Фонетика в белорусском языке таблица

Фонетика в белорусском языке таблица Языки
Содержание
 1. Фонетика в белорусском языке таблица
 2. Белорусская фонология
 3. Согласные
 4. Гласные
 5. Литература
 6. 1. Першы ўрок – правілы чытання і вымаўлення / Первый урок — правила чтения и произношения
 7. Белорусский алфавит
 8. Основные особенности графики и произношения белорусского языка
 9. Отличается от русского произношение звука [г].
 10. Звуки [ш], [ж], [ч], [р] в белорусском языке всегда твердые.
 11. В белорусском языке существуют два диграфа (сочетания букв) – дз и дж.
 12. Русским мягким звукам [д’] и [т’] в белорусском языке соответствуют мягкие звуки [дз’], [ц’].
 13. Буква Ў ў передает на письме звук, называемый У кратким или У неслоговым.
 14. надстрочный знак апостроф (’):
 15. В белорусском алфавите отсутствует буква Щ, вместо нее используется сочетание букв ШЧ.
 16. В позиции перед мягкими согласными кроме [к’], [г’], [х’] звуки [с], [з], [дз] смягчаются.
 17. Отличительные черты белорусского языка
 18. Буквы и звуки белорусского языка. Правила произношения гласных и согласных звуков. Значение ударения, аканья и яканья. Особенности употребления твердых, мягких, глухих и звонких согласных. Передача шипящих, свистящих, смычных и смычно-щелинных звуков.
 19. Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
 20. 📺 Видео

Видео:Фонетика. Фонетический разбор слова | Русский язык ЕГЭ, ЦТСкачать

Фонетика. Фонетический разбор слова | Русский язык ЕГЭ, ЦТ

Фонетика в белорусском языке таблица: Фонетика в белорусском языке таблицаФонетика в белорусском языке таблица

КЛАСІФІКАЦЫЯ ЗЫЧНЫХ ГУКАЎ

Зычныя гукi беларускай мовы характарызуюцца наступнымi паказчыкамi: цвёрдасцю-мяккасцю зычнага, удзелам голасу i шуму, месцам i спосабам утварэння.

1) большасць зычных утвараюць пары па цвёрдасцi-мяккасцi (15 пар):

Не мае адпаведнага цвёрдага гук [й]. Зычныя [у], [ž], [ж], [ш], [ч], [р] у беларускай літаратурнай мове заўсёды цвёрдыя і не маюць адпаведных мяккіх.

2) паводле ўдзелу голасу i шуму ўсе зычныя дзеляцца на санорныя i шумныя. Санорныя вымаўляюцца з перавагай голасу, шум пры iх вымаўленнi нязначны.

Да санорных належаць

Шумныя зычныя вымаўляюцца або з перавагай шуму над голасам, або толькi з удзелам шуму, без голасу. Шумныя зычныя, якiя вымаўляюцца з удзелам голасу, называюцца звонкiмi, а тыя, якiя вымаўляюцца з удзелам шуму, без голасу, называюцца глухiмi.

Звонкiя i глухiя ўтвараюць адпаведныя пары.

звонкiя

глухiя

Глухія гукі [ф], [ф`] не маюць адпаведных звонкіх.

3) па месцы ўтварэння зычныя падзяляюцца на дзве групы: губныя i язычныя. Кожная з гэтых груп дзелiцца на падгрупы: губныя — у залежнасцi ад таго, да якога пасiўнага органа артыкулюе нiжняя губа; язычныя — якая частка языка з`яўляецца цэнтрам гукаўтварэння i да якога пасiўнага органа артыкулюе язык.

Губныя зычныя бываюць губна-губнымi, калi змыкаюцца цi зблiжаюцца абедзве губы: [б], [б`], [п], [п`], [м], [м`], [ў], або губна-зубнымi, калi нiжняя губа артыкулюе да верхнiх зубоў: [в], [в`], [ф], [ф`].

Язычныя падзяляюцца на

пярэднеязычныя: усе астатнiя.

