляются (когда?) зимой.

Вот так выглядит предложение при разборе по составу: Зимой (обст.) туристы (подл.) отправляются (сказ.) на горнолыжный (опр.) курорт (доп.).

Синтаксический разбор на белорусском языке

Пример сложного предложения:

Солнце зашло за тучу, с неба пошёл мелкий дождь.

Сначала ищем основу. В предложении речь идёт о солнце и дожде. Значит, основы в предложении две: солнце зашло, и дождь пошёл. Теперь нужно найти дополнительные члены предложения в каждой основе. Зашло (куда?) за тучу; пошёл (какой?) мелкий, пошёл (откуда?) с неба.

Вот так нужно разбирать распространённые предложения по составу:

Мальчик сидел на крыше дома и смотрел на звёздное небо, притягивающее взгляд.

(Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое, полное, осложнено однородными сказуемыми и обособленным определением, выраженным причастным оборотом).

Здесь основа – мальчик сидел и смотрел, поэтому сказуемых два. Находим второстепенные члены предложения. Сидел (где?) на крыше (чего?) дома. Смотрел (куда?) на небо, (какое?) звёздное. Небо (какое?), притягивающее взгляд.

То есть после нахождения всех составляющих высказывания, оно будет выглядеть так:

Мальчик (подл.) сидел (сказ.) на крыше (обст.) дома (доп.) и смотрел (сказ.) на звёздное (опред.) небо (обст.), притягивающее взгляд (опред.).

Синтаксический разбор предложения делать несложно. Главное, придерживаться шагов, начиная с поиска главных членов предложения. Они являются основой. Затем переходят к второстепенным. В конце разбора каждый из них подчёркивают определённой линией.

Видео

Из видео вы узнаете, как правильно сделать синтаксический разбор предложения.

Не получили ответ на свой вопрос? Предложите авторам тему.

Не всем школьникам легко дается полный синтаксический разбор предложения. Мы подскажем вам правильную последовательность действий, которая поможет легче справиться с таким заданием.

Этап 1: Внимательно прочтите предложение и определите цель высказывания.

По цели высказывания предложения разделяются на:

Повествовательные предложения содержат сообщение о чем-либо и характеризуются спокойной повествовательной интонацией. Содержание и структура таких предложений может быть очень разнообразной.

Цель вопросительных предложений – получить от собеседника ответ на поставленный в предложении вопрос. В некоторых случаях, когда вопрос носит риторический характер (т.е. не требует ответа), цель такого предложения иная – патетическое высказывание какой-либо мысли, идеи, выражение отношения говорящего к чему-либо и т.п.

Цель высказывания побудительного предложения – мотивировать адресата сообщения совершить какое-либо действие. Побуждение может выражать прямой приказ, совет, просьбу, предостережение, призыв к действию и т.п. Различия между некоторыми из этих вариантов зачастую выражаются не структурой самого предложения, а интонацией говорящего.

Этап 2: Определите интонацию и эмоциональную окраску предложения.

На этой стадии синтаксического разбора предложения посмотрите, какой знак препинания стоит в конце предложения. По этому параметру предложения разделяются на:

Этап 3: Найдите в предложении грамматические основы.

Количество грамматических основ в предложении определяет, каким является это предложение:

В дальнейшем синтаксический разбор сложного предложения и синтаксический разбор простого предложения идут разными путями.

Для начала рассмотрим синтаксический разбор простого предложения с примерами.

Этап 4 для простого предложения : Найдите главные члены и дайте характеристику предложению.

Простое предложение в зависимости от наличия полного набора главных членов предложения или отсутствия какого-либо из них может быть:

Укажите, какой главный член присутствует в односоставном предложении. В зависимости от этого, односоставные предложения бывают именными (наличествует подлежащее: назывными) и глагольными (наличествует сказуемое: определённо-личными, неопределённо-личными, обобщенно-личными, безличными).

Этап 5 для простого предложения : Посмотрите, есть ли в предложении второстепенные члены.

По наличию/отсутствию дополнений, определений и обстоятельств, простое предложение может быть:

Этап 6 для простого предложения : Определите, полное предложение или неполное.

Полным или неполным является предложение – зависит от того, входят ли в его структуру все члены предложения, которые нужны для законченного, имеющего смысл высказывания. В неполных отсутствует какой-либо из главных или второстепенных членов. А смысл высказывания определяется контекстом или предыдущими предложениями.

