Урелы на бурятском языке + видео обзор

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Байгал далайн эрьедэ
байшан коттедж барижа,
хүбүүд басагадтаа
Хонда джипээр шэруулжэ,
аша зээнэртээ Англи Америкэ аяншалжа,
альган дээрээ ажалаа бадаруулжа,
абдар соогоо алта мүнөөо ханхинуулжа,
аза талаантай ажаhуухатнай болтогой!

Дольче Габбана самсатай, Армани дүхитэй.
Кошелек соогоо хариин валютатай.
Улаахан Феррари түмэр тэргэтэй,
Хүхюутэй, урматай ябахатнай болтогой!

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Газар шара нохой жэлээр! Энэ жэл хүн бүхэнэйтнай амидаралда аргагүй ехэ амжалта асараг! Бэеын элүүрые, аза талаан, эдэбхи үүсхэл элбэгээр асараг даа!

Урелы на бурятском языке

Хундэтэ айлшад, турэлхид, нухэднай! Муноодэр манай hайндэртэ ерэhэндэтнай ехэ баяртай байнабди! Иимэ hайхан уреэлнуудые, шэмэг дулаан угэнуудые хэлэhэндэтнай, уреэhэндэтнай манай сэдьхэлдэ, унэтэй сэнтэй бэлэгуудые бариhандатнай, аялга гоё дуунуудые зорюулжа дуулаhандатнай унэн зурхэнhоо баяр баясхаланиие хургэнэбди!

Сэлгеэ hайхан дайдадаа, сэсэг ногоон нютагтаа аба эжынгээ уреэлээр арад зонойнгоо дунда ажалдаа шударгы суутайхан, аялга хонгео дуутайхан, олон хани нухэдтэй, айраг сагаа ургэжэ, наранай толо хаража, наhанай ундэрые дабажа, аша зээнэрээ тойруулан, амар мэндэ hуугыт даа. гэжэ уреэгээд бэлэг болгон тандаа дуу барихыемнай зубшоогыт.

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Анда нүхэдтөө хүндэтэй ямбатай,
Алтан үреэлээ хэлсэжэ,
Амар жаргал эдлэжэ,
Үри хүүгэдэйнгээ,
Аша зээнэрэйнгээ зула боложо,
Үеынгоо нүхэрэй түшэг боложо,
Үбдэхэ үбшэ зоболонгуй,
Улзы жаргалтай hуугыт даа!

Баруун таладаа
Бурхан сахюусатай,
Зүүн таладаа
Зонхобо бурхантай,
Орой дээрээ
Одо заяатай,
Һүнэшэгүй һүлдэтэй,
Буурашагүй буянтай,
Даашагүй даллагатай,
Дабашагүй хэшэгтэй,
Тэнгэриһээ тэдхэмжэтэй,
Yлгэн дайдаһаа
Yргэмжэтэй
Ябахатнай болтогой!

-Yдэр бүхэндэ жаргалай һайханиие үзэжэ,
Yглөө бүхэндэ наранай һайханиие хаража,
Yреэлэй һайханиие ходо шагнажа,
Yндэр наһа наһалжа,
Yри хүүгэдтээ туһалжа,
Yетэн нүхэдтөө хүндэтэй,
Yнэр баян һуугыт даа!

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Хундэтэ наhатай зоноо аба эжынэнэрээ наhатай зоной hайн үдэрөөр амаршалнаб! Үшөө олон жэлдэ хүл хүнгэн, элүүр энхэ, ухаан hонор ябахатнай болтогой! Үглөө бөхэндэ наранай гарахые хаража, үгын дулаанаар зүрхэ сэдьхэлээ жэгнүүлжэ, аша зээнэрээ хаража ябыт даа!