4) па спосабу ўтварэння зычныя падзяляюцца на пяць груп: змычныя (выбухныя), шчылiнныя (фрыкатыўныя), змычна-шчылiнныя (афрыкаты), змычна-праходныя, дрыжачы.

Пры вымаўленнi змычных адбываецца поўнае змыканне актыўнага i пасiўнага органаў мовы, у вынiку чаго рух струменю паветра перапыняецца. Размыканне адбываецца рэзка i хутка i нагадвае кароткi выбух. Па гэтай прычыне змычныя называюць выбухнымi. Змычныя нельга вымавiць працяжна, таму iх называюць яшчэ iмгненнымi. Да iх належаць [б], [б`], [п], [п`], [д], [т], [г], [г`], [к], [к`].

Пры вымаўленнi шчылiнных актыўны i пасiўны органы мовы зблiжаюцца так, што ўтвараюць вузкую шчылiну, праз якую праходзiць струмень выдыхаемага паветра, утвараючы характэрны шум. Шчылiнныя зычныя iначай называюць фрыкатыўнымi (лац. fricare — церцi).

Фрыкатыўныя гукi можна вымаўляць працяжна, таму iх часам называюць працяжнымi. Да гэтай групы належаць [ ], [ `], [в], [в`], [ў], [j], [ж], [ш], [х], [х`], [з], [з`], [с], [с`], [ф], [ф`].

Змычна-шчылiнныя гукi спалучаюць у сабе абодва апiсаныя вышэй спосабы ўтварэння. Пры iх утварэннi актыўны орган поўнасцю змыкаецца з пасiўным, але размыканне адбываецца не iмгненна, не шляхам выбуху, а паступова — шляхам пераходу змычкi ў шчылiну. У час размычкi ўзнiкае шчылiна, праз якую паветра выходзiць, утвараючы фрыкатыўны шум. У вынiку ўзнiкаюць так званыя злiтныя гукi, якiя яшчэ называюцца афрыкатамi: [ц], [ц`], [ч], [дз], [дз`], [дж].

Змычна-праходнымi з’яўляюцца зычныя, утварэнне якiх характарызуецца поўнай змычкай органаў мовы ў адным месцы моўнага тракту з адначасовым праходам для паветра ў другiх яго месцах. Змычна-праходныя называюцца яшчэ плаўнымi. У залежнасцi ад таго, праз якую поласць праходзiць паветра, змычна-праходныя дзеляцца на насавыя: [н], [н`], [м], [м`] i ротавыя (бакавыя) [л], [л`].

Дрыжачымi, або вiбрантам, у беларускай мове з`яўляецца [р]. Пры яго ўтварэннi органы маўлення (язык i верхняе паднябенне) змыкаюцца i размыкаюцца некалькi разоў, што надае гуку своеасаблiвае акустычнае аблiчча. Гукi [с], [с`], [з], [з`], [ц], [ц`], [дз], [дз`] паводле iх акустычнага ўражання атрымалi назву свiсцячых, а [ш], [ж], [ч], [дж] — шыпячых.

Класiфiкацыю зычных гукаў можна паказаць у таблiцы

Источник

Видео:Русский и Белорусский языки. Часть 1. Алфавит. ФонетикаСкачать

Русский и Белорусский языки. Часть 1. Алфавит. Фонетика

Фонетика в белорусском языке таблица: Белорусская фонологияБелорусская фонология

Видео:Звонкие и глухие согласные. Как различать звонкие и глухие согласные звуки?Скачать

Звонкие и глухие согласные. Как различать звонкие и глухие согласные звуки?

