Тексты песен на бурятском языке + видео обзор

Тексты песен на бурятском языке

Тексты песен на бурятском языке

У кого есть тексты бурятских песен, в исполнении наших замечательных певцов, скидываем сюда!

Примечание:
Некоторые песни взяты из группы «Клуб любителей Бурятской музыки!», ваш покорный слуга тоже является ее участником)))))

Тексты песен на бурятском языке

ГИМН РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Таежная, озерная, степная,
Ты добрым светом солнечным полна.
Цветущая от края и до края,
Будь счастлива, родная сторона.

Брусничный дух, черемухи дыханье,
Лилового багульника настой.
Я не дышу, а пью благоуханье
Моей земли, равнинной и лесной.

Прими, земля, сыновнее спасибо,
Святой водой Байкала угости,
Чтоб я обрел невиданную силу
Для дальнего нелегкого пути.

С тобой, земля, мы слиты воедино,
Моею стала и судьба твоя.
Поклон тебе от сердца, край родимый,
Любимая Бурятия моя!
О, Мать-земля!

Тексты песен на бурятском языке

Гимн Республики Бурятия

Таежная, озерная, степная,
Ты добрым светом солнечным полна.
Цветущая от края и до края,
Будь счастлива, родная сторона.

Брусничный дух, черемухи дыханье,
Лилового багульника настой.
Я не дышу, а пью благоуханье
Моей земли, равнинной и лесной.

О Родина, ведь лучшею подругой
Была мне в раннем детстве сарана.
Головкою багряной и упругой
Приветливо кивала мне она.

Прими, земля, сыновнее спасибо,
Святой водой Байкала угости,
Чтоб я обрел невиданную силу
Для дальнего нелегкого пути.

Тексты песен на бурятском языке

«АДУШУНАЙ ДУУН»
(Песня табунщика)

Yгэнь М. Самбуева
ХYгжэмынь Ч. Павловай

Турэл арадайм домогшул,
Тургэн гуйдэлтай хулэгни.
Хэлэhэн, юумэндэл, эмнис гээ!
Сэдьхэлни, баяраар, билтарна.

Дапталга: Чуулэ, hиилэ оодороод,
Шудэртэй тала дайдада.
Хулэг мини гайхалтай байна,
Хусэтэй, далитай, болонхой!

Автомашинар урдамни,
Агта хулэгhом хурданар.
Омог басаган намай наадалжа,
Оншогтой, тургэноор, гуйлгэнэ.

Урид намайе хусоо hаа.
Ухаан бодолам абаарай.
Омог басаган намда нигэжэ
Сэхэ урагша дуулим оодоржо

Тексты песен на бурятском языке

Yгэнь ба ХYгжэмынь Р.-Д. Бурхиевэй

Арюхан залуу наhанhаан
Амраг наhандаа дурлажа,
Аадерhаа мундэлhэн ногоондол
Алтан делхейдээ hалбарыш дда.

Шигтэй зоолэн газарhаа
Шэнэхэн сэсэг урган даа.
Шимни намдаа сэбэрхэн
Бишни шамдаа дурлахаб

YYрэй ялагар мушэндэ
Yндэр тунгалаг тэнгэридээ
Yран сэлмэг сэдьхэлтэй
Yрдам хорин бэйгыш даа.

Шигтэй зоолэн газарhаа
Шэнэхэн сэсэг урган даа.
Шимни намдаа сэбэрхэн
Бишни шамдаа дурлахаб

ХYхюутэй залуу наhандаа
Хонгёогоор энеэжэл ябналши
Халуухан зурхэн сохилндол
Хоорхэн заахан бэедэшни

Шигтэй зоолэн газарhаа
Шэнэхэн сэсэг урган даа.
Шимни намдаа сэбэрхэн 2 раза
Бишни шамдаа дурлахаб

Источник

Тексты песен на бурятском языке

Тексты песен на бурятском языке

Сэдьхэлэйм уйлахые дуулангүй,
Сээжым аялгые шагнангүй,
Нюдэнэйм нулимса харангүй
Юундэ шимни ябаабши?

Хаанабши, хаанабши?
Хайрата зүрхыем абарыш!
Хүлеэнэм, хүлеэнэм.
Хүлгэһэн зүрхыем хайрлыш даа.

Зүрхэнэйм сохихые обёоронгүй,
Зүүдэндэм ерэдэгээ мэдэнгүй,
Хэлэхээл байтарни хүлеэнгүй
Юундэ шимни ябаабши?

Тексты песен на бурятском языке

Песни Цыдыпа Аюшиева

Хyхэ мyнхэ дэлхэйдэ
Хyмyyн боложо тyрooб даа.
hyлдэ заяагаа мэдэржэ,
hyзэг бэшэрэл олооб даа.

Зорюулнаб тандаа, Бурхадни,
Золтойхон энэ дуунуудаа…
hунажа тандаа мyргэнэб,
hургажа намай yргэлсыт, Бурхадни!

Эхэ Буряад орондоо
Эльгэ зyрхэнhoo дурлажа,
Зyгнэл хубитай ябаха
Зyбхэн мурыем нээгыт даа?

Ами наhаяа аршалнаб,
Альгаа хабсаран мyргэнэб,
Арюун hайханаар шэбшэнэб;
Абврал хайрлажа адислыт даа!

Тексты песен на бурятском языке

«БУРЯАД ОРОН, hАЙХАН ОРОН»

Буддын hургаалтай
Буряад оромнай
Буян хэшэгээр дэлгэрээд hайхан юм.
Эбтэй эетэй
Арад тyмэнэй
Энхэ гуламтань хэтэдээ мyнхэ юм.

Буряад орон, hайхан орон –
Эльгэн тyрэл тоонтомнай.
Буряад орон, hайхан орон –
Элдин тэнюун нютагнай! (2 дахин)

Наран элшэтэй
Буряад оромнай
Найман хизаартаа толороод hаруул юм.
Талаан бэлигтэй
Арад тyмэнэй
Тайбан байдалынь yнэхooр сарюун юм.

Байгал далайтай
Буряад оромнай
Байса хyбшooрoo хyхэрooд уужам юм.
Сэсэн ухаатай арад тyмэнэй
Сэдьхэл бодолынь найдамтай yндэр юм.

Тексты песен на бурятском языке

Эмниг мориёо ургаар баряад,
Эрэ мэдэлдээ hургааб омогтой…
Дyйтэй адуушан гэлсээд магтадаг,
Дорюун зyрхэмни солгёон…

Эмнигхэн морин орёо –
Эдитэй минии хyсэл юм.
Yнэнтэ шадалаа харуулhан
Yльгэрэй баатар гyб.
Табгай мэдyyлэн шэнхинээ
Талын дуугаа шамдаа зорюулнаб.

Хyлэг мориндоо бушуу мордоод,
Хyдoo талаараа гyйлгooб эршэтэй…
Залуу наhанай хатуу зоригоор
Золтой ябанаб hyрхэй…

Халтар зээрдынгээ жолоо татаад,
Хани гансадаа зорёоб яаралтай…
Даруу зyрхэнэй дуугаа дуулажа,
Зугаа татанаб гоёор…

Тексты песен на бурятском языке

Урма зоригым дэгжээнхэй
Улаан-Удэмни уряалаа.
Хvдоо нютагай хубуугээ
Хvлеэн угтажа абыш даа

Намжаа Буряадтаа алдартай
Ниислэл солыень дууданаб даа!
Тvмэн арадтаа хэшэгтэй
Тvшэг туухэдэнь дурланаб даа!

Ухаан бодолым буляанхай
Улаан-Удэмни hайхан даа.
Эрдэм vзэхоо ерээлби
Эдир залуухан наhандаа.

Vльгэр домогшуу «Арбаадтай»
Улаан-Удэмни хvхюvтэ
Унгын hаруулхан гэрэлтэй
Ундэр байшангууд бодонхой.

Тексты песен на бурятском языке

Уян hайхан сэдьхэлыш сэгнэжэ,
Урин шамхандаа дурланаб.
Газар дэлхэй дээрэ шим гансаханши,
Гараа hарбайгыш намдаа, инагни!
Холшор инаг vгэёо хэлэжэл байгыш намдаа,
Хонгёо hайхан дуугаа дуулыш!

hайхан дуугаа дуулая,
hарын туяа харая,
Дуулим талаар сэнгэе,
Дуугаа дуулан дурлая…
Дурлааб гэжэ намдаа хэлыш даа!
Дуугаа дуулан жаргая!

Шэхэндэш хэлэhэн лэ vгыем
Шэбшыш сэдьхэлдээ удаанаар.
hайхан нюдыешни хаража,
hанаан соогоо шамдаа дурлажа,
Намжар гоё vгэёо хэлэжэл байнаб шамдаа
Намдаа дурлан дуугаа дуулыш!

Уулзажа, vрмыешни заhажа,
Уряал vгэёо дуулгахаб.
Сээжын оёорhоо омог баяраар
Сэдьхэл зvрхэншни хайлан уярхал.
Хонгор бидэ хоёрой дурамнай арюун хэзээш.
Хуби жаргал хэды hайхам?

Источник

Тексты песен на бурятском языке

Тексты песен на бурятском языке

МYнхэ энэл замбидаа
МYшэн мэтэ яларжа,
Yлгын дуугаар бөөмэилhэн
Yльгэр шэнги тоонтодоо –

Холын урда гарбалаа
Хонгоодорhоо захалжа,
Ходол намай энхэрhэн
Хонгор hайхан тоонтодоо –

Тексты песен на бурятском языке

Тоотойхон энэ наhандаа
Туhатай зондоо ябаарай.
ТYрэhэн тоонто газараа
ТYYрээжэ магтажа ябаарай.

Хэдыхэн энэ наhандаа
Хэрэгтэй зондоо ябаарай,
Ханилhан ганса инагтаа
Хододоо дуратаи ябаарай.

Yгтэhэн энэ наhандаа
Yнэтэи зондоо ябаараи.
Yргэhэн эжы абадаа
Yргэлжэ энхэргэн ябаарай.

Тексты песен на бурятском языке

Хадын саhанай хайлаха сагта
Хайлгана шубуун уйлахал.
Хайлгана шубуунай уйлахада
Хайрата намаяа hанаарай.

СэнгYY нажарай сэлмэг hYни
Сээжэ зYрхэнш долгисохол.
Сээжэ зYрхэнэй долгисоходо
Сэдьхэжэ намаяа hанаарай.

Залуу наhанай залираадYидэ
Заяата нэгые золгожо болохош.
Заяата нэгые золгоошье бол,
ЗаатагYй намаяа hанаарай.

Yри бэеынгээ Yндыхэдэ
Yшөө нэгэ баясаха гэдэг.
Yшөө нэгэ баясаха сагтаа
Yгылжэ намаяа hанаарай.

Yндэр наhанай эрмэг гэшхэн
Yргэжэ ашанараа hуухал байхаш.
Yргэжэ ашамараа hууха уедөө
Yгылжэ намаяа hанаарай.

hYрмэн хара нюдөө анижа,
hYYдэртэ орохо саг ерэхэл.
hYYдэртэ орохо саг дээрээ
hYYлшынхиеэ hанаарай.

Тексты песен на бурятском языке

Сэрэгхэн нарhадай
Сэхэхэн хойто тээ
Сэлмэгхэн жаргалтай
Сэнхирхэн дайдамнай.

Д а б т а л г а:
Аажам Агымнай
Аглагхан Yбэр дээр
Амгалан нэмжынхэй
Алтанхан тоонтомной.

ЗYдхэли, ЗYдхэлим,
ЗYлгэдэш хYльбэрнэб
ЗYдхэли, ЗYдхэлим,
ЗYрхэндэш нэнгэнэб.

Набтарханш, Yндэрхэнш
Нахиджан хYтэлнYYд.
Нариханш, Yргэнхэнш
Наhанайм зYргэнYYд.

Тексты песен на бурятском языке

Эхин тYрYYшын дуhалхан
Эгээл халуухан дуран бии.
Холын мYшэндэл ялас гээд,
Хуби заяанайш эхин гээ.

Дабталга:
Эльгэн сахюусан юртэмсын
Инаг дуранай уула дээр
Yеын сасуутан нYхэд соо
Yшөөл шамайгаа хYлеэхэб.

Набша намаатай нютаггаа,
Наhан залуухан хаhандаа
Нажар зунайнгаа Yдэшэнь
Аляа зYрхыем доhолгоош.

Yлзы заяатай хоёр hаа,
Утын дабаанда уулзажа,
Ульhа дулаахан дурандаа
Аза талаантай hуухаяа.

Тексты песен на бурятском языке

Тексты песен на бурятском языке

исп. Нонна Тогочиева

Зүрхэн соомни зохид болоод,
Нангин сэбэр шинии хайраар,
Инаг дуран – минии хайра,
Дэлхэй дүүрэн сэсэг түрөө.

Дабталга:
Дурланаб, үдэр бүри шамдаа дурланаб,
Дууданаб, үдэр бүри шамай дууданаб!
Инаг гансам, дуугаар золгон дуудыш!
Инаг минии, дуугаар хайра тухай хэлыш! (2 раза)

Источник

Тексты песен на бурятском языке

Тексты песен на бурятском языке

«АЗАТАЙ ЮУМЭН БАЙХАЛYЙ»

Хэндэш, хаанаш дабагдаагYй,
Юундэш хэзээшье хаагдаагYй
Дуранай уряа дахажа,
Дуулан, энеэн ябанаб даа.

Дуулан, энеэн ябахаhаа
Азатай юумэн байхалгYй!

ТанилсаашгYй hаа, хамаагYй,
ХаралсаашгYй hаа, яахань hэм,
Шангаар хYсэбэл зYрхэднай
Шамтай намай холбохол даа.

Шамтай намай холбохоhоо
Азатай юумэн байхалгYй!

Илдам бэшэ дэлхэй дээрэ
Инаг шамтаяа золголдоод,
Аляа хYбYYгээ дахуулан
Амар мэндэ жарганаб да.

Аляа хYбYY дахуулхаhаа
Азатай юумэн байхалгYй.

Тексты песен на бурятском языке

Тексты песен на бурятском языке

Тексты песен на бурятском языке

«АЛТАН ДЭЛХЭЙН ЖАМА ЁhООР»

Сэнхир номин хабар байгаа
Сэсэг ногоон дэлгэрэнхэй.
Алтан дэлхэйн жама ёhоор
Анхан бидэ танилсаалди.

Анхан бидэ танилсаалди –
Алтан дэлхэйн жама ёhоор.

Аажам сэлгеэн нажар байгаа,
Айраг сэгээ эдеэшэнхэй.
Алтан дэлхэйн жама ёhоор
Айдар дундаа Yелөөлди.

Айдар дундаа Yелөөлди –
Алтан дэлхэйн жама ёhоор

Намар Yшөө холол байна,
Наран золнай гэрэлтэнхэй.
Алтан дэлхэйн жама ёhоор
Арюун жаргал эдлэхэлди.

Тексты песен на бурятском языке

«АЙЛШАНТАЙ АЙЛ ЖАРГАЛТАЙ»

Айлшалыт даа манайда,
Аймагаймни танилууд,
Анда нYхэд, тYрэлнYYд,
Амар мэндэ дуулгыт даа.

Дабталга:
Айлшантай айл жаргалтай,
Абын заншал hайшаалтай,
Аягын харюу Yдэр соогоо,
Аягын харюу жэл соогоо.

Айл бYхэнэй сахидаг
Аман Yгэ Yнэн лэ.
Айлшалаа hаа хожомынь
Айлшадые хYндэлэ.

Хоймор дYYрэн айлшадтай
Хотогор хYн hуухадаа
Сээжэ дYYрэн баяртай
Сэнгэдэгхэн зантайб даа.

Тексты песен на бурятском языке

Урихан зулгы шамхантайгаа
Уулзаха заяа золтой байгааб.
Хонгорхон шарайш нюдэндэмни,
Хонхохон абяанш шэхэндэмни,
Холшорхон налгай амараг гансам!

Хонгорхон шарайш нюдэндэмнил
Хонхохон абяанш шэхэндэмнил.

Нарамнай гараад, орожол байн,
Наидалаар зYрхэм логшожол байн.
Yдэртөө ходол hанаандамниш,
hунинөө отол зYYдэндэмниш,
Yнжэгэн зулгы амараг гансам!

Yдэртөө ходол hанаандамниш,
hуниндөө отол зYYдэндэмниш.

Дуранхан зурхөө шатааналби,
Суранзан мэтээр татаналши.
Арбанхан xypгыш адхагша hайб,
Аягтай угыш шагнагша hайб,
Аминтаим сасуу амараг гансам!

Арбанхан хургыш адхагшал hайб,
Аягтай Yгыш шагнагшал hайб.

Тексты песен на бурятском языке

Димчиг Бурхан сахюусантай
Дэлгэр баян Алханамнай
Дэмбэры заяан бадаруулаад,
Дэлхэй Агамнай толоронхой.

Арса хушаар анхилагша
Амарлингын жабхалантай
Асари хангал Нара-Хажад
Аминхан hYлдымнай аршаланхай,

Д а б т а л г а:
Yндэр hайхан дээдын Yреэлээр
Yлзы хотог тYхөөн уршввгшэ
Yзэсхэлэн дагшан юртэмсэ.
YYдэн сYмэдөө золгонхой.

Одон болор зэндэмэниин
Охин эршээр сэндэртэнхэй
Отошын аршаан Юhэн-Хобоо
Оншохон шэдеэрээ алдаршанхай.

Эжын эльгээр энхэрэгшэ
Энхэ гэгээн Алханамнай
Эрдэниин зайгаар арюудхажа
Энээхэн бэеымнай адисланхай.

Мигмид зэбий дэрчен жанрайсиг
Димид ченгбий ваньбо жамбиянг
Ганжан Хайбий Зугжэн Зонхаба
Лубсан дагбий шавла Солвандэб.

Источник

Тексты бурятских песен

Тексты бурятских песен запись закреплена
Тексты бурятских песен запись закреплена

Песня о родной земле

Музыка А. Андреева
Слова Д.Жалсараева

Показать полностью.
Таёжная, озерная, степная,
Ты добрым светом солнечным полна.
Цветущая от края и до края,
Будь счастлива, родная сторона.

Брусничный дух, черемухи дыханье,
Лилового багульника настой,
Я не дышу, а пью благоуханье
Моей земли, равнинной и лесной.

О, Родина, ведь лучшею подругой
Была мне в раннем детстве сарана.
Головкою багряной и упругой
Приветливо кивала мне она.

Прими, Земля, сыновнее спасибо,
Крутой водой Аршан угости,
Чтоб я обрёл невиданную силу
Для дальнего не лёгкого пути.
О, Мать-Земля.

Тексты песен на бурятском языке

Тексты песен на бурятском языке

Тексты песен на бурятском языке

Тексты песен на бурятском языке

Тексты бурятских песен запись закреплена

Хабарай удэшэ ерэхэлби

Хугжэмынь ба угэнь Ц. Шойжонимаевай

Сэсэгтэ талата нютагтамнай
Показать полностью.
Сэбэрхэн басагад олонхон даа,
Залуухан хатуухан зурхэтэйш hааш,
Шууюулан хулгуулэн зобоохол даа.

Дабталга:
Басаган, басаган, хулисоорэй.
Басаган, басаган, этигээрэй,
Хабарай удэшэ ерэхэлби,
Дуратайб гэжэ хэлэхэлби.

Буряадайм басагад hайхан даа,
Булагтайш, аршаантайш жэшэмээр даа.
Буладхан хатуухан зурхэтэйш hааш,
Бурьюулан, хулгуулэн зобоохол даа.

Аригуун-Буубэй бэшэшье hаам,
Арюухан буряадайм дангина
Аглагхан зурхыем эзэлбэл хаш,
Халуухан дурыем буляабал хаш.

Тексты песен на бурятском языке

Тексты бурятских песен запись закреплена

Музыка Э. Жамбаловой
Стихи Б. Дугарова

Тексты песен на бурятском языке

Тексты бурятских песен запись закреплена

Хуг. Ч. Павловай
Уг. М. Самбуевай

Показать полностью.
Турэл арадайм домогшуу
Тургэн гуйдэлтэй хулэгни,
Сэхэ урагшаа зорин оодоржо
Сэдьхэлни баяраар билтарна.

Дабталга:
Чуло! hыло, оодоро
Шуудэртэй тала дайдадаа!
Хулэг минии, гайхалтай байнаш,
Хусэтэй далитай болонхой.

Автомашинаар урдамни
Агта хулэгhоом хурданаар,
Огсом басаган шоглон наадалжа,
Оншотой тургэноор гуйлгэнэ.

«Хубуун, намайе хусоо hаа,
Хусэл бодолым, дурым абаарай»,-
Хэдэр басаган намай иигэжэ
Хэлэhэн юумэндэл эмнис гээ.

Тексты песен на бурятском языке

Тексты бурятских песен запись закреплена

Хуг. Б. Батодоржиевай
Уг. С. Бадмаевагай

Показать полностью.
Энэ ехэ дэлхэй дээр
Эхын буян сэгнэшэгуй.
Эхын дулаан нюдэнhoo
Дээрэ юумэн байхагуй.

Дабталга:
Альган дээрээ тэнжээhэн,
Сэдьхэлым арюудхаhан,
Сагаан hайхан hанаатай
Ори ганса эжымни.

Хундэ хушэр уедэ
Хэдэн ушар узэбэлтэ.
Сагаай бэрхэ байдалда
Сэхэ дабшан гэшхэлээт

Тексты песен на бурятском языке

Тексты бурятских песен запись закреплена

Хуг В. Пантаевай
Уг. Д. Дагбаевай

Показать полностью.
Бадмахан сэсэг ягаараад
Баруунхан асам харагданаа,
Байтараа досоом дулаараад.
Балшархан наhам hанагданаа.

Сагдуулхан модон ногоороод
Сагаахан хадам харагданаа.
Саанаhаа досоом домооглоод,
Сасуутан нухэд hанагданаа.

Аадарай шааяан шангаадаад,
Аршаанхан булаг харагданаа.
Ардагай турьяан соноостоод,
Айдархан наhам hанагданаа.

Эрдэни шулуун ялаалзаад,
Эльхихэн голни харагданаа.
Эльгэлэн досоом дурсаагдаад,
Эжымни, абам hанагданаа.
Ээжыымнии, абаам
Эжымни, абам hанагдана.

Тексты песен на бурятском языке

Тексты бурятских песен запись закреплена

Инаг дураяа гамнаарай

Хуг. А. Андреевэй,
Уг. Г. Чимтовэй

Показать полностью.
Намагтай, болдогтой харгыда
Набтархан бороёо гамнаарай,
Намхандаа зорюулhан дураяа
Наhанайм ганса, гамнаарай.

Дабталга:
Жаргалаа шим аршалаарай,
Дураяа шим гамнаарай.
Намхандаа зорюулhан дураяа,
Наhанайм Ганса, гамнаарай.

Ундэртэй, набтартай харгыда
Уреэхэн бороёо гамнаарай.
Унжэгэн арюухан дураяа
Уелhэн гансам, гамнаарай.

Дабталга:
Жаргалаа шим аршалаарай,
Дураяа шим гамнаарай.
Унжэгэн арюхан дураяа,
Уелhэн гансам, гамнаарай.

Элhэтэй, шулуутай харгыда
Эмнигхэн бороёо гамнаарай
Энхэргэн, арюухан дураяа,
Уелhэн гансам, гамнаарай.

Дабталга:
Жаргалаа шим аршалаарай,
Дураяа шим гамнаарай,
Энхэргэн, арюухан дураяа,
Эжэлhэн гансам, гамнаарай

Источник

Видео

Караоке на бурятском языке. "Тоонто нютаг" Демо-версия.

Караоке на бурятском языке. "Тоонто нютаг" Демо-версия.

"Эжымни" мелодия и слова песни

"Эжымни" мелодия и слова песни

Бэе бэеэ гамная - Гэрэлма Жалсанова / Clip

Бэе бэеэ гамная - Гэрэлма Жалсанова / Clip

Сэсэг Аюшеева "Улгын дуун "/"Колыбельная для сына"

Сэсэг Аюшеева "Улгын дуун "/"Колыбельная для сына"

КАРАОКЕ по бурятски выпуск №2

КАРАОКЕ по бурятски выпуск №2

Гимн Бурятии - "Песня о родной земле" [На бурятском с переводом]

Гимн Бурятии - "Песня о родной земле" [На бурятском с переводом]

Хухэ Трактор - бурятский Трактор ерэнэ - Самая популярная песня Синего трактора на бурятском языке

Хухэ Трактор - бурятский Трактор ерэнэ - Самая популярная песня Синего трактора на бурятском языке

Анастасия Лебедева песня на бурятском языке Дангинамни

Анастасия Лебедева песня на бурятском языке Дангинамни

Кек поёт на бурятском языке

Кек поёт на бурятском языке

Приезжай ко мне, брат - Ишкин оглу, Ринчин Дашицыренов

Приезжай ко мне, брат - Ишкин оглу, Ринчин Дашицыренов
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.