Урихан, hайхан hанаатай нютагайм үбгэд,
hахижал тоонтоео мүнхэ hуугыттаа,
Уянхан сэдьхэлтэй нютагайм хүгшэд,
угтажа бидэнээ мүнхэ hуугытаа,
Тэнюун сэдьхэлтэй нютагайм наhатайшуул,
тойруулан ашанарааа жаргалтай hуугыт даа.
Саг жэлэй ошохо бури,
Сарюун дорюун зандаа,
Залуу доодо үетэндөө
Заабари, hургаал хэлэжэ
Арбан сагаан буянаа үйлэдэжэ,
Амгалан тэнюун hуугыт даа.

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Хурим түрын үреэлнүүд

1. Аглаг тэнюун нютагтаа
Айл боложо түбхинэгты,
Аба эжы хоёроо
Анхаран ходо һанагты.
Хоёр хушуун үриие
Хоймортоо тэнжээгты,
Үетэн олон нүхэдөөрөө
Ходол хүхюун ябагты.
Буурал сагаан толгойтонһоо
Үреэл шагнан һуугты,
Үреэл хэлэһэн үгые
Үдэрэй одон болгогты.

2. Сэлгеэ һайхан дайдадаа,
Сэсэг ногоон нютагтаа
Аба эжынгэй үреэлтэй
Арад зонойнгоо дунда
Ажалдаа шударгы суутайхан,
Аялга хонгёо дуунуудтай,
Омог сагаан сэдьхэлтэй,
Олон хани нүхэдтэй,
Айраг сэгээ дүүрэн,
Аяга сайгаа үргэжэ,
Наранай толо хаража,
Наһанай үндэрые дабажа,
Аша зээнэрээ тойруулан
Амар амгалан һуугыт даа!

3. Үетэн нүхэдтөө илдамхан
Өөр дундаа инагхан ябагты,
Олзо ехэтэй,
Олон хүүгэдтэй бологты!

4. Хуби заягаа холбожо байһан
Хоёр залуушулнай
Үнэр баян боложо,
Үлзы зол жаргалтай,
Энхэ амгалан, элүүр,
Эдеэнэй дээжэ эдижэ,
Эдэй һайханиие үмдэжэ,
Али олон хэрэгүүдтээ
Амжалтатай, урагшатай ябаг лэ!

5. Энэ айл боложо байһан
Хоёр залуушуулнай,
Үргэн һайхан нютагтаа
Үнэр баян жаргажа һуугты.
Буянта һайхан эхэ, эсэгын
Нэрэ нэрлүүлжэ,
Буряад зоной ажабайдалые
Саашань үргэлжэлүүлжэ,
Газар хотоймо олон малтай боложо,
ЦК-да хүдэлхэ хүбүүдтэй боложо,
Сэбэр һайхан басагадтай боложо,
Олон зунай дунда
Омог ехэтэй,
Аба, эжын үреэлээр
Амар амгалан, жаргажа
Һуухань болтогой!

6. Хүхэ мүнгэн тэнгэри шэнги
Үүлэн холбоотой,
Хүрьһэтэ алтан дэлхэй шэнги
Үндэһэн холбоотой,
Үргэн мүрэн шэнги
Эхеэрээ холботой,
Үндэр модон шэнги
Оройгоороо һалбаржа,
Аша гушамнай
Үндэр наһатай,
Удаан жаргалтай,
Баян үнэр,
Бата һайхан
Жаргажа һуухань болтогой!

7. Үргэн уужам үйлсэдөө
Үндэр гэрээ тогтоогты,
Наран мэтэ мандан,
Набша мэтэ дэлгэрэн һуугты!
Хүн зоной дунда
Хуушан түүхэеэ шэнэлжэ жаргагты,
Ажал дээрэ амжалта түйлажа,
Аймаг соогоо алдартай ябагты.
Арбаад хүбүүд, басагадай
Аба, эжы боложо жаргагты,
“Волга” машинатай баян боложо,
Орден зүүмэ түрүү бологты.
Аянда зөөлэн ябагты,
Ашанар, зээнэртээ хүндэтэй ябагты!