При синтаксическом разборе предложения для неполного укажите, какие члены предложения пропущены.

Этап 7 для простого предложения : Определите, осложнено предложение или не осложнено.

Простое предложение может быть осложнено либо не осложнено вводными словами и обращениями, однородными либо обособленными членами предложения, прямой речью. Примеры простых осложненных предложений:

Этап 8 для простого предложения

Сперва обозначают подлежащее и сказуемое, потом второстепенные в составе подлежащего и второстепенные в составе сказуемого.

Этап 9 для простого предложения

При этом укажите грамматическую основу, если предложение осложнено – укажите осложнение.

Посмотрите на образец синтаксического разбора предложения:

Этап 4 для сложного предложения : Определите, как связь существует между частями сложного предложения.

В зависимости от наличия или отсутствия союзов, связь может быть:

Этап 5 для сложного предложения : Выясните, что связывает части сложного предложения вместе:

Этап 6 для сложного предложения : На основании связи между частями предложения и средств, которыми эта связь выражена, классифицируйте предложение.

Классификация сложных предложений:

Связь между частями бессоюзного сложного предложения может выражаться разными знаками препинания: запятой, двоеточием, тире, точкой с запятой.

Этап 7 для сложного предложения : Охарактеризуйте связи частей предложения.

Этап 8 для сложного предложения : Если придаточных частей несколько, опишите отношения между ними:

Этап 9 для сложного предложения : Подчеркните все члены предложения и укажите, какими частями речи они выражены.

Этап 10 для сложного предложения : Теперь разберите каждую часть сложного предложения, как простое, см. схему выше.

Этап 11 для сложного предложения : Составьте схему предложения.

При этом укажите средство связи, тип придаточной части. Посмотрите на образец синтаксического разбора сложноподчиненного предложения:

Схема синтаксического разбора предложения, предложенная нами, поможет правильно охарактеризовать предложение по всем значимым параметрам. Пользуйтесь этим поэтапным руководством регулярно в школе и дома, чтобы лучше запомнить последовательность рассуждений при анализе предложений.

Примеры синтаксического разбора предложений простой и сложной структуры помогут верно охарактеризовать предложения в устной и письменной форме. С нашей инструкцией сложное задание станет понятнее и проще, поможет усвоить материал и закрепить его на практике.

Напишите комментарий, пригодилась ли вам эта схема. И если она оказалась полезной, не забудьте рассказать о ней друзьям и одноклассникам.

blog.сайт, при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

Задания, связанные с синтаксическим анализом текста, вызывают затруднения у школьников и студентов филфака. Грамотно проведенный синтаксический разбор предложения требует достаточно обширных знаний в области русского языка. Но, обладая базовыми понятиями, можно с успехом справиться с заданиями.

Что такое синтаксический разбор предложения

Синтаксический разбор – это анализ предложения по следующим критериям:

Синтаксический разбор предложения бесплатно онлайн

Найти программу, способную правильно выполнить синтаксический разбор в полном объеме с учетом всех нюансов, достаточно трудно. Но все же в сети есть несколько сервисов, которые помогут в решении проблемы.

Ресурс Seosin.ru – наиболее популярный из имеющихся. При введении предложения в соответствующее окно можно получить синтаксический анализ текста.

Если для разбора требуется провести семантический анализ, лучше всего воспользоваться программой известной биржи «Advego».

Получить онлайн решение можно также от специалистов – филологов и лингвистов. Для этого нужно зайти на соответствующий форум (http://gramota.ru/, https://lingvoforum.net/,http://lingvo.zone/). Профессионалы обязательно помогут с разбором и дадут исчерпывающий ответ на самый сложный вопрос.

Сделать синтаксический разбор самостоятельно

Постичь все премудрости разбора можно, если внимательно прочитать приведенную ниже информацию и немного потренироваться.

Синтаксический разбор на белорусском языке

I. Цель высказывания

В зависимости от цели, предложения делятся на:

II. Эмоциональная окраска

III. Количество грамматических основ

Соответственно в сложном предложении должно быть 2 или более основ.

III. 1. Порядок разбора простого предложения

Следует указать вид предложения по наличию главных членов.

К главным членам относятся подлежащие и сказуемое.

Подлежащее отвечает на вопросы кто и что? Может быть выражено практически любой частью речи.

