Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке + видео обзор

Презентация «Тексты по кабардинскому языку для списывания».

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Описание презентации по отдельным слайдам:

Хъумп1эц1эджхэр. Кхъуэщыным фо т1эк1у илът. Фом хъум-п1эц1эджхэр ежат. Ахэр кхъуэщыным кърахужащ. Кхъуэщыныр к1апсэк1э лъа-гэу ф1адзащ. Зы хъумп1эц1эдж кхъуэщы-ным къинат. Ар к1апсэмк1э унащхьэм дэк1уеящ. Ит1анэ блынымк1э къехыжащ. Абык1э адрей хъумп1эц1эджхэми к1уа-п1эр къащ1ащ. Фор псори ирашхык1ащ.

Мэрак1уэхьэ. Махуэр хуабэщ. Хьэуар къабзэщ. Ц1ык1ухэр мэрак1уэхьэ к1уащ. Ахэр мэз лъапэм нэсащ. Мис мэрак1уэ тхьэмпэхэри. Тхьэмпэ щ1агъхэм мэрак1уэр къыщ1облэбл. Ц1ык1ухэм тафэм зрагуэшащ. Зэк1э матэ ц1ык1ухэм ирадзэр мащ1эщ. Нэхъыбэр яшх. Къахьынур ит1анэ къащыпынущ.

Мэ гуак1уэ. Бжьыхьэщ. Мэзым и пщ1ащэр ц1ырхъ хъуащ. Абы дыгъэр т1эк1у къызэпхедз. Дэ мэз щ1агъым дыщ1э-ту док1уэ. Занщ1эу мэ гуак1уэ къыт-1урыуащ. Мыжыжьэу кхъужьей инит1 къэтлъэгъуащ. Абыхэм я лъаб-жьэм кхъужьыр щ1эзщ. Сыту гуак1уэ кхъужь т1ыгъуам и мэр!

Гъэш фермэ. Малил гъэш фермэм щолажьэ. Фермэм жэм куэд тетщ. Пакъэрэ Малилрэ 1эщхэм ф1ыуэ к1элъоплъ.Жэмхэми бэкхъ хуабэ хуащ1ащ. Псыр бэкхъым бжьамийк1э щ1охьэ. Жэмхэр машинэк1э къаш. Езыхэми шэ куэд къащ1ок1.

Къуагуэ. Ди Сэлим хъумак1уэщ. Абы тыкуэнышхуэр ехъумэ. Сэлим гъуси и1эщ. Ар и хьэ сакъыр арщ. Хьэм и ц1эр Къуагуэщ. Абы и тхьэк1умэхэр пы-упщ1ащ. Къуагуэ щ1ыф1ащари аращ. Къуагуэ зэхимыхыу зыри блэ-к1ыфынукъым.

Махуэшхуэр къэблэгъащ. Тек1уэныгъэм и махуэшхуэр къэб-лэгъащ. Дэ махуэшхуэм зыхудо-гъэхьэзыр. Алихъанрэ Хьэбибэрэ усэщ1э зэрагъэщ1ащ. Сэрэбий уэрэдыр къыхедзэ. Ди лъакъуэхэр уэрэдым дедгъэк1уу къыдок1ухь. Апхуэдэущ махуэшхуэ зэ1ущ1эм дызэрык1уэнур. Ныпыр зыхьынури хэтхэщ.

Нэхъыф1 дыдэ. Губгъуэ хуитхэм гъавэр щобагъуэ. Жыг хадэхэр гъатхэ дыгъэм погъагъэ. Къалэ уэрамым ц1ыху нэщхъыф1эхэр щызэблок1. Къурш щхьэ хужьхэр ды-гъэм полыд. Псы уэрхэр зэпеуэу йо-жэх. А псори здэщи1эр ди хэкурщ. Ар псом нэхъри нэхъыф1щ.

