Спряжение местоимений в чешском языке + видео обзор

Урок 6 – Личные местоимения

Lekce 6 – Osobní zájmena

В русском языке мы говорим «они» независимо от того, о ком идёт речь. В чешском же языке, если речь идёт о группе женщин и детей (без упоминания мужчин), то нужно использовать местоимение ony. Если речь идёт о группе мужчин, следует говорить – oni. Если это слова среднего рода, то тогда следует употреблять – ona. А если это группа и девушек и парней – oni.

В чешском языке не обязательно употреблять личные местоимения при личной форме глагола, так как по самой форме глагола понятно, кто совершает действие. Например, по-русски мы скажем: Я (есть) дома. А по-чешски скажут так: Jsem doma (так как фо форме глагола jsem видно, кто совершает действие).

Личные местоимения употребляются только в случае логического ударения или в эмоционально окрашенных предложениях. В русском языке мы говорим: тебя, тебе, о тебе, т.е. склоняем местоимения. В чешском языке местоимения также изменяются по падежам (подробнее о падежах вы узнаете в следующих уроках).

Склонение личных местоимений по падежам (pád – падеж)

Обратите внимание, что здесь не используется 5 падеж – звательный.

ПадежЯТыОн
1 pádtyon
2 pádmne, mětebe, tějeho, ho
3 pádmne, mětobě, tijemu, mu
4 pádmne, mětebe, tějeho, ho
6 pádmnětoběo nem
7 pádmnouteboujím
ПадежОнаМыВыОни
1 pádonamyvyoni
2 pádnásvásjich
3 pádnámvámjím
4 pádnásvásje
6 pádonínásváso nich
7 pádnámivámijimi

Обратите внимание на полные и краткие формы в родительном, винительном и дательном падежах: mne, mě / tebe, tě / jeho, ho и т.д.

Полные формы употребляются после предлогов или в тех случаях, когда на них падает логическое ударение (например, в начале предложения).

На следующем уроке №7 мы выучим притяжательные местоимения.

Источник

Урок 20

Текст: «Псоглавцы»

Личные местоимения

Прочтите текст. Незнакомые слова найдите в словаре. Это последний урок чешского языка.

Muž, který nasadil chodům psí hlavu
(Podle M. Švandrlíka: Vzlety, pády, kotrmelce)

To, co se nám dnes jeví jako normální a historicky věrohodné (neboť už tolikrát umělecky ztvárněné), bylo ve své době zcela absurdní a urážlivé. Slovo „psohlavec” by dovedlo pořádně zpěnit krev v každém, komu by tento výrok byl adresován. Patrně by vznikla parádní hospodská rvačka. Přinejmenším! Šťavnatou nadávku „psohlavec” by sotva někdo jen tak prominul. Ještě fantastičtější by bylo, kdyby si nějaká skupina důstojných občanů dala psí hlavu do znaku, nebo si ji vyšila na korouhev. Něco takového by neučinilo ani cechovní sdružení pohodných. Tím méně můžeme z něčeho takového podezírat Chody, kteří se statečně bili za svá starodávná práva, a to nejprve se Švamberky (vítězně) a později s pověstným Lomikarem, což už dopadlo podstatně hůř.

V chodském znaku byl totiž čakan, obklopený na pečeti čtrnácti hvězdami. Na praporci či korouhvi pak měli Chodové pár plstěných bot. To proto, že v případě potřeby provázeli přes šumavský hvozd českého krále, což patřilo k jejich odvěkým povinnostem.

Pak se však objevil mystifikátor. O Chodech napsal v roce 1864 spis Němec J. A. Gabriel a dopustil se očividného překrouceni skutečnosti. Možná ze zlomyslnosti a škodolibé zášti k Čechům — ale není vyloučeno, že prostě naletěl povídačkám. Ať tak, či onak, najednou se na světě objevili psohlavci.

Gabrielovo tvrzení v málo známém spise by ovšem pramálo znamenalo, kdyby se o dvacet let později nezajímal o chodskou tematiku profesor historie a renomovaný spisovatel Alois Jirásek. Ten Gabrielův spis pokládal za zcela věrohodný. Pravděpodobně i proto, že v té době pes jako domácí zvíře si získával stále větší reputaci. I z estetického hlediska je zřejmé, že hlava ušlechtilého psa působí liběji než sešmajdaná bota. Jirásek zkrátka uvěřil Gabrielovi, převzal jeho tvrzení a inspiroval svými Psohlavci celou řadu dalších významných umělců.

Mikoláš Aleš vytvořil chodskou korouhev s vyšlechtěným vlčákem a značný úspěch zaznamenala i Kovařovicova opera. Zdramatizované Psohlavec hraly pak ochotnické soubory po celé naší vlasti a na německou nadávku „Hundsköpfe” se zcela zapomnělo.

A tak se škodolibý či nedokonale poučený Němec J. A. Gabriel zasloužil o vznik četných českých uměleckých děl a ani sami Chodové se kvůli tomu nijak nezlobí.

Личные местоимения

И.tyononoona
Р.mne, mětebe, tějeho, hojeho
Д.mně, mitobě, tijemu, mujemu, mu
В.mne, mětebe, tějeho, ho, jejje, hoji
П.o mněo toběo němo němo ní
Т.mnouteboujímjím

Примечания

Личные местоимения в чешском языке имеют в некоторых падежах полные и краткие формы.

Полные формы (mně, tebe, tobě, jeho, jemu) употребляются в начале предложения, после предлогов и если на местоимение падает логическое ударение: Jemu jsem to neřekl. Tobě to mohu říci. Zítra půjdu k němu. Za týden přijdu k tobě na návštěvu. Mně to dej a ne jemu. To jsem dal tobě, ne jemu.

В сочетании с предлогами вместо начального j появляется n: jeho — bez něho, jemu — k němu, ji — za ni, jí — kromě ni.

Формы mně и звучат одинаково.

Склонение чешских местоимений my, vy похоже на склонение русских местоимений мы, вы: bez nás, kromě vás, k nám, k vám, o nás, při vás, s námi, za vámi. Во всех косвенных падежах долгое á.

3-е лицо множественного числа
Мужской родЖенский родСредний род
И.
Р.
Д.
В.
П.
Т.
oni, onyony
jich
jim
je
o nich
jimi
ona

В именительном падеже местоимения 3-го лица множественного числа имеются особые формы для мужского рода (одушевленные oni, неодушевленные ony), для женского (ony) и для среднего (ona).

Обратите внимание на форму винительного падежа:

Znáte ty hochy? Ano, známe je dobře. Četla jste ty knihy? Ano, četla jsem je. Kdo otevřel ta okna? Já jsem je otevřela.

Упражнения

1. Выберите краткие или полные формы:

Спряжение местоимений в чешском языке

2. Существительные в скобках замените личными местоимениями:

Источник

Урок 7 – Притяжательные местоимения

Lekce 7 – Přivlastňovací žajmena

Притяжательные местоимения указывают на то, что кому-то что-то принадлежит. Например, как мы ответим на вопрос: Чей это большой красивый дом? Это мой дом! «Мой» в данном случае – это и есть притяжательное местоимение.

мой / мояmůj / mojeнаш / нашаnáš / naše
твой / твояtvůj / tvojeваш / вашаváš / vaše
его / еёjeho / jejíихjej / ich

Обратите внимание на то, что в русском языке мы используем местоимение «мои»в независимости от того, о ком идёт речь. Например, мои дома, мои дочери, мои сыновья. В чешском языке иначе! Форма местоимения будет выбираться в зависимоти от того, какого рода последующие существительные (сыновья – мужского рода, дочери – женского рода, и т.д.).

В таблице ниже посмотрите, как склоняются притяжательные местоимения на примере местоимений «мой», «моя», «моё», «мои».

П.моймоямоёмои
1můjmá, mojemé, mojemí, moji
2méhoméhomí, moji
3mémumémumí, moji
4méhomou, mojimé, mojemí, moji
6mémmémmí, moji
7mýmmoumýmmí, moji
П.нашнашанашенаши
1nášnašenašenaši, naše
2našehonašínašehonašich
3našemunašínašemunašim
4našehonašínašenaše
6našemnašínašemnašich
7našímnašínašímnašími

По образцу склонения местоимения můj, má (moje), mé (moje), mí (moji) склоняются местоимения tvůj, tvá (tvoje), tvé (tvoje), svůj, svá (svoje), své (svoje). Все они склоняются, как полные прилагательные полной разновидности (об этом подробнее вы узнаете в следующих уроках).

По типу склонения náš, naše, naše изменяются и местоимения váš, vaše, vaše. Для 3 лица (он, она, оно) употребляются формы jeho, její, jeho. А во множественном числе для всех родов – форма jejich.

Источник

Спряжение местоимений в чешском языке

Род, число и падеж имен существительных. Склонение существительных женского рода твердой разновидности (тип žena). Склонение прилагательных женского рода твердой разновидности и притяжательных местоимений má, tvá, svá (moje, tvoje, svoje). Спряжение глаголов типа pracovat, žít. Предлоги v, na. Союзы а и ale.

Slovníček

Лексико-грамматические пояснения

1. Bratr chodí do základní školy. — Брат учится в средней школе (восьмилетке).
chodit do školy — 1. учиться в школе; 2. ходить в школу
jít do školy — идти в школу

2. chodit do školky — посещать детский сад

3. Запомните:
pracovat v továrně — работать на фабрике
pracovat na poliklinice — работать в поликлинике

4. Глаголы bydlet и žít переводятся на русский язык жить, но употребляются в разных словосочетаниях:
bydlet / bydlit — жить / проживать
žít — жить (существовать)
Babička a dědeček žijí na venkově. — Бабушка и дедушка живут в деревне.
Otec a matka žijí spolu 25 let. — Отец и мать живут вместе 25 лет.
Bydlím ve městě. — Я живу в городе.
Bydlím v novém domě. — Я живу в новом доме.

5. jezdit na návštěvu — ездить в гости
jít na návštěvu — идти в гости
být na návštěvě — быть в гостях
mit návštěvu — принимать гостей

6. Jak se máš? — Как ты поживаешь?
Jak se máte? — Как вы поживаете?
Mám se dobře — Я живу хорошо.

7. děkovat (komu? — дат. пад.) — благодарить (кого — вин. пад.)
Děkuji vám. — Благодарю вас.
Děkuji. — Благодарю. / Спасибо.

8. jmenovat se — называться (по имени, по фамилии)
Jmenuji se Petr. — Меня зовут Петр.
Jak se jmenujete? — Как вас зовут? / Как ваша фамилия?

Грамматические объяснения

Род, число и падеж имен существительных

В чешском языке, как и в русском, три грамматических рода:

мужской род — mužský rod (maskulinum)
женский род — ženský rod (femininum)
средний род — střední rod (neutrum)

Все существительные в чешском языке относятся к одному из трех родов и изменяются по числам и падежам. К мужскому роду относятся:
а) существительные, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на твердый или мягкий согласный: bratr, student, strom, les, muž, otec, pokoj, nůž, koš;
б) некоторые существительные, обозначающие лица мужского пола и оканчивающиеся на , и : předseda, starosta, komunista, tvůrce, zástupce, průvodce, krejčí.

К женскому роду относятся:
а) существительные, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на или -e (): žena, sestra, kniha, lampa, tužka; nůše, vesnice, země;
б) существительные, оканчивающиеся на согласный основы: noc, věc, kost, píseň, krev, loď, postel, pomoc, mládež.

К среднему роду относятся:
существительные, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на : okno, křeslo, kino, divadlo, Rusko; на -e (): pole, moře, slunce, letiště, pracoviště; на : pozvání, stavení, náměstí, čtení и некоторые другие группы существительных.

В склонении существительных всех трех родов в зависимости от качества согласных основы различаются существительные твердой и мягкой разновидности.

К твердой разновидности относятся существительные, основа которых оканчивается на твердый согласный (n, t, d, k, h, ch, g, s, p, b, v, f, m), и большая часть существительных на z, l:

мужской род: bratr, pán, voják, hoch, stůl, dvůr, sníh, dům, kout;
женский род: žena, ruka, kráva, moucha, mapa, noha, Moskva, Praha;
средний род: město, okno, metro, slovo, ucho, Oslo, Mexiko.

К мягкой разновидности относятся существительные, основа которых оканчивается на согласные j, ň, ť, ď, š, ž, ř, с, č, и некоторые существительные с основой на l, z:

мужской род: muž, kůň, kraj, učitel, letec, nosič, lyžař, peníz
женский род: ulice, kůže, linie, neděle, lavice, přítelkyně
средний род: pole, moře, slunce, pracoviště, letiště.

В чешском языке два числа: единственное и множественное. Некоторые существительные имеют форму только единственного числа (listí, umění, ovoce, zelenina, mládež, obyvatelstvo и др.) или только множественного числа (dveře, noviny, housle, brýle и др.).

В чешском языке семь падежей. Падежи обозначаются порядковыми числительными. Кроме того они имеют и латинские названия.

Порядок расположения чешских падежей и их соответствие в русском языке

První pád (Nominativ)kdо? со?Именительный падеж
Druhý pád (Genitiv)koho? čeho?Родительный падеж
Třetí pád (Dativ)komu? čemu?Дательный падеж
Čtvrtý pád (Akuzativ)koho? со?Винительный падеж
Pátý pád (Vokativ)— —Звательный падеж
Šestý pád (Lokál)(o) kom? (o) čem?Предложный падеж
Sedmý pád (Instrumentál)kým? čím?Творительный падеж

Склонение существительных женского рода твердой разновидности (тип žena)

PádČíslo jednotnéČislo množně
N.ženaženy
G.ženyžen
D.ženěženám
A.ženuženy
V.ženo!ženy!
L.(o) ženě(o) ženách
I.ženouženami

Склонение прилагательных женского рода твердой разновидности (dobrá) и притяжательных местоимений женского рода má, tvá, svá / moje, tvoje, svoje.

PádČíslo jednotnéČíslo množné
N., V.moje, má dobrá (žena, ženo!)moje, mé dobré (ženy)
G.mé dobrémých dobrých
D.mé dobrémým dobrým
A.moji, mou dobroumoje, mé dobré
L.mé dobrémých dobrých
I.mou dobroumými dobrými

Замечания к склонению существительных (тип žena) и к склонению прилагательных и притяжательных местоимений

1. По образцу существительных типа žena склоняются все существительные женского рода, оканчивающиеся в форме им. падежа ед. числа на гласный с предшествующим твердым согласным основы.

Окончания существительных женского рода на в чешском и русском языках во многом совпадают.

Характерные особенности этого склонения в чешском языке заключаются в следующем:
а) У существительных с основой на k, h, ch, g, r в дат. и предл. падежах ед. числа перед окончанием возникает чередование согласных основы:
k / с: ruka — ruce, matka — matce, babička — babičce, Boženka — Božence
h / z: kniha — knize, Volha — Volze, podlaha — podlaze, Praha — Praze
ch / š: moucha — mouše, střecha — střeše, macecha — maceše
g / z: Olga — Olze, Riga — Rize, tajga — tajze
r / ř: sestra — sestře, Věra — Věře, Barbora — Barboře, víra — víře
б) В отличие от русского языка, в чешском языке у существительных женского рода употребляется звательная форма, имеющая особые окончания: Milá sestro!, Drahá babičko!, Vážená soudružko!, Milá Helenko!, а во мн. числе она равна форме им. падежа как у существительных, так и у относящихся к ним прилагательных и местоимений.
в) Вин. падеж мн. числа существительных женского рода одушевленных и
неодушевленных и относящихся к ним прилагательных и местоимений, в отличие от русского языка, всегда равен форме им. падежа мн. числа. Ср.:
Já dobře znám tvé sestry. — Я хорошо знаю твоих сестер.
Já dobře znám své chyby. — Я хорошо знаю свои ошибки.
г) В род. падеже мн. числа у существительных типа žena в группе конечных согласных, как и в русском языке, нередко появляется вставное е: sestra — sester, barva — barev, matka — matek, továrna — továren, posluchárna — poslucháren.

Примечания к правописанию : 1. В дат. и предл. падежах ед. числа после согласных с, z, š, l, s, ř всегда пишется буква е: v ruce, v knize, o Věře, ve škole, na střeže, na Volze, v míse; после n, t, d и губных m, b, p, v, f всегда пишется орфографическое ě: na univerzitě, v továrně, na mapě, o tetě, o krávě, o módě, v Ufě.
2. Окончания дат. и предл. падежей мн. числа всегда имеют долгий гласный: sestrám, studentkám, o sestrách, o studentkách, а в твор. падеже — краткий: sestrami, studentkami.
3. Окончания прилагательных всегда долгие.

2. У притяжательных местоимений женского рода в формах им., вин. и зват. падежей ед. и мн. числа имеются параллельные стяженные и нестяженные формы.

Им., Зват.
(ед. ч.)
Вин.
(ед. ч.)
Им., Вин., Зват.
(мн. ч.)
má / mojemou / mojimé / moje
tvá / tvojetvou / tvojitvé / tvoje
svá / svojesvou / svojisvé / svoje

Спряжение глаголов (тип pracovat, žít) в настоящем времени

По образцу глаголов pracovat — pracuji спрягаются все глаголы, которые в инфинитиве (и в форме причастий прошедшего времени на -l) имеют суффикс -ova-, а в формах настоящего времени суффикс -uj- с окончаниями -i, -eš, , -eme, -ete, : kupovat (kupoval) — kupuji, milovat (miloval) — miluji, děkovat (děkoval) — děkuji, jmenovat se (jmenoval se) — jmenuje se, pozdravovat (pozdravoval) — pozdravuji, telefonovat (telefonoval) — telefonuji.

По образцу глаголов этого класса спрягается также небольшая группа непродуктивных глаголов типа žít — žiji, основа прошедшего времени которых равна корню на гласный (ží-t, ži-l), а основа настоящего времени — корню плюс -j-. Ср.: pít (pil) — piji, mýt (myl) — myji, hrát (hrál) — hraji, rýt (ryl) — ryji, přát (přál) — přeji, smát se (smál se) — směji se, zrát (zrál) — zraje (obilí), tát (tál) — taje (sníh), bít (bil) — bije.

Примечания к правописанию : 1. В 1-м лице ед. числа настоящего времени глаголы типа pracovat, žít имеют окончание -i краткое, а в 3-м лице мн. числа окончание долгое.
2. Глаголы типа žít, имеющие в форме инфинитива долгий корневой гласный, сокращают его в формах настоящего (часто и прошедшего) времени: žít — žiji, žil, bít — biji, bil, mýt — myji, myl, но: hrát — hraji, hrál.

Предлоги, v, na

Предлоги v и na, отвечающие на вопрос kde? (где?), как и в русском языке, обозначают место и употребляются с предл. падежом (6. pád): dům — v domě, na domě, byt — v bytě, škola — ve škole, na škole (studuji na vysoké škole), továrna — v továrně, řeka — na řece, v řece, rodina — v rodině, fakulta — na fakultě.
Иногда могут быть употреблены оба предлога и v: zahrada — na zahradě / v zahradě, závod — v závodě / na závodě.

Союзы а и ale

1. Союз а является наиболее употребительным в чешском языке соединительным союзом. В русском языке ему соответствует союз и: otec a matka; byt je velký a světlý; mám bratra a sestru.