Сказуемое отвечает на вопросы что делает, что такое этот предмет, кто он такой, каков он, в каком состоянии находится? Также может быть выражено различными частями речи.

К второстепенным членам относятся дополнение (отвечает на вопросы косвенных падежей), определение (какой? чей?) и обстоятельство (где? когда? куда? сколько? и т.д.)

III. 1.1 Распространенные и нераспространенные предложения

III. 1.2. Односоставное или двусоставное

III. 2. Разбор сложного предложения.

После определения вида простого или сложного предложения необходимо разобрать второстепенные члены, найти осложняющие конструкции и объяснить постановку знаков препинания.

Примеры синтаксического разбора

Синтаксический разбор предложения: Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе.

Синтаксический разбор предложения: Дождик прошел по садовой дорожке.

Синтаксический разбор предложения: Меж редеющих верхушек показалась синева.

Синтаксический разбор предложения: Старые рукописные книги ценились на вес золота.

Синтаксический разбор предложения: Лето было сухое, дожди почти не выпадали.

§1. Что такое синтаксический разбор, в чём его специфика

При синтаксическом анализе важно уметь различать единицы синтаксиса, осознавать, что это единицы разных уровней, и понимать, какими признаками характеризуется каждая из них. Синтаксический анализ требует не путать словосочетание и простое предложение, а также простое и сложное предложения и знать, как следует разбирать каждое из них.

§2. Что нужно знать и уметь делать

Синтаксический разбор требует знаний и умений.

§3. Порядок разбора синтаксических единиц

Словосочетание

1. Определить главное и зависимое слова, выделить главное, от него поставить вопрос к зависимому.
2. Определить вид словосочетания по главному слову: именное, глагольное, наречное.
3. Определить вид синтаксической связи: согласование, управление, примыкание.

Простое предложение

1. Выполнить разбор по членам предложения: подчеркнуть все члены предложения, определить, чем (словом какой частью речи) они выражены.
2. Дать характеристику по цели высказывания:

3. Дать характеристику по выражаемым эмоциям и интонации:

4. Определить количество грамматических основ и определить тип предложения по их количеству:

5. Дать характеристику по наличию главных членов:

а)односоставное с главным членом подлежащим: назывное
б)односоставное с главным членом сказуемым: определённо-личное, неопределённо- личное, обобщённо-личное, безличное

6. Дать характеристику по наличию второстепенных членов:

7. Дать характеристику по полноте (наличию членов предложения, необходимых по смыслу):

8. Определить наличие осложняющих компонентов:

При выражении обособлений причастными и деепричастными оборотами, а также сравнительными конструкциями, охарактеризовать, чем именно выражено обособление

Сложное предложение

1. Как и в простом предложении, определить члены предложения.
2. Как и в простом предложении, дать характеристику по цели высказывания:

3. Как и в простом предложении, дать характеристику по выражаемым эмоциям и интонации:

4. По количеству грамматических основ (более одной), определить, что предложение сложное.
5. Определить тип синтаксической связи между частями сложного предложения:

6. Определить тип сложного предложения и средства связи:

Источник

Видео

Синтаксический разбор предложения | Русский язык | TutorOnline

Синтаксический разбор предложения | Русский язык | TutorOnline

Синтаксический разбор предложения. Как выполнить синтаксический разбор по членам предложения?

Синтаксический разбор предложения. Как выполнить синтаксический разбор по членам предложения?

Урок по подготовке к ВПР 6 кл.Синтаксический разбор

Урок по подготовке к ВПР 6 кл.Синтаксический разбор

7 класс - Русский язык - Синтаксис. Синтаксический разбор

7 класс - Русский язык - Синтаксис. Синтаксический разбор

Синтаксический разбор простого предложения

Синтаксический разбор простого предложения

Русский язык 8 класс : Синтаксический разбор словосочетаний

Русский язык 8 класс : Синтаксический разбор словосочетаний

СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Синтаксический разбор простого предложения. Видеоурок по русскому языку 5 класс

Синтаксический разбор простого предложения. Видеоурок по русскому языку 5 класс

Русский язык 9 класс. Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения

Русский язык 9 класс. Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения

Синтаксический разбор словосочетания. Как сделать разбор словосочетания?

Синтаксический разбор словосочетания. Как сделать разбор словосочетания?
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.