Уйлэ угэнууд на бурятском языке + видео обзор

Конспект урока + презентация по бурятскому языку на тему «Абтаһан үгэнүүд» (2 класс))

Выбранный для просмотра документ абтаһан үгэнүүд 2 кл.pptx

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Описание презентации по отдельным слайдам:

Ямар үгэнүүдые абтаhан гэдэг бэ?

2. Абтаhан үгэнүүд юундэ бии болоноб?

Уро́к, тетра́дь, пена́л, портфе́ль, мотоци́кл, геро́й, дека́брь, янва́рь, вертолёт, велосипе́д.

Гэрэй даабари
175 –дахи упражнени
92 – дохи нюур

Выбранный для просмотра документ абтаһан үгэнүүд 2 класс.docx

Хэшээлэй зорилго: «Буряад хэлэнэй абтаhан үгэнүүд» гэhэн темэ үзэлгөөр hурагшадай ажаябуулга эмхидхэжэ, тусхай дүнгүүдые гаргаха:

1. Ойлгосонуудай тодорхойлолго хэхэ шадабари хүгжөөхэ;

2. Абтаhан үгэнүүдэй бии бололго тодорхойлхо шадабари олгуулха;

3. hурагшадай үгын нөөсэ үргэдхэхэ;

4. Буряад түрэл хэлэеэ хүндэлхэ, омогорхол түрүүлхэ;

5. буряад хэлэнэйнгээ сэбэрые сахиха мэдэрэл түрүүлхэ;

6. Хэлэлгэеэ ажаглажа, hанал бодолоо үгүүлхэ өөрын сэгнэлтэ хэхэ.

Буряад хэлэ үзэхэ дуратай гүт? Хэшээлээ эхилхэмнай гү? Эхилэе даа.

II. Хэшээлэй темэ тодорхойлолго .

— Үхибүүд, бидэ мүнөөдэр абтаһан үгэнүүд гэһэн темэтэй танилсахабди. Эдэ үгэнүүд буряад хэлэндэ ехэхэн хубитаяа оруулhан бшуу даа.

— Ү хибүүд, хэды хэлэ таанад мэдэнэбта? Олон лэ. Шагнагты даа.

III. Хэшээлэй темэ болон зорилгонуудые тодорхойлолго.

Энэ болон үшөө ондоо үгэнүүд хэлэлгэдэмнай нэбтэрэн ороhон. Иимэ үгэнүүдые «Абтаhан үгэнүүд» гэдэг.

Бэшэгты даа дэбтэртээ һара үдэрөө.

— Энэ хэшээлдээ юу хэхэмнай гээшэб?

(самбарта хэшээлэй асуудалнууд гараха)

1. Ямар үгэнүүдые абтаhан гэдэг бэ?
2. Абтаhан үгэнүүд юундэ бии болоноб?

— Энэ асуудалнуудта харюу үгэжэ үрдихэ еhотойбди.

IV. Шэнэ ойлгосо шүүмжэлэлгэ.

— Энэ үгэнүүдые уншагты. Эдэ үгэнүүдые яагаад хоер бүлэгтэ хубаахаар бэ?

— Ганса буряад үгэнүүдые уншагты.

— Ганса абтаһан үгэнүүдые уншагты.

— Ямар үгэнүүдые абтаһан үгэнүүд гэнэб?

Буряад хэлэнэй үгэнүүд үндэhэн буряад үгэнүүд гэжэ нэрлэгдэдэг. Харин ондоо хэлэнhээ нэбтэрэн ороhон үгэнүүдые абтаhан үгэнүүд гэдэг.

— Сохилтотой үгэнүүд ба буряад үгэнүүдэй аялгануудые сасуулагты.

— Юундэ зарим үгэнүүд соо удаанаар үгүүлэгдэһэн аялган абяан бэшэг дээрэ нэгэ үзэгөөр тэмдэглэгдэнэб? Эдэ үгэнүүд ямар үгэнүүд болоноб?

— Номуудаа 92 –дэхи нюурта нээгээд дээрэ үгтэһэн мэдээсэл уншагты.