Источник

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

1. Аглаг тэнюун нютагтаа
Айл боложо түбхинэгты,
Аба эжы хоёроо
Анхаран ходо һанагты.
Хоёр хушуун үриие
Хоймортоо тэнжээгты,
Үетэн олон нүхэдөөрөө
Ходол хүхюун ябагты.
Буурал сагаан толгойтонһоо
Үреэл шагнан һуугты,
Үреэл хэлэһэн үгые
Үдэрэй одон болгогты.

2. Сэлгеэ һайхан дайдадаа,
Сэсэг ногоон нютагтаа
Аба эжынгэй үреэлтэй
Арад зонойнгоо дунда
Ажалдаа шударгы суутайхан,
Аялга хонгёо дуунуудтай,
Омог сагаан сэдьхэлтэй,
Олон хани нүхэдтэй,
Айраг сэгээ дүүрэн,
Аяга сайгаа үргэжэ,
Наранай толо хаража,
Наһанай үндэрые дабажа,
Аша зээнэрээ тойруулан
Амар амгалан һуугыт даа!

3. Үетэн нүхэдтөө илдамхан
Өөр дундаа инагхан ябагты,
Олзо ехэтэй,
Олон хүүгэдтэй бологты!

4. Хуби заягаа холбожо байһан
Хоёр залуушулнай
Үнэр баян боложо,
Үлзы зол жаргалтай,
Энхэ амгалан, элүүр,
Эдеэнэй дээжэ эдижэ,
Эдэй һайханиие үмдэжэ,
Али олон хэрэгүүдтээ
Амжалтатай, урагшатай ябаг лэ!

5. Энэ айл боложо байһан
Хоёр залуушуулнай,
Үргэн һайхан нютагтаа
Үнэр баян жаргажа һуугты.
Буянта һайхан эхэ, эсэгын
Нэрэ нэрлүүлжэ,
Буряад зоной ажабайдалые
Саашань үргэлжэлүүлжэ,
Газар хотоймо олон малтай боложо,
ЦК-да хүдэлхэ хүбүүдтэй боложо,
Сэбэр һайхан басагадтай боложо,
Олон зунай дунда
Омог ехэтэй,
Аба, эжын үреэлээр
Амар амгалан, жаргажа
Һуухань болтогой!

6. Хүхэ мүнгэн тэнгэри шэнги
Үүлэн холбоотой,
Хүрьһэтэ алтан дэлхэй шэнги
Үндэһэн холбоотой,
Үргэн мүрэн шэнги
Эхеэрээ холботой,
Үндэр модон шэнги
Оройгоороо һалбаржа,
Аша гушамнай
Үндэр наһатай,
Удаан жаргалтай,
Баян үнэр,
Бата һайхан
Жаргажа һуухань болтогой!

7. Үргэн уужам үйлсэдөө
Үндэр гэрээ тогтоогты,
Наран мэтэ мандан,
Набша мэтэ дэлгэрэн һуугты!
Хүн зоной дунда
Хуушан түүхэеэ шэнэлжэ жаргагты,
Ажал дээрэ амжалта түйлажа,
Аймаг соогоо алдартай ябагты.
Арбаад хүбүүд, басагадай
Аба, эжы боложо жаргагты,
“Волга” машинатай баян боложо,
Орден зүүмэ түрүү бологты.
Аянда зөөлэн ябагты,
Ашанар, зээнэртээ хүндэтэй ябагты!

8. Залуу наһанадаа золгожо,
Эдир наһандаа инаглажа,
Холшор наһаяа холбожо,
Ойрые үзэжэ,
Холые хаража,
Алтан дэлхэй дээрэ
Алдар ехэтэй боложо,
Хүн зоной дунда
Хүндэ ехэтэй боложо,
Үбдэг тулама үбгэржэ,
Һаншаг тулама хүгшэржэ,
Үглөө бүхэндэ
Шүүдэрэй шэные ойможо,
Үдэр бүхэндэ
Үүлэнэй сэлмэгые хаража,
Үеын үедэ жаргахатнай болтогой!