Фонетика в белорусском языке таблица: СогласныеСогласные

Губно-губныеГубно-зубныеЗубные/
Альвеолярные
Палато-альвеолярныеРетрофлексныеПалатальныеВелярные
Носовыеm /м/ mʲ /м’/n̪ /н/nʲ /н’/
Взрывныеp /п/ pʲ /п’/ b /б/ bʲ /б’/t̪ /т/ d̪ /д/k /к/ kʲ /к’/ ɡ /г/† ɡʲ /г’/†
Аффрикатыt͡s̞ /т͡с (ц)/ d͡z̞ /д͡з (ѕ)/t͡s̞ʲ /т͡с’ (ц’)/ d͡z̞ʲ /д͡з’ (ѕ’)/t͡ʂ /т͡ш (ч)/ d͡ʐ /д͡ж (џ)/
Щелевыеf /ф/ fʲ /ф’/ v /в/ vʲ /в’/s̞ /с/ z̞ /з/s̞ʲ /с’/ z̞ʲ /з’/ʂ /ш/ ʐ /ж/x /х/ xʲ /х’/ ɣ /ғ/ ɣʲ /ғ’/
Дрожащиеr /р/
Аппроксимантыl̪ /л/l̪ʲ /л’/j /й/w /ў/

Согласные фонемы белорусского языка образуют пары чередований по звонкости/глухости и мягкости/твердости; ретрофлексные и зубные аффрикатные фонемы (/ш/, /ж/, /т͡ш (ч)/, /д͡ж (џ)/, /р/, /т͡с (ц)/, /д͡з/ (ѕ)), а также фонема /ў/ не имеют мягкой пары, а фонема /й/ — твердой; фонемы /д/ и /т/ чередуются соответственно с фонемами /д͡з’ (ѕ’)/ и /т͡с’ (ц’)/, данное чередование восходит к чередованию по твердости/мягкости; фонема /ў/ чередуется с /в/ и /у/ (о особенностях последнего чередования см. ниже). Менее актуально чередование велярных согласных с зубными (следы второй палатализации), встречающееся б.ч. в флексии падежей (именно: /к/|/т͡с (ц)/, /ғ/(/х/)|/з’/ и /х/|/с’/); также имеются чередования велярных с ретрофлексными (следы первой палатализации, именно: /к/|/т͡ш (ч)/, /ғ/(/х/)|/ж/ и /х/|/ш/).

Спорным остается вопрос, во-первых, о фонеме /ў/, аналогичный в чем-то вопросу о фонеме /ы/ в русском языке: согласно нормам орфографии буква «ў» должна писаться после гласной в одном слове или в начинающемся в словаре с «у» слове если перед ним есть слово кончающееся на гласную и если их не разделяет пауза (выделяемая обычно знаками препинания или абзацем; однако под это правило не попадают некоторые иноязычные заимствования, как то напр. «універсітэт», где во всех случаях пишится «у», хотя произносится /ў/), из вышесказанного видно, что фонема /ў/, если признать данные нормы отображением произношения, приобретает черты неслогового аллофона гласной фонеме /у/, как например испанская неслоговая /u̯/, являющаяся аппроксимантом [w] в восходящих дифтонгах, что лишает белорусскую орфографию особой потребности в букве «ў» вообще; однако имеется ряд случаев в белорусской литературе, например у К. Крапивы, где эти правила игнорируются, напр.:

ШТО Я БАЧЫЎ НА ТРЭКУ (1922)
. Так, як тыя парасяты,
Што вазіў калісь мой тата
‘У’ мястэчка на таржок,
Завязаўшы ‘у’ мяшок.

ДАЙ ДЫ ДАЙ (1922)
А няхай ты праваліўся! —
Вось парадкі завяліся:
Дзе ні сунься, так і знай —
‘Ў’сюды ў лапу дай ды дай.

В виду вышеприведенного, можно допустить более свободное употребление фонем /у/ и /ў/, как то происходит с фонемами /и/ и /й/ (например допустимы фразы: «ён йшоў па дарозе» и «ён ішоў па дарозе»; «ён замёр на ймгненне» и «ён замёр на імгненне»).