— Абтаһан үгэнүүдые буулгажа бэшэхэдээ, сохилтотой аялган дээрэ сохилтын тэмдэг табигты. Шалгая.

— Уро́к, тетра́дь, пена́л, портфе́ль, мотоци́кл, геро́й, дека́брь, янва́рь, вертолёт, велосипе́д.

— Хэшээлэйнгээ хоердохи асуудалда харюу үгэе.

Абтаhан үгэнүүд юундэ бии болоноб? Гүрэн бүхэн, арад бүхэн амяараа ажамидаржа шадахагүй. Тэдэ бэе бэетэйгээ харилсана: айлшална, наймаа хэнэ, элдэб хэрэгсэлнүүдээр, шэнэ оньhонуудаар hэлгэсэлдэнэ. Тиимэhээ худалдаа наймаанай, соел заншалай, спортын, политикын, эрдэм ухаанай болон бусад холбоо харилсаатай болоно. Хоорондоо харилсахадаа, заримдаа арадууд бэе бэеhээ ажалай зэр зэмсэг, юрэ байдалда, искусствада хамаатай юумэ, буу зэбсэг гэхэ мэтэ абадаг. Юумэ абахадаа, тэрэ юумэ нэрлэhэн үгэнүүд баhал абтана. Иигээд хэлэндэ абтаhан үгэнүүд бии болоно. Абтаhан үгэнүүд хоер аргаар хэлэндэ ороhон байдаг: аман болон бэшэмэл хэлэлгээр. Буряад хэлэндэ абтаhан үгэнүүд үсөөн бэшэ.

— Ямар үгэнүүдые абтаһан үгэнүүд гэнэб?

— Хайшан гээд абтаһан үгэнүүд бии болоноб?

VIII. Гэрэй даабари. Упр 175 92 н.

Источник

Презентация урока по бурятскому языку «YЙЛЭ YГЭ»

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Описание презентации по отдельным слайдам:

Юумэнэй нэрэ Юун? Х.б. юумэ Бэеэ дааһан хэлэлгын хуби Хэн? хγниие Олоной тоо Асуудалаар хубилдаг Нэгэнэй тоо

Тэмдэгэй нэрэ Шанар тэмдэг Бэеэ дааһан хэлэлгын хуби Ямар? Юумэнэй нэрэтэй холбоотой

Yйлэ γгэ Юу хэнэб? Яанаб? Юумэнэй γйлэ

Текстнуудые уншагты. Үгөөр зурагдаһан зурагуудые һанаандаа оруулагты. Адли зурагууд гү? Текстнүүдые зэргэсүүлэгты. Юугээрээ илгарнаб? Үглөөгүүр. Багахан тосхон. Саһан. Хүнүүд. Үхибүүд. Машина. Нохой. Үнеэд. Үглөөгүүр болобо. Багахан тосхон һэрибэ. Саһан ороно. Хүнүүд ябана. Үхибүүд гүйлдэнэ. Машина гүйлгэнэ. Нохой хусана. Үнеэд мөөрэнэ. Ямар үгэнүүд зураг «амидыруулнаб»? Юундэ? Эдэ үгэнүүд юугээрээ адлиб?

Зураг «амидыруулна». Юумэнэй үйлэ тэмдэглэнэ.

Хүнүүд Амитад Шубууд Юу хэнэб? Яанаб? Юу хэнэб? Яанаб? Юу хэнэб? Яанаб?

Олон янзын γйлэ γгэнγγд хэрэглэлгын хэмжээгээр 2-дохи һуури эзэлнэ (юумэнэй нэрын хойно)

Глагол – хуушан славян үгэ: «үгэ», «хэлэлгэ» гэһэн удхатай. Урдын сагта үгэнүүдэй үгэ, шухала үгэ гэдэг һэн. Юундэб гэхэдэ, γйлэ γгэ тон шухала хоёр хэлэлгын хубинуудай нэгэн болоно.

Мэдүүлэл зохёоходо, мэдээсэл дамжуулхада ехэ шухала. Хуушан славян үгэ: «үгэ», «хэлэлгэ».

