Склонение местоимений в чешском языке + видео обзор

Урок 20

Текст: «Псоглавцы»

Личные местоимения

Прочтите текст. Незнакомые слова найдите в словаре. Это последний урок чешского языка.

Muž, který nasadil chodům psí hlavu
(Podle M. Švandrlíka: Vzlety, pády, kotrmelce)

To, co se nám dnes jeví jako normální a historicky věrohodné (neboť už tolikrát umělecky ztvárněné), bylo ve své době zcela absurdní a urážlivé. Slovo „psohlavec” by dovedlo pořádně zpěnit krev v každém, komu by tento výrok byl adresován. Patrně by vznikla parádní hospodská rvačka. Přinejmenším! Šťavnatou nadávku „psohlavec” by sotva někdo jen tak prominul. Ještě fantastičtější by bylo, kdyby si nějaká skupina důstojných občanů dala psí hlavu do znaku, nebo si ji vyšila na korouhev. Něco takového by neučinilo ani cechovní sdružení pohodných. Tím méně můžeme z něčeho takového podezírat Chody, kteří se statečně bili za svá starodávná práva, a to nejprve se Švamberky (vítězně) a později s pověstným Lomikarem, což už dopadlo podstatně hůř.

V chodském znaku byl totiž čakan, obklopený na pečeti čtrnácti hvězdami. Na praporci či korouhvi pak měli Chodové pár plstěných bot. To proto, že v případě potřeby provázeli přes šumavský hvozd českého krále, což patřilo k jejich odvěkým povinnostem.

Pak se však objevil mystifikátor. O Chodech napsal v roce 1864 spis Němec J. A. Gabriel a dopustil se očividného překrouceni skutečnosti. Možná ze zlomyslnosti a škodolibé zášti k Čechům — ale není vyloučeno, že prostě naletěl povídačkám. Ať tak, či onak, najednou se na světě objevili psohlavci.

Gabrielovo tvrzení v málo známém spise by ovšem pramálo znamenalo, kdyby se o dvacet let později nezajímal o chodskou tematiku profesor historie a renomovaný spisovatel Alois Jirásek. Ten Gabrielův spis pokládal za zcela věrohodný. Pravděpodobně i proto, že v té době pes jako domácí zvíře si získával stále větší reputaci. I z estetického hlediska je zřejmé, že hlava ušlechtilého psa působí liběji než sešmajdaná bota. Jirásek zkrátka uvěřil Gabrielovi, převzal jeho tvrzení a inspiroval svými Psohlavci celou řadu dalších významných umělců.

Mikoláš Aleš vytvořil chodskou korouhev s vyšlechtěným vlčákem a značný úspěch zaznamenala i Kovařovicova opera. Zdramatizované Psohlavec hraly pak ochotnické soubory po celé naší vlasti a na německou nadávku „Hundsköpfe” se zcela zapomnělo.

A tak se škodolibý či nedokonale poučený Němec J. A. Gabriel zasloužil o vznik četných českých uměleckých děl a ani sami Chodové se kvůli tomu nijak nezlobí.

Личные местоимения

И.tyononoona
Р.mne, mětebe, tějeho, hojeho
Д.mně, mitobě, tijemu, mujemu, mu
В.mne, mětebe, tějeho, ho, jejje, hoji
П.o mněo toběo němo němo ní
Т.mnouteboujímjím

Примечания

Личные местоимения в чешском языке имеют в некоторых падежах полные и краткие формы.

Полные формы (mně, tebe, tobě, jeho, jemu) употребляются в начале предложения, после предлогов и если на местоимение падает логическое ударение: Jemu jsem to neřekl. Tobě to mohu říci. Zítra půjdu k němu. Za týden přijdu k tobě na návštěvu. Mně to dej a ne jemu. To jsem dal tobě, ne jemu.

В сочетании с предлогами вместо начального j появляется n: jeho — bez něho, jemu — k němu, ji — za ni, jí — kromě ni.

Формы mně и звучат одинаково.

Склонение чешских местоимений my, vy похоже на склонение русских местоимений мы, вы: bez nás, kromě vás, k nám, k vám, o nás, při vás, s námi, za vámi. Во всех косвенных падежах долгое á.

3-е лицо множественного числа
Мужской родЖенский родСредний род
И.
Р.
Д.
В.
П.
Т.
oni, onyony
jich
jim
je
o nich
jimi
ona

В именительном падеже местоимения 3-го лица множественного числа имеются особые формы для мужского рода (одушевленные oni, неодушевленные ony), для женского (ony) и для среднего (ona).

Обратите внимание на форму винительного падежа:

Znáte ty hochy? Ano, známe je dobře. Četla jste ty knihy? Ano, četla jsem je. Kdo otevřel ta okna? Já jsem je otevřela.

Упражнения

1. Выберите краткие или полные формы:

Склонение местоимений в чешском языке

2. Существительные в скобках замените личными местоимениями:

Источник

Урок 6 – Личные местоимения

Lekce 6 – Osobní zájmena

В русском языке мы говорим «они» независимо от того, о ком идёт речь. В чешском же языке, если речь идёт о группе женщин и детей (без упоминания мужчин), то нужно использовать местоимение ony. Если речь идёт о группе мужчин, следует говорить – oni. Если это слова среднего рода, то тогда следует употреблять – ona. А если это группа и девушек и парней – oni.

В чешском языке не обязательно употреблять личные местоимения при личной форме глагола, так как по самой форме глагола понятно, кто совершает действие. Например, по-русски мы скажем: Я (есть) дома. А по-чешски скажут так: Jsem doma (так как фо форме глагола jsem видно, кто совершает действие).

Личные местоимения употребляются только в случае логического ударения или в эмоционально окрашенных предложениях. В русском языке мы говорим: тебя, тебе, о тебе, т.е. склоняем местоимения. В чешском языке местоимения также изменяются по падежам (подробнее о падежах вы узнаете в следующих уроках).

Склонение личных местоимений по падежам (pád – падеж)

Обратите внимание, что здесь не используется 5 падеж – звательный.

ПадежЯТыОн
1 pádtyon
2 pádmne, mětebe, tějeho, ho
3 pádmne, mětobě, tijemu, mu
4 pádmne, mětebe, tějeho, ho
6 pádmnětoběo nem
7 pádmnouteboujím
ПадежОнаМыВыОни
1 pádonamyvyoni
2 pádnásvásjich
3 pádnámvámjím
4 pádnásvásje
6 pádonínásváso nich
7 pádnámivámijimi

Обратите внимание на полные и краткие формы в родительном, винительном и дательном падежах: mne, mě / tebe, tě / jeho, ho и т.д.

Полные формы употребляются после предлогов или в тех случаях, когда на них падает логическое ударение (например, в начале предложения).

На следующем уроке №7 мы выучим притяжательные местоимения.

Источник

Склонение местоимений в чешском языке

Склонение существительных мужского рода мягкой разновидности (тип muž, stroj). Склонение местоимений 3-го лица on, ona, ono. Место энклитических форм местоимений в предложении. Склонение притяжательных местоимений náš, naše, naše. Союзы proto, protože.

Slovníček

Лексико-грамматические пояснения

1. přijet služebně — приехать в командировку

2. Pozval také kolegy z podniku. — Он пригласил коллег по работе.
Ср.: přátelé z univerzity — Друзья по университету
spolužáci ze školy — товарищи по школе

3. Pěkně vás vítám. — Сердечно приветствую вас.

4. Dovolte, abych vám predstavil… — Разрешите вам представить…
Ср. также: Dovolte, abych se vám představil. — Разрешите представиться.

5. Pojďte dál. — Проходите, пожалуйста.

6. Znám se s nimi velmi dlouho. Мы знакомы с ними уже давно.

Глагол znát se (s někým) означает быть знакомым (с кем-л.)
Ср. также: My se neznáme. — Мы не знакомы.

Русскому глаголу знать в чешском языке соответствуют два глагола: znát и vědět, которые употребляются в различных контекстах. Глагол znát (někoho, něco) требует после себя прямого дополнения в вин. падеже:
Znám vašeho bratra. — Я знаю вашего брата.
Známe vaše přátele. — Мы знаем ваших друзей.

Глагол vědět употребляется либо перед придаточным предложением: Vím, že přijde včas. — Я знаю, что он придет вовремя.
либо с предлогом, требующим предложного падежа: Nic jsme o něm nevěděli. — Мы ничего о нем не знали.

Исключение составляют to, nic, všechno, málo, mnoho:
Já to nevím. — Я этого не знаю.
Já nic nevím. — Я ничего не знаю.
Víme všechno. — Мы знаем всё.

7. Nedělejte si s námi starosti. — Пожалуйста, не беспокойтесь,
mít starost (s někým) — беспокоиться (из-за кого-л., чего-л.)

8. Ujde to. — Так себе, ничего
Jak se vám daří? — Děkuji, ujde to. — Как вы поживаете? / Как идут дела? — Спасибо, так себе.

9. není zač / za málo — не за что

Грамматические объяснения

Склонение существительных мужского рода мягкой разновидности (тип muž, stroj)

К существительным мужского рода мягкой разновидности относятся существительные, оканчивающиеся на мягкий согласный основы или же на согласные с, š, ž, č, ř (иногда z, l).

Так же, как у существительных мужского рода твердой разновидности, различается склонение существительных:
а) одушевленных: muž, otec, nosič, lyžař, kůň, Bořivoj, Ondřej;
б) неодушевленных: pokoj, koš, nuž, talíř, konec.

1. В дат. и предл. падежах ед. числа у существительных мужского рода одушевленных (тип muž) наряду с окончанием -i употребляется также и окончание -ovi. Последнее окончание употребляется обычно у личных имен и фамилий. Ср.: Dej to Jarošovi. Řekni to Ondřejovi. Co víš o soudruhu Tesařovi? Odnes to příteli Tomášovi. Řekni to mému otci (-ovi) / známému malíři (-ovi).

У существительных неодушевленных употребляется окончание -i.

2. В звательной форме обычным является окончание -i: mužil příteli! Jaroši!, однако существительные с суффиксом -еc имеют окончание , перед которым с / č: otec — otče!, chlapec — chlapče!

3. Форма вин. падежа ед. числа у существительных одушевленных совпадает с формой род. падежа; у существительных неодушевленных — с формой им. падежа: Dobře znám vašeho učitele, но: Viděl jsem nový stroj.

4. В им. падеже мн. числа у существительных одушевленных, как в твердой разновидности, употребляются три окончания: -i, -ové, .

Наиболее употребительным является окончание -i: chlapec — chlapci, letec — letci (posluchači, lyžaři, nosiči, listonoši).

Окончание -ové употребляется у личных имен и фамилий, а также у некоторых нарицательных существительных со значением лица: Matěj — Matěj-ové, Ondřej-ové, Bartošové, Jaroš-ové, strýc — strýcové / strýci, otec — otcové. Окончание употребляется у существительных с суффиксом -tel: učitel — učitelé, spisovatel — spisovatelé, stavitel — stavitelé, přítel — přátelé, obyvatel — obyvatelé.

5. В отличие от русского языка в вин. падеже мн. числа существительные одушевленные и неодушевленные имеют одно окончание :
Dobře znám vaše učitele (přátele). — Я хорошо знаю ваших учителей (друзей).
Přineste vaše koše a míče. — Принесите ваши корзины и мячи.

Склонение местоимений 3-го лица on, ona, ono

Mužský rodŽenský rodStřední rod
Číslo jednotné
N.ononaono
G.jeho, hojeho, ho
D.jemu, mujemu, mu
A.jeho, jej, hoje, ho
V.
L.(o) něm(o) ní(o) něm
I.jím (s ním)jí (s ní)jím (s ním)
Číslo množné
N.oni, onyonyona
G.jichjichjich
D.jimjimjim
A.jejeje
V.
L.(o) nich(o) nich(o) nich
I.jimi (s nimi)jimi (s nimi)jimi (s nimi)

Личные местоимения 3-го лица мужского и среднего рода в род., дат и вин. падежах ед. числа имеют полные и краткие формы: jeho, ho; jemu, mu. Полные (ударные) формы употребляются в начале предложения, после предлогов и при логическом ударении: Jeho jsem bm neviděl. Jdu od něho. Půdju k němu. Čekám na něho. Dej to jemu.

Краткие (безударные) формы употребляются во всех прочих случаях: Řekněte mu to! Zavolej hol Zeptej se ho!

Полная форма jeho употребляется только с существительными одушевленными.

Форма вин. падежа ед. числа местоимения мужского рода jej может употребляться как под ударением (с предлогом), так и в безударном положении: Čekám na něj. Vezmi si jej.

В среднем роде в вин. падеже ед. числа форма je в разговорной речи часто вытесняется формой ho. После предлогов, как и в русском языке, вместо начального j появляется : jeho — od něho, jemu — k němu, jím — s ním, jí — s ní, jich — od nich, je — na ně.

Место энклитических форм местоимений в предложении

Если в предложении имеется несколько безударных форм, то порядок их расположения следующий: первое место после ударенного слова или словосочетания занимают вспомогательные формы глагола (jsem, jsi, bych, bys…), за ними следуют возвратные глагольные компоненты se и si, затем местоимения сначала в форме дат., а потом других падежей. Ср.:

Proč jste se ho nezeptal? — Почему вы его не спросили?
Proč se ti to nelíbí? — Почему тебе это не нравится?
Proč jste mu to neřekl? — Почему вы не сказали ему это?

Склонение притяжательных местоимений nás, naše, naše

PadČíslo jednotnéČíslo množné
Mužský rodŽenský rodStřední rodMužský rodŽenský rodStřední rod
N.nášnašenašenaši, našenašenaše
G.našehonašínašehonašichnašichnašich
D.našemunašínašemunašimnašimnašim
A.náš, našehonašínašenašenašenaše
V.=N.
L.(o) našem(o) naší(o) našem(o) našich(o) našich(o) našich
I.našímnašínašímnašiminašiminašimi

Местоимения váš, vaše, vaše склоняются так же, как местоимение náš (мужск. род), naše (женск. род), naše (ср. род).

Союзы proto и protože

Союз proto поэтому, потому выражает следствие:
Bylo horko, proto nepřišel. — Была жара, поэтому он не пришел.
Pršelo, proto zůstal doma. — Шел дождь, поэтому он остался дома.

Союз protože причинный. В русском языке соответствует причинным союзам так как, потому что:
Nemohu vám to říct, protože to nevím. — Я не могу вам это сказать, потому что я этого не знаю.
Nepřisel, protože byl nemocen. — Он не пришел, потому что был болен.

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:
— Proč ráno telefonoval Pavel domů?
— Koho pozval Pavel k sobě na návštěvu?
— Co dělají sovětští kolegové v Praze?
— V kolik hodin přijdou na návštěvu k Mrázkovým?
— Komu představil Pavel Mrázek sovětské hosty?
— Jak je uvítala paní Mrázková?
— Kde jsou zaměstnáni inženýr Volkov a inženýrka Sokolovová?
— Rozuměli hosté česky?
— Co nabídla hostům paní Mrázková?
— Proč nechtěli hosté obědvat?
— Co si dali hosté?
— Na co se zeptal Pavel Mrázek inženýra Volkova?
— Jakou knihovnu mají Mrázkovi?
— Proč má Pavel mnoho ruských knih?
— Na které fakultě studuje jejich dcera a o co má zájem?
— Proč se hosté nemohli zdržet u Mrázkových?
— Do kterého divadla měli lístky sovětští hosté?
— Na kdy pozvali Mrázkovi své hosty?

2. Раскройте скобки; словами в скобках дополните предложения:
Obdržel dopis od (svůj otec, náš učitel, tvůj chlapec, váš přítel, můj muž). — Blahopřeji (otec, strýc, učitel, přítel, chlapec, muž, umělec). — Vzpomínám si na (otec, strýc, učitel, chlapec, umělec, přítel). — Drahý (otec, strýc, učitel, přítel, chlapec, muž)! — Mluvíme o (otec, strýc, přítel, malíř, listonoš, chlapec, učitel, umělec). — Sešli jsme se s (otec, strýc, přítel, učitel, chlapec, umělec, listonoš).

3. Следующие предложения напишите во множественном числе:
Byl jsem na návštěvě u svého dobrého přítele. — Ve velkém pokoji byl moderní nábytek. — Chci vás seznámit se svým chlapcem. — Chlapec měl rád starého učitele. — Host seděl na pohodlném gauči. — Holčička si hrála na velkém koberci. — Dlouho jsme mluvili se známým umělcem. — Na výstavě jsou
obrazy našeho známého malíře. — Vyřiď, prosím, pozdrav mému dobrému příteli. — Stál jsem u nového stroje a dlouho jsem si jej prohlížel.

4. Раскройте скобки. Местоимения поставьте в соответствующем падеже:
а) Kdy jste (on) tam viděla? — Proč jste (on) to neřekla? — Kde jsi (ona) viděla? — Proč jste (on) to nedala? — Kde jsi (ona) potkala? — Vzpomnínáte si na (oni)? — Staráte se o (on, ona, oni)? — Čekáte na (on)? — Myslíte na (ona)? — Ptáte se na (oni)?
б) Můj strýc žije na Krymu. Napsal jsem (on), že chci k (on) přijet o prázdninách. Za týden jsem od (on) dostal odpověď. Psal, že celá rodina je velmi ráda, že k (oni) přijedu. Koupil jsem pro (oni) různé dárky a jel jsem. Byl jsem velmi rád. Dlouho jsem (oni) neviděl. Velmi příjemně jsem u (oni)
strávil čas. Bratranec měl také volno. Chodil jsem s (on) na pláž. Můj přítel jel také na Krym. Potkal jsem (on) na ulici. Marta má ráda kino. Pozval jsem (ona) na český film a potom jsem s (ona) šel na zmrzlinu. Film se (ona) velmi líbil.

5. Закройте книги, прослушайте предложения и поставьте к ним вопросы по образцу:
а) Něco Vlastě koupím. — А со jí koupíš?
О něco Mirka požádám. … — Něco dětem přinesu. … — Někam s Vlastou půjdu. … — Někdy Novákovy pozvu. … — Na něco se Petra zeptám. … — Něco chci Zdeňce říct … — O něčem se chci s panem Růžičkou poradit. … — Někdy chci k Jiřině zajít. …
б) Kdy půjdeme k Novákům? — Vůbec k nim nepůjdeme.
Kdy zavoláme Jirkovi? … — Kdy pozveme Milenu? … — Kdy si koupíme auto? … — Kdy půjdeme k Vaňkovým? … — Kdy se sejdeme s Růžičkovými? … — Kdy si koupíme tu skříň? … — Kdy vyhodíme ty staré věci? … — Kdy pojedeme za Milanem? …
в) Řekneš mu to? — Jemu to řeknu, ale jen jemu.
Pozveš ho? … — Řekneš nám to? … — Zavoláš mu? … — Pomůžeš jí? … — Vezmeš ho s sebou? … — Svěříš mu to? … — Dáš jí to? … — Věříš nám?…

7. Раскройте скобки, слова в скобках поставьте в соответствующем падеже
(повторительное упражнение):
Do (Moskva) pojedu za (týden). — Pověst o (ona) se rozlétla po (celý svět). — Viděl jsem (on) často. — Píše o (on) ve (svůj dopis). — Dostala jako dárek několik (krásné růže). — Do (restaurace) šli oba. — Večer je skoro ve všech (restaurace) plno. — Přijdeme k (ona) zítra večer. — S (přátelé) z (podnik) (pracovat) už mnoho let. — V (prostorný a světlý pokoj) bylo velmi útulně. — Rád ležel na (pohovka) a četl. — Před (měsíc) odjel na dovolenou. — (Zkouška) musím složit do (pátek). — Do (pokoj) vstoupil neznámý muž. — V létě pojedu k (moře). — Seděl na (břeh) a chytal ryby. — Budu na (vy) čekat na (děkanát). — Počkám na (ty) před (divadlo). — Bez (přátelé) tam nepůjdu. — Trávil jsem čas u (dobrý kamarád). — Nemám nic proti (soudružka Bosákova). — Děti si hrály za (dům). — O (prázdniny) navštívím (svá stará babička).

8. Выделенные слова замените местоимениями:
Dopisujeme si s kamarády. — Pozval jsem přítelkyni do kina. — Čekám na přítele. — Jedu se sestrou na výlet. — Mluvili jsme o Mařence. — Přišel jsem chvíli před bratrem. — Dostal jsem od rodičů dopis. — O dovolené pojedu k rodičům. — Už se na sestru nezlobím. — Seznámil jsem kamarády se ženou. — Potkal jsem Jardu na ulici. — Dala jsem chlapci hračky. — Ani se na otce nepodíval. — Viděl v synovi svého pomocníka. — Uložte knihy do knihovny.

9. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги:
Byl jsem … návštěvě … starého známého. — Žije … Moskvě už dva roky. — Přednáška … literatury se koná … velké přestávce. — Můj nový kamarád přišel … nám poprvé. — Už dlouho jsme se těšili … tuto návštěvu. — Bratr … svou ženou odcestoval … Slovensko … hory. — To jsou moji přátelé … univerzity. — Co si přejete dnes … obědu? — Vlak odjíždí … deset minut. — Před rokem jsme byli … Praze. — Nedělejte si … námi starosti. — Dostal jsem to … svého strýce. — Blahopřeji vám … svátku. — … stěny stála pohovka, … ní konferenční stolek. — Lektor vyprávěl … situaci … Evropě.

10. Вместо точек вставьте союзы proto и protože:
Nikdy jsem nebyl u moře, a … jsem se tak těšil na dovolenou. — Milý příteli, nepsal jsem ti, … jsem byl nemocen. — Za několik dní se uvidíme, a … ti nebudu psát podrobně. — Nemohli jsme jít na procházku, … venku pršelo. — Šel polem, a … nikoho nepotkal.

11. Переведите на чешский язык:
Неделю назад мой друг получил новую квартиру в многоэтажном доме. Дом снаружи очень простой, но красивый. У друга двухкомнатная квартира со всеми удобствами, кухня и большой балкон. В воскресенье мы были у него в гостях. Друг познакомил нас с женой и показал свою квартиру. Комнаты в квартире небольшие, но светлые и уютные, обставлены современной мебелью. В большой комнате посередине стоял стол, у стены — диван, у другой стены — пианино и книжный шкаф. Другая комната — спальня. После осмотра квартиры хозяйка предложила нам кофе. «Как вам живется в новой квартире? — спросил я, — вспоминаете ли студенческие годы?» — «Нам здесь очень нравится. Но ты прав, мы действительно часто вспоминаем наше общежитие. Ведь там мы провели пять лет». Потом я распрощался со своим другом и его женой и пригласил их к себе в гости.

12. Составьте небольшой диалог на тему:
а) как вы приглашаете своего друга к себе в гости;
б) как вы встречаете гостей.

13. Опишите вашу квартиру.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Видео

Местоимения в чешском языке. Елена Шипилова.

Местоимения в чешском языке. Елена Шипилова.

Личные местоимения в чешском языке. Глагол "быть"("být") в чешском языке

Личные местоимения в чешском языке. Глагол "быть"("být") в чешском языке

Личных местоимений в Чешском. Osobní zájmena

Личных местоимений в Чешском. Osobní zájmena

Притяжательные местоимения в чешском языке. Курс грамматики. Елена Шипилова

Притяжательные местоимения в чешском языке. Курс грамматики. Елена Шипилова

Урок 4: Чешский за 5 минут. Числа и падежи в чешском языке

Урок 4: Чешский за 5 минут. Числа и падежи в чешском языке

Склонение существительных. Грамматика чешского языка

Склонение существительных. Грамматика чешского языка

Урок немецкого языка #17. Склонение личных местоимений.

Урок немецкого языка #17. Склонение личных местоимений.

Склонение местоимений

Склонение местоимений

Местоимения sám и sebe в чешском языке. Чешский язык. Грамматика. Елена Шипилова

Местоимения sám и sebe в чешском языке. Чешский язык. Грамматика. Елена Шипилова

Указательные местоимения | Фразы | Упражнение | Урок чешского языка

Указательные местоимения | Фразы | Упражнение | Урок чешского языка
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.