Второй вопрос касается фонем /г/ и /г’/, сам взрывной звук [ɡ], согласно литературным нормам произношения, встречается после звуков [z] и [ʐ] (даже если они являются составными частями аффрикат), таким образом проявляя качества аллофона со звуком [ɣ] фонемы /ғ/, однако кроме того установленные правила требуют произнесения звука [ɡ] в некоторых словах польского происхождения (как бы наделяя звук [ɡ] качествами фонемы), что идет вразрез с фонетической природой языка еще и потому, что ни в каких более словах данный звук произноситься не должен, таким образом наличие «фонемы» /г/ (и в случаях ее смягчения фонемы /г’/) следует признать неадекватным языковой ситуации педантизмом, навязыванием языку норм произношения чужого языка ввиду того, что звук данной артикуляции только лишь имеется в произношении.

Видео:Таблица согласных звуков МФА - IPA consonant chartСкачать

Таблица согласных звуков МФА - IPA consonant chart

Фонетика в белорусском языке таблица: ГласныеГласные

Белорусская орфографияМФАОписаниеПример из белорусского
i[i]Закрытый неогубленный переднего рядалiст
э[ɛ]Полуоткрытый неогубленный переднего рядагэты
ы[ɨ]Закрытый неогубленный среднего рядамыш
a[a]Открытый неогубленный переднего рядакат
у[u]Закрытый огубленный заднего рядашум
о[ɔ]Полуоткрытый огубленный заднего рядакот

Видео:Фонетический разбор слова. Как сделать звуко-буквенный разбор?Скачать

Фонетический разбор слова. Как сделать звуко-буквенный разбор?

Литература

эсперанто (en) · финская (en) · гуджарати (en) · гавайская (en) · хинди-урду (en) · венгерская (en) · греческая: древнегреческая (en)/койне (en)/современная (en) · эскимосская (en) · ирландская (en) · японская (en) · кайова (en) · корейская (en) · Mahal (en) · арауканская (en) · навахо (en) · оджибва (en) · персидская (en) · протоиндоевропейская (en) · сесото (en) · сомали (en) · тагальская (en) · тамильская (en) · таос (en) · турецкая (en) · убыхская (en) · вьетнамская (en) · уэльская (en) · идиша (en)

Источник

Видео:Фонетика. Звуки и буквы. Слабые и сильные позиции. #фонетика #фонетическийразбор #русскийязыкСкачать

Фонетика. Звуки и буквы. Слабые и сильные позиции. #фонетика #фонетическийразбор #русскийязык

1. Першы ўрок – правілы чытання і вымаўлення / Первый урок — правила чтения и произношения

Видео:Белорусский язык | как говорят белорусыСкачать

Белорусский язык | как говорят белорусы

Белорусский алфавит

А Б В Г Д Е Ё Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ў Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я

Белорусский алфавит похож на русский. Многие звуки произносятся так же, как русские. Однако существуют и отличия.

Видео:Учить белорусский язык (бесплатный видеоурок)Скачать

Учить белорусский язык (бесплатный видеоурок)

Основные особенности графики и произношения белорусского языка

Русской букве И и в белорусском алфавите соответствует буква І і. В белорусском языке всегда ставятся точки над буквой Ё.

Отличается от русского произношение звука [г].

Чтобы научиться произносить белорусское [г], скажите звонко звук [х]. Послушайте аудиозапись, затем прочитайте слова вслух.

Горад, гара, галава, гусь, грыбы, кніга, Гомель, Гродна, гаспадар, гай, гумар.

Звуки [ш], [ж], [ч], [р] в белорусском языке всегда твердые.

В русском языке не существует твердого звука [ч]. Для того, чтобы научиться его произносить, попробуйте произнести звуки [т] и [ш] сначала отдельно, потом сокращая паузу между звуками до тех пор, пока они не сольются в один звук. Послушайте аудиозапись, затем прочитайте слова вслух.

Час, часам, чайнік, электрычны, чыгунка, чорны, чапля, чаравікі, човен, чырвоны, чалавек.

(Время, иногда, чайник, электрический, железная дорога, черный, цапля, ботинки, лодка, красный, человек)

В белорусском языке существуют два диграфа (сочетания букв) – дз и дж.

