Топики на чешском языке + видео обзор

Топики на чешском языке

Топики на чешском языке

Polámal se mraveneček, ví to celá obora,
o půlnoci zavolali mravenčího doktora.
Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru, bude chlapík jako rys.
Dali prášky podle rady, mraveneček stůně dál.
Celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal.
Čtyři stáli u postýlky, pátý těšil: Neplakej!
Zafoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej.
Zafoukal mu na ramínko, pohladil ho po čele,
hop! A zdravý mraveneček ráno skáče z postele.

Byl jeden sedlák a neměl děti. Ale jednou, když nebyl doma, se mu narodil synáček. Že byl velký jako palec, pojmenovala ho maminka Paleček..
V poledne povídá: “Maminko, já donesu tatínkovi na pole oběd.” Maminka se smála: “Vždyť bys ani košík neunesl.” Paleček povídá: “To není pravda.” Chytil koš a utíkal na pole. Sedlák nejdříve uviděl na poli koš s obědem. Teprve potom si všiml Palečka. “Čí pak jsi,” ptá se vlídně hospodář. “Ale váš, tatínku. Dnes ráno jsem se narodil.” “A už mi neseš oběd?” divil se otec. Vzal Palečka na klín a obědvali spolu. Když se najedli, Paleček povídá: “Tatínku, půjčte mi bič, budu za vás orat.” “Vždyť ani bič neudržíš.” “Tak to půjde bez biče.” Vylezl volovi na krk, skočil mu do ucha a volal: “Hyje, hyje!” Voli se rozběhli a chodili pěkně nahoru, dolů, až bylo pole zorané.Právě v tu chvíli jel okolo pole jeden kupec. Divil se, jak voli sami orají. Za chvíli uviděl Palečka. “Takového čeledína bych potřeboval, rychle by pracoval a málo jedl,” uvažoval kupec. Šel k sedlákovi a ptal se: “Je ten klučina na prodej?” Paleček vyskočil z ucha a šeptá tatínkovi: “Jen mě prodejte, já se brzy vrátím.”

Tak hospodář prodal Palečka za pět zlatých dukátů. Kupec zaplatil a strčil Palečka do tašky. Ale Paleček se cestou prokousal ven, sklouzl na zem a honem domů. Než se sedlák vrátil z pole, seděl Paleček doma s maminkou.

Strýček Jean
Usměvavý strýček Jean,
to je pravý Pařížan.
S růží v klopě, plný žáru
prochází se po bulváru,
smeká klobouk a má knír
Jako chrabrý mušketýr.

Elegantní strýček Jean,
to je velký bonviván.
Každý večer zpívá světu
v nejslavnějším kabaretu.
Pod pařížskou oblohou
svět mu leží u nohou.

Strýček Jean je idol dam,
chtějí od něj autogram.
Každé z nich se podepíše
na kolínko – občas výše.
Ať má pořád v očích žár –
Paříži, au revoir!

Топики на чешском языке

„Hej, trpaslíci, kde jste?“ Trpasličí vesnicí se rozléhalo hlasité volání. „Pojďte si to se mnou rozdat, trpaslíci!“ Uprostřed vesnice stál obr, naparoval se a hulákal: „Je tu někdo, kdo udělá více kliků než já? … Ha, ha, vidím, že není. Sázím obří kabát proti trpasličí čepici.“

Všichni trpaslíci stáli zaraženě okolo obra a poslouchali jeho urážky. Nebyl tu nikdo, kdo by si troufl změřit své síly s obrem. „Jdu do toho,“ ozvalo se najednou. Všichni se otočili směrem k rybníku. Tam stál malý trpaslík a sundával si košili. „To je Kamil,“ zašuměl dav trpaslíků. „Vždyť on není žádný kdovíjaký silák a sportovec! Je to hloupost takhle měřit síly s obrem. Určitě přijde o svou čepici.“

„Čepice je moje,“ zachechtal se sebevědomě obr. „Nechval dne před večerem,“ odvětil Kamil, „a pojď raději klikovat.“ A už oba dva – obr i trpaslík – klečí na zemi. Raz. Dva. Tři … Deset … Dvacet … Padesát … Obr i trpaslík zvedají svá těla. Začínají se potit … Sto … Tempo se zpomaluje … Sto dvacet … Uf, uf … Sto třicet … Kamil oddychuje. Obr taky. A zase dolů. A nahoru. Dolů. Nahoru už to skoro nejde. Sto třicet dva. Dolů. A Kamil sebou plácne na zem. Obr zabere a udělá ještě další klik. „Vždyť jsem to říkal, čepice je moje,“ zvedá se obr, bere Kamilovu čepici a odchází.

„Já přece říkal, že je to hloupost,“ ozval se jeden z přihlížejících trpaslíků. „Cha, cha, Kamil je bez trpasličí čepice,“ zasmál se druhý. A třetí, čtvrtý a za chvíli se Kamilovi směje půlka vesnice. Kamil leží vyčerpaně na zemi a oddychuje. Najednou se ozve zvláštní zvuk. Smích utichá a trpaslíci otáčí hlavy k fontáně. Tam stojí starý trpaslík Bořivoj a tleská. „Bravo, Kamile, bravo.“ Trpaslíci nechápou. „Bořivoji, proč mu tleskáš?“ ptá se trpaslík Vejtaha. „Vždyť prohrál!“ „Kamil vyhrál,“ odpovídá Bořivoj. „Vy všichni, jak jste tady, jste se třásli strachy a nechali jste obra, aby se nám vysmíval. Kamil jediný překonal svůj strach a vyzval obra na souboj. Proto je vítěz a hrdina.“ Trpaslíci klopí hlavy a odcházejí. Došlo jim, že Kamil sice neporazil obra, ale přece vyhrál, neboť porazil svůj strach.

Источник

Топики на чешском языке

ten adresát – адреса́т

ten advokát – адвока́т

ta advokátka – адвока́т-же́нщина

ten aerobik – аэро́бика

ahoj – 1) приве́т 2) пока́

ten alkohol – алкого́ль

ta angličtina – англи́йский язы́к

ten asistent – ассисте́нт

ta asistentka – ассисте́нтка

ten autobus – авто́бус

ten automat – автома́т

ten autoservis – автосе́рвис

ta babička – ба́бушка

ten balík – упако́вка

ten bankomat – банкома́т

ta barva – кра́ска, цвет

ten basketbal – баскетбо́л

ta bavlna – хло́пок

ten bazén – бассе́йн

ten benzin – бензи́н

bezmasý – без мя́са, вегетариа́нский

ten bod – то́чка (в геометрии)

bohužel – к сожале́нию

ten bonbon – конфе́та

množ. boty – боти́нки

množ. brambory – карто́шка

ta brigáda – вре́менная подрабо́тка, фу́шка

brzo – 1) ско́ро 2) ра́но

to bydliště – ме́сто прожива́ния

ten byt – кварти́ра

ten byt 3+1 – трёхко́мнатная кварти́ра с отде́льной ку́хней

to CD – компа́кт-ди́ск

to cédéčko – компа́кт-ди́ск (разговорно)

ta cena – цена́, приз, награ́да, вы́играш

ten centimetr – сантиме́тр

ta cesta – путь, доро́га

ten / ta cestující – пассажи́р

ten citron – лимо́н

cizí – 1) иностра́нный 2) чужо́й

ten cizinec – иностра́нец

cizinecký – по дела́м иностра́нцев, свя́занный с иностра́нцами

ta cizinka – иностра́нка

ta cukrárna – конди́терская

ta cukrovka (nemoc) – са́харный диабе́т

to cvičení – упражне́ние

ten časopis – журна́л

čau – 1) приве́т 2) пока́

ta čekárna – зал ожида́ния

ten červenec – ию́ль

ten česnek – чесно́к

ta čeština – че́шский язы́к

čí – чей, чья, чьё, чьи, чьим, чьей…

ta čistírna – пра́чечная, химчи́стка

ta číšnice – официа́нтка. Чаще используется: servírka

ten číšník – официа́нт

ten člověk – челове́к

ta čokoláda – шокола́д

ten čtvrtek – четве́рг

ta dálnice – междугоро́дняя тра́сса

další – сле́дующий, очередно́й

množ. dámy (označení toalety) – да́мы

ten dárek – пода́рок

ta dcera [цэра] – до́чь

ten dědeček – де́душка

ta dělnice – рабо́чая

ten dělník – рабо́чий

ten deštník – зо́нтик от дождя́

to dévédéčko – DVD (разговорно)

ten dezert – дессе́рт

ten diplom – дипло́м

ta diskotéka – дискоте́ка

to divadlo – теа́тр

ta dívka – де́вушка

ta doba – вре́мя, пери́од

dobrý – 1) хоро́ший 2) вку́сный 3) молоде́ц

ten doklad – докуме́нт

ta domácnost – дома́шнее хозя́йство

ten dopis – письмо́

dopoledne – до обе́да

ten dospělý – взро́слый

ta dovolená – о́тпуск

množ. drobné (peníze) – ме́лочь

ta drogerie – хозя́йственный магази́н, магази́н косме́тики / бытово́й хи́мии

ta drůbež – мя́со пти́цы

ten duben – апре́ль

ten důchod – пе́нсия

ten důchodce – пенсионе́р

ta důchodkyně – пенсионе́рка

množ. dveře – две́ри

ta ekonomie – эконо́мика (наука)

ta elektřina – электри́чество

ta empétrojka – mp3-пле́ер

ta fakulta – факульте́т

ten farmář – фе́рмер

ta farmářka – фе́рмерша

ten fitness – фи́тнес

ten fotbal – футбо́л

ten fotbalista – футболи́ст

ta fyzika – фи́зика

ta galerie – галере́я

ten gynekolog – гинеко́лог

ta gynekoložka – гинеко́лог-же́нщина

haló – эй, алё́ (грубое обращение, междометие)

ten hasič – пожа́рный

ta herečka – актри́са

hned – сра́зу, неме́дленно

ta hodina – 1) час 2) уро́к

množ. hodiny – часы́

hodně – мно́го, о́чень

ten hokej – хокке́й

ten hokejista – хоккеи́ст

ten holič – ба́рбер

to holičství – барбершо́п

ta holka – де́вочка

horko – жара́, жа́рко, горячо́

ta hořčice – горчи́ца

ta hospoda – пивна́я, пивно́й бар

ten / ta host – гость, го́стья

to hovězí – говя́дина

množ. hranolky – карто́фель-фри

to hřiště – игрова́я площа́дка, де́тская площа́дка

ta hudebnice – музыка́нтка

ten hudebník – музыка́нт

ten hypermarket – гиперма́ркет

ten chlapec – па́рень

ten chleba – хлеб (разговорно)

ta chvíle – моме́нт

ten infarkt – инфа́ркт

ta informace – информа́ция

ten informatik – информа́тик

ta informatika – информа́тика

ten / ta Ing. – 1) академи́ческий ти́тул, соотве́тствует ти́тулу «маги́стр» 2) инжене́р

ta injekce – уко́л, инъе́кция

ten inzerát – объявле́ние

to jablko – я́блоко

jako – как, в ка́честве

ten jazyk (část těla) – язы́к (часть те́ла)

ten jazyk (řeč) – язы́к (речь)

množ. jazyky – языки́

jednou – одна́жды, оди́н раз

jenom – то́лько, лиш

ta jídelna – столо́вая

ta jízdenka – проездно́й биле́т

ten jogurt – йо́гурт

ten kabát – пальто́

ta kabinka – каби́нка

ta kadeřnice – парикма́хер-же́нщина

to kadeřnictví – парикма́херская

to kafe – ко́фе, и́менно ко́фе (разгово́рно). Э́то сло́во не несё́т значе́ния «кафе́»!

množ. kalhoty – штаны́, брю́ки. И́менно штаны́ и́ли брю́ки.

ta kamarádka – подру́га

ten kámen – ка́мень

ta kancelář – о́фис, кабине́т

ten kartáček – щё́тка

množ. karty – ка́рты

ten kašel – ка́шель

ten kečup – ке́тчуп

to kilo – 1) кило́ 2) разгово́рно «сто крон, со́тня, со́тка»

ten kilogram – килогра́мм

ten kilometr – киломе́тр

to kino – кинотеа́тр

ten klid – споко́йствие

ten kluk – ма́льчик

ten knedlík – кне́длик (блю́до)

ta kočka – 1) ко́шка 2) разгово́рно «кра́сотка»

ta kola – 1) колё́са 2) велосипе́ды

ta kolej (doprava) – 1) колея́ 2) общежи́тие

ten kolek – почто́вая ма́рка

to koleno – коле́но

kolikátý – како́й по счё́ту

kolikrát – ско́лько раз

to kolo (jízdní kolo) – велосипе́д

ta komedie – коме́дия

ten koncert – конце́рт

ta kontrola – прове́рка

ta konverzace – бесе́да, разгово́р

ten kopec – холм, возвы́шенность

ta kosmetička – космето́лог-же́нщина. И́менно космето́лог-же́нщина.

ta kosmetika – косме́тика

ten kostel – костё́л

ta košile – руба́шка

ta koupelna – ва́нная ко́мната

ten kraj (správní jednotka) – край, о́бласть

ten krk – ше́я, го́рло

ta křižovatka – перекрё́сток

ten kuchař – по́вар

ta kuchařka – повари́ха

ta kuchyň/kuchyně – ку́хня

ten kurz (vyučovací kurz) – курс

to kuře – цыплё́нок

ta kůže (materiál) – ко́жа

ta květina – цвето́к

ten laboratoř – лаборато́рия

ten leden – янва́рь

ta lednička – холоди́льник

ten lék – лека́рство

ta lékárna – апте́ка

ta lékárnice – фармаце́вт-же́нщина

ten lékárník – фармаце́вт, апте́карь

ta lékařka – врач-же́нщина

lékařský – враче́бный, медици́нский

to léta (rok) – года́, лета́

to letadlo – самолё́т

ta letenka – авиабиле́т

to letiště – аэропо́рт

ta limonáda – лимона́д

ta linka (telefonní linka) – ли́ния

ten list (dokument) – лист

ten lístek – биле́т

ten listopad – ноя́брь

ten litr – 1) литр 2) разгово́рно «ты́сяча крон, коса́рь, шту́ка».

to lyžování – заня́тие го́рными лы́жами, ката́ние на лы́жах

ta majitelka – хозя́йка, владе́лица

malý – ма́ленький, ма́лый

ta maminka – ма́ма, ма́мочка

ten manžel – муж, супру́г

ta manželka – жена́, супру́га

ta matematika – матема́тика

ta medicína – медици́на

ten / ta Mgr. – маги́стр (академи́ческий ти́тул)

ta minerálka – минера́лка

to ministerstvo – министе́рство

minulý – про́шлый, проше́дший

ta minuta – мину́та

ta místnost – помеще́ние

ten mobil – моби́лка, моби́льник, моби́льный телефо́н

moc – 1) о́чень 2) мно́го 3) сли́шком 4) вла́сть 5) мо́щь, си́ла

modrý – си́ний, голубо́й

ten Mongol – монго́л

ta Mongolka – монго́лка

ten motor – мото́р, дви́гатель

ta mrkev – морко́вь

ten / ta MUDr. – до́ктор медици́ны, академи́ческий ти́тул, medicinae universae doctor

ten muzikál – мю́зикл

ten muž – мужчи́на, му́ж

ta myčka – посудомо́ечная маши́на

ta mzda – зарпла́та

ten nábytek (věci, obchod) – ме́бель

to nádobí – посу́да

to nádraží – вокза́л

ta nafta – 1) ди́зельное то́пливо, ди́зель 2) нефть

to nájemné – аре́ндная пла́та

ta nájemnice – квартира́нтка, жили́ца

ten nájemník – жиле́ц, квартира́нт

množ. náklady – 1) груз 2) расхо́ды

nakonec – наконе́ц, в конце́ концо́в

ten nákup – поку́пка

to náměstí – городска́я пло́щадь

ten nápoj – напи́ток

to narození – рожде́ние

to nástupiště – перро́н, платфо́рма

to nebezpečí – опа́сность

něco – что-то, ко́е-что

ta neděle – воскресе́нье

ta nehoda – ава́рия

nejen, ale i – не то́лько, но и

nejlepší – са́мый лу́чший, наилу́чший

někam – куда́-то, ко́е-куда

někde – где-то, ко́е-где

někdy – когда́-то, ко́е-когда

ta nemoc – боле́знь

ta nemocenská (dávka) – 1) больни́чный 2) посо́бие по боле́зни

nemocenský – по боле́зни, свя́занный с боле́знью

ta nemocnice – больни́ца

ten nepořádek – беспоря́док

nerad/a/i – неохо́тно, не́хотя

ta neschopenka – больни́чный

ten nezaměstnaný – безрабо́тный

nic – ничто́, ничего́

normálně – норма́льно, обы́чно

normální – норма́льный, обы́чный

ten nos – 1) нос 2) носи́ (глагол «носить» в повелительном наклонении)