Тобшолол: Зураг амидыруулна. Юумэнэй үйлэ тэмдэглэнэ. Олон янзын γйлэ γгэ Хэрэглэлгын хэмжээгээр 2-дохи һуури эзэлнэ. Мэдүүлэл зохёоходо, мэдээсэл дамжуулхада ехэ шухала. Хуушан славян үгэ.

Гүйдэл, гүйхэ, гүйгөөшэн. Дуун, дууша, дуушан, дуулана.

Юумэнэй γйлэ тэмдэглэжэ, юу хэнэб? яанаб? яажа байнаб? гэһэн асуудалда харюусадаг бэеэ дааһан хэлэлгын хубиие γйлэ γгэ гэдэг.

γйлэ γгэ Юу хэнэб? Яанаб? Юумэнэй γйлэ х.х. Зураг амидыруулна Хэрэглэлгын хэмжээгээр 2-дохи һуури эзэлнэ Хуушан славян үгэ

… Энэ Ямар? Юу хэнэб? хараасгай транспорт бэрхэ уншана һурагша шубуун шэнэ гүйлгэнэ велосипед хүн шуран ниидэнэ

Таабари таагты: … Энэ… Юун бииб? Юу хэнэб? амитан хүн

γйлэ γгэ Юу хэнэб? Яанаб? Юумэнэй γйлэ х.х. Зураг амидыруулна Хэрэглэлгын хэмжээгээр 2-дохи һуури эзэлнэ Хуушан славян үгэ

Бултанда баярые хүргэнэбди!

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Номер материала: ДВ-549296

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Презентация по бурятскому языку «YЙЛЭ YГЭ»

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Описание презентации по отдельным слайдам:

Юумэнэй нэрэ Юун? Х.б. юумэ Бэеэ дааһан хэлэлгын хуби Хэн? хγниие Олоной тоо Асуудалаар хубилдаг Нэгэнэй тоо

Тэмдэгэй нэрэ Шанар тэмдэг Бэеэ дааһан хэлэлгын хуби Ямар? Юумэнэй нэрэтэй холбоотой

ΥЙЛЭ ΥГЭ Юу хэнэб? Яанаб? Юумэнэй γйлэ

Текстнуудые уншагты. Үгөөр зурагдаһан зурагуудые һанаандаа оруулагты. Адли зурагууд гү? Текстнүүдые зэргэсүүлэгты. Юугээрээ илгарнаб? Үглөөгүүр. Багахан тосхон. Саһан. Хүнүүд. Үхибүүд. Машина. Нохой. Үнеэд. Үглөөгүүр болобо. Багахан тосхон һэрибэ. Саһан ороно. Хүнүүд ябана. Үхибүүд гүйлдэнэ. Машина гүйлгэнэ. Нохой хусана. Үнеэд мөөрэнэ. Ямар үгэнүүд зураг «амидыруулнаб»? Юундэ? Эдэ үгэнүүд юугээрээ адлиб?

Зураг «амидыруулна». Юумэнэй үйлэ тэмдэглэнэ.

Хүнүүд Амитад Шубууд Юу хэнэб? Яанаб? Юу хэнэб? Яанаб? Юу хэнэб? Яанаб?

Олон янзын ΥЙЛЭ ΥГЭ хэрэглэлгын хэмжээгээр 2-дохи һуури эзэлнэ (юумэнэй нэрын хойно)

Глагол – хуушан славян үгэ: «үгэ», «хэлэлгэ» гэһэн удхатай. Урдын сагта үгэнүүдэй үгэ, шухала үгэ гэдэг һэн. Юундэб гэхэдэ, глагол тон шухала хоёр хэлэлгын хубинуудай нэгэн болоно.

Мэдүүлэл зохёоходо, мэдээсэл дамжуулхада ехэ шухала. Хуушан славян үгэ: «үгэ», «хэлэлгэ».

Тобшолол: Зураг амидыруулна. Юумэнэй үйлэ тэмдэглэнэ. Олон янзын глаголнууд. Хэрэглэлгын хэмжээгээр 2-дохи һуури эзэлнэ. Мэдүүлэл зохёоходо, мэдээсэл дамжуулхада ехэ шухала. Хуушан славян үгэ.

Гүйдэл, гүйхэ, гүйгөөшэн. Дуун, дууша, дуушан, дуулана.

Юумэнэй γйлэ тэмдэглэжэ, юу хэнэб? яанаб? яажа байнаб? гэһэн асуудалда харюусадаг бэеэ дааһан хэлэлгын хубиие ΥЙЛЭ ΥГЭ гэдэг.

ΥЙЛЭ ΥГЭ (Глагол Юу хэнэб? Яанаб? Юумэнэй γйлэ х.х. Зураг амидыруулна Хэрэглэлгын хэмжээгээр 2-дохи һуури эзэлнэ Хуушан славян үгэ

… Энэ Ямар? Юу хэнэб? хараасгай транспорт бэрхэ уншана һурагша шубуун шэнэ гүйлгэнэ велосипед хүн шуран ниидэнэ

Таабари таагты: … Энэ… Юун бииб? Юу хэнэб? амитан хүн

ΥЙЛЭ ΥГЭ Глагол Юу хэнэб? Яанаб? Юумэнэй γйлэ х.х. Зураг амидыруулна Хэрэглэлгын хэмжээгээр 2-дохи һуури эзэлнэ Хуушан славян үгэ

Бултанда баярые хүргэнэбди!

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Номер материала: ДБ-216751

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Таабаринууд, оньhон угэнууд эхин классудта

Бусахадаа бархирдаг. (са h ан)

2. Нюдэгуй аад, уйладаг,

Гал могой заяашатай,

Гансаараа ябадаг табилантай. (h ара )

Тоолоноб, тоолоноб тоогуй. (одо мушэд)

6. Мандагар томо бэетэй,

Маяа жалжагы хултэй,

Бамбагар нэхы дэгэлтэй

Бардам зантай арьяатан. (баабгай)

7. Са h ан шэнги сагаахан,

Сахилза шэнги хухэхэн,

Хооруу шашаг хуухэн. (шаазгай)

Хоерынь хоол бэдэрнэ,

Хоерынь холо ойрые хэмжэнэ.( гар, хул)

9. Дээдын хубууд дурбуулээ,

Дэдын баабай гансаараа. (табан хурган)

10. Дундахинь дун хара,

Ду h аамалынь бэлтэн хара,

Хизаар дээрээ хилгаа h ай,

Узуур дээрээ у h этэй. (нюдэн)

11. Хулгуй аад, ябадаг,

Толгойгуй аад, тоолодог.(часы)

12. Эсэгын хубууд бултадаа

Нэгэ малгайтай. (стол)

13. Хамаг юумэн h ээ бага аад,

Халуун далайда тамардаг. ( шанага)

Хара хууртэй. ( карандаш)

15. Нар h ан бэшэ аад, набша h атай,

Дэгэл бэшэ аад, оемол,

Хун бэшэ аад, хоорэдэг. (ном)

16. Годи – бэди гуйдэлтэй,

Гое шара дэгэлтэй. (унэгэн)

17. Убэл болоходо саган,

Хабар болоходо боро. (шандаган)

18. Унтаагуй аад, хурхирдаг,

Убдоогуй аад, еолодог,

Гээгээгуй аад, бэдэрдэг. (гахай)

19. Далан дабхар хубса h атай,

Дундаа шагтай. (капуста)

20. Гэр соо далан хубууд h ууна,

Гэрынь уудэшьегуй, сонхошьегуй. ( угэрсэ)

21. Эрхын шэнээн бэетэй,

Эрэ хонгор дуутай. (зугы)

22. Эреэгшэ унеэн эрьелдэ

Эрьелдэ h ээр таргалба. (ноо h о ээрэхэ)

Ундэгэн сагаан бэетэй. ( галуун)

24. Хар – хар дуутай,

Хара торгон дэгэлтэй.( турлааг)

Хара аяганууд мухариба. (мориной мур)

Урхоор гараба. (утаан)

27. Урдаа h эрээтэй,

Хойноо ташууртай. (Унеэн)

28. h арьдагта h арьмай дэгэл улгоотэй. ( шэхэн)

Дуроогуй эмээл байхагуй,

Дуримгуй бэшэг байхагуй.

Ехэ юумэтэй байнхаар,

Ехэ h ургаалтай бай h ан дээрэ.

Эхилбэл, дуу h аха хэрэгтэй,

Бэдэрбэл, олохо хэрэгтэй.

Ехэ юумэтэй байнхаар,

Ехэ h ургаалтай бай h ан дээрэ.

Эхилбэл, дуу h аха хэрэгтэй,

Бэдэрбэл, олохо хэрэгтэй.

Ажал хэхэдэ – ама то h одохо.

Ажалгуй h уухада – аяга хоо h одохо.

Эрдэмтэй хунэй хэлэн зоолэн,

Эмшэ хунэй гар зоолэн.

Эдээр бэеэ шэмэглэнхаар,

Эрдэмээр бэеэ шэмэглэ.

Буурал h аа угэ дуулагты,

Бусал h ан h аа ама хурэгты.

Хун h оо жэшээ абагты,

Худэлмэри h оо дуршэл абагты!

H охорынь дулиигоо наадалба.

Дутые хаража дурбэ хонобо.

Хурдан мориной туруун хунгэн,

Хурса хутагын эри хунгэн,

Худалша хунэй хэлэн хунгэн.

Томоотой хун тодоор хэлэдэг,

Бодолтой хун бодотоор хэлэдэг.

Ухаатай хунэй тархи h онор,

Уран хунэй хурган шуран.

h арьмай дэгэл хуйтэн,

h айрхуу хун тэнэг.

Ажалша хун хэ хэ h ээр урмашаха,

Залхуу хун h уу h уу h аар эсэхэ.

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Номер материала: ДБ-173161

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Опорный конспект по правилам бурятского языка
методическая разработка (3 класс) на тему

Опорный конспект составлен для учащихся 3-4 классов.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Буряад алфавит 36 Y зэгh өө бүридэдэг:

Аялган үзэгүүд 3 бүлэ боложо хубаардаг :

Ехэ үзэг бэшэхэ дүрим Уйлэ угэнууд на бурятском языке Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Хүнэй нэрэ обог, фамилии, орон нютагай, хада уулын,

гол мүрэнэй, хтонуудай, нуурай, амитанда үугтэhэн нэрэнүүд

ехэ үзэгөөр эхилжэ бэшэгдэдэг: Баатар, Баргажан, Саяан,

Сэлэнгэ, Байгал, Ехэ-Сахир, Енгорбой.

Йотированна аялганууд Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Түргэн я, ё, ю; удаан яа, ёо, юу, еэ абяануудые Уйлэ угэнууд на бурятском языке

йотированна аялганууд гэдэг.

Удаан өө-ээ аялганууд

дүүгээ, түлеэгээ, сээжээр

хододоо удаан ээ бэшэгдэхэ

гүбээ, hүбээ, бүтээхэ

Тодо бэшэ ээ-эй аялганууд

Удаан ээ үгын алишье үедэ бэшэгдэнэ

Дифтонг эй үгын hүүлшын үедэ бэшэгдэнэ

бээлэй, дэлхэй, зөөхэй

Абтаhан үгэнүүдые зүб бэшэлгэ

Ород хэлэнhээ буряад хэлэндэ ороhон үгэнүүдые

абтаhан үгэнүүд гэдэг. Ород хэлэнhээ абтаhан үгын

hүүлдэ сохилтотой аялганиие дахуулжа, а,о,э аялгануудай

Мэдүүлэл дүүрэhэн hанал бодол тэмдэглэдэг. Жэшээ: Уйлэ угэнууд на бурятском языке Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Юрэ хөөрэhэн мэдүүлэлнүүд

Уйлэ угэнууд на бурятском языке Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Ямар нэгэн юумэн тухай хэлэhэн мэдүүлэлые юрэ

хөөрэhэн мэдүүлэл гэдэг. Мэдүүлэлэй hүүлдэ точко табидаг.

Юумэ асуужа хэлэhэн мэдүүлэлые асууhан мэдүүлэл гэдэг. Уйлэ угэнууд на бурятском языке Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Мэдүүлэлэй hүүлдэ асууhан (?) тэмдэг табидаг.

Шангадхаhан мэд үүлэлнүүд Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Сэдьхэлэй хүдэлгэн, шангаар хэлэhэн мэдүүлэлые Уйлэ угэнууд на бурятском языке

шангадхаhан мэдүүлэл гэдэг. Мэдүүлэлэй hүүлдэ

шангадхаhан тэмдэг (!) табидаг.

Мэдүүлэлэй шухала гэшүүд

Хэн, юун тухай хэлэгдэhэн үгые нэрлүүлэгшэ гэдэг. Уйлэ угэнууд на бурятском языке Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Нэрлүүлэгшэ хэн? юун? гэhэн асуудалнуудта харюусадаг.

Нэрлүүлэгшэ тухай хэлэгдэhэн үгые хэлэгшэ гэдэг. Хэлэгшэ

яана? Юу хэнэ? Яажа байна? гэhэн асуудалнуудта

харюусадаг. Нэрлүүлэгшэ хэлэгшэхоёр м эд үүлэлэй шухала

Мэдүүлэлэй юрын гэшүүд

Нэрлүүлэгшэ хэлэгшэ хоёрhоо ондоо ямар нэгэн Уйлэ угэнууд на бурятском языке Уйлэ угэнууд на бурятском языке

асуудалда харюусаhан үгэнүүдые м эд үүлэлэй юрын гэшүүд

гэдэг. Юрын гэшүүд 3 янза боложо хубаардаг.

Дүрим : Эрэ,эмэ аялгануудые нэгэ үгэ соо бэшэхэгүй,

харин эрсэ аялгануудые эдэнэй алинтайньшье бэшэхэ.

Энэ дүримые аялганай тааралдал гэнэ.

Эрэ үгэнүүд Эмэ үгэнүүд Эрсэ аялгантай үгэнүүд

уушхан бүүбэй хүхы

буряад бүлеэн нюдэн

Хадуужа абаха үгэнүүд: хада, хүхы, эшэгэн

Дүрим : Yгын эхин үедэ байhан аялганиие дахуулжа, саашанхи

үенүүдтэ аялгануудые бэшэхэ дүримые аялганай hубарил гэдэг.

а, аа, ай, я,яа, у, уу, уй.

Арhан, аадар, айха, ябаха,яараха.

Холо, ооhор, мойhон, оёхо, годли.

э, ээ, е, еэ, ү, үй, өө, үү

Бэрхэ, бээрэхэ, хүлихэ, түймэр.

Т одо бэшэ түргэн аялганууд

б, л, м, р хашалгануудай хойно тодо бэшэ түргэн аялган бэшэгдэхэгүй:

Бэшэ хашалгануудай хойно тодо бэшэ аялган бэшэгдэдэг:

Загаhан, басаган, үнэгэн

Хараасгай, борбоосгой, нюусгай,ээзгэй, шаазгай

Дүрим : Зарим үгэнүүдтэ аялганай hубарил баримталагданагүй.

Энээниие аялганай нугарал гэдэг.

Уйлэ угэнууд на бурятском языке Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Хадуужа абаха үгэнүүд

Ойлгуулба, хөөрүүлээ, үзүүлээ.

Нэгэ үгэhөө гараhан үгэнүүдые түрэл үгэнүүд гэдэг.

Түрэл үгэнүүд удхаараа дүтэрхы байдаг.

Түрэл үгэнүүдэй адли хубиие үгын үндэhэн гэдэг.

Түрэл үгэнүүдые нэгэ үндэhэтэ үгэнүүд гэдэг.

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

бэшэ, бэшэг, бэшээшэ, бэшэмэл, бэшэлгэ.

Үгын гол удха харуулдаг хубиие hуури гэдэг.

Уйлэ угэнууд на бурятском языке Уйлэ угэнууд на бурятском языке

сэсэг, сэсэгхэн, сэсэглиг.

Үгын үндэhэндэ залгагдажа, шэнэ үгэнүүдые бии болгодог хубииень суффикс гэдэг. Суффиксын хүсөөр шэнэ үгэнүүд бии болодог.

Уйлэ угэнууд на бурятском языке Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Үгын хубилдаг хубиие залгалта гэдэг.

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Хүниие нэрлэhэн юумэнэй нэрэнүүд хэн? гэжэ асуудалда

харюусадаг: аха (хэн?), Базар (хэн?), hурагша (хэн?).

Хүнhөө бэшэ юумэ нэрлэhэн юумэнэй нэрэнүүд юун?

гэжэ асуудалда харюусадаг: гэр (юун?), мал (юун?), ном (юун?).

Хэн? ( hурагша ) Юун? (машина)

Үгые үеэрнь таhалха

Мүрэй hүүлдэ ганса түргэн аялганhаа бүридэhэн үеые орхижо гү, али нүгөө мүртэ нүүлгэжэ болохогүй, харин гансашье hаа, удаан аялганhаа гү, али дифтонгhоо бүридэhэн үеые орхижо, мүн нүүлгэн абаашажа болохо.

Богони и (й), ь (зөөлэн) ба ъ (хатуу тэмдэгүүдые) урдахи үзэгhөөнь hалгаахагүй

Удаан аялганиие тэмдэглэhэн хоёр үзэгые хоорондуурнь hалгаажа болохогүй

Аялгануудай хоорондо байhан хоёр адли хашалганууд

Хашалганай урда байhан хоер адли хашалганууд

Юумэнэй нэрын зохилдол

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

ном, сэсэг, хада, гэр.

номууд, сэсэгүүд, хаданууд.

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

. Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке Уйлэ угэнууд на бурятском языке

Уйлэ угэнууд на бурятском языке Уйлэ угэнууд на бурятском языке

1 Буряад хэлэнэй бэшэгэй дүрим./ Л.Д.Шагдаровай ниитэ

2.Буряад хэлэн. 3 класста үзэхэ ном. / Б.Б.Батоев, Ц.Б.Будаев,

Ехэ-Сахирай эхин hургуули

Дуургээ: Гармаева Х.В.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Конспект урока бурятского языка.

Урок обучения грамоте. Букварный период. Гласные а, аа, ай и их обозначение на письме.

Разработка урока по бурятскому языку как государственному языку. Интегрированный урок.

Урок-исследование по родному языкуТема: Перенос слова2 класс.

1. Создать условия для обобщения знаний учащихся о частях речи. Формировать умение распознавать части речи.2. Способствовать развитию творческого мышления, внимания, орфографической зоркости.3. С.

Конспект урока по бурятскому языку «Хэн ямар бэ?&quot.

Источник

Видео

Буряадаар дуугараял. Серия 2. Выражение наличия/обладания в бурятском языке.Скачать

Буряадаар дуугараял. Серия 2. Выражение наличия/обладания в бурятском языке.

Кек поёт на бурятском языкеСкачать

Кек поёт на бурятском языке

Говорим на бурятском - 4 - Невестка (Nevestka - Clip about buryat language)Скачать

Говорим на бурятском - 4 - Невестка (Nevestka - Clip about buryat language)

Благопожелания на бурятском языкеСкачать

Благопожелания на бурятском языке

БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК // ЛЕКЦИЯ № 1 // Подробная фонетика, строим предложения, языки и психиатрияСкачать

БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК // ЛЕКЦИЯ № 1 // Подробная фонетика, строим предложения, языки и психиатрия

Буряадаар дуугараял. Серия 1. Бурятский алфавит.Скачать

Буряадаар дуугараял. Серия 1. Бурятский алфавит.

Мультфильм о Сагаалгане на бурятском языкеСкачать

Мультфильм о Сагаалгане на бурятском языке

Как нельзя учить бурятский языкСкачать

Как нельзя учить бурятский язык

Опрос жителей Улан-Удэ: говорите ли вы на бурятском языке? Ведущая русская, поэтому без претензийСкачать

Опрос жителей Улан-Удэ: говорите ли вы на бурятском языке? Ведущая русская, поэтому без претензий

Говорим на бурятском - 9 - Диалог (Dialog - Clip about buryat language)Скачать

Говорим на бурятском - 9 - Диалог (Dialog - Clip about buryat language)
Поделиться или сохранить к себе:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.