Гъатхэ. Уэф1щ. Махуэр бзыгъэ дыдэщ. Губгъуэр щхъуант1эщ. Жыгхэр мэгъагъэ. Бжьэхэр етауэ золъатэ. Къуалэбзу ц1ык1ухэм я уэрэдым зрагъэ1эт. Жьы щабэр гум ф1эф1щ. Ц1ык1ухэм лъапц1эу тафэм къыщажыхь. Псори гъатхэ щ1эращ1эм догушхуэ.

Ди унэр. Дэ ди унэр унэщ1эщ. Уэрамымк1и пщ1ант1эмк1и щхьэгъубжэ хэлъхэщ. Пэшхэр нэхущ ик1и хуитщ. Пщэф1ап1эм псыр бжьамийк1э къыщ1охьэ. Унэ гупэм удз дахэ щыдогъэк1. Гъэмахуэ жэщхэм щхьэгъубжэхэр 1ухауэ щытщ. Апхуэдэу ужеину узыншагъэщ.

Лъагъунлъагъу. Дзадзу и шыпхъур Тинэщ. Тинэ Москва щолажьэ. Дзадзурэ и анэмрэ абы лъагъунлъагъу хуэк1уащ. Ахэр зэрык1уар кхъухьлъатэщ. Дзадзу кхъухьлъатэм ит1ысхьэн ф1эф1т. Езыр т1эк1уи шынэрт. Ауэ щ1эшынэн щымы1эу къыщ1эк1ащ. Ахэр тыншу нэсащ. Тини ягъэгуф1ащ.

Щ1ы1эм хузэф1эк1хэр. Псыр, абджым хуэдэу, зэщ1эщтхьащ. Жыг къудамэхэр 1умылым къиухуащ. Чыцэхэр сытхъум щ1игъэнащ. Къэзык1ухьхэм я лъакъуэм гъуэгур къыдопсалъэ. Щхьэгъубжэ абджым тхыпхъэ къык1эрищ1ахэщ. Ц1ык1ухэм я нэк1ухэр жьэражьэу плъыжьщ. Гъущ1ым 1эгур щ1еч.

Кхъуафэжьейхэр. Уэшх хуабэр т1эк1урэ къешхащ. Ит1анэ дыгъэр къыщ1эк1ыжащ. Хуабэщ. Псы-хьэлыгъуэ мажэ. Щ1алэ ц1ык1ухэр лъап-ц1эу зэрызохьэ. Абыхэм псыхьэлыгъуэм кхъуафэжьей траут1ыпщхьэ. Т1алэрэ Мы-шэрэ зэпоуэ. Хэт и кхъуафэжьейр нэ-хъыф1ми ягъэунэху. Кхъуафэжьейхэр тхы-лъымп1эм къыхащ1ык1ащ.

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Номер материала: ДБ-004340

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Рассказ на кабардинском языке

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5»

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ им.А.С.ПУШКИНА

открытого урока в 3-4 классе по кабардинскому чтению

в рамках предметной декады

« Дэбагъуэ Мухьэмэд и рассказ

кабардинского языка и литературы

Хутова Ф.А.

Урокым и ек1уэк1ык1энур.

1.Унэ лэжьыгъэр къэпщытэжын.

Мэзыхьэ Борис и рассказ «Уэт л1ы!» жыхуи1эм къегъэджэн,упщ1эхэмк1э зэпкърегъэхын.

1.Л1ы хуэдэу еджащ,лэжьащ. Дауэ къывгуры1уэрэ мы псалъэхэр?

2.Зариф сыт хуэдэ щ1эщхъу къыщыщ1ауэ къыщы1уэта рассказым? Сыт ар къызыхэк1ауэ ялъытэр?

3.Щ1алэм и ныбжьыр къыбжезы1э псалъэхэм хэт къеджэн?

4.Щ1алэм сыт хуэдэ 1уэхухэм зрипщыта?

5.Зариф и анэм темыпы1эу сыту п1эрэ щ1ыпэплъэр?

6.Рассказым хэт къэк1ыгъэц1эхэр къэгъуэтын,къегъэджэн.

7. Сыт хуэдэ псалъэжьхэр фигу къигъэк1ыжа мы тхыгъэм?

Удын зыхимыщ1эу и къалэн зыхимыщ1э.

Абы къы1эщ1ыхьэр пхъэм къыхетхъыр пыхьэу.

Дзэ уз зымыщ1э,дзэ уз зы1ут.

Гъэми,щ1ыми пы1э хужь,ди къуршыжьхэм я нэхъыжь.

Ц1ык1ухэ.дэ нобэ деджэнущ «Пхъащ1э ц1ык1у» усэм.

Ар зытхар Дэбагъуэ Мухьэмэдщ. Мис абы и сурэтыр. Дэбагъуэ Мухьэмэд ди усак1уэ нэхъыф1 дыдэхэм ящыщ зыщ. Жьакуэ къуажэм къыщалъхуащ. Мухьэмэд усэ куэд итхащ. Абы и усэхэр гъащ1эм и лъэныкъуэ куэдым теухуащ.

Ахэр хуэгъэзащ адыгагъэм,ц1ыхугъэм. Псом хуэмыдэу Мухьэмэд и усэхэр ятеухуащ сабийхэм. Усак1уэм щ1эблэм ф1ылъэгъуныгъэу хуи1эр и усэхэм къыщыгъэлъэгъуащ.

Нобэ дэ дызэджэну усэр теухуащ 1эщ1агъэм. Дэбагъуэ Мухьэмэд усак1уэт, тхак1уэт, драматургт, ик1и журналист

лъэпкъым хуэлэжьащ. Дэбагъуэ Мухьэмэд ц1ыхугъэшхуэ

зыхэлът,лэжьак1уэф1ым и щапхъэт.

Усэм къахуеджэн, псалъэ гугъухэр къагурыгъэ1уэн.

Уе1э уекъуу иыбохьэк1

Еджак1уэхэр усэм къегъэджэн. Тегъэпсэльыхьыжын.

Упщ1эхэм жэуап ирегъэтын.

1.Щ1алэ ц1ык1ум сыт хуэдэ хьэл-щэн хэлъыр?

2,Адэмей дадэ сыт худэу къыхэщрэ мы усэм?

3.Фэ сыт хуэдэ 1эщ1агъэхэр фигу ирихьрэ? Хэт схутепсэлъыхьын? А 1эщ1агъэ къыхэфхым фыщ1ыдихьэхыр хэт жи1эн?

Адэмей дадэ зэрыгумызагъэр сытым къыбжи1эрэ?

Ц1ык1ухэм псалъэжь ящ1эхэр мы усэм хэт дадэ Адэмейрэ щ1алэ ц1ык1у Хъызыррэ теухуауэ жегъэ1эн.

Нап 92-94 еджэн,упщ1эхэм жэуап етын.1эпщ1элъапщ1эу зыгуэр фц1ыхумэ мисс апхуэдэ ц1ыхум тепсэлъыхьын.

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Номер материала: ДБ-1212532

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Презентация по кабардинскому языку «Изложенэ «Мыщэ» (2 класс)

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Описание презентации по отдельным слайдам:

Адыгэбзэ 2 класс Изложенэ.

30 54 51 2 М Ы Щ Э 1 А 2 э 3 Б 4 В 5 Г 6 ГУ 7 Гъ 8 Гъу 9 Д 10 Дж 11 Дз 12 Е 13 Ё 14 Ж 15 Жь 16 З 17 И 18 Й 19 К 20 Ку 21 Къ 22 Къу 23 К1 24 К1у 25 Кхъ 26 Кхъу 27 Л 28 Лъ 29 Л1 30 М 31 Н 32 О 33 П 34 П1 35 Р 36 С 37 Т 38 Т1 39 У 40 Ф 41 Ф1 42 Х 43 Ху 44 Хь 45 Хъ 46 Хъу 47 Ц 48 Ц1 49 Ч 50 Ш 51 Щ 52 Щ1 53 ъ 54 ЬI 55 ь 56 Ю 57 Я 58 1 59 1у

Мыщэ. Хъусен хьэпшыр цIыкIу иIэт. Абы зэреджэр Мыщэт.Хъусенрэ Мыщэрэ зэгуэрым пщIантIэм щыджэгурт. Мыщэ занщIэу къилъэгъуащ пщIантIэм дэт адакъэр.Абы Мыщэ жьэхэлъэдащ. Ауэ адакъэр хьэпшырым къыжьэхэлъэри къигъэшынащ. Мыщэ пщ1эууэ гъуэм ипщхьэжащ. Иджы Мыщэ жыжьэу щыту адакъэм йобэн.

Орфограммэхэр къэхутэн. Хъусен хьэпшыр цIыкIу иIэт. Абы зэреджэр Мыщэт. Хъусенрэ Мыщэрэ зэгуэрым пщIантIэм щыджэгурт. Мыщэ занщIэу къилъэгъуащ пщIантIэм дэт адакъэр. Абы Мыщэ жьэхэлъэдащ. Ауэ адакъэр хьэпшырым къыжьэхэлъэри къигъэшынащ. Мыщэ пщ1эууэ гъуэм ипщхьэжащ. Иджы Мыщэ жыжьэу щыту адакъэм йобэн.

Упщ1эхэм жэуап ептурэ изложенэр тхы. Сытыт Хусен и1эр? хьэпшыр ц1ык1у Абы зэреджэр сыт? Мыщэ Сытыт ахэм пщ1ант1эм щащ1эр? щыджэгут Сыт хьэм къилъэгъуар? адакъэр Хьэпшырым сыт ищ1ар? жьэхэлъэдащ Мыщэ дауэ зыкъыхуищ1а адакъэм? къигъэшынащ Дауэ гъуэм к1уэжа хьэр? пщ1эууэ Иджы сыт Мыщэ ищ1эр? жыжьэу щыту йобэн

Адыгэбзэ. 1 класс. Напэк1уэц1 6. Лэжьыгъэ 9. Тау Ж. «Эльбрус» тхылъ тедзап1э. Налшык, 1982 гъ. Адыгэ алфавит.

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Номер материала: ДВ-023799

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Родное (кабардинское) чтение

Календарно-тематическое планирование по кабардинскому языку в 4 классе

учительницы МКОУ СОШ №1 с.п.Чегем-2, КБР Кишевой Л.А.

Нэщэнэхэр. Къуажэхьхэр. Псынщ1эрыпсалъэхэр

Нап.4-8, къеджэн, тепсэлъыхьыжын

Псысэхэр. Мыщэ и къуэ Батыр.

Нап.15-20, нап.21-25, тепсэлъыхьыжын

Нап.30-31, таурыхъыр къэ1уэтэжын

Бэдынокъуэ чынтым зэрезэуар.

Нап.42-46, къеджэн, тепсэлъыхьыжын

Андемыркъан и хъыбар.

Нап.59-60, гук1э зэгъэщ1эн

Бжьыхьэ. Щоджэнц1ык1у А.

Нап.66, гук1э зэгъэщ1эн

Бжьыхьэк1э Тхьэгъэзит З.

Нап.68, гук1э зэгъэщ1эн

Зегъэш пшагъуэм. Щоджэнц1ык1у Н.

Нап.70, гъэхуауэ къеджэн

Нап.73-75, гук1э зэгъэщ1эн

Нап75-77, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Щ1ымахуэ. Щоджэнц1ык1у А.

Нап.78, гъэхуауэ къеджэн

Нап. 80, гук1э зэгъэщ1эн

Нап.79, гъэхуауэ къеджэн

Дапщэщи щапхъэу щыт

Нап.82, гъэхуауэ къеджэн

Гулъытэ. Къуэдзокъуэ Хь.

Нап.83-86, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Щ1эблэм папщ1э уэрэд. Щоджэнц1ык1у А.

Нап. 94, гъэхуауэ къеджэн

Ижь зэманым адыгэхэм я псэук1ар.

Нап.110-113, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Кърым хъаныр Къэбэрдейм къызэрытеуар

Нап.115-117, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Зи ажалым тек1уэжа Къармокъуэ М.