ten novinář – журнали́ст

ta novinářka – журнали́стка

množ. noviny – газе́та

obecní – коммуна́льный, муниципа́льный, общественный

ten obchod – магази́н

to oblečení – оде́жда

ten obličej – лицо́

ten obor – специа́льность, о́трасль, дисципли́на

obyčejně (obvykle) – обы́чно

to očkování – приви́вка

to oddělení (policie) – отделе́ние

ten odesílatel – отправи́тель

množ. oděvy – оде́жда

ten odjezd – отъе́зд

odkdy – с каки́х пор

ten odpad – му́сор, отхо́д

odpoledne – по́сле обе́да

ta okurka – огуре́ц

ta omáčka – со́ус, подли́ва

ta operace – опера́ция

ta oprava – ремо́нт

ten opravář – ремо́нтник

ta ordinace – приё́мный кабине́т (врача́)

ten orchestr – орке́стр

ošklivý – некраси́вый, ужа́сный

pak – пото́м (разгово́рно)

ten pan – господи́н

ten páni (označení toalety) – господа́, мужчи́ны

ta paní – госпожа́, же́нщина

ten papír – бума́га

ten pardon – пардо́н, извини́те

ten párek – соси́ска

to parkoviště – парко́вка

ten pátek – пя́тница

to pekařství – пека́рня

pěkný – хоро́ший, краси́вый

ten peníze – де́ньги

ten pes – соба́ка, пёс

pevný – твё́рдый, пло́тный

ten plat – зарпла́та бюдже́тников

to plavání – пла́вание

ten / to plus – плюс

ten pobyt – прожива́ние, пребыва́ние

to počasí – пого́да

ten počítač – компью́тер

ten podnik – предприя́тие

ten podnikatel – предпринима́тель

ta podnikatelka – предпринима́тельница

ten podpis – по́дпись

ten podzim – о́сень

ta pohlednice – откры́тка

ta pohotovost – 1) гото́вность 2) неотло́жка

ten pojištěnec – застрахо́ванный

to pojištění – страхо́вка

ta pokladna – ка́сса

ten / ta pokladní – касси́р

ten pokoj – 1) ко́мната 2) споко́йствие

to poledne – по́лдень, 12:00 дня

ta policie – поли́ция

ten policista – полице́йский

ta policistka – полице́йская

ta poliklinika – поликли́ника

ten polyester – полиэсте́р

ten pomeranč – апельси́н

to pondělí – понеде́льник

ten poplatek – платё́ж, пла́та, по́шлина, сбор

množ. poplatky – платежи́, пла́ты, по́шлины, сбо́ры

ta porucha – поло́мка, неиспра́вность, наруше́ние

pořád – постоя́нно, всё ещё́

ten pořádek – поря́док

to poschodí – эта́ж

ta posilovna – тренажё́рный зал

ta postel – посте́ль, крова́ть

množ. potraviny – пищевы́е проду́кты

to potvrzení – подтвержде́ние, спра́вка

ten poukaz – купо́н, тало́н, ва́учер, путё́вка

Источник

Топик Czech Republic (2)

The Czech Republic or Czechia is a country in Central Europe, bordering Germany to west and north-west, Austria to the south, Poland to the north and Slovakia to the south-east. (Чешская Республика или Чехия страна в центральной Европе, граничащая с Германией на западе и северо-западе, Австрией на юге, Польшей на севере и Словакией на юго-востоке)

The Czech Republic is not a large country but has a rich and eventful history. (Ч.Р. не большая страна, но имеет богатую и полную событий историю)

The Czech Republic contains a vast of amount of architectural treasure. This is the country of beautiful forests and mountains to match. (ЧР имеет в своем составе огромное количество архитектурных сокровищ. Это страна прекрасных лесов и гор)

The country has been traditionally divided into lands: Bohemia in the west, Moravia (Morava) in the southeast, and Silesia in the northeast. (Страна традиционно разделена на районы: Богемия на западе, Моравия на юго-востоке, Силезия на северо-востоке)

Czech Republic formed as a result of the dissolution of Czechoslovakia into two states: the Czech Republic and Slovakia on 1 January 1993. (ЧР была возникла как результат распада Чехословакии на два государства ЧР и Словакию 1 января 1993)

Both countries went through economic reforms with the intention of creating a capitalist economy. (Обе страны прошли через экономические реформы с целью создания капиталистической экономики)

The Czech Republic joined the European Union on 1 May 2004. (ЧР вступила в ЕС …)

There are many interesting cities which represent variety of Czechia. For example… (Есть много интересных городов, которые показывают многообразие Чехии. Например…)

Karlovy Vary — historic spa resort, especially popular with tourist groups. (Карловы Вары – исторический спа-курорт, особенно популярный у туристических групп.)

Olomouc — riverside university town with a 1,000 year history and the second-largest historical centre in the Czech Republic. (Оломоуц – стоящий на берегу реки университетский город с тысячелетней историей и вторым по величине историческим центром в ЧР)

Pilsen (Plzen) — home of the original Pilsner beer, and the largest city in West Bohemia. (Плзень – родина оригинального пива Пилснер и самый большой город в Богемии.)

Traditional Czech food is hearty and suitable after a hard day in the fields. (Традиционная чешская еде обильная и подходящая после тяжелого дня в полях)

It is heavy and quite fatty, and is excellent in the winter. (Она тяжелая и довольно жирная, отличная для зимы)

In the recent time there was a tendency towards more light food with more vegetables, now the traditional heavy and fatty Czech food is usually not eaten everyday and some people avoid it entirely. (В последнее время была тенденция к более легкой еде с большим количеством овощей, сейчас традиционная тяжелая и жирная чешская еда обычно не употребляется каждый день, а некоторые люди избегают ее полностью.)

However nothing goes as well with the excellent Czech beer as some of the best examples of the traditional Czech cuisine, like pork, duck, or goose with knedliky (dumplings) and sauerkraut. (Однако ничего не идет так хорошо с превосходным чешским пивом как некоторые из лучших примеров традиционной чешской кухни типа свинины, утки или гуся с кнедликами и квашеной капустой.)

Prague is the capital city and largest city of the Czech Republic. It is the political, economic and cultural centre of the country. (Прага – столица и самый крупный город ЧР. Это политический, экономический и культурный центр страны)

This magical city of bridges, cathedrals, towers and church domes, is situated on the banks of the Vltava River. It is more than ten centuries. (Волшебный город мостов, соборов и церковных куполов)

Prague is also a modern and vibrant city. It is full of energy, music, cultural art, excellent cuisine and special events for traveler who thirsts for adventure. (Прага также современный и энергичный город. Он полон энергии, музыки, искусства, прекрасной кухни и особых событий для путешественника, который жаждет приключений)

Millions of tourists visit the city every year. (Миллионы туристов посещают город каждый год)

Prague was founded in the later 9th century, and soon became the seat of Bohemian kings. (Прага была основана в конце 9 века и вскоре стала местом богемских королей)

The city thrived under the rule of Charles IV. (Город процветал при правлении Карла 4)

The city also went under Habsburg rule and became the capital of a province of the Austro-Hungarian Empire. (Город также пришел под правление Габсбургов и стал столицей провинции Австро-Венгерской империи)

In 1918, after World War I, the city became the capital of Czechoslovakia. (В 1918 после Первой Мировой Войны город стал столицей Чехословакии)

In 1993, Czechoslovakia split into two countries and Prague became capital city of the new Czech Republic. (В 1993 Чехословакия распалась на 2 страны, и Прага стала столицей новой ЧР)

Prague is home to about 1.2 million people. (Прага дом для 1200 000 человек.)

The Vltava River runs through the city. (Река Влтава протекает через город)

Prague is divided into ten numbered districts: Praha 1 through to Praha 10. For example, I live and stady in Praha 6 now. (Прага разделена на 10 пронумерованный районов: от Праги1 до Праги 10. Например, я живу и учусь в Праге 6 сейчас)

Praha 1 is the oldest part of the city and has the very many attractions such as Old Town Square, Charles Bridge, Prague Castle, National Museum and others. (Прага 1 старейшая часть города и имеет очень много достопримечательностей таких как …)

Praha 2 contains also important historic areas. There are Vysehrad Park, Peter & Paul Church and others. (Прага 2 включает также важные исторические райны. Здесь …)

Public transportation is very convenient in most of the areas. But buses do not enter the historic districts (Old Town, New Town, Lower Town, etc.) (Общественный транспорт очень удобный в большинстве районов. Но автобусы не въезжают в исторические районы)

Convenient transportation is also tram and metro. (удобный транспорт также трамвай и метро)

I like this excellent city and when I leave Prague, I always want to return here.

I think the Czech Republic is the country with rich history and culture, with the beautiful cities and friendly people.

Источник

Топики на чешском языке

Склонение неодушевленных существительных мужского рода твердой разновидности (тип byt). Склонение прилагательных мужского рода твердой разновидности (тип dobrý) и притяжательных местоимений můj, tvůj, svůj. Главные члены простого двусоставного предложения. Глагол být и его соответствия в русском языке. Предлоги do, od, u, z, vedle.

Р.: Dobrý den. Slyšel jsem, že jste dostali nový byt. Kde to je?
J.: Ano. Bydlíme teď na Jižním městě. Je to úplně nová čtvrť.
P.: A jak velký je ten byt?
J.: Moc velký není, ale zatím nám stačí. Jsou to dva pokoje s kuchyňským koutem 7 a s příslušenstvím. Pokoje jsou světlé a máme tam nový nábytek.
Р.: A kdo teď bydlí ve vašem starém bytě ve středu města?
J.: Tam zůstali rodiče a bratr. Zatím je svobodný. Až se ožení, snad také dostane vlastní byt.

Slovníček

Лексико-грамматические пояснения

1. Прилагательным krásný, pěkný, hezký в русском языке соответствует красивый. Однако указанные прилагательные имеют разные оттенки значений и нередко употребляются в разных словосочетаниях.

krásný — красивый, очень красивый, прекрасный, хороший
pěkný — красивый, хороший, приятный
hezký — красивый, чудесный, хорошенький

Ср.:
krásná žena — красивая женщина
krásný byt — хорошая квартира
krásné počasí — прекрасная погода
pěkný člověk — хороший / приятный человек
pěkné děvče — красивая девушка
pěkné počasí — хорошая погода
hezký nábytek — красивая / чудесная мебель
hezké děvče — красивая / хорошенькая девушка
hezké počasí — хорошая / чудесная погода

2. В Чехословакии этажом называют только ту часть дома, на которую ведет лестница, поэтому понятие первый этаж в русском языке соответствует чешскому — přízemí; второй этаж první poschodí, третий druhé poschodí, …, седьмой šesté poschodí и т.д. Обратите внимание также на различие в употреблении предлогов:
v druhém poschodí — на третьем этаже.

3. vystoupit na chodbu — выйти в коридор
jít na chodbu — идти в коридор
být na chodbě — быть в коридоре

4. Pokoje jsou obráceny na jih. — Комнаты выходят на юг.

5. poličky na knihy a na hračky — полки для книг и игрушек

В чешском языке назначение какого-либо предмета передается винительным падежом с предлогом .
Ср.: šatník na šaty — шкаф для платья

6. kuchyňská linka — набор кухонной мебели

7. kuchyňský kout — небольшая комната без окна и двери, соединенная со столовой и служащая кухней

8. moderně vybavený — оборудованный в современном стиле

Грамматические объяснения

Склонение неодушевленных существительных мужского рода твердой разновидности (тип byt)

PádČíslo jednotnéČíslo množné
N.bytbyty
G.bytubytů
D.bytubytům
A.bytbyty
V.byte! kvítku!byty!
L.(v) bytě, (na) břehu(v) bytech (na) březích
I.bytembyty

1. По образцу существительного byt склоняются неодушевленные существительные мужского рода, оканчивающиеся на твердый согласный основы: dům, stůl, strom, les, film, Kyjev, Leningrad, nábytek, výtah.

2. В род. падеже ед. числа неодушевленные существительные, как правило, имеют окончание -u: dům — z domu, stůl — u stolu, strom — se stromu, vůz — do vozu, dub — z dubu, výtah — z výtahu.

Однако некоторые существительные имеют окончание :
а) les — do lesa, večer — do večera, oběd — u oběda, dvůr — ze dvora, svět — do světa, chléb — bez chleba, jazyk — jazyka, sýr — sýra (подробнее см. урок 18);
б) некоторые названия городов и населенных пунктов: Londýn — z Londýna, Řím — do Říma, Lvov — ze Lvova, Benešov — do Benešova;
в) названия месяцев: leden январь — ledna, únor февраль — února, březen март — března, duben апрель — dubna …, но: listopad ноябрь — listopadu.

3. В предл. падеже у неодушевленных существительных мужского рода твердой разновидности возможны два окончания: -u и (). Окончание -u употребляется чаще и является обычным у существительных с основой на k, h, ch, g, r: sníh — na sněhu, jih — na jihu, chodník — na chodníku, břeh — na břehu, prach — v prachu, sever — na severu, mír — o míru.

Это же окончание -u употребляется у большей части существительных на губные согласные: film — о filmu, ústav — v ústavu, oděv — v oděvu, biograf — v biografu, Cheb — v Chebu и у некоторых других существительных.

Окончание () употребляется у прочих существительных: les — v lese, vůz — ve voze, byt — v bytě, sklep — ve sklepě, stůl — na stole, Leningrad — v Leningradě, Kyjev — v Kyjevě, Lvov — ve Lvově.

Как правило, окончание () бывает также у неодушевленных существительных, имеющих в род. падеже ед. числа окончание : oběd, oběda — po obědě; dvůr, dvora — na dvoře: Londýn, Londýna — v Londýně.

У некоторых существительных возможны оба окончания -u и (): Ural (na Uralu, na Urale), autobus (v autobusu, v autobuse), rok (v roce, v roku), rybník (v rybníku, na rybníce), potok (v potoku, na potoce).

4. В предл. падеже мн. числа у существительных мужского рода твердой разновидности основным является окончание -ech: stůl — na stolech, strom — na stromech, kout — v koutech, plot — na plotech, dům — v domech, závod — v závodech / na závodech.

У существительных с основой на k, h, ch, g и в некоторых других случаях употребляется окончание -ích, перед которым происходит чередование согласных k / с, h / z, ch / š, g / z: potok — v potocích, chodník — na chodnících, břeh — na březích, vrch — na vrších, dialog — v dialozích.

У некоторых существительных употребляется окончание -ach (см. урок 18).

Склонение прилагательных мужского рода твердой разновидности (тип dobrý) и притяжательного местоимения мужского рода můj, tvůj, svůj

PádČíslo jednotnéČíslo množné
N., V.můj nový (byt, kamarád)moje/mé nové (byty)
moji/mí noví (kamarádi)
G.mého novéhomých nových
D.mému novémumým novým
A.můj nový (byt)
mého nového (kamaráda)
moje/mé nové
L.(o) mém novém(o) mých nových
I.mým novýmmými novými

1. У прилагательных твердой разновидности, относящихся к существительным мужского рода неодушевленным, формы им. и вин. падежей ед. и мн. числа совпадают. У прилагательных, относящихся к существительным одушевленным, форма вин. падежа ед. числа равна форме род. падежа; форма вин. падежа мн. числа не равна форме род. падежа мн. числа (см. урок 3).

Ед. число: Vidím nový dům. но: Vidím dobrého kamaráda.
Мн. число: Vidím nové domy. и Vidím dobré kamarády.

2. Так же, как прилагательные мужского рода твердой разновидности, склоняются притяжательные местоимения můj, tvůj, svůj. B им. падеже мн. числа формы moji, mí употребляются с существительными мужского рода одушевленными: moji, mí kamarádi; формы moje, mé — с существительными неодушевленными: moje / mé časopisy, moje / mé sešity, tvoje / tvé léky, svoje / své úkoly.

Главные члены простого двусоставного предложения

Главными членами простого двусоставного предложения в чешском языке, как и в русском, являются подлежащее (podmět) и сказуемое (přísudek). По строению простого предложения и способам выражения главных членов предложения русский и чешский языки близки.

Подлежащее в чешском языке чаще всего выражается существительными или местоимениями: Výtah jede nahoru Лифт идет вверх. Já se nic nebojím Я ничего не боюсь.

Иногда подлежащее грамматически не выражено: Mám hezký nábytek У меня красивая мебель. Kde bydlíte? Где вы живете?

Сказуемое чаще всего бывает выражено личной формой глагола: Bydlím v novém domě Я живу в новом доме. Jdu na chodbu Я иду в коридор. Составное сказуемое состоит из личных форм глагола-связки být (jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou; с отрицанием: nejsem, nejsi, není, nejsme, nejste, nejsou) и именной части. В качестве именной части составного сказуемого могут употребляться имена существительные, имена прилагательные полные, реже — краткие (zdráv), местоимения и числительные. Ср. примеры:

Matka je profesorka na vysoké škole. — Мать — преподаватель высшего учебного заведения.
Otec je učitelem na střední škole. — Отец — учитель средней школы.
Byt je prostorný. — Квартира просторная.
Otec je zdráv. — Отец здоров.
Ta kniha je moje. — Эта книга моя.
Bratr byl první. — Брат был первым.

Одним из основных различий в построении предложения в русском и чешском языках является то, что в чешском языке спрягаемые формы вспомогательного глагола být обязательно употребляются не только в формах прошедшего времени (как в русском языке: отец был рабочим), но и в формах настоящего времени (jsem student, dědeček je zdráv). С этим связано обязательное употребление личных местоимений в функции подлежащего в русском языке (я здоров, мы рады, они довольны) и необязательность употребления этих местоимений в чешском языке (jsem zdráv, jsme rádi, jsou spokojeni).

Именная часть составного сказуемого согласуется с подлежащим в роде и числе. Именная часть, выраженная прилагательным и местоимением, употребляется в форме им. падежа: Praha je krásná; Kniha je moje.

Если именная часть сказуемого выражена существительным, то при связке být возможен как им., так и твор, падеж. Им. падеж употребляется при констатации или выражении постоянного признака, профессии, рода занятий:

Můj otec je dělník. — Мой отец рабочий.
Praha je velkoměsto. — Прага — большой город.
Dědeček byl dobrý učitel. — Дедушка был хорошим учителем.

Твор. падеж, как правило, выражает непостоянный признак, род занятий, профессию:

Bratr je už důstojníkem. — Брат уже офицер.
Otec je inženýrem. — Отец работает (является) инженером.
Dědeček byl zahradníkem. — Дедушка был садовником.

Глагол být и его соответствия в русском языке

1. Предложения с глаголом-связкой být в чешском языке в большинстве случаев соответствуют в русском языке предложениям без глагольной связки.
Byt je pěkný. — Квартира хорошая.
Jsem student. — Я студент.
Bratr je učitel. — Брат — учитель.
Dědeček je zdráv. — Дедушка здоров.

2. В ряде случаев глагол být в чешском языке соответствует в русском языке глаголу находиться:
Otec je na zahradě. — Отец (находится) в саду.
Jsem už dva roky v Praze. — Я уже два года (нахожусь) в Праге.
Kde jste? — Где вы (находитесь)?
Moskevská univerzita je na Leninských horách. — Московский университет находится на Ленинских горах.
Kniha je na stole. — Книга лежит на столе.

3. Глагол být в чешском языке может иметь значение иметься, встречаться, существовать. В русском языке в этом случае ему обычно соответствует неизменяемое слово есть:
V našem městě je park. — B нашем городе (есть) парк.
V řece jsou ryby. — В реке есть (имеется) рыба.
V obchodě je ovoce. — В магазине есть (имеются) фрукты.

Отрицательной форме глагола být в этих случаях соответствует в русском языке слово нет:
V našem městě není park. — B нашем городе нет парка.
Helena není doma. — Елены нет дома.
V obchodě nejsou jablka. — В магазине нет яблок.
Otec a matka nejsou doma. — Отца и матери нет дома.

В отличие от русского языка, где после слова нет употребляется род. падеж, в чешском языке в соответствующих конструкциях с отрицательным глаголом nebýt употребляется им. падеж ед. или мн. числа:
Sestra není doma. — Сестры нет дома.
Rodiče nejsou doma. — Родителей нет дома.

Предлоги do, od, u, z, vedle

Пространственные предлоги do, od, u, z и vedle употребляются только с род. падежом.

Предлог do отвечает на вопрос kam? (куда?), указывает на место, к которому направлено действие, означает «внутрь чего-либо, куда-либо» и соответствует русскому предлогу в:
Dal to do stolu. — Он положил это в стол.
Děti jdou do školy. — Дети идут в школу.
Jdu do lesa. — Я иду в лес.
То jsou dveře do koupelny. — Это дверь в ванную комнату.

Предлог od соответствует русскому предлогу от. Он указывает на исходный пункт движения (откуда-либо, от кого-либо):
Odešel od nás. — Он ушел от нас.
Autobus odjíždí od fakulty. — Автобус отходит от здания факультета.
Dostali jsme dopis od sestry. — Мы получили письмо от сестры.

Предлог u отвечает на вопрос kde? (где?) и обозначает «поблизости от чего-либо». Он соответствует русским предлогам у, около, возле: u okna у окна, u vody у воды, u řeky у реки, u stolu у стола, за столом, u moře у моря, на море.

Примечание : Предлог u имеет в чешском языке большой диапазон значений.

Предлог z (ze) соответствует русскому предлогу из и обозначает движение откуда-либо, из какого-либо места:
Otec se vrátil z Leningradu. — Отец вернулся из Ленинграда.
Bratr přijel z Bratislavy. — Брат приехал из Братиславы.
Sestra dostala dopis z Prahy. — Сестра получила письмо из Праги.
Z chodby vejdeme do bytu. — Из коридора входим в квартиру.

Предлог vedle отвечает на вопрос kde? (где?) и соответствует русским предлогам возле, рядом с чем-нибудь:
Bydlím vedle institutu. — Я живу возле института.
Vedle domu je park. — Возле дома парк.
Vedle kuchyně je jídelna. — Рядом с кухней столовая.

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:
— V jakém domě bydlíte?
— V kterém poschodí je váš byt?
— Máte v domě výtah?
— Je váš byt velký a světlý?
— Kam jsou obrácena okna?
— Kam vedou dveře z předsíně?
— Jakou máte kuchyň?
— Co stojí v kuchyni?
— Kde je ložnice?
— Máte také dětský pokoj?
— Kde jsou uloženy vaše věci?
— Je vedle vašeho domu park?

2. Дополните предложения существительными и прилагательными в скобках. Существительные и прилагательные поставьте в ед. и мн. числе:
Stromy rostou vedle (nové domy, velké obchody, široké mosty, Pražský hrad, malé rybníky, velký závod). — Jdeme z (pěkný park, velký závod, vědecký ústav, velký podnik, nový dům, můj byt). — Stojím u (zelený strom, kulatý stůl, plynový sporák, vysoký plot). — Jdeme k (nový dům, velký zelený strom, starý park, velký závod, moskevský vlak, svůj byt). — Kupuji si (čistý sešit, český časopis, pěkný obraz, nový kabát, malý dárek, bílý papír). — Bylo to v (blízký les, velký závod, nová továrna, vědecký ústav, starý dům, městský park, můj byt). — Mluvíme o (nový úkol, český jazyk, nový román, pěkný dárek, velký úspěch, tvůj nový byt). — Stojím pod (vysoký strom, velký most, starý hrad). — Letadlo letí nad (velký závod, zelený les, vysoký dům, krásný park).

3. От следующих сочетаний образуйте род. и предл. падежи ед. числа и им. и вин. падежи мн. числа:
pěkný dárek, český časopis, hezký park, teplý večer, velký rybník, starý park

4. Раскройте скобки, существительные и прилагательные поставьте в соответствующем падеже ед. и мн числа:
Bydlím v (nový dům.) — V (dům) jsou (pěkný byt). — Jedeme (rychlý výtah) nahoru. — Dnes přijede bratr z (jih). — Na (kulatý stůl) stojí váza s květinami. — U (malý stolek) stojí křeslo. — Český časopis je na (můj stolek). — Auto přijelo k (velký závod). — Z (Londýn) jsme letěli tři hodiny. — Do (Kyjev) pojedeme vlakem. — Byli jste včera v (park)? — Byli jste na procházce v (les)? — Byl jsi na (koncert)? Zítra půjdu na (koncert). — Stalo se to v (leden). — Vrátím se do (Moskva) druhého (březen).

5. Вместо точек вставьте пропущенные притяжательные местоимения:
То je … mladší bratr. — Profesor mluví o úspěších … bratra. — Otec daroval … bratrovi nové pero. — Kamarádi navštívili … bratra. — Drahý bratře, proč tak málo píšeš o … úspěších? — Jdu na procházku po městě se … otcem. — Vedle … domu je pěkná zahrada. — Cesta k … domu vede přes park. — Okna … pokoje jsou obrácena na jih. — Rád čtu … dopisy, jsou zajímavé. — Žena … kamaráda také studuje na univerzitě. — Sestra nám často psala o … synech. — Profesor jede se … studenty na hory.

6. Вставьте нужные предлоги:
Jedu … Charkova. — Bydlíme … Kyjevě. — Zítra přijede můj otec … Prahy. — Čtu dopis … sestry. — Jdeme se sestrou … kina. … domu je velká zahrada. — Matka dostala dárek … dcery. — Tyto dveře vedou … koupelny. — … školy je pěkný park. — Ložnice je … obývacího pokoje. — Vystupujeme … vlaku a jdeme domů. — … univerzity jdeme … knihovny. — Stůl stojí … okna. — V pátek pojedeme … hor. — Co máš … ruce? — … závodě pracují moji rodíce. — Děti si hrají … dvoře. — Co máte … spíži?

7. Поставьте вопросы к выделенным словам:
Kniha leží na stole. — Jde na návštěvu k bratrovi. — Bydlí v novém domě. — Mluvíme s kamarády o škole. — Ctě článek o závodě. — Čteš dopis od dědečka? — Vystoupil z vagónu. — Často vidím u školy soudruha Skálu. — Profesor vypravuje o svých studentech. — Byli jste včera na koncertě? — Jsme v lese. — Jedeme výtahem nahoru. — Vrátili jsme knihy do knihovny.

8. Закройте книги, слушайте вопросы и отвечайте:
Образец: Je jeho otec dělníkem nebo inženýrem? — Myslím, že jeho otec je inženýrem.
Je jeho matka učitelkou nebo lékařkou?
Je v Olomouci technika nebo univerzita?
Je ta kniha ve skříni nebo v knihovně?
Jste zdráv nebo nemocen?
Jste odpoledne na fakultě nebo doma?
Jsi večer zaměstnán nebo volný?
Je Olga svobodná nebo vdaná?
Je v pokoji Vlasta nebo Mirek?

9. Возразите, высказав противоположное мнение:
Образец: Helena je vdaná. — To není pravda, Helena není vdaná.
Jaroslav je špatný student.
V jeho referátě jsou chyby.
Jsem zcela zdráv.
Jste k němu nespravedlivý.
Ermitáž je v Kyjevě.
Na stole je ta kniha.
V parku jsou lípy.
Náš byt je malý.

10. Переведите на чешский язык:
Я не студент, я рабочий. Я живу со своей семьей в большом доме. У меня большая квартира. Квартира находится на втором этаже. В квартире имеются все удобства: газ, ванна, телефон. Окна большой комнаты обращены на юг. Это жилая комната. Другая комната — спальня. Передняя тоже просторная, но нет окна. Возле моего дома есть магазин. В магазине имеются фрукты. — Мой брат — хороший учитель. — Где (находится) твой дедушка? Он живет в провинции. — Мой отец — (является) профессор философского факультета, моя мать — учительница средней школы. Сестра учится в школе. — Школа находится за домом. — Здены нет дома, она у своей тети. Петра тоже нет дома. — Мы ученики профессора Новака.

11. Расскажите о своей квартире.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Видео

Поделиться или сохранить к себе:
Технологии | AltArena.ru
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.