Иногда союз а употребляется в противительном значении:

Slunce svítí, a nehřeje. — Солнце светит, но не греет.

2. Союз ale является наиболее употребительным противительным союзом. По значению он соответствует русским союзам но, однако, иногда союзу а.

Náš byt není velký, ale je pohodlný. — Наша квартира небольшая, но удобная.
Odešel, ale brzy se vrátil. — Он ушел, но скоро вернулся.
Ne mně, ale tobě. — Не мне, а тебе.

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:
— Jak se jmenujete?
— Kde bydlíte?
— Kde bydlí vaši rodiče?
— V jakém domě máte byt?
— Kde pracuje tvůj otec?
— Je tvá matka zaměstnaná?
— Máte sestru nebo bratra?
— Kde žije tvá babička?
— Kdo k nám dnes přijde na návštěvu?
— Je starší sestra už vdaná?
— Kolik dětí má tvá sestřenice?
— Chodí děti do školy?
— Jezdíte často na venkov?
— Máte zahradu?
— Kdy máš narozeniny?
— Jak se jmenuje tvůj bratranec?
— Kdo pozdravuje tvou sestru?

2. Дополните предложения существительными в скобках:
Čtu dopis od (kamarádka, sestra, Olga, Zdena, teta, dcera, babička). — Nesu dárek (kamarádka, matka, sestra, teta, Olga, Tamara, Marta, Helenka). — Často navštěvuji (matka, sestra, babička, teta, kamarádka, Helena, Zdena). — Děti sedí na (podlaha, pohovka, tráva, louka, lavička). — Mluvíme o (kamarádka, matka, sestra, kniha, zahrada, Tamara, Vilma). — Jdu do školy s (kniha, aktovka, tužka, Věra, Dana, Květa, Jarmila, Alena). — Mluvím s (žena, dcera, matka, babička, manželka, Olga, Vilma, Dana).

3. Раскройте скобки, имена собственные поставьте в зват. падеже:
(Věra), kde studuješ? — (Mařenka), kde žijí tvoji rodiče? — (Vlasta), co děláš dnes večer? — (Maminka), pijete čaj nebo kávu? — (Marta), jdeš se mnou do školy? — (Helenka), co to čteš? — (Kamarádky), kam půjdeme večer? — (Soudružky), máme dnes volný den.

4. Раскройте скобки. Существительные, прилагательные и местоимения поставьте в соответствующем падеже:
V (má nová kniha) jsou obrázky. — Studuji se (svá nová kamarádka). — Knihy jsou v (tvá nová aktovka). — Čtu (zajímavá pohádka). — Čtu knihu (svá malá sestra). — Moje nové kamarádky studují na (filologická fakulta). — Moje matka je učitelkou na (vysoká škola). — Bratr žije se (svá mladá manželka) v Bratislavě. — Otec mi koupil (nová aktovka). — Bydlíme v (stará Praha) v (Dlouhá třída). — Píšu (nová tužka). — Bratr pracuje ve (velká továrna). — Často navštěvujeme (svá stará babička). — Nedávno jsem viděla (tvá teta). — Máme (malá zahrádka.)

5. Образуйте род. и предл. падеж мн. числа:
česká kniha, stará babička, zajímavá pohádka, malá sestra, velká továrna, nová sousedka, velká rodina, hezká krajina, pěkná zahrada

6. Раскройте скобки, поставьте глаголы в соответствующем лице:
Jsem studentka, (studovat) na univerzitě. — Moje sestra (studovat) na vysoké škole ekonomické. — Studenti naší skupiny (studovat) velmi dobře. — Otec (pracovat) v závodě. — Dědeček už (nepracovat), je starý. — Kde (pracovat) pan Skála? Pan Skála a jeho syn (pracovat) v závodě na automobily. — Zdena (milovat) Prahu. — Já (milovat) Moskvu. — (Děkovat — 1-е лицо ед. числа) své kamarádce za novou knihu. — (Děkovat — 1-е лицо мн. числа) vám za pomoc. — Studenti (děkovat) profesorce za zajímavou přednášku. — Jak se jmenuješ? (Jmenovat se) Mirek. — Sestry (se jmenovat) Jana a Marta. — Moji rodiče (žít) na venkově. — Jak dlouho (žít) v Praze? V Praze (žít) měsíc. — Kde (žít) váš bratr? Můj bratr (žít) s rodinou v Rize. — Co to (pít)? (Pít) čaj. — Proč (nepít) černou kávu? — Moje dcera (nepít) mléko. — Co to (šít)? Věra si (šít) nové šaty. — Děti si (hrát) na zahradě. — Často (hrát) na piano. — Otec a syn (hrát) šachy.

7. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги v, na и do:
Žiji … Praze. — Moje kamarádka studuje … univerzitě. — Bratr studuje … vysoké škole ekonomické. — Naše babička žije … venkově. — Otec pracuje … závodě. — Aktovka leží … stole. — Bydlím … novém domě. — Žijeme … Brně. — Sestry pracují … velké továrně. — Děti chodí … školy. — Bydlím s rodinou … Ukrajině. — Večer půjdeme se sestrou … kina. — Moje matka je lékařkou … poliklinice. — Synovec chodí … školky.

8. Вместо точек вставьте пропущенные союзы а и ale:
Bratr … sestra studují na univerzitě. — Dědeček … babička žijí na venkově. — Ráno … večer si děti hrají na zahradě. — Tatínek … maminka odjeli k babičce. — Babička nepracuje, … pomáhá matce v domácnosti. — Jsem už ženatý, … nemám dosud byt. — Byt je velký, … je nás v něm příliš mnoho. — Tvého tatínka neznám, … maminku znám dobře.

9. Вместо точек вставьте местоимения / moje, tvá / tvoje, svá / svoje:
Žiji spolu se … sestrou. — Jedeme dnes na venkov k … staré babičce. — Nesu knihu … sestře Boženě. — Čtu dopis od … babičky. — Jdeme do zahrady se … kamarádkami. — Bydlím u … tety. — Děkuji … matce. — Jedu ke … sestrám. — Seznámím vás se … přítelkyní. — Ty neznáš … tetu? — Včera jsem viděl … ženu. — … vdaná sestra má nový byt.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Видео

Личные местоимения в чешском языке. Глагол "быть"("být") в чешском языкеСкачать

Личные местоимения в чешском языке. Глагол "быть"("být") в чешском языке

Урок 9: Чешский за 5 минут. Спряжение глаголов в чешском языкеСкачать

Урок 9: Чешский за 5 минут. Спряжение глаголов в чешском языке

Местоимения в чешском языке. Елена Шипилова.Скачать

Местоимения в чешском языке. Елена Шипилова.

Личных местоимений в Чешском. Osobní zájmenaСкачать

Личных местоимений в Чешском. Osobní zájmena

Притяжательные местоимения в чешском языке. Курс грамматики. Елена ШипиловаСкачать

Притяжательные местоимения в чешском языке. Курс грамматики. Елена Шипилова

Спряжение чешских глаголов | Глаголы на -AT | Упражнения | Тренируем произношение с носителем языкаСкачать

Спряжение чешских глаголов | Глаголы на -AT | Упражнения | Тренируем произношение с носителем языка

Урок 5. Чешский с чехом: чешские глаголыСкачать

Урок 5. Чешский с чехом: чешские глаголы

Указательные местоимения | Фразы | Упражнение | Урок чешского языкаСкачать

Указательные местоимения | Фразы | Упражнение | Урок чешского языка

Местоимения sám и sebe в чешском языке. Чешский язык. Грамматика. Елена ШипиловаСкачать

Местоимения sám и sebe в чешском языке. Чешский язык. Грамматика. Елена Шипилова

Урок 4: Чешский за 5 минут. Числа и падежи в чешском языкеСкачать

Урок 4: Чешский за 5 минут. Числа и падежи в чешском языке
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.