Источник

Буряад үреэлнүүд-Бурятские благопожелания

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Буряад арад зон бэе бэедээ зол жаргал, элүүр энхые, ажал хүдэлмэридэ амжалта хүсэжэ, оюун сэдьхэлдэ нүлөө үзүүлэн, заабари захяа шүлэглэн хэлэжэ зоригжуулха, урмашуулха, баярлуулха һайн һайхан заншалаа үреэл гэдэг.
Показать полностью.

(благопожелания на бурятском языке к сагаалгану
поздравления на бурятском языке с новым годом
уреэл на бурятском
поздравления на юбилей мужчине на бурятском языке
приветствие на бурятском языке
поздравления на милан
пожелания на сагаалган на русском языке
пожелания на бурятском языке)

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Буряад үреэлнүүд-Бурятские благопожелания запись закреплена

Сэлгеэ һайхан дайдадаа,
Сэсэг ногоон нютагтаа
Аба эжынгэй үреэлтэй
Арад зонойнгоо дунда
Ажалдаа шударгы суутайхан,
Показать полностью.
Аялга хонгёо дуунуудтай,
Омог сагаан сэдьхэлтэй,
Олон хани нүхэдтэй,
Айраг сэгээ дүүрэн,
Аяга сайгаа үргэжэ,
Наранай толо хаража,
Наһанай үндэрые дабажа,
Аша зээнэрээ тойруулан
Амар амгалан һуугыт даа!

Буряад үреэлнүүд-Бурятские благопожелания запись закреплена
Дулма Сунрапова

Слова и музыка Д. Сунраповой
Показать полностью.

Ши минии хуби заяамни болоолши,
Ши зүрхэ сэдьхэлым хүлгөөгөөлши.
Нюдэн соошни шэнгэнэб,
Урал дээрэшни хайланаб,
Энэ дуугаа шамдаа зорюулнаб.

Инагни намайгаа шагныш,
Эрьелдэн намтайгаа хатарыш,
Ирагуу дуунай аялга доро тэбэрииш.
Хоюулаа байхабди сугтаа
Хонгорхон инагни шамхандаа
Халуун дураяа мэдүүлхэб даа.

Би урин налгай шарайеыш харахадаа
Би үнэн зүрхэнhөө дурланаб шамдаа.
Хотын гэрэлтэй гудамжаар
Хоюулаа алхан ябаял,
Холын одо мүшэд рүү зориёл.

Буряад үреэлнүүд-Бурятские благопожелания запись закреплена

Заяашадаа залуулжа,
Замдаа арюун ябаялдаа!
Сахюусандаа дүнгүүлжэ,
Показать полностью.
Сэхэ сэбэр ябаялда!
Бурхан багшын үршөөлөөр,
Буянтай хэшэгтэй ябаялда!
Нангин нютагай үргэмжөөр,
Наhaндаа жаргал эдлэе!
Эхэ газарай элшэhээ,
Элүүр мэндэ ябаеэ!
Ээлжээтэ үдэрэй МЭНДЭЭ!

Буряад үреэлнүүд-Бурятские благопожелания запись закреплена

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Буряад үреэлнүүд-Бурятские благопожелания запись закреплена
Дулма Сунрапова
Буряад үреэлнүүд-Бурятские благопожелания запись закреплена

Гурбан зөөлэн:
Хүлөөр гэшхэхэдэ, хэнзэ ногоон зөөлэн,
Хөөрэлдэн һуухада, хүүхэнэй зүрхэн зөөлэн,
Хүнэй бэедэ гарай альган зөөлэн.

Буряад үреэлнүүд-Бурятские благопожелания запись закреплена

Гарыемни ганзагада хүргэһэн
Гансахан эжыдээ баяртайб,
Хүлыемни дүрөөдэ хүргэһэн
Показать полностью.
Хайрата абадаа баяртайб.

Хажуудам эрхэлүүлэн үндылгэһэн
Хүгшэн эжыдээ баяртайб,
Дахуулан дэмжэн ябаһан
Даруухан абганартаа баяртайб.

Эрдэмэй дээжэ үзүүлһэн
Эрхим багшанартаа баяртайб,
Эжэлэн сугтаа һураһан
Үетэн нүхэдтөө баяртайб.

Нангин дурыемни һалбаруулһан
Наһанайнгаа нүхэртэ баяртайб,
Хуби заяанаймни шэмэг
Хүбүүндөө, басагандаа баяртайб.

Хүгшэн аба болгоһон
Хөөрхэн ашанартаа баяртайб,
Нагаса аба гэжэ эрхэлһэн
Налгайхан зээдээ баяртайб.

Буян хэшэг хүртөөһэн
Буряад арадтаа баяртайб,
Жаргалайм алтан үлгы
Жабхаланта дэлхэйдээ баяртайб.

Базаржаб Галсанов 05.02. 2019 г.

Вожжи коня в руки вручившей,
Маму мою благодарю.
К стременам коня поднявшего,
Папу родного благодарю.

С любовью воспитавшей меня,
Бабушку благословенную благодарю.
Примером для меня явивших,
Дядей своих благодарю.

Путь к знаниям открывших,
Учителей славных благодарю.
Дружбу вместе познавших,
Ровесников милых благодарю.

Вселенную любви открывшей,
Супругу любимую благодарю,
Счастье безмерное подаривших,
Сына и дочь благодарю.

Статус дедушки вручивших,
Внучек красавиц благодарю.
Продолжателя рода семьи,
Внука защитника благодарю.

Традиции добрые передающий,
Народ наш мудрый благодарю.
Колыбелью для всех служившей,
Землю святую благодарю.

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языкеУрелы на бурятском языкеУрелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языкеУрелы на бурятском языкеУрелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языке

Урелы на бурятском языкеУрелы на бурятском языке

Буряад үреэлнүүд-Бурятские благопожелания запись закреплена

Хүндэтэ нүхэд!
Написала мини-статью для людей, интересующихся изучением бурятского языка самостоятельно. Изначально планировала написать 10 лайфхаков, но на момент окончания статьи, обнаружилось, что остальные пять хитростей предназначены совсем не для новичков, поэтому будет вторая часть для среднего и продвинутого уровней.
Показать полностью.

5 ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК САМОСТОЯТЕЛЬНО (версия для чайников)
Мүнөө буряад хэлэеэ шудалха дуратай зон олошороо. Тиимэhээ иимэ 10 зүбшэлүүдые суглуулбаб.

Что? Когда видите текст на бурятском языке, то автоматически пропускаете его? Чувствуете дискомфорт при чтении? Обращаете внимание только на знакомые Вам слова? Хотите начать изучать родной язык, но постоянно откладываете начало на потомзавтрапонедельникникогда? Если все предыдущие вопросы вызывают у Вас раздражение от утвердительных ответов, то это статья для Вас. Начните осваивать азы бурятского языка прямо сейчас, используя следующие хитрости:

##1. ПЕРЕКЛЮЧИТЬ VK НА БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК
Все мы проводим в этой социальной сети уйму времени. Почему бы не сделать это времяпровождение хоть на чуточку полезнее? В мае 2018 года, благодаря усердным активистам и бурятолюбам, у каждого из нас появился доступ к бурятской версии VK.

Нажмите на свой аватар в правом верхнем углу экрана → Откройте «Настройки» → Найдите пункт «Язык» и нажмите справа «Изменить» → Выберите «Other languages» → Нажмите «Буряад» и наслаждайтесь трудностями в изучении языка на ежедневной основе.

Для тех, кому этого мало и для продвинутых в бурятском языке юзеров рекомендуется поставить в Instagram и Facebook монгольский язык (монгол хэл). Подождём пока и до этих сетей дойдут бурятские переводчики, а пока выучим слова «орох», «гарах» и тд.

##2. ПОСТАВИТЬ БУРЯТСКУЮ КЛАВИАТУРУ НА ТЕЛЕФОН И КОМПЬЮТЕР
Хотите отправить красивое сообщение-поздравление друзьям на бурятском языке, а вместо этого отправляете «Турэхэн удэр88ршни»? Копируете постоянно из каких-нибудь текстов Y h Ө?

1.Перестаньте коверкать язык, истязать себя и других франкенштейнским бурятским!

2. Усилием воли зайдите в плейэпп сторы и скачайте любую бурятскуюмонгольскую клавиатуру.

##3. ЗАНЯТЬСЯ АУДИРОВАНИЕМ ЧЕРЕЗ БУРЯТСКИЕ ПЕСНИ
Как ни странно, третью строчку в хит-параде лайфхаков занимают песни.

Шаг первый: добавьте свои любимые песенки в VK и найдите к ним тексты. Ежедневно слушайте и повторяйте.

Шаг второй (для автолюбителей и прочих людей, любящих многозадачность): начните слушать бурят-монгольское радио: http://buryad.fm/ и расширять круг любимых песенок.

Шаг третий (продвинутый): разберите грамматическую составляющую своих любимых песенок с Жаргалом Бадагаровым и программой «Буряадаар дуугараял» на YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=nJFuIAKUawQ&index..

С возрастом приходит желание подпевать известным бурятским артистам и плакать, когда слушаешь Алтаргану. И всё это с учётом того, что я никогда не относилась к фанатам бурятских песен. Но часто оказывается, что в них запрятаны наставления и мудрость бурятского народа.

##4. ПОСМОТРЕТЬ БУРЯТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ & БУРЯТСКИЙ YOUTUBE
Если под словосочетанием «бурятское телевидение» Вы видите только двухчасовые записи концертов с ёохором и скучные новости, то спешу сообщить, что телевидение на бурятском языке не стоит на месте. Появляются всё больше интересных передач, которые доступны не только через ТВ, но и размещены в Интернете. Например, «Түхэриг с Кимом Харганаевым» — передача, раздающая деньги за знание бурятского, этакая версия «Кто хочет стать миллионером по-бурятски», но с более скромным миллионом в 500 р. Идея и осуществление блестящи. Самое главное, что программа показала печальную действительность, где молодёжь (даже агинская) не помнит, а местами и вовсе не знает песни, пословицы, загадки своего народа. Тяжело наблюдать такое, поэтому см.пункт 3.
Или другая замечательнейшая серия видеороликов «Говорим на бурятском» производства MonUlaFilms, которые показывают очевидные преимущества знания родного языка в современном мире, но тоже с грустными выводами.
Любителей традиционных форм ТВ видео обрадую тем, что никуда записи концертов и новости не делись. YouTube полнится телепередачами: старыми и новыми, интересными и не очень, новостями из Бурятии, Монголии, КНР, Забкрая. Стоит только захотеть изучать язык — уже кто-то постарался и записал для Вас видео:

Источник

Как можно поздравить с Сагаалганом в 2021 году?

Сагаалган (праздник Белого месяца) – один из главных в буддистском календаре – отмечают в Бурятии, Туве, Забайкальском крае, на Алтае и в Калмыкии в конце зимы – начале весны. В 2021 году дата его празднования приходится на 12 февраля.

Он знаменует наступление Нового года и олицетворяет обновление человека и природы. Празднование длится в течение месяца. В это время проводится множество обрядов.

Так, за два дня до Саггаалгана, на 29-й день по лунному календарю в монастырях устраивают ритуальный костер «Дугжууба», в котором сгорают все враги веры. За 3 дня до праздника совершается молебен, посвященный дхармапалам – 10-ти божествам-защитникам Учения.

Во время обряда гутор каждый дом очищают от негатива, который накопился за год. В храмах идут торжественные службы – хуралы, после которых настоятели поздравляют верующих.

На нашем сайте представлены поздравления с Сагаалганом на бурятском языке и на русском языке, которые будет приятно получить вашим родным и друзьям, коллегам по работе и партерам по бизнесу.

Поздравления с Сагаалганом на бурятском языке

Традиционно с этим праздником поздравляют, используя выражения «Сагаалганай амар мэндэ» или «Сагаан hарын мэндэ». Более современный вариант – «Сагаалганай баяр/мэндэ (хүргэе)» или «Сагаан hарын мэндэ (хүргэе)» – (Поздравляю) с Сагаалганом!

У бурят существует традиция произносить по случаю праздников благопожелания, которые передаются из поколения в поколение. Одним из важных обрядов является ритуал поздравления с праздником Белого месяца «Золгохо» или «Золголго».

Таким образом люди проявляют уважение к близким людям и желают им благополучного нового года. Поздравлять родственников принято по старшинству и степени родства, причем младшие чествуют старших.

Устоявшиеся выражения для поздравления с праздником Сагаалган:

САГААЛГАНАЙ (или САГААН hАРЫН) АМАР МЭНДЭ!» или «САГААН hАРЫН МЭНДЭ ХYРГЭЕ.

Сагаан hараар! – Поздравляем всех с Белым месяцем!

Буянтнай булаг мэтээр дэлгэрэг!- Пусть ваши благодеяния будут как родник.

Хайратнай адис аршаан болог! – Пусть милость ваша будет подобно источнику!

***
Сагаан hараар, Сагаалганаар!
Сарюун дорюун убгэд, хугшэд!
Сасуу олон уеын нухэд!
Сагаалганай амар мэндэ!
Сагаалганай амар мэндэ!
Жэл бухэндэ жэгдэ амгалан,
Он бури омог дорюун,
Олон жэлдэ олошорон байхадаа,
Одоо жаргал эдлэхэбди бултадаа!

***
Эхэ газартам, эсэгэ дэлхэйдэм,
Буряад орондом, бууса тоонтодом
Бужа ерэбэш даа Сагаан hарамнай, Сагаалгамнай.
Нэгэ наhа нэмээжэ ерэбэш даа,
Угай заншалаар угтахабди даа.
Арад зоноо амаршалнаб даа
Саган hараар, Сагаалганаар.

Согласно традиции, первый день праздника нужно провести в кругу близких. В это время также принято ходить в гости и отправлять друг другу поздравления с Сагаалганом на бурятском языке.

***
Саган hара сэлмэжэ
Сагай байдал хубилба.
Саган эдеэн дэлгэржэ
Сагаалгамнай эхилбэ!

Унгын сэсэгууд hалбаржа,
Ургэн талые гоёог лэ.
Таряан ногоон эбхэржэ
Тарган жэл орог лэ!
***
Сагаа hара сахилзаhаар
Саган hара морилоол даа
Сагынь болоод салгидаhаар
Саган эдеэн дэлгэрбэл даа.
Саган хуhан сэргэдэмнай
Сагаалгамнай ерээд буугаа
Саган сэдьхэлhээ бэе бэеэ
Сагаалганаар золгоел даа…
Арад зондоо Сагаан hара
Аза жаргал уреэгээл даа
Нэрэ солынь магтан ургоод,
Нэгэ наhа нэмээгээл даа…

Поздравления с Сагаалганом на русском языке

Поздравить с Сагаалганом по-русски можно зачитав представленные на этой странице стихи вслух на празднике, отправить по электронной почте или разместить на своей странице в социальной сети.

***
Светлый праздник Сагаалган
Сегодня мы встречаем,
Вам привет горячий свой
От сердца посылаем!

Здоровья, мира и добра
От души желаем!
ССагаалганом всех друзей
Нынче поздравляем.

***
Пророчит лунный календарь,
Что новый год уже настал,
Приходит к нам Сагаалган,
Монгольский счет идет годам.

Пусть обновляется природа,
Приносит счастье нам на годы,
И очищается душа,
Как белый снег она свежа.

Ведь наша жизнь полна чудес,
Как Будды красочный дворец.
Придет Богиня Палден Лхамо,
Как рассердившаяся мама.
Но встретим мы её теплом,
Чтоб все вернулось к нам потом.

Обряд Дугжуубы пройдем,
Не будем думать о плохом.
Золгое! Поздравляю я,
С Сагаалганом вас, друзья!

***
Белый месяц! Белый месяц!
Месяц долгожданный!
Сагаалган – народный праздник,
Он всегда желанный.

Эх, и весело же нам,
Отмечаем Сагаалган!

Вы сжигайте на костре
Все свои напасти!
Выше к солнцу пусть летит
Конь вороней масти!

Эх, и весело же нам,
Отмечаем Сагаалган!

***
Пророчит лунный календарь,
Что новый год уже настал,
Приходит к нам Сагаалган,
Монгольский счет идет годам.

Пусть обновляется природа,
Приносит счастье нам на годы,
И очищается душа,
Как белый снег она свежа.

Ведь наша жизнь полна чудес,
Как Будды красочный дворец.
Придет Богиня Палден Лхамо,
Как рассердившаяся мама.
Но встретим мы её теплом,
Чтоб все вернулось к нам потом.

Обряд Дугжуубы пройдем,
Не будем думать о плохом.
Золгое! Поздравляю я,
С Сагаалганом вас, друзья!

Поздравления с Сагаалганом на русском языке могут прозвучать на официальных и неофициальных мероприятиях, которые проводятся в эти дни на предприятиях, в учреждениях культуры, школах и вузах. Эти стихи украсят собой стенгазеты, которые выпускают к празднику.

***
Праздник бродит по свету
Входит в детские сны
В день рождения планеты,
В день рождения луны.

Позабудем печали,
Миром кончим раздор,
В этот день начинаем
С Буддой мы разговор.

Пусть закружится ехор,
Как в степи белый снег.
Радость – это неплохо.
Счастлив будь, человек!

Пусть натянуты нервы,
Скачет конь как огонь,
А прибудет пусть первым
Белый в яблоках конь.

Праздник бродит по свету,
Скоро будет весна.
С днем рожденья, планета!
С днем рожденья, луна!

Поздравления с Сагаалганом на бурятском с переводом

Не забудьте в эти праздничные дни уделить внимание тем, кто вам дорог! Теплые слова поздравления с праздником Сагаалган по-бурятски с переводом на русский язык помогут вам выразить теплые чувства по отношению к близким людям.

Пусть сбудется все, что вами задумано,
Пусть приумножатся ваши богатства.
Пусть небо высокое вас благословит,
Пусть мать-земля вас счастьем одарит,
Пусть будут у вас дети и внуки,
Пусть не смолкает веселый смех!
Да будет так.

***
Шэнэ жэлдэ шэн зоригтой,
Жэбжэгэр задарюун бэетэй,
Жаргал дүүрэн шарайтай.
Ябахатнай болтогой!

Будьте здоровы в Новом году
Будьте стройны и красивы,
Пусть сияют радостью ваши лица.
Да будет так!

***
Абын эжын уреэлтэй
Аглаг тэнюун нютагтаа
Арюан hайхан байдалтай
Амгалан hуухатнай болтогой!

С благословения родителей,
На благодатной земле,
Живите счастливо и в достатке!

Источник

Видео

Поделиться или сохранить к себе:
Технологии | AltArena.ru
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.