Нап.116-120, къеджэн, тепсэлъыхьыжын

Щ1эныгъэл1. Шортэн А.

Нап.121-123, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Хьэжыгъэ пут закъуэ

Зэныбжьэгъухэм я Хэку.Къэгъырмэс Б.

Нап.136-137, гъэхуауэ къеджэн

Дэшхуей тхьэмпэ. Хьэх С.

Хъерлы зыгъэп1ейтейр. Бозий Л.

Нап.139-141, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Нап.143, гъэхуауэ къеджэн

Нап.147-148, гук1э зэгъэщ1эн

Ц1ыхуф1 куэд щы1эщ. Хьэх С.

Нап.148-149, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Гъэрэ щ1ырэ Тхьэгъэзит З.

Нап.57-58, гъэхуауэ къеджэн

Нап.159-161, къеджэн, сурэт щ1ын

Гъатхэ. Щоджэнц1ык1у А.

Нап.163-164, гук1э зэгъэщ1эн

Гъэунэхуныгъэ инхэм я зэманым.

Дэ ди шухэр щхьэмыгъазэщ

Нап.168, гъэхуауэ къеджэн

Бжьыхьэ мэзым къыщыхъуар. Нало З.

Нап.173-175, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Чэрим партизан зэрыхъуар

Нап176-179, 180-184, тепсэлъыхьыжын

Жыр пы1э. К1ыщокъуэ А.

Нап.185-186, гук1э зэгъэщ1эн

Майм и 9-м 1945 гъэм.

Нап.187, гъэхуауэ къеджэн

Мишэ и анэр къигъуэтыжащ

Нап.188-191, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Лонэ и зы махуэ. Бозий Л.

Нап.192-194, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Зэман хьэлъэм. Къэрмокъуэ Хь.

Нап.195-198, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Дунейр хъумэныр- Хэкур хъумэнырщ.

Хьэсанш ц1ык1у и гущ1эгъу. Щоджэнц1ык1у А

Нап.215-216, гъэхуауэ къеджэн

Пц1ащхъуэ. Гъубжокъуэ Л.

Мыр зеиншэщ. К1уант1э 1.

Нап.223-227, хъыбарыр къэ1уэтэжын

К1эпхъ. Шэджыхьэщ1э Хь.

К1эбышэмрэ дыгъужьымрэ. Къэрдэгъущ1 З.

Нап.249-253, 254-257, къеджэн

Адыгэл1ым шыф1 и нат1эщ

Нап.257-258, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Хэкур лэжьыгъэк1э догъэбжьыф1э

Нап.260-261, гъэхуауэ къеджэн

Лэжьыгъэм емык1у хэлъкъым.

Нап.261-263, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Уи 1эдакъэм щ1эмык1ар хьэрэмщ.

Нап.277-279, хъыбарыр къэ1уэтэжын

Хэку бын. Щоджэнц1ык1у 1.

Нап.281, гук1э зэгъэщ1эн

Хьэщ1э. Къагъырмэс Б.

Нап.287-288, гъэхуауэ къеджэн

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Цыжьбанэ изложение на кабардинском языке

Номер материала: 51156033122

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Видео

Шрэк на кабардинском

Шрэк на кабардинском

Кабардино-черкесский язык? Сейчас объясню!

Кабардино-черкесский язык? Сейчас объясню!

Звери на Кабардинском языке

Звери на Кабардинском языке

Мадагаскар на кабардинском

Мадагаскар на кабардинском

Маша адыгэ

Маша адыгэ

Минёны на кабардинском Madlipz.com

Минёны на кабардинском Madlipz.com

Адыгэбзэк1э Признаки Судного дня (на кабардинском языке)

Адыгэбзэк1э Признаки Судного дня (на кабардинском языке)

Крашеный лис на Кабардинском языке

Крашеный лис на Кабардинском языке

Кабардинский зверополис

Кабардинский зверополис

Мальчик жжёт на кабардинском !!!

Мальчик жжёт на кабардинском !!!
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.