Каждый из этих диграфов обозначает один звук. Чтобы научиться произносить эти звуки, можно воспользоваться способом сокращения паузы между звуками [д] и [з], [д] и [ж] соответственно. Звук, обозначаемый диграфом дз, также будет легко произнести, если вы попробуете сказать звонко звук [ц]. Если вы уже научились говорить твердое [ч], попробуйте произнести его звонко – у вас получится звук, обозначаемый диграфом дж. Послушайте аудиозапись, затем прочитайте слова вслух.

Дажджы, джала, дрожджы, дражджавы, згаджацца;

(Дожди, жало, дрожжи, дрожжевой, соглашаться;

Русским мягким звукам [д’] и [т’] в белорусском языке соответствуют мягкие звуки [дз’], [ц’].

У многих носителей русского языка присутствует призвук [дз’] и [ц’] при произношении мягких [д’] и [т’]. В таком случае этот призвук стоит сделать только более выразительным. Если вы произносите мягкие [д’] и [т’] без такого призвука, попробуйте произнести мягкие [дз’] и [ц’]: скажите отдельно звуки [д’], [з’] и [т’], [с’] соответственно, постепенно сокращайте паузу между звуками, пока они не сольются в один звук. При чтении не забывайте, что ц и дз перед мягким знаком и перед е, ё, ю, я, і обозначают мягкий звук. Послушайте аудиозапись, затем прочитайте слова вслух.

Дзядзька, дзядуля, дзевяць, дзесяць, дзяліць, дзе, дзень, дзірка, дзеці, дзякуй, цётка, цяпер, цяля, памяць, цяжкі, цёмны, Віцебск, вецер.

(Дядя, дедушка, девять, десять, делить, где, день, дырка, дет, спасибо, тетя, теперь, теленок, память, тяжелый, темный, Витебск, ветер)

Буква Ў ў передает на письме звук, называемый У кратким или У неслоговым.

Обратимся к английскому языку. Такой звук произносится, например, в словах wow, owl. Послушайте аудиозапись, затем прочитайте слова вслух.

Аўтобус, аўтамабіль, роўны, леў, воўк, маўклівы, кароўка, хлеў, вяроўка, аўца, заўсёды, жоўты.

(Автобус, автомобиль, ровный, лев, волк, молчаливый, коровка, хлев, веревка, овца, всегда, желтый)

В белорусском алфавите отсутствует твердый знак. В соответствующих позициях в белорусском языке чаще всего ставится

надстрочный знак апостроф ():

подъезд – пад’езд. Апостроф пишется и в некоторых других случаях. Буква з перед апострофом читается мягко, все остальные – твердо. Гласная, следующая за апострофом, читается как йотированная. Послушайте аудиозапись, затем прочитайте слова вслух.

Пад’езд, ад’ехаць, сям’я, вераб’і, сузор’е, Сар’я, з’ява, з’езд, з’ем, раз’юшаны

(Подъезд, отъехать, семья, воробьи, созвездие, Сарья, явление, съезд, съем, разъяренный)

В белорусском алфавите отсутствует буква Щ, вместо нее используется сочетание букв ШЧ.

Послушайте аудиозапись, затем прочитайте слова вслух.

Шчупак, шчыры, шчаўе, шчымлівы, шчака.

(Щука, открытый/честный, щавель, щемящий, щека)

В позиции перед мягкими согласными кроме [к’], [г’], [х’] звуки [с], [з], [дз] смягчаются.

Послушайте аудиозапись, затем прочитайте слова вслух.

Святло, свята, снег, спіш, звер, змена, змяты, збіць, звінець, дзверы, дзвесце;

(Свет, праздник, снег, спишь, зверь, смена, смятый, сбить, звинеть, дверь, двести)

Источник

Видео:Фонетическая транскрипцияСкачать

Фонетическая транскрипция

Отличительные черты белорусского языка

Видео:Белорусский язык? Сейчас объясню!Скачать

Белорусский язык? Сейчас объясню!

Буквы и звуки белорусского языка. Правила произношения гласных и согласных звуков. Значение ударения, аканья и яканья. Особенности употребления твердых, мягких, глухих и звонких согласных. Передача шипящих, свистящих, смычных и смычно-щелинных звуков.

РубрикаИностранные языки и языкознание
Видреферат
Языкрусский
Дата добавления30.08.2017
Размер файла49,9 K

Фонетика в белорусском языке таблица

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Основные отличия в произношении в русском и белорусском языках

2. Буквы и звуки. Правила чтения

6. Чередование гласных

7. Приставные гласные и согласные звуки

8. Долгие согласные

9. Твердые и мягкие согласные

10. Глухие и звонкие согласные

11. Шипящие и свистящие, смычные и смычно-щелинные звуки

12. Передача некоторых сочетаний звуков в заимствованных словах

1. Основные отличия в произношении в русском и белорусском языках

Сравнительно с русским литературным языком современный литературный белорусский язык имеет ряд отличий, главнейшие из которых в области произношения таковы:

· яканье (предударное е переходит в я): плячо;

· во многих случаях отсутствие перехода е в о под ударением перед твёрдыми согласными: нясеш, вязеш, мерзнуць (наряду с переходом: мёрз), адзежа и т. д.;

· звуки ы и i на месте соответствующих русских о и е:

— в окончаниях имён прилагательных: сляпы, гарадскі;

— в корнях слов: пі, бі (взамен русских форм пей, бей), мыю, крыю, шыя, мыйка, брызент, цырымония, канцылярыя, дрыжэць и т. п.;

· употребление ў на месте:

— звука [в], стоящего после гласного: лаўка, даўно пайшла ў хату, валоў;

— на месте безударного звука [у], стоящего в начале, внутри или в конце слова после гласного: на ўзроўні, ці ўкрыў, клоўн;

— на месте русского л в сочетаниях, восходящих к старому сочетанию редуцированного звука (ъ) с плавным л, и в формах прошедшего времени глаголов: воўк, доўгі, даў, казаў и т. д.;

· произношение і неслогового на месте безударного і после гласного: пайменны, Яна [й]ён, яна [й]дзе;

· произношение взрывного звука [г]только в заимствованных словах (гандаль, ганак, гузік) либо в коренных буквосочетаниях зг, дзг, джг (мазгі, бразгаць, джгаць), в остальных случаях произносится фрикативный звук «h»;

· твёрдость звуков ч и р: чысты, плячымсты (плечистый), бяроза (берёза), рабіна (рябина), вечарымнка (вечеринка) и т. д.;

· твёрдость губных звуков б, п, м, ф в конце слов и перед [й]: сып, сем, верф, б’ю, п’ю и т. д.;

· употребление звука [ф]только в некоторых словах, заимствованных из иностранных языков; на месте ф обычно употребляется x, хв и п: Хурман, Хведар, Піліп и т. д.;

· произношение шч на месте русского звука [щ]: шчотка, шчупак и т. д.;

· долгие (двойные) з, с, дз, ц, ж, ч, ш, л, н, произносимые в положении перед гласными как один удлиненный звук, вместо сочетания в русском языке этих согласных с [й]: рыззё, калоссе, суддзя, смецце, збожжа, ламачча, узвышша, вяселле, уменне и т. д.;

· чередование заднеязычных звуков [г], [к], [х]со свистящими звуками [зь], [ц], [сь]соответственно: парог на парозе, нага на назе, рака у рацэ, страха на страсе и т. д.;

· спорадическое отвердение согласных перед е: вуздэчка (анат.), сэрца и т. д.;

· приставной и вставной согласный в: водгук, воблака, Вольга, Восіп, вуха, навука, павук, увосень, Навум, Лявон и т. д.;

· приставной согласный г: гэта, гэй, Ганна и т. д.;

· приставные а и і: арабіна, аржаны, амшэлы, імша, ільняны, ігруша и т. д.;

· ассимиляция по мягкости:

· произношение сочетания чн неизменно как чн: [ручнік]

и ряд других отличий.

2. Буквы и звуки. Правила чтения

В белорусском языке существуют два общих правила чтения:

1) гласные буквы произносятся в соответствии с их написанием (в белорