Сочинение на кабардинском языке илъэсыщ1э + видео обзор

Сочинение «Ныдэлъфыбзэр – лъэпкъым ыпс.»
творческая работа учащихся (8 класс)

Сочинение на кабардинском языке илъэсыщ1э

Скачать:

Предварительный просмотр:

Ныдэлъфыбзэр – лъэпкъым ыпс.

Бзэр лъэпкъым ыпс, ылъапс, ищы1эныгъ. Адыгабзэр умыш1эу, ащ утеук1ыты- хьэу,1ум-пэм пш1эу, «сыадыг» о1ок1э сыда къик1ырэр? Уц1ыфмэ, пшъхьэ лъытэжь, уилъэпкъ ишэн-хабзэхэр лэжьых, уиныдэлъфыбзэ гъаш1о, зегъэ1эт. Зэлъаш1эрэ педагог-демократэу К.Д.Ушинскэм ы1огъагъ: «Ц1ыф лъэпкъыр иныдэлъфыбзэ рэгущы1эфэ нэс ны1эп зэрэщы1эрэр.» Ныдэлъфыбзэр ц1ыфым ибаиныгъ. Бзэ шъошэ шъхьаф и1эу, зэк1ужьэу, гъэк1э- рэк1агъэу,лъэпкъым идунэееплъык1э егъэнафэ, игулъытэ егъэбагъо. Щы1эп ц1ыф лъэпкъ ыбзэ ш1омыдахэу, ш1омылъап1эу. Адыгэу укъэхъугъэмэ, адыгабзэр пш1эн фае. Уилъэпкъ, уянэ шъхьэк1афэ афэпш1эу, ш1у олъэгъухэмэ хьалыгъур, псыр, жьыр зэрэуищык1агъэхэм фэдэу бзэр уищык1эгъэн фае, лъым щыщ хъун фае. Ар зыгъэцэк1эн зылъэк1ыщтыр унагъор, анахьэу ныр ары. Ным к1уач1эу, амалэу лъэпкъымк1э 1эк1элъыр бзэм зы гущы1эк1э къыщы1уагъ – ныдэлъфыбз.

Адыгэ лъэпкъым хъишъэ гъогу к1ыхьэ къык1угъ, бэ пэк1эк1ыгъэр. Сыд фэдиз гъогу къык1угъэми, тилъэпкъ зэрэлъэпкъ шъхьафыр къыгъэнафэу, бзэ шъхьафи, хэбзэ шъхьафи и1эу непэрэ мафэм къэсыгъ.

Ипхъахь-итэкъу зыш1ыгъэ Кавказ заом адыгэ ц1ык1ур мак1э ыш1ыгъ. Ау чъыг иупк1ыгъэм ылъапсэ къызэрэдэчъыжьэу, зэо-мэш1о пчъагъэм къялыжьи, лъэ- хьэнэ хьазаб пчъагъэ къызэпичи, тиадыгэ лъэпкъ-лъэпкъ дахэу къэнэжьыгъ. Сыд фэдиз къин адыгэ ц1ыфхэм алъэгъугъэми ябзи, яхабзи, якультури ахэмэ агъэк1одыгъэп. Тапэк1и ар ащ фэдэу щытынэу тэгугъэ, ау зыхъук1э, бзэми, лъэпкъ хабзэхэми лъэшэу уна1э атетын, къэуухъумэнхэ, дэгъоу ахэлъыр упсыхьан, дэигъэу, мыхъунэу къепк1ыхэрэри пыбгъэтэкъухэзэ пш1ын фае. Тэ тилъэпкъ тыфэмысакъымэ, зыми ына1э къыттыригъэтыщтэп.

Щы1эныгъэр непэ зынэсыгъэмк1э бзэ пчъагъэ ти1эн фае. Урысыбзэри инджылызыбзэри п1эк1эмылъэу лъэбэкъу бдзын плъэк1ыщтэп. Ахэмэ анахь амалынчъэп, нахь тхьамык1эп тэ тиадыгабзи. Ау гухэк1ыми, яни яти адыгэхэми, яныдэлъфыбзэ зымыш1эхэрэр ныбжьык1эхэм ахэтых.

Ащк1э мысэхэр янэ-ятэхэр арых. Убзэ пш1ок1одыным нахь насыпынчъагъэ щы1эп. Бзэр щымы1эмэ-лъэпкъыр щы1эжьэп. Ащ фэдэ тхьамык1агъо къызэхъул1эгъэ лъэпкъхэр тарихъым къеш1эжьых. Ахэмэ ащыщых убыххэри, мэхъошхэри, жанейхэри.Т э тыбзи тапэк1э къехъул1эщтыр къэш1эгъуай, ау ижъык1э ц1эры1о дэдэзэ къырык1о- гъэ тилъэпкъыбзэ тымыгъэк1одэу, тизэрарк1э ч1ып1э къин итымыгъэуцоныр зэк1эми типшъэрылъышхоу зэрэщытыр тщыгъупшэ хъущтэп. Къэбэртэе усак1оу Къантемыр Тыркубый иусэу «Ныдэлъфыбзэр мы1ужьмэ» зыфи1орэм дэгъоу къыще1о:

«О мардж, сиадыг, тызэрэжъугъэубыт! Пк1эу ти1эр лъагэ хъущт, зытымыш1ыжьмэ пыут…»

Тиадыгабзэ зыш1о1аер ерэдэ1у «Хьатх я Къок1асэ иорэд», къерэ1у Мэщбэш1э Исхьакъ иусэхэр, зыбзэ хъатэ пэзымыхьырэр, янэ игущы1э фабэ, янэжъ икушъэ орэд ак1эрэдэ1у, ятэ ынэ к1эрэплъ, ятэжъ итхыдэжъхэм ахэрэда1у. Зыбзэ дэдзыхы зыш1ырэ адыгэ ц1ыфыр орэуцуи, ярэплъ тикъушъхьэ лъагэхэу л1эш1эгъумэ ятамыгъэхэм, къерэк1ухь тигубгъо гъэбэжъулъэхэр, защерэгъэпск1 типсыхъо къаргъохэм…Ахэм къыра1ощт адыгэ ц1ыфым адыгабзэр зык1ищык1агъэр, зэхырагъэш1эщт ныдэлъфыбзэм ык1уач1э, и1эш1угъэ, идэхагъэ, ибаигъэ…

Источник

Сочинение на тему «Сыадыг ык1и ащ сырэгушхо»

Сыадыг ык1и ащ сырэгушхо.

Адыгагъэр сыбгъэ къытео.

Сыбзэ амыгъэлъап1эмэ сыгу къео.

Ц1ыф зэфэшъхьафхэу миныбэ дунаим щэпсэу. Зы лъэпкъыр нахьыжъ, адрэр нахьык1, анахь лъэпкъыжъыхэм адыгэхэр ащыщых. Шэпхъэ зек1уак1эу ахэлъым ыц1эк1э адыгэмэ анэмык1 еджэхэу щы1эп. Адыгагъ зып1ок1э ар зэпхыгъэр зые лъэпкъыр зэрэадыгэр къеушыхьаты.

Сыадыг – сэ сыадыг. Сыбгъэ зэгохыгъэу «сыадыг» с1озэ, дунаир къэск1ухьан слъэк1ыщт. Ар сэзгъа1орэр сятэжъхэм къыса1уагъэр, сянэрэ, сятэрэ къысатыгъэр, къысхальхьагъэр ары.

«Сыадыг» зып1ок1э сыда къик1ырэр?

«Сыадыг» а гущы1эр гущы1э ин, гущы1э лъэш. Ащ къик1ырэр: сыпц1ыусэп, сытыгъуак1оп, сыхъунк1ак1оп, слъы къабзэ, силъэпкъ дахэ; гъэсагъэ, бзэ къабзэ 1улъ бэ къырып1онэу.

Тыдэ ук1уагъэми адыгэхэр джащ фэдэн фае, лъэпкъым ишэн дахэхэм ар язехьэк1он фае. Ар сэ згъэк1одымэ, зэхэсымыш1эмэ идэхагъэ, и1эш1угъэ сыда сызэрэбылымыр? Джащ сэ сегупшысэ. Сыкъызхэк1ыгъэхэм ац1и, сэ сц1и, силъэпкъ, сихэгъэгу идэхагъи, ибаигъи къэсыухъумэн фае.

Бзэ щымы1эу лъэпкъ щы1эщтэп ар нафэ. Лъэпкъыр лъызгъэк1уатэрэри, зыгъэбайри, зыгъэдахэрэри бзэр ары. Бзэр щымы1эу ц1эр щы1эп.

Бзэр щы1эныгъэм ылъапс, лъэпкъым лъапсэ регъэдзы, лъэпкъыр лъегъэк1уатэ. Л1эш1эгъу пэпчъ лъэпкъым зэхъок1ыныгъэхэр фэхъух. Непэ тымгъэфедэхэ нахь мыш1эми, шэн-хабзэ дахэу, гъэш1эгъонэу бэ тилъэпкък1э ти1эр. Гук1эгъуныгъэшхо къахилъхьэу, тилъэпкък1э тхэлъыгъэмэ зык1э ащыщ зэде1эжьыр. Зы л1эш1эгъум къик1мэ адрэ л1эш1эгъум къыхахьэзэ мы зэде1эжьыр тэ тимафэхэм къанэсыжьыгъ. Адыгэхэм а хабзэм «Ш1ыхьаф» фаусыгъэу ижъык1э къырэк1о. Егъаш1эм тиадыгэ лъэпкъ зыгъэдахэу, зыгъэл1ап1эу, шэн-зек1ок1э дахэу анахь тызэрэгушхорэ шэнэу тхэлъыгъэмэ ащыщ жъым, бзылъфыгъэм шъхьэк1афэ афэш1ыгъэныр, ук1ытэр. Ащ фэдэ шэн зек1ок1э зэхэтык1эхэр тилъэпкъ хэлъ, ахэр ч1этынэжьыгъэхэп, лъым хэлъыр зыми ч1инэн ылъэк1ыщтэп тыдэ щы1эми. Ау гукъаоу щытыр, непэрэ мафэм а шэнхэм щык1агъэ афэхъу. Нахьыбэрэ зэхэтхэу хъугъэ «адыгэ ч1ыналъ», «адыгэ нэмыс» зыфэп1ощтхэри. А зэк1эри дэгъу, хэхъо лъэпкъым изэхэш1ык1.

Ащ уш1ок1ынышъ, ищы1эк1агъэм, илэжьэк1агъэм, ихъишъэ, ыбз, икультурэ нэмык1хэми защыдгъэгъозэным зыфэтэщэи. Дахэх тич1ыналъэ, тинэмыс, адыгэ шэн-зэхэтык1эхэр тиусэхэми тиорэдхэми зэрахэтхэр, зэрэдгъэлъап1эхэрэр. Дунаим щыпсэурэ адыгэхэр нахь зэлъык1охэ, нахь зэрэлъытэжьыхэ зэрэхъугъэхэр гуш1уагъо.

Лъэпкъ нахь ц1ык1ухэмэ абзэ, яшэн-хабзэхэр, ятхыдэ язэгъэш1эн нэмыплъ ратэу, дэдзых аш1эу зэмани къыхэк1ыгъагъ. 1994-рэ илъэсым щегъэжьагъэу адыгабзэр къэралыгъуабзэ тиреспубликэ щыхъугъэми, бзэр имыщык1агъэу бэмэ алъытэ. Адыгэ унэгъо к1оц1ым исхэр, адыгэк1э залъытэжьзэ урысыбзэк1э зэдэгущы1эжьых. «Адыгабзэм сыда ш1уагъэу къыпфихьыщтыр» зы1орэ ныхэр щы1эх. Къэлэдэсхэу зик1алэмэ яныдэльфыбзэ язымгъаш1эхэри къахэк1ых. Ар лъэшэу гукъао мэхъу. Ащ фэдэ ц1ыфэу зыбзи, зитарихъи, зикультури зымыш1эрэр ибэм фэдэ мэхъу, лъэпкъым щытхъу къыфихьырэп, лъэпкъыр егъэц1ык1у, егъэпыуты.

Непэрэ мафэм адыгэ шъуашэр кавказ лъэпкъхэм шъуашэу къаштагъ, Кавказым щымыщхэми зырагъэдэхагъ. Адыгэ цыем хъулъфыгъэр егъэдахэ, саеми бзылъфыгъэр нахь лъэгъупхъэ еш1ы. Джэгухэр пштэмэ, тэ адыгэхэм нахь къэшъо зэфэшъхьафыбэ, нахь дахэ зи1э сэ сиш1ош1ык1э щы1эп. Ау гухэк1ыр тиджэгухэм абхъаз, осетин къашъохэр нахьыбэу къебэк1ы зэрэхъугъэр.

Ижъырэ зэманым тянэжъ-тятэжъхэм ахэлъыгъэ шэн дахэу тызэрыгушхон, ш1ук1э тыгу къэдгъэк1ыжьын икъун ти1агъ, т1эк1эзыгъэри бэ дэд. Ау нахьыжъмэ яш1уш1агъэ, лъэпкъым ишэн дахэхэр икъоу къэтымыухъумэзэ к1эн лъап1эхэр ч1этэнэх. Тэ тымыгъэлъап1эрэр хэт тфиугъоижьын. Ет1ани ч1энагъэу тш1ырэмэ такъыфызэмыплъэк1ыжьыхэуи къыхэк1ы. Ук1эгъожьыгъэу къэбгъэзэжьыгъэми ахэр къэгъотыжьыгъош1у хъущтэп.

Арышъ, къас1омэ сш1оигъор шэн-хэбзэ зэхэтык1э дахэхэу лъэхъэнэ чыжьэмэ къарахызэ, лъэпкъым зы1эк1имгъэзэу къыднигъэсыжьыгъэхэр псы къиугъэ ш1оркъэу блэчъырэм т1эк1илъэсык1ыным ищынагъо тыхэт. Хэтк1и нафэ ч1эптэкъурэр угъоижьыгъуай.

Зык1и зыщыбгъэгъупшэ хъущтэп тыкъызтек1ыгъэхэр зэрагъэлъап1эщтыгъэхэр, зэхэлъхьэгъэ къэбарэу зэрэщымытыр. Ц1ыф зэхэтык1э дахэ зэря1агъэм, зыпкъ ит шэн-хабзэхэр, адыгагъэр, адыгэ нэмысыр зэрахэлъыгъэхэм апае ахэр агъэлъап1эщтыгъэх.

Адыгагъэ улэжьыныр къин, ау дахэ, ц1ыфыр лъэшэу егъэины, егъэлъап1э. Щы1ак1эр гохьы, хъопсагъо еш1ы.

Источник

Вся гордость учителя в учениках, росте посеянных им семян Д. Менделеев

Сочинение на кабардинском языке илъэсыщ1э

Творческие работы детей (сочинения)

Скачать:

Предварительный просмотр:

Я 6-рэ Б классым ис еджак1оу Цэй Сусанн.

Зэошхоу блэкIыгъэм текIоныгъэ къызщыдахыгъэр мы мафэхэм илъэс тIокIищрэ зырэ хъугъэу зэрэкъэралэу агъэмэфэкIы заом ихъишъэ цIыф миллион тIокIырэ блырэм къехъу хэкIодагъэу къыщагъэлъагъо. Пый техакIохэм жъалымагъэу зэрахьагъэр гъунэнчъ. Къали, чыли, заводи, фабрики агъэфыкъуагъэр бэ дэд. Исэпщтын зэрэхэгъэгоу зы унагъуи заом итхьамыкIагъо лъымыIэсыгъэу, лыуз гукIае къыфимыхьыгъэу. Ахэм ащыщ тэ тиунагъуи.

Заор къызежьэм апэрэ дзэкIолIэу тихэгъэгу къэзыухъумэнэу дащыгъэмэ ащыщыгъ сэ сятэжъэу (сятэжъ ятэу) Цэй Хьисэ ТIалибэ ыкъор. Ар Малая ЗемлякIэ заджэхэрэм щызэуагъ, етIанэ Геленджик немыц техакIохэр дафыжьхэ зэхъум лIыхъужъэу, ыпсэ емыблэжьэу щызаозэ уIэгъэ хьылъэхэр къытыращи, щыфэхыгъ. Геленджик братскэ къэхалъэм щагъэIылъыгъ. Набережнэ улицэм, хы Iушъо шъыпкъэм, братскэ могилэм зылъэкъуацIэ дышъэпсыкIэ тетхагъэмэ ащыщ. А къэр сянэжъ студентэу минрэ шъибгъурэ тIокIищырэ щырэ илъэсым пионерскэ лагерым практикэ щихьынэу загъакIом ылъэгъугъ. Ар шъыпкъэ дэдэу зэрэщытыр къеушыхьаты шIэжь тхылъэу заом хэкIодагъэмэ апае къыдагъэкIыгъэм инэкIубгъомэ ащыщ горэм. Сятэжъ ятэу зигугъу къэсшIырэр ылъэгъугъэп. Ятэ заом Iутэу ежьыр къэхъугъагъ. ПаркIи ымылъэгъугъахэу ятэ, дунаим ехыжьыгъ. Сятэжъ фэдэ тхьапша заом ибэу къыгъэнагъэр? Ар къэIогъошIоп, къэлъытэгъошIоп. ЩэрэмыI заор, ащ къыздихьырэ хьадэгъур!

Предварительный просмотр:

Темэр «Хъусен зыфэягъэр къыдэхъугъ»

(Андырхъое Хъусен фэгъэхьыгъ)

Тхъэгъошхом сыгу шIугъэм фегъэпсэушъ,

Чэфыныгъэ щыIакIэм иорэд зезгъэIэтэу

Сэ къэсIощт зэпысымгъэоу.

Тихэку лIыхъужъ пчъагъэ тичIыгу къытыригъэхьагъ. Ахэм ащыщ Андырхъое Хъусен. Илитературнэ-творческэ IофшIагъэкIи, ипсэемыблэжьыгъэкIи, ил1ыхъужъыныгъэкIи Хъусен зэрэкъэралыгъоу заригъэшIагъ. ИкIэлэгъум щегъэжьагъэу ащ мурад зыфигъэуцужьыгъ: адыгэ лъэпкъым ыцIэ дахэкIэ аригъэIонэу, ичIыгу фэлэжьэнэу, шIогъабэ къыфихьынэу. Ахэр къыдэхъугъэкIэ сэлъытэ.

Иусэхэм иродинэ шIулъэгъуныгъэ инэу фыриIэр къагъэлъагъо. ИщыIакIэ узэрэфэбэнэн фаер пыйхэм хьэкIэ-къокIагъэу зэрахьэрэр къащиIуатэщтыгъэ. Иусэхэм ямэкъамэ, ядэхагъэ дзэ Плъыжьым хэт лIыхъужъхэм агу машIо ришIыхьэщтыгъэ. А произведениехэм адыгэ литературэм чIыпIэшхо щаубытыгъ.

Заом иапэрэ мафэхэм ащегъэжьагъэу Андырхъое Хъусенэ пыйхэм язэонэу, ичIыгу къыухъумэнэу фэягъ. ЗыкIэхъопсыщтыгъэри къыдэхъугъ. Дзэм зыхэхьагъэм щегъэжьагъэу ащ гъэпсэфыгъо имыIэу Iоф ышIэщтыгъэ, ихэку фэбанэщтыгъэ. Ащ лIыхъужъыныгъэу зэрихьагъэр зэкIэми зэлъашIэ. ШэкIогъум и 8- м 1941-рэ илъэсым ар Украинэм ит къуаджэу Дьяково дэжь зэошхоу щыкIуагъэм лIыгъэ зэрихьэу щызэуагъ ыкIи ыпсэ щигъэтIылъыгъ. Инаградной тхьапэ мырэущтэу къыщетхы: «Ежь ыпси ыгъэтIылъыгъ, къеуцокIыгъэ пыйхэми апсэ Iуихыгъ». Ащ фэдэ псэемыблэжьыныгъэу зэрихьагъэм пае советскэ писательхэм ащыщэу Андырхъое Хъусен ары апэ дэдэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъыцIэ къызфагъэшъошагъэр. Иусэу «Орэд къэсIощт» зыфиIорэм мырэущтэу къыщетхы:

Пыим зызэхихырэм штыкэу пхырилэу,

ГушIоныгъэу сыгу илъыр IупкIэу къыщысIонэу

Шъхьафитныгъэ щыIакIэм скъошхэр фиIэтэу

БэнэкIо орэд къэсIо зэпытыщт.

УсакIом шIулъэгъуныгъэу ихэку фыриIэн фаер иусэхэмкIэ къытигъэлъэгъугъ, ичIыгу шIогъабэ къыфихьыгъ. ЛIыхъужъыныгъэу зэрихьагъэм пае, тилъэпкъ чIыпIабэмэ зэлъашIэу хъугъэ. Пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыгъэр ыгъэцакIэзэ ищыIэныгъэ гъогу къыкIугъ. Андырхъуаем игъашIэ кIэкIыгъэми, игъэхъагъэ-илэжьыгъэ тхыдэ кIыхьэ хъугъэ, илъэс 21-рэ зыныбжь лIы бланэр, усакIор лIэужыкIэу къакIорэм пэпчъ дыщыIэнэу къэнагъ. ЫкIи тикъуаджэ икIалэу ар къэнэщт. ЛIыгъэу зэрихьагъэри цIыфмэ егъашIи ащыгъупшэщтэп.

Предварительный просмотр:

Стрикачэу Аид я 6-рэ А классым ис еджак1у

Сочинение ц1ыфэу щысэ къысфэхъурэр.

Сабыир иц1ык1угъом щегъэжьагъэу нахьыжьмэ ак1ырэплъы, нахьыжъхэр ищысэтехып1эх. Ц1ыфэу щысэ сфэхъугъэмэ ащыщ адыгэ тхэк1ошхоу К1эрэщэ Тембот. Ащ ытхыгъэ произведениехэр адыгэ прозэм лъапсэ фэхъугъэх. Ащ ирассказхэм, иповестхэм, ироманхэм ц1ыф жъугъэхэр яджэх. Ахэмэ ащыщхэр бзэ зэфэшъхьафхэмк1э – урысыбзэк1э, чехыбзэк1э, тыркубзэк1э къыдэк1ыгъэх. Ижъык1э къыщегъэжьагъэу адыгэхэм къарык1уагъэр, шъхьафитныгъэ банэу лэжьак1охэм аш1ыщтыгъэр ипроизведениехэу «Шыу закъу», «Шапсыгъэ пшъашъ», «Абдзэхэ шэк1ожъыр», «Хьаджырэт» зыфи1охэрэм ык1и нэмык1хэм уз1эпащэу, гъэш1эгъонэу К1эрэщэ Тембот къащигъэлъэгъуагъ. Ащ ытхыгъэмэ литературэм иурокхэм нэ1уасэ тащыфэхъу, игеройхэр тищысэ техып1эх. Писателым ирассказхэм, иповестхэм сяджэнэу сик1ас.

Сэри ащ иповестэу «Шапсыгъэ пшъашъ» зыфи1орэм игерой шхьа1эу, хэтрэ пшъашъи зыфэдэнэу фаеу, Гулэз сищысэтехып1. Гулэз – 1уш, губзыгъ, гулъытэ чан и1. Ащ иш1уагъэрэ изэхэш1ык1ырэк1э чылэм дэс пшъашъэмэ къахэщыщтыгъэ. Ыц1э зэрэ1ущтыгъэр дэн-бзэн 1эпэ1эсагъэу хэлъыгъэхэр ары. Идэхагъэк1э пшъашъэмэ къызэрахэщыщтыгъэм фэдэу, шъуашэу ы1апэ къык1эк1ырэри ц1ыфмэ аш1эжьэу гъуащэщтыгъэп. Пшъашъэм ыц1э дэгъугъэк1э зы1угъэ уж, ащ ыдыгъэ щыгъыныр зыщыгъымк1э ц1ыфыгъэ нэшанэу алъытэу, щытхъу шъуашэу зыфалъэгъужьэу хъугъэ. Гулэз къызэрэхъухьэгъэ унагъор мэкъумэщыш1э унэгъуагъ, фэш1ыгъэк1э алъытэрэ унагъомэ ащыщыгъ. Анахьэу Гулэз къэзгъэдахэщтыгъэр иакъыл ичаныгъэрэ ишэныш1уагъэрэ иш1ык1э дахэ аголъыжьэу зэрэщытыгъэр ары. Ащ и1ушыгъэ зэк1эми къахэщыщтыгъэ: и1ок1э-ш1ык1эхэм, изек1уак1эхэм, джэгум Хьатх Мыхьамэт джэуапэу щыритыгъэм.

Мы повестым игерой шъхьа1эу Гулэз сыгу ч1ып1эшхо щеубыты, лъэшэу сыгу рехьы, ар сищысэтехып1, ащ фэдэ сыхъунэу сыфай. Мыщ иобраз, тэ ныбжьык1эхэм, 1эдэб тхэлъыным, ц1ыфыгъэм, шъхьэк1эфэныгъэм, 1ушыгъэм тафегъасэ.

Предварительный просмотр:

Темэр «Ш1у ш1и, псым хадз».

Ц1ыфыр дунаим къызтехъуагъэм щегъэжьагъэу бэ къинэу пэк1эк1ыгъэр, бэ къинэу ылъэгъугъэр, бэ щы1ак1эм зэригъэгупшысагъэр, бэ зэфэхьысыжьэу ыш1ыгъэр. Джащ фэдэ гупшысэ куумэ ахэтэу непэрэ мафэм къынэсыгъ.

Джа лъэхъан чыжьэхэм щы1ак1эм ригъэш1ыгъэ гупшысэмэ як1эухэу сэлъытэ гущы1эжъхэу непэ бэрэ дгъэфедэхэу, тыбзэ хэмызэу хэтхэр. Гущы1эм пае, мыщ фэдэ гущы1эжъхэу бэрэ дгъэфедэхэрэр: «Улажьэмэ лыжъ пшхын», «Уиунэ зыщыгъаси хасэ к1о», «Ц1ыфыр зыгъэдахэрэр ишэн», «Гупшыси псалъэ, зыплъыхьи т1ыс», ык1и нэмык1хэри. Мы зигугъу къэсш1ыгъэ гущы1эжъ пэпчъ мэхьэнэ гъэнэфагъэ к1оц1ылъ, уригъэгупшысэнэу, уигъэсэнэу щыт.

Джащ фэд сыкъызтегущы1э сш1оигъо гущы1эжъэу «Ш1у ш1и псым хадз» зыфи1орэри. Ащ мэхьэнэ лъапсэу и1эу слъытэрэр ш1ур псыми ыхьырэп, маш1оми ыстырэп, бгъэк1одын плъэк1ынэу щытэп. Ар бэрэ ц1ыфмэ аушэтыгъ, агъэунэфыгъ. Ц1ыфэу дахэк1э уздэзек1уагъэм щыгъупшэнэу щытэп, бэ теш1эн мак1э теш1эн, ш1ум къызэпригъэзэжьыщт, иш1уагъэ къыок1ыжьыщт.

Мы гущы1эжъым имэхьанэ адыгэ литературэм ипроизведениябэмэ нафэ къытфаш1ы ахэр: К1эрэщэ Тембот, Мэщбэш1э Исхьакъ, Хьадэгъэл1э Аскэр, Кощбэе Пщымаф, Лъэустэн Юсыф ык1и нэмык1 адыгэ тхак1омэ япроизведениемэ. Мы гущы1эжъыр ц1эу и1 Мэщбэш1э Исхьакъ ироманмэ ащыщ горэми. Мыхэмэ анэмык1эу мы гущы1эжъым имэхьанэ къыщызэ1уахы адыгэ 1оры1уатэхэми. Пшысэхэр пштэмэ, сыдигъок1и ш1у зыш1эрэм ш1ум къыфегъэзэжьы, ш1ур ем тек1о.

Мы произведениехэм тяджэ хъумэ, тэ ш1уш1эным тыфагъасэ, ц1ыфыгъэ, адыгагъэ, гук1эгъу тхэлъэу тыхъуным, ныхьыжъмэ лъытэныгъэ афэтш1ыным, к1оч1аджэм, амалынчъэм 1эпы1эгъу тыфэхъуным тыфагъасэ, тыфап1у.

Гущы1эжъых т1оми, ахэр жъы хъухэрэп. Сыдигъуи ахэр тигъогогъух, ахэмэ тарыгъуазэзэ тэзек1о.

Предварительный просмотр:

Бзэ зимы1эжьыр тэмэнчъэ бзыу,

Лъэпкъым пыдзыгъэм сыдыр ишыу!

Адыгэ шыур хъишъэм щылъаг,

Адыгэ пшъашъэр тхыдэм щыдах,

Адыгэ шъуашэм зэу тырэпаг,

Адыгэ хабзэм хьакъ имы1ах!

Адыгэ шыур, шыр зыфэдагъэм адыгэ литературэм ч1ып1эшхо щеубыты. Ар К1эрэщэ Тембот ипроизведениемэ игъэк1отыгъэу къаще1уатэ. Адыгэ шым, шыум язытет, зыфэдагъэу къытхыгъэр тхылъ шъхьаф пш1ыми хъущт. Ащ итхылъхэм ц1ыфымрэ шымрэ зэгъусэхэу, зым зыр ригъэкъужьэу щыгъэпсыгъэх: Хьатх Мыхьамэтрэ ишрэ, Анцокъорэ ишэу “Нальмэсрэ”, Гулэзрэ “Нальмэсрэ”, Батымрэ ишэу “Самумрэ”, нэмык1хэри. Ащк1э тхак1ом нэк1убгъуабэ адыгэ шы лъэпкъымэ яхьыл1агъэу к1итхырэр ц1ыфым икъэгъэлъэгъонрэ, лъэпкъ шэным икъызэ1ухынрэ апай. Лъэпкъым ил1ыхъужъхэм зэрахьэрэ л1ыгъэхэр зэк1э къык1адэхъурэр яшыхэр дэгъухэшъ ары. Л1ыхъужъымрэ л1ыхъужъым ишрэ зэгопчын умылъэк1ынэу зэгъусэх. Ахэр зэк1э лъэшэу игъэк1отыгъэу чIыпIабэ ригъэубытызэ адыгэшмэ ягугъу къеш1ы: шы лъэпкъ зэмыл1эужыгъуабэу адыгэмэ я1агъэхэр, ахэр къызэрэхахыщтыгъэхэр, зэрахъущтыгъэхэр, зэрагъэфедэщтыгъэхэр. Шым игъэпсык1эк1и, шыум итеплъэк1и зэтепфынхэ, зыгъэгумэк1ырэ 1офыгъор къэпш1эн плъэк1ынэу адыгэ шыри, адыгэ шыури ренэу гъэпсыгъэщтыгъэ. Гущы1эм пае К1эрэщэ Тембот иповестэу «Шапсыгъэ пшъашъ» зыфи1орэм щыщ сатырхэм мырэущтэу къа1уатэ: «Шыур, узэреплъынымк1э, зек1ол1 шыоу, бэ зынэгу к1эк1ыгъэу, бэ зытехъык1ыгъэ ц1ыфэу зэрэщытыр нэфагъэ: бгырыпхып1эхэм, ицые бгъэ1уэм ык1и лъэгонджэ-куашъохэм атедэгъэ шъохъстаныр хьазырэу хъок1ыгъагъэ; ицые гъуапэхэри, зек1ол1 хабзэу, 1энтэгъупэм нэсэу к1акохэу, пыутыгъэхэу щытыгьэх. Курдж 1алъмэкъышхоу ушъэгъэ хьазырэу еуч1эпхыгъэми а шыум гъогу чыжьэ къызэрик1угъэр къыгъэлъагъощтыгъэ. ».

Джыри зы ч1ып1э. Анцокъо ишэу Нальмэсрэ Гулэзрэ пыимэ къазэрэ1эк1экIыжьхэрэр. Арии игъэк1отыгъэу повестым хэуцо, адыгэ литературэм ык1и культурэм изы 1эхьэ дахэу хэхьэ: “Щтагъоу, гук1одыгъоу Гулэз ыгу илъыгъэм, къэп1он умылъэк1ын, гуш1огъошхок1э зыкъызэблихъугъ. Нибжьи фэдэ зэхимыш1агъэу шъхьафитныгъэм и1эш1у гуш1огъошхом ыгу зэлъипхъотагъ. Тамэхэр къыгок1агъэм фэдэу щыхъущтыгъэ ык1и, зыхьырэр Нальмэс арымырэу, ежь бзыу тэмэшхо хъугъэу быбырэм фэдэу къыщыхъущтыгъэ…». Джаущтэу игъэк1отыгъэу, хэш1ык1эу и1эр къыхэщэу шымэ яхьыл1агъэу бэ къыхафэрэр

Гъомлэпхъэ ш1агъо ымыгъотэу гъогууанэ тетэу чэщипш1э-мэфипш1э к1уагъэми, къэмыужъэжъэу, нахь чаны, нахь ябгэ хъоу, шхо1ум нахь еоу хъуным фэдэ лъэпшъэрыхьагъэ зыхэлъ шыхэр агъэпсыщтыгъэх адыгэмэ. Чъэнэу зыхъухэрэми, адыгэ шы лъэпкъыр фэмыгъэпшъынэу лъэпшъэрыхь.

Адыгэ шыур шэн-хабзэхэм афэ1орыш1эу щытыгъ. Адыгэ шыур бзылъфыгъэ 1ук1агъэмэ, шыур шым исэмэгубгъук1э къепсыхынышъ, 1э сэмэгумк1э шхомлак1эр ы1ыгъэу бзылъфыгъэр ежь иджабгъу лъэныкъок1э щытынэу еш1ы. Шыоу къэбар гухэк1 пае мэкъэгъэ1у агъэк1уагъэр зыдак1орэм зынэсык1э, джабгъу лъэныкъомк1э шым къепсыхышъ, джабгъу 1эмк1э шхомлак1эр ы1ыгъэу макъэ зэригъэ1ущтым к1элъырэхьэ.

Щысэу къэпхьын плъэк1ыщтыр бэ. Мыхэр ык1и нэмык1 шыу хабзэхэу титхак1охэм игъэк1отыгъэу къа1уатэрэри мак1эп. Ау сэ сиш1ошък1э, джырэ дунай шэн дэйхэр зезыхьэхэу щы1эхэри мак1эп. «Гъэсагъэ ухъуныр 1офэп, ц1ыфы ухъуныр ары нахь» е1о адыгэ гущы1эжъым. Ащ рыгъуазэхэзэ, мы произведениехэр ящысэтехып1эу, тилъэпкъ псэунэу лъэшэу сыфай.

Источник

Анэм и хъыбар(авторское сочинение на кабард. языке)

Зы унагъуэ гуэрым ек1уу

Зэл1-зэфыз здэпсэууэ дэст,

Лажьэу шхэжу зэгуры1уэу

Псалъэмакъ яку къыдэмык1ыу

Я сабийхэр зэщ1ап1ащ.

Дунейм адэр ехыжащ.

Гузэвэгъуэм фыз тхьэмыщк1эр

Икъук1э куууэ хигъэплъащ.

Сыт ищ1энт, ны1уплъэщ бынми

И бгыр быдэу щ1икъузащ.

Къуищ фызабэм къыщ1энати

Еш жыхуа1э имыщ1эжт

Бын зыхуей хуимыгъэзауэ

Зы п1э к1уэц1 имыгъуэлъхьэжт.

— Си псэ т1эк1ухэ, сыт фыхуей,

Щхьэ мыпхуэдэу фынэщхъей?

Мис 1эф1ык1э къыфхуэсхьащ,

Фэзгъэшхынщи ныбэм изу

Тыншу 1эф1у фыжеинщ.

Фи тхылъылъэм сыдэплъэнщи

— Мамэ, си гъуэншэджыр сыджэлати

Гъуанэу т1эк1у къриудат,

Пщэдей школым срик1уат.

— Пхуэздыжынкъэ, си псэ закъуэ,

Нэху ныщхьэбэ къемык1ын,

Щы1э хъункъым сыт ирехъуи

Сэ фэр щхьэк1э слъэмык1ын.

— Есэп нобэ къыдатащи

Гугъущи, мамэ, схуэмыщ1ыж.

Мы си къуэшым селъэ1уащи,

Уей, абы зыкъыф1ощ1ыж.

Уи псэ т1эк1ур згъэтыншынщ!

Есэп гугъуу къыпщыхъуари

Псынщ1э дыдэу къэтщ1ыжынщ.

— Мамэ, мамэ, сэ 1ей дыдэу

Си псэр пыхуу сезэшащ.

Псысэ ц1ык1ум сыдихьэхри

Нэсыху и к1эм сеплъыжащ.

— Уезэшамэ нак1уэ, т1ысэ,

П1эр тынш дыдэу пхуэсщ1ыжынщ,

Уи1э ц1ык1ур дахэу с1ыгъыу,

Пэшым нэс ущ1эсшэжынщ.

Фыз тхьэмыщк1эм и сабийхэм

Теубгъуау зэманыр к1уащ.

Псом щхьэгъуси ягъуэтащ.

Гуащэм гъащ1эр ирихьэк1т,

И къарум емыблэжыххэу

1уэхуу хъуари зэф1игъэк1т.

— Лэкъум хуабэ фхуэзгъэжьащи

1эф1у фшхыну къыфхуэсхьащ.

Нысэ ц1ык1ум ф1эф1т хьэлыуи

Псынщ1эу сщ1ыри къэзгъэсащ.

— Ди анэ, сэ махъсымэ зэрысф1эф1ыр

Дауэ сф1ощ1 пщыгъупщэжам,

Чыржын хуабэм кхъуейр дыщ1ыгъуу

Хъунт си гуапэ уэ тхуэпщ1ам.

— Зэк1эрысыр, мамэ, схуэщ1къым,

Хъунт зэращ1 сыбгъэлъэгъуам,

Уи тхъурыжьым и 1эф1агъым

Хьэблэр 1ейуэ къыщытхъуам.

— Пф1эф1 чыржынри, махъсыми

Куэду сэ пщэдей пхуэсщ1ынщ.

Зэк1эрысыр 1эф1у тщ1ынщи

Уи щхьэгъусэм ебгъэшхынщ.

— Кхъужьей жыгыр къэсщэхуащи

Ди анэ, дэнэ деж хэтсэн?

К1эрт1оф жылэ къыпхуэсшащи

Бощ1эр дауи сыт епщ1эн.

— Удз гъэгъа сэ куэду сф1эф1щи

Ди бжэ1упэм щыхэтсэнщ.

Пщыхьэщхьэпэ къэск1э куэду

Ахэм псыи ящ1этк1энщ.

— Хадэр къабзэу зэщ1эткъуэнщи

К1эрт1оф жылэри хэтсэнщ.

Удз гъэгъари ди пщ1ант1эшхуэм

Зэрыжыф1эм хуэдэу тщ1ынщ.

— Мылэжьап1эм зэ сыплъэнщи

Псынщ1эу сэ къэзгъэзэжынщ.

Узыхуейр къызже1и, си анэ,

Жэщ темыхъуэу къэзгъэсынщ.

Сэ нэхъыбэ сыхуэмей,

Умып1ащ1эу, кхъа, къэк1уэжи

Пщ1ант1эм къыдыхьэж къудей.

Анэм и лъэр къыщ1эхуащ.

Къэсщ и дежи жьыгъэ узыр

П1эм тхьэмыщк1эр хэгъуэлъхьащ.

Зызэхуешэр быным щысхьу,

Хуейкъым гугъу иригъэхьын.

И лъэ т1эк1ум кърихьэк1мэ

Псори ф1ощ1 хузэф1эк1ын.

— Уи мы1уэху зомыхуэу, ди анэ,

К1уэи уи п1эм ит1ысхьэж.

Уи т1ысып1эр зэгъэщ1эж.

— Гущэ къуапэр мис убыди

Ущ1эмык1ыу унэм щ1эс,

Умэжал1эм сэ слъагъунщи

Ныщ1эбупск1эу уэ бгъэдэс.

— Дэдзыхауэ уи1эм ахъшэ

Къызэптамэ хъуну сф1эщ1т,

Щ1ыхуэ т1эк1ур сыпшынамэ

Сыхуэмейт, уэлэхьи, нэгъуэщ1!

— Сык1уэжынущи си дыщым

Мы сабийм т1эк1у схук1элъыплъ,

Бий схуэхъуащи си нысэгъур

Ауи зы нэк1и схуемыплъ.

— Уей, си къуэш, си жагъуэ пщ1ам.

Жыс1а псалъэ уедэ1уам!

Си машинэр тхьэщ1 бжес1ати

Уи тхьэк1уми ибгъэхьам.

— Уи машинэр сэ стхьэщ1ыну

Нобэ пщ1ант1эм сыдэсакъым.

Къуэш нэхъыщ1эм ебгъэщ1эну

Ау(э) зы псалъи пхуже1акъым.

— Мо си гъуджэм телъ щхьэ мажьэр

Умыупщ1эу щхьэ къэпщта?

Тхьэ лагъунэм ущ1ыхьа?

— Уи тхьэк1умэр жьажьэ хъуауэ

Сабий гъы макъ зэхомыхыж.

Уи нэщ1эщит1ыр щ1эуэжауэ

Нэщхъейщ фызыжьыр. Щым къэхъуащ.

Гупсысэм и лъэр щ1игъэхуащ.

Гугъу ехьу зэщ1ип1а и быным

Жра1эр игум ежэл1ащ.

Мыпхуэдизк1э 1упск1э сп1ахэр

Щхьэ гущ1ы1э къысхуэхъуа?

Сытым щыгъуи къэзгъэна?

Мамэ, сыпщэф1ати 1эф1у пшхыну

Шхын щ1эщыгъуэ къыпхуэсхьащ.

Зэрыпф1эф1ыр сщ1эт гъэшхэк1и

Шатэ 1уви дэщ1ызгъуащ.

Унэщхъейщи, уи гум къеуэр

Сыпхуэхъуфыну сэбэп сщ1ами

Схузэф1эк1 лъэпкъ къэзмыгъэнэнт.

Ф1ыгъуэр уэ къыпхуищ1э, дахэ,

Сигур ф1ы зэрысхуэпщ1ам.

Ухуэфащэщ уи адэ-анэу

7.Нэхущ чэрим жьым фымыщ1 и жагъуэ

Анэм пщ1э едвгъэгъуэтыж.

Щ1эблэм щапхъэ ттрахыфу

Ди нэмыс дывгъэ1ыгъыж.

Уей, унагъуэм ди нэхъыщ1эр

Псом нэхъ 1ущу къыщ1эк1ащ.

Хабзэ дахэр, адыгагъэр

Умыдзыхэ, ди анэ дыщэ,

Жьыщхьэ-махуэ дэ утщ1ын.

Сыту гуащ1э мы зы псалъэр

Къысщохъур анэ зимы1эжым

Мы дунеишхуэм хуищ1 гущык1.

Жей жыхуа1эр имыщ1эжу

И бын т1эк1ум теубгъуащ.

Балигъ хъуауэ ар бынунэми

Гужьеяу и гъащ1эр к1уащ.

Быну и1эр и зэхуэдэщ.

Ипсэр псом щхьэк1и итынщ.

Анэм хэт и жагъуэ ищ1ми

Гугъуехь куэдхэр ипшынынщ.

Дыгъэр къепсым псэр дохуабэ

Вагъуэ лыдхэм нэр топщ1ык1.

Анэ псалъэм гур дощабэ,

Дунейр дахэу щогуф1ык1.

Фшхауэ хъункъым дэни фык1уи

Анэ шхыным хуэду 1эф1.

Щы1эу хъункъым зы макъ гуак1уи

Анэм и бзэм нэхъ нэхъыф1.

Фымыщ1 анэм фэ и жагъуэ!

Евмыт анэм фэ гухэщ1!

Мы дунейр щыпф1э1эф1ынур

Псэухущ анэр, фщ1ы фи ф1эщ.

Уи нэм хуэдэ анэр жа1э

Хуэдэщ жа1э адэр дэм.

Хэт сыт хуейми жырыре1э

Анэм щы1экъым хуэдэн.

Оставьте свой комментарий

Автор в друзьях: 1

У автора в друзьях: 4

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Къуэдзокъуэ Алим и сочиненэ «Ныбжьэгъу пэж» (К1ыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ я зэныбжьэгъугъэм теухуауэ)

Етхуанэ классым щеджэ Къуэдзокъуэ Алим и сочиненэ.

Просмотр содержимого документа
«Къуэдзокъуэ Алим и сочиненэ «Ныбжьэгъу пэж» (К1ыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ я зэныбжьэгъугъэм теухуауэ)»

и етхуанэ классым щеджэ

Куэд щ1акъым сэ К1ыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ къызэрысц1ыхурэ.Къэбэрдей-Балкъэр республикэм я ц1ыхубэ усак1уэхэу щыт ц1ыхуит1ым я тхыгъэхэм,я гъащ1эм теухуауэ нэхъ куэд сыщеджар сочиненэ ттхын хуейуэ щыжа1арщ.Ди егъэджак1уэ Махуэл1 Беслъэн и ф1ыгъэк1э сэ усак1уит1ым я дуней гъэщ1эгъуэным сыщыхьэщ1ащ.Си анэм здэщ1ыгъуу дунейпсо бэджыхъым илъ тхыгъэхэр,презентацэхэр щ1эдджык1ащ.Гъэщ1эгъуэн,телъыджэ сщыхъуар лъэпкъыит1ым къахэк1а ц1ыхуит1ым я зэхуаку дэлъа ныбжьэгъугъэрщ.Сызэрыщыгъуазэмк1э,Алимрэ Къайсынрэ илъэс пл1ыщ1ым щ1игъук1э зэныбжьэгъуахэщ.Ахэр Хэку зауэшхуэм хэтахэщ.У1эгъэр зытелъ щ1алит1ым фочыр 1эщ1аха нэужь,газетым лэжьак1уэу ягъэув.А зэманым къыщыщ1едзэ абыхэм я зэныбжьэгъугъэр.Газетым щылажьэ щхьэк1э ахэр унэм къыщ1эмык1ыу щ1эсакъым.У1эгъэ хъуа Къайсын биишэм къыпэщ1эзыхар Алимщ.Зауэр иуха нэужь абыхэм лэжьыгъэ куэди зэгъусэу зэдалэжьащ.Алими Къайсыни усэхэр ятхыу щытыгъащ.Сызэджа усэ мымащ1эми къызэрыхэщымк1э,ахэр бзэм хуэ1эк1уэлъак1уэу,гупсысэ инхэр къа1уэтэфу щытащ.Абыхэм я тхыгъэхэр ди республикэм щынэмыщ1ауэ хамэ къэралхэми нобэр къыздэсым щыщ1аджык1.Зым 1эпыхур зым къищтэжу псэугъащ щ1алит1ыр.Балъкъэр усак1уэм и тхыгъэхэр хуиунэт1ырт ф1ы пщ1эуэ упсэун зэрыхуейм,ныбжьэгъу пэж уи1эу узэрыпсэупхъэм.Къэбэрдей усак1уэ Алими и гум щигъаф1э,зэгупсыс псори утыку ирилъхьэрт.

Егъэджак1уэм сочиненэр ныбжьэгъугъэм теухуауэ къыщыджи1эм,ар гъэщ1эгъуэн сщыхъуащ.Ауэ нэхъ телъыджэжыр сэри балъкъэр ныбжьэгъу щ1алэ сызэри1эрщ Къайсын и ц1эу.Сэ езым Алим ф1эщыгъэц1эри зызохьэ.Си ныбжьэгъур сытым щыгъуи къыздо1эпыкъу,сыкъыгуро1уэ.Икъук1э сыхуейт т1ури Къайсын Кулиеврэ К1ыщокъуэ Алимрэ хуэдэу дыщытыну.

Си анэм куэдрэ къызже1эр ныбжьэгъуф1ыр къуэшым хуэдэу зэрыщытыр.Ар пэж дыдэщ.Абы и щыхьэту къысхуэхьынущ сэ си ныбжьэгъур.Тегъэщ1ап1эу си анэм и псалъэхэми къэпхь хъунущ Кулиевымрэ К1ыщокъуэмрэ.Мы ц1ыхуит1ым ягу ф1ы имылъамэ,зыр зым хуэгуапэу мыпсэуамэ,абыхэм я тхыгъэхэр ц1ыху куэдым ягу ирихьыну къыщ1эк1ынтэкъым.Икъук1э сыдихьэхыу щ1эзджык1а усэхэщ т1уми анэм,хэкум,дыкъэзыухъуреихь дунейм,зэныбжьэгъугъэм теухуауэ ятхахэр.Усак1уит1ым ятха усэхэр щыщ1эзджык1ым къысщыхъурт а ц1ыху телъыджэхэр си пащхьэ къису я псалъэ 1ущхьэр сэ къысхуа1уатэу.Си ныбжьэгъу балъкъэр щ1алэр усак1уэ Къасын и бзэмк1э итха усэхэм къысхуеджащ.Си лъэпкъэгъу К1ыщокъуэм иуса усэ зыбжанэми сэри утыку езгъэгъуэтащ.

Ныбжьэгъур зы махуэк1и къагъуэтыркъым,ныбжьэгъугъэри зы махуэк1э зэрызэф1эмыувэми сыщыгъуазэщ.Абы папщ1э лэжьыгъэ куэд лэжьыпхъэщ.Абыхэм ящыщщ пэжу ц1ыхум убгъэдэтыныр,абы сэбэп ухуэхъуныр,зыщ1эбгъэкъуэныр.Икъук1э согугъэ си ныбжьэгъум сэрэ ди зэхуаку ныбжьэгъугъэ дэлъыр быдэ хъуну.Зэныбжьэгъугъэ иным и щапхъэу согъэув К1ыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ.

Источник

Видео

КАБАРДИНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНАСТРАНЦЕВ

КАБАРДИНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНАСТРАНЦЕВ

УК1

УК1

Адыгэбзэк1э Признаки Судного дня (на кабардинском языке)

Адыгэбзэк1э Признаки Судного дня (на кабардинском языке)

Шрэк на кабардинском

Шрэк на кабардинском

13. 03. 2020 Мужество (на Кабардинском языке)

13. 03. 2020 Мужество (на Кабардинском языке)

Сильное напоминание (на кабардинском языке)

Сильное напоминание (на кабардинском языке)

Урок абхазско-кабардинского ))

Урок абхазско-кабардинского ))

Пушкин на кабардинском

Пушкин на кабардинском

Название растении на кабардинском языке

Название растении на кабардинском языке

Основы веры (на кабардинском языке)

Основы веры (на кабардинском  языке)
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.