Сватовство на бурятском языке + видео обзор

Хадаг табилга

«. Хада газарай харгы гаргагша морин эрдэни, хари уласые ураг эльгэн болгогшо үхин эрдэни гэһэн ёһоор би газарай холоһоо, уһанай утаһаа үндэр дабаа дабажа, үргэн далайе гаталжа, хазаартые хагсаажа, хүлэгые хүлэргэжэ, үргэн ехэ хотыетнай эрьен буужа, бүхэ хуһан сэргэдэтнай морёо уяжа, бүхөөг сагаан ордондотнай орожо ерэһэн хэрэгни хадаа Дулма гэжэ нэрэтэй, 17 наһатай басагаяа Гонгор гэжэ нэрэтэй, 20 наһатай хүбүүндэмнай хани нүхэр болгожо үгыт гэжэ ерээб. Үреэлээ үлхэел, заяагаа залгаял».

Новости

Бэри хэхэеэ басагынь эрихын тула хүбүүнэй эсэгын ошоходо гү, али түрэлэйнгөө нэгэ үбгэниие эльгээхэдэ болохо байгаа. Хүрьгэн болохо хүбүүн ошолдодоггүй һэн. Худа ураг оролсохо зон үхибүүдээ уулзуулжа, танилсуулдаггүй байгаа юм.

Ошоһон хүн мэндэ амараа хэлсээд, энэ тэрэ юумэ хөөрэлдөөд, басаганай эсэгэд иимэшүүгээр хандаха юм: «Би айлшан ерээ хүм. Хэрэгтэй айлшан юм аабзаб даа. Хада газарай харгы гаргагша морин эрдэни, хари уласые ураг эльгэн болгогшо үхин эрдэни гэһэн ёһоор би газарай холоһоо, уһанай утаһаа үндэр дабаа дабажа, үргэн далайе гаталжа, хазаартые хагсаажа, хүлэгые хүлэргэжэ, үргэн ехэ хотыетнай эрьен буужа, бүхэ хуһан сэргэдэтнай морёо уяжа, бүхөөг сагаан ордондотнай орожо ерэһэн хэрэгни хадаа Дулма гэжэ нэрэтэй, 17 наһатай басагаяа Гонгор гэжэ нэрэтэй, 20 наһатай хүбүүндэмнай хани нүхэр болгожо үгыт гэжэ ерээб. Үреэлээ үлхэел, заяагаа залгаял». Тиихэдэнь басаганай эсэгэ иимэшүү харюу үгэдэг байгаа: «Би зүбшөөхэ байнаб. Зүгөөр энэ ахай үбгэн, эдэ буурал һаншагта хүгшэд яаха юм. Олоороо хэлсэһэн үгэгүй, оолёор сабшаһан өөгүй гэгшэ ааб даа». Басаганай гэртэхин худа ураг буухань гэжэ мэдэнги, дүтынгөө түрэл гаралда хэлэһэн байха юм. Тэдэ зон бултадаа зүбшөөгөө ааб даа. Эртэ урда сагта басагаяа хадамда үгэхэ гээшэ хамтын хэрэг байгаа бшуу. Нэгэ обогой зон нэгэ газарта байдаг, хамаг хэрэгээ ахамад зониинь шиидхэдэг һэн. «Зүбшөөгөө хадатнай ерэһэн хэрэгээ бүтээхэм», — гээд, бэриие эрижэ ерэһэн хүн үбэрһөө хадаг гаргажа, бурхандань табижа, гурба дахин мүргөөд, тэдэ зонтой золгохо юм. Тиигээд тэрэ хэтэ сахижа, уулада гал аһаагаад, тэдэнээ хадаг дээрэ хээд, худадаа бариха ёһотой. Худагыдаа тэмээнэй нооһоор орёоһон сагаанай сай бариха юм. Иихэдээ бэри эригдэбэ гээшэ. Энэ ёһые хадаг табилга гэжэ нэрлэдэг һэн. Эндэ түрэ найр болодоггүй, харин эдеэ хоол хэжэ, хадаг табигшадые хүндэлөөд үнгэргэдэг байгаа юм.

Хадаг табилгын һүүлээр хоёр худанууд дахин уулзажа, басаганай худалдаан тухай хэлсэдэг байгаа. Шадалаар барагтай зоной худа болоо һаань, басаганай эсэгэ иимэшүү эрилтэ хэхэ: «Намда, һамгандам, абгадам, үбгэ эсэгэдэм унаха мори, басаганайм заһалда тэды толгой бодо мал, мори, сар, хони үгэхэт». Дундуурхан шадалтай зон нэгэ мори унуулаад, 5-10 бодо, арбаад хони үгэхэ гэһэн эрилтэ хэдэг һэн.

Басагад хадамтай болоһонһоо хойшо түрынгөө болотор хадамуудайнгаа түрэлэй бүхы зонһоо үбгэнэйнгөө эсэгэ, эхэ, абга, аханар, тэдэнэй һамгадһаа тэрьелжэ, нюдэндэнь харагдахагүй гэжэ оролдодог, дайралдашоо һаа, юумэнэй саагуур хоргододог байгаа. Энээниие бэрилхэ гэжэ нэрлэдэг юм. Хэдэн жэл урид дүтэшэг һууһан хүндэ хадамнагдаһан басагад тэдэнэрһээ бэеэ нюужа ядан зобогшод һэн.

Басагад 16-17 наһанһаа эхилээд, 20-21 наһан хүрэтэрөө хадамда гарантуу байгаа юм. Хадамда гарангүй 23-24 хүрэшоо һаа, хүгшэрһэндэ тоологдожо, хүн зондо хүндэгүйшэг бологшо бэлэй. Теэд 23-24 хүрэтэрөө хадамда гараагүй басагад тон үсөөн байгаа юм. Хүбүүд 25 хүрэтэрөө һамга абангүй ябадаг һэн.

Источник

Традиции на бурятской свадьбе, последовательность ритуалов

Бурятская свадьба — это знаковое событие для тех, кто решает в будущем создать семью и жить с долго и счастливо. Вне зависимости от внешних или социальных признаков каждый стремится организовать свое торжество таким образом, чтобы оно запомнилось на всю жизнь.

Задача виновников торжества сводится к воплощению своих безумных идей, а организаторы, в свою очередь, используют знакомые схемы для того, чтобы сделать праздник незабываемым и безопасным. Привлекается много народу с разными специализациями, а праздник может проходить в самых неожиданных местах, вплоть до пещеры или воздушного шара.

Обычаи и традиции свадьбы в Бурятии

В бурятской культуре принято считать официальными два вида браков:

Второй вид брака актуален для семей, в которых растут и сын, и дочь. Тогда, рационально мыслящие родители, сразу договариваются об обмене дочерьми для сыновей. При таком подходе удается сэкономить немало денег, ведь не нужно уплачивать калым.

Сватовство на бурятском языке

Обряд тайного брака: похищение невесты

Основой первых двух вариантов брака является сватовство и предварительная договоренность между семьями. На сегодняшний день выкуп невесты при помощи калыма считается данью культуре и некоего рода забавой. При заключении союза обычно придерживаются ряда установленных социальных правил. Например, нельзя было вступать в брак с родней по отцовской линии вплоть до 8 колена. Но на линию родни матери ограничение не устанавливалось.

Существует вид брака, который носит название «умыкание невесты» и считается ритуалом тайного венчания. Есть как мнимые похищения, так и против воли невесты. Причем, первый вариант чаще всего вызван либо финансовым положением жениха при невозможности уплатить калым, он обычно происходит по взаимной договоренности сторон. Второй вариант сегодня хоть и встречается, но постепенно себя изживает.

Сватовство на бурятском языке

Основные качества молодых

Как и у любого народа, у бурятов высоко ценились определенные качества будущих молодых вне зависимости от социальной принадлежности. Чем больше положительных сторон в человеке, тем завиднее жених или невеста. Например, к ценным качествам молодой относились такие характеристики, как:

У жениха есть список из 9-ти основных качеств, которые наиболее ценились в общества. А именно:

Как и у любого другого народа, в Бурятии в ряде деревень до сих пор присутствует этап сватовства со своими обычаями и нюансами проведения.

Сватовство на бурятском языке

Сватовство в Бурятии: основные традиции

В Бурятии сватовство является своеобразным предвестником скорой свадьбы и в народном языке именуется как Хадаг Табилга. В древние времена будущих невесту и зятя обычно выбирали еще с пеленок. Договор укреплялся при помощи обмена отцами кушаками и хадагами, обряд был сродни неразрушимому юридическому договору. В случае его нарушения виновная сторона обязана была выплатить компенсацию в виде пары голов крупного рогатого скота.

Сегодня в ряде мест традиция себя изжила, а кое-где просто видоизменилась. Сейчас подносится так называемый хадаг и вытаскивается из него нить, которая передается обратно.

Стоит отметить, что традиции Бурятской свадьбы предполагают возможность отказа невесты от торжества вплоть до знакового дня, что не лишает ее свободы воли.

Те буряты, которые исповедовали шаманизм, проводят обряды по задабриванию духов, а также существует обряд ламаизма. При котором лама выбирает день и время проведения торжества и сватовства. Традиционно выбор проводится согласно зухраю, то есть древней астрологии Тибета.

В назначенный день сватовства представители со стороны дениха, обычно в количестве 5-7 человек, порой 3-е, едут в дом невесты. Примечательно, что сторона девушки знала о гостях и об их количестве заранее. Сейчас допускаются от отступления от нечетных чисел и принимаются четное количество посетителей. Факт играет особую роль из-за того, что присутствует церемония обмена подарками.

Есть наиболее почтенный представитель свиты сватов, его традиционно называют Худын Туру. К нему выделяются особые требования: он должен быть физически и морально здоровым, иметь многодетную семью и здоровую жену, а также иметь общее благополучие. В Бурятии к послам выдвигаются определенные требования:

После соблюдения ритуалов, начинается проведение ритуальных бесед. На данном этапе проявляются такие качества, как смекалка и чувство юмора. Нюанс в том, что несмотря на договоренность между сторонами, родители невесты делают вид, что не в курсе настоящей цели прибытия сватов, а задача стороны жениха-как можно более деликатно, но в тоже время с юмором выйти из ситуации и подвести диалог к началу настоящей цели визита. Несмотря на кажущуюся простоту, задача предстоит нелегкая. После процесса подносится Бухрану хадак и читаются определенные молитвы.

Сватовство на бурятском языке

Определение Бухрана и Хадака

Многим людям не знакомо значение слов Бухран и Хадак. Бухран в переводе с тюркского языка означает «Хозяин места». Это особое место в доме, которое ознаменовано изображением либо Будды, либо другого представителя этой культуры. Это культовое место, поскольку именно после слов главного свата «Бухран разрешает» начинается этап застолья и обмена подарками в период сватовства.

Наибольшей популярностью пользуются отрезы тканей для женщин 5 м в длину, а также рубахи мужчинам. Важный нюанс: этап застолья ограничен по времени 3-мя часами. В конце, после успешной беседы, стороны договариваются о времени проведения свадебной церемонии. Обыкновенно церемония проводится в осеннее или летнее время. Ранее день выбирали на основе календаря кочевников, однако жизнь новой семьи должна была стартовать в период полнолуния или новолуния.

Конкретную дату обыкновенно устанавливали на дацане. В открытых местностях он возвышается на окраине дорог или возвышенностях. Тут совершались жертвоприношения из всего, что представляло ценность для конкретного человека. Причем, для одних ценность могут иметь простые спички, для прочих-деньги. Обычно представлен в виде дерева, валуна и столбов. Место помечали знаковыми ленточками.

Проще говоря, Бухран – это отголоски древнего язычества, и нередко словом называли хозяина озера Байкал. Его влияние не изжило себя и сегодня, в современной стране до сих пор встречаются обряды жертвоприношений владыке великого озера.

Церемония свадьбы останавливается возле каждого Бухрана, а в каждой области их бывает довольно много. Обыкновенно, выпивается чарка-другая алкоголя, плотно едят. Иногда место просто обливают молочной водкой, иначе говоря, тарасуном, после чего подносят дары. Пару встречают с белой пищей, обычно тарелкой молока, и хадаками – шарфом, длина которого максимально составляет 4 метра, минимально 60 см. Далее молодых осыпают риом, лепестками роз, а также зерном с монетами.

Сватовство на бурятском языке

Назначение даты свадебной церемонии

Важную роль играла правильно выбранная дата церемонии. Обычно ее назначали на день полнолуния или новолуния, при этом учитывалась традиция влияния небесного светила. Согласно ей, если заключить брак вовремя, в эти периоды, то семья будет полной, а если проводить венчание на убыльную Луну, то счастье и достаток будут только убывать, а в семье не будет покоя.

Церемония угощения рода невесты семьей жениха

Обычно разводился огонь на открытом пространстве и семья жениха доставала привезенные на место продукты. Традиционно это были мясо и молочная водка, тарасун. Почетный местный житель проводил церемонию жертвоприношения привезенной пищей для покровителей земли. Таким образом молодой проявлял уважение к Огнонам – духам предков, семьи и рода невесты. Он просил их оказать защиту, включить себя в члены рода невесты и помочь в поддержании молодого поколения и благополучия новоиспеченной семьи.

Сватовство на бурятском языке

Церемония выезда свадебного поезда

Гости со стороны жениха ждали кортеж недалеко от улуса. С собой они должны были принести молочные продукты, молочную водку, а также закуску, при помощи которой сторона невесты должна была совершить тот же обряд, что и жених ранее-поклонение роду молодого и приношение определенных просьб.

Обязательным элементом традиции было соревнование мужчин молодого поколения с обеих сторон. Борьба шла за поставленную на кон голову обрядового молодого барана. Традиционно в дружеской схватке побеждала команда стороны жениха. Если был иной исход, невеста могла быть несчастной в новой семье.

Важным человеком на свадьбе в Бурятии был турушин. Так называли водителя свадебного поезда. Водитель держал в руках стрелу, наконечник которой был железным, она была торжественно украшена яркими декорациями и лентами. Задачей стрелы было отпугивание нечистой силы, которая могла помешать невесте благополучно добраться до жилища мужа, а также служила оберегом ее и новой семьи.

После того, как турушин спешится перед юртой после приезда, он сразу должен был зайти внутрь и с первого раза вонзить стрелу в Северо-Западный столб дома. Стоит сказать, что к человеку, решившему взять на себя такую ответственность, предъявлялись серьезные требования, основные из которых заключались в следующем:

Такие требования предъявлялись из-за того, что именно он, по факту, являлся представителем своего рода, его «лицом».

Участников церемонии свадебного поезда приветствовали национальным танцем ехор. После этого приглашали в юрты согласно возрастному статусу. Там гостей угощали закусками, в первую очередь, священными молочными продуктами. У невесты было свое отдельное помещение или дом. В случае невозможности семьи предоставить ей таких удобств, вешалась занавеска, отделяющая личное пространство девушки от остальных гостей.

Свадьба в Бурятии немыслима без основного обряда-поклонения невесты онгонам семьи любимого и бурханам. А также молодая должна была совершить поклонение старейшинам рода молодого, их семейному очагу, а также старшему поколению родственников.

Для того, чтобы получить возможность пройти данный ритуал, девушка должна была определенным образом сменить внешность. Но сделать это так, чтобы окружающим стало понятно то, что она перешла из статуса девушки в новый образ замужней дамы. Если невеста не приехала в свадебном костюме сразу, то процедура переодевания считалась торжественной и даже таинственной, потому к ее проведению допускались родственницы со стороны жениха, у которых были только счастливые и здоровые семьи. Вдовы и разведенные дамы могли навлечь на невесту несчастье или бесплодие.

Традиционная коса расплеталась и заменялась другой прической: 9 маленьких косичек справа и 8 слева на голове. Кончики оформлялись при помощи коралловых бусинок и монетками из золота и серебра. Обычно невеста именно с такой прической присутствовала на основном своем обряде. В наряд традиционно добавлялись украшения шейного и нагрудного типа. Он же в последствии был костюмом для выхода в свет семьей. При помощи обряда поклонения духам рода невесту духовно принимают в новую семью.

Интерес представляет собой традиционный обряд в юрте свекра. Туда невеста приходила первой, поскольку за остальными могли проскочить злобные духи. Которые в последствии могли нанести молодой семье вред. Завершался обряд подношением подарков невесте со стороны отца жениха. Наиболее распространены такие подарки, как деньги, платки, кольца и драгоценные украшения.

После того девушка выражала свое согласие на честное исполнение обязательств невестки, а также на подчинение новому роду и семье. После завершения всех ритуалов брак считался состоявшимся. После завершения свадьбы гостям со сторонам новобрачной дарили подарки: мужчинам-качественные рубахи, а женщинам-платки.

Традиции и нюансы заключительного этапа свадьбы

После всех церемоний молодые, наконец-то, заселяются в новый дом. Обыкновенно это — юрта, которая обвита при помощи белого войлока. Спустя месяц проживания с мужем у девушки появляется возможность проведать родителей. Там она должна прогостить неделю, но есть одно но: если ее признают нерадивой хозяйкой, она может навсегда остаться у семьи.

Свадьба в стране празднуется с обилием пищи и веселья, а сама церемония длится в течение недели. В меню свадебной церемонии присутствуют такие продукты, как баранина вареная, но самым почетным считается голова животного. Мясо обычно подается целыми кусками с гарниром. Основной акцент делается именно на нем. Число горячих блюд обычно равно трем. Также присутствуют безалкогольные напитки в виде чаев, соков, морсов и кофе. В роли десертов обычно выступают фрукты и фруктовые нарезки. Программа вечера свадьбы обычно стандартна:

Бурятская свадьба — это своего рода подтверждение сохранившейся самобытной культуры этого уникального народа. Если выпадет шанс побывать на этом удивительном событии, его непременно стоит использовать и глубже ознакомиться с местными обычаями, сохранившимися с давних времен.

Источник

Бурятские свадебные традиции

Сватовство на бурятском языке

Хадаг табилга (сватовство)

В старые времена у бурят свадьбы часто планировались родителями тогда, когда жених и невеста были еще детьми. Отцы менялись поясами, беря обязательство, что их дети, когда вырастут — поженятся. Непосредственно свадебные дела начинались со сватовства. День сватовства определяли по зурхай у ламы. Свататься к родителям невесты едут представители семьи жениха.

В некоторых районах такими представителями могут быть родители, а в некоторых — только родственники. Другой старинный обычай, предполагал, что среди сватов не должно быть женщин. Среди сватов выделяются наиболее почетные — худын туру (мужчина) и худагын туруу (женщина). Это не обязательно муж и жена и не обязательно даже родственники жениха.

Они должны быть не вдовые, полностью здоровые, многодетные, и дети их также должны быть живы и здоровы. Обычно сватов нечетное количество (3-5-7 — священные числа). В то же время в некоторых районах (например, в некоторых селах Закаменского района) допустимо только четное количество. Поскольку сватовство предполагает обмен подарками, должно быть согласовано заранее, сколько людей едет.

Нельзя приезжать «на хромой лошади» — сейчас это означает, что машины сватов должны быть в порядке. Машину нельзя ставить прямо напротив входа во двор – так выносят мертвецов. Гостей никто не встречает. Они заходят в дом невесты «нара зуб» — т.е. по ходу солнца, и без приглашения. В некоторых местах есть обычай, когда сторона жениха, войдя в дом будущих сватов, снимают шапку, и, не сказав ни слова, проходят к бурхану и делают подношение.

Только потом начинается ритуальный разговор, с характерным юмором. Хозяева делают вид, что первый раз слышат о том, что их дочь собирается замуж: «Мы тут справляем день рождения. А вы почему в рабочий день катаетесь?». И все это притом, что обе стороны до этого договаривались о предстоящей встрече. А сторона жениха стремится с достоинством выйти из ситуации.

Худын туруу говорит, зачем пришли, хвалит жениха, его род, сторону невесты и просит разрешения у хозяев дома поднести хадак бурхану. Подходят к бурхану, зажигают зула (лампадку), ставят хадак, открытую архи (водку), молоко, пачку чая. Просят разрешения у бурхана взять невесту в этом доме. Обращаются с молитвами, чтобы создающийся союз был крепким и долгим.

В конце договариваются, когда делать свадьбу – летом, осенью… Долго засиживаться во время сватовства не принято. В среднем беседуют 2-3 часа, после чего надо уезжать, пока хозяева не начали подкалывать – мол пора укладываться спать. Уже после «Хадаг табилга» родители молодых в рабочем порядке решают, какого числа будет бракосочетание, где и как. Окончательную дату утверждают в дацане.

Отправляясь на сватовство (Хадаг табилга) не забудьте взять:

Сватовство на бурятском языке

Басаганай наадан (девичник)

Строго говоря, «басаганай наадан» – это не девичник в европейском смысле, на который собираются подружки невесты, а скорее сборы и проводы невесты. На басаганай наадан приезжает жених, иногда с друзьями, но, как правило, без родителей. Жених и худын туруу со стороны жениха привозят «хубуунэй хэшэг» – угощения, напитки. Их выставляют на столы, за которыми собираются родственники невесты. Они произносят пожелания, дарят невесте подарки, которые становятся ее приданным — с ними она поедет к жениху.

В приданое входит полный комплект постельного белья – оно у невесты обязательно должно быть свое. Также традиционно дарили серебряные украшения. Родственники невесты собирают «басаганай хэшэг» – еду и напитки, которые она увозит на основную свадьбу (в дом жениха). Невесте заплетают две косы, втыкают спицу в волосы («туйбэ»). Невеста переоблачается. «Басаганай дэгэл», то есть девичий наряд, меняется на «hамганай дэгэл» — женский. С этого момента она считается взрослой женщиной.

Иногда это делается и на самой свадьбе. Невесте поют «уусын дуу» – песни-пожелания перед выездом, увещевают не забывать родные края, своих родителей. В конце басаганай наадан слово берет худын туруу со стороны жениха. Он говорит, что теперь своими глазами увидел, насколько хороша невеста, ее родня и собранные ими подарки. В этот момент родственники невесты приглашаются на свадьбу.

По завершении «девичника» жених забирает невесту с приданым и увозит к себе. «Басаганай тала» – сторона невесты — кидает вслед уезжающим сухой навоз, что означает пожелание богатства. По пути на свадьбу молодые останавливаются на каждом святом месте и делают подношения. В селе жениха их встречали на конях, провожатый показывал дорогу.

Шэнэхэнские буряты три раза объезжают по ходу солнца дом и только потом выходят из машин. Родственники со стороны жениха за руки выводит приехавших гостей, усаживают. Худын туруу со стороны невесты дает сигнал выкладывать подарки, и все, что привезли, ста вят на стол. Если дарят посуду, пустой ее ставить нельзя – внутрь что-то надо положить.

Есть шуточный обычай: сторо- на невесты кидает тушу барана на клеенку, которую держат четверо мужчин со стороны жениха. Если смогли удержать – значит, сильные друзья у жениха, а если не удержали – значит, подарок большой, что тоже хорошо. Худын туруу со стороны невесты объявляют, кто такая невеста, какого рода, края, и какие подарки привезли. Благодарят за прием. Больше им слова обычно не дают – они все сказали на проводах невесты.

Кульминацией свадебной церемонии является подношение свекром подарков невесте. Одарив свою будущую невестку щедрыми подношениями, свекор надевает ей на шею «хоолобши» – золотую или серебряную монету на цепочке. Согласившись принять хоолобши, невеста становится законной женой. Именно этот момент – надевание на шею невесте хоолобши в буддийской свадьбе – можно сравнить с обменом кольцами при православном венчании. Кстати, в буддийской традиции за невестой до последнего момента сохраняется право отказаться от бракосочетания. Если она отказывается надевать хоолобши и возвращает подарки свекру, то свадьба отменяется.

По традиции, во время свадебной церемонии почетный гость из числа родичей жениха приносит из очага роди- тельской юрты горящую головню и зажигает огонь в новой юрте. Потом кто-либо из стариков совершает моление, чтобы божество огня взяло под покровительство новую семью. Молодожены вместе со стариками молятся божеству огня, осторожно льют в горящее пламя молоко, вино, бросают кусочки мяса.

Другой обычай, связанный с огнем – «Шэнэ гэрэй гуламта бадараалга». Перед тем, как уехать домой, сторона невесты бросает в огонь свои дрова или уголь. Про- исходит символическое объединение очагов. У бурят свадьба – больше праздник родителей, т.к. они вырастили и воспитали молодых. В Аге за главным столом сидят только родители, дедушки и бабушки. Они же прини- мают подарки и поздравления. Молодые сидят с гостями. Худын туруу и худагын туруу угощают гостей, собирают подарки.

Преподнесение невесте подарков продолжается и во время свадебного пиршества. Невеста демонстрирует то, что ей подарили. Когда невеста преподносит гостям чарки с вином, принято отблагодарить ее золотыми монетами или денежными купюрами. Невеста наливает чай родителям жениха (обычай «бэриин сай»). После свадебной церемонии молодые заселяются в новый, специально подготовленный дом (юрту).

Гости разъезжались в тот же день, сразу после свадьбы. Через месяц после свадьбы замужняя женщина приезжала к своим родителям погостить, привозила с собой съестные подарки (хышык), гостила в течение недели. Но если в течение прожитого в доме мужа месяца девушка проявляла себя ленивой, не умеющей вести хозяйство, ее могли отправить к родителям насовсем.

Сватовство на бурятском языке

Советы бывалого: как проводить свадьбы

Своими советами по организации свадьбы делится Эрдэни Дымчиков. Организатор ряда успешных молодежных проектов, сейчас Эрдэни занимается проведением свадебных торжеств. Его конек – свадьбы в национальном бурятском стиле, однако его опыт будет интересен всем молодым парам нашего города.

Распределение обязанностей

Организация свадьбы — дело хлопотное, и потому одному человеку будет очень тяжело заниматься всеми организационными вопросами. Свадьбу можно условно разделить на несколько «фронтов», по каждому из которых будут работать свои командиры, которые при надобности, могут набрать себе нужное количество «бойцов».

Составление списков

Это один из самых ключевых моментов подготовки свадьбы. Четко определитесь с тем, сколько гостей вы хотите пригласить – от этого будет зависеть и стоимость самой свадьбы. Для того, что бы составить списки, человек который это будет делать, должен хорошо знать всех родственников и друзей семьи. И, как правило, этим занимаются родители молодоженов.

В течение свадьбы, ответственный за списки на своем экземпляре делает пометки, вычеркивая непришедших, отмечая тех, кто пришел. Время от времени он обновляет и список ведущего. В списки лучше не вносить регалии. На свадьбе все равны, нельзя кого-то выделить, а кого-то нет, ведь не у всех гостей высокое положение. Исключение делается для пожилых людей, которые уже не при должности, но имеют заслуги.

Список можно заполнить «с избытком», т.к. обычно 10-20% приглашенных не приходят. Но если не пришло более трети гостей – свадьба может не окупиться. Для гостя: подарок в 1000 руб. – не подарок, это только окупит ваше место за столом. Приемлемая стоимость подарка — от 1500-2000 руб.

Выбор места

Выбор места определяется количеством гостей. Важно, чтобы не было тесно, место для поздравлений и артистов должно вмещать примерно 30 человек, это минимум 2*4 метра. Следует оценить комфортность туалетных комнат. Разумеется, место должно быть транспортно доступным, иметь удобный подъезд и парковку.

Разработка катания

Следует предварительно оговорить маршрут с фотографом и оператором, а они, в свою очередь должны договориться между собой, кто и когда снимает. На самой свадьбе не должно быть споров куда ехать. Особый вопрос – питание и напитки. Классика – конечно же, шампанское, не помешают и соки, а в холодное время года — горячий чай в термосе. Подкрепиться на катании можно бутербродами с колбасой и сыром, фруктами, подойдут и салаты.

Для украшения машин используют ленты, которые обычно покупают сами молодожены. На каждую машину крепят ленты трех разных цветов, длина каждой – от 6 метров, для крупных машин, джипов, берут ленты подлиннее. Ленты можно купить в магазинах тканей, стоимость примерно 10 рублей за метр. Специальные ленты с украшениями вам предложат в свадебных салонах. На главной машине традиционно помещаются символические кольца и шары. Тренд последнего времени – украшение капота живыми цветами.

Оформление зала

Арки, сердца и букеты из шаров – неизменно выигрышный вариант украшения зала. Заняться этим должны специалисты. Место для поздравлений можно отметить по бокам цветками из шаров, тогда фотографии получатся красочнее. Здесь, однако, следует избегать арок – они мешают. Если к залу торжества ведет лестница, ее украсят шары на перилах.20-30 шаров, надутых гелием и болтающихся под потолком, не только создадут праздничную атмосферу и обозначат место танцпола, но и займут детей.

Благодаря такому «отвлекающему маневру» дольше сохранятся шары на столах, хотя, конечно, дети доберутся и до них. Салфетки можно подобрать по цвету шаров. К цвету шаров подбираются салфетки. Главный стол рекомендую украсить живыми цветами, место, где сидят молодожены, обозначают красивой тканью. Отличная идея для молодоженов — сфотографироваться заранее в профессиональной студии и распечатать фото на баннере, примерно 1*1,5 м.

Стол должен выглядеть богато, на бурятских свадьбах основной акцент, конечно, делается на мясо. В этом случае не стоит брать много рыбы, она всегда остается. Хорошо идет вареная баранина — цельными кусками в тарелках. Много пьют соков и чая, на бурятских свадьбах чай должны приносить постоянно. Также не помешает морс, и тоже в большом количестве. Стоимость стола в среднем от 400 до 800 руб. на человека.

В стоимость, которую вам укажут в кафе обычно не входит спиртное, фрукты, колбасы на нарезку, минералка – все это надо купить самим. Упор лучше сделать на вино, а не на водку, хотя это, как говорится, дело вкуса. Желательно чтобы кто-то следил за персоналом – чтоб кушанья доносили до всех, иногда с этим бывают проблемы. Заказывают три горячих, первое подают минут через 15-20, после того как гости рассядутся, за это время они съедят салаты. Много фруктов брать не стоит, к десерту все уже обычно более чем сыты.

Программа

Обычно свадьба следует традиционному графику: вначале встреча молодых, поздравления, затем – концертная программа и развлечения, ближе к финалу – дискотека. Сейчас у бурят очень популярно возвращение к корням. Часто заказывают встречу по бурятским обычаям, причем следует учесть обычаи мест, откуда родом молодые. Молодых встречают хадаками (жениха – синим, невесту – белым), белой пищей (молоко в пиале). На встрече всегда красиво смотрится шампанское как атрибут современности. Пьют жених с невестой и свидетели.

Также эффектно смотрится, когда молодых осыпают зерном, рисом, монетами, лепестками роз. Но если встреча происходит в помещении, следует заранее озаботиться уборкой. Лепестки роз опасны не меньше, чем кожура банана. По рису и монетам неудобно ходить, тем более что обычно встречают на месте, где будет дискотека. У каждого ведущего свой сценарий встречи, необходимо все детали согласовать с ним заранее.

С началом лучше не затягивать больше чем на полчаса, так как поздравления долгие, гости опаздывают, а время ограничено. На мой взгляд, любая программа на 80% зависит от ведущего. Требования к ведущему стандартны: хорошо поставленная речь, четкая дикция, умение держать публику, приятная внешность, чувство юмора, ответственность. Тамада не должен сам увлекаться спиртным, ведь нужно свадьбу контролировать до самого конца! При этом стоит проследить, чтобы ведущий был огражден от особо назойливых нетрезвых гостей.

Обычно ведущий сам предлагает программу, артистов, составляет сценарий. Заранее нужно уяснить, во сколько все это обойдется. Не стоит стараться сэкономить на программе, она не мене важна, чем меню, иначе на свадьбе будет попросту скучно. Не надо надеться на то что «гости сами будут петь»: хорошо поющих людей мало, в большинстве случаев, в отличие от профессиональных певцов, гости поют без музыкального сопровождения, и вообще люди на свадьбу пришли отдыхать.

Артист же выступит профессионально и отработает свой гонорар. Сейчас в городе огромный выбор певцов, танцоров и артистов любого жанра. Хороший тамада владеет всеми необходимыми контактами. Следует заранее уточнить с ведущим, нужно ли будет отвозить артистов и аппаратуру, понадобится ли транспорт. Желательно провести разъяснительную работу с родственниками, с тем, чтобы от каждой группы выступали не все, а максимум 3-5 человек.

При этом списки нужно составить так, чтобы в общем было не больше 14-и групп поздравляющих, иначе поздравительная часть затянется. На бурятских свадьбах любят поздравлять очень долго, поздравить хотят все, а хороших ораторов, которые могут сказать интересно и развеселить народ, немного. Обычно во время долгих поздравлений гости устают, поэтому между поздравлениями запускают номер или игру. Не забывайте, что фотограф, видеограф, ведущий и артисты тоже люди, и хотят кушать!

Сытыми они выполнят свою работу более качественно, ведь творческая работа требует позитивного настроя, без отвлечения на позывы желудка. Хитростей в организации и проведении свадьбы предостаточно. Поэтому разумно будет обратиться за помощью профессионалов.

Источник

Видео

Сватовство Хоринских бурят

Сватовство Хоринских бурят

Благопожелания на бурятском языке

Благопожелания на бурятском языке

Часть 1 ХАДАГ ТАБИХА СВАТОВСТВО ОЛЬХОНСКИХ БУРЯТ

Часть 1 ХАДАГ ТАБИХА СВАТОВСТВО ОЛЬХОНСКИХ БУРЯТ

Часть 2 ХАДАГ ТАБИХА Сватовство Ольхонских бурят

Часть 2 ХАДАГ ТАБИХА Сватовство Ольхонских бурят

Традиции бурятской свадьбы

Традиции бурятской свадьбы

Говорим на бурятском - 4 - Невестка (Nevestka - Clip about buryat language)

Говорим на бурятском - 4 - Невестка (Nevestka - Clip about buryat language)

Говорим на бурятском - 3 - Уважение (Respect - Clip about buryat language) PROPER

Говорим на бурятском - 3 - Уважение (Respect - Clip about buryat language) PROPER

Сватовство в наши дни.

Сватовство в наши дни.

Говорим на бурятском - 6 - День рождения (Birthday - Clip about buryat language)PROPER

Говорим на бурятском - 6 - День рождения (Birthday - Clip about buryat language)PROPER

сватавство

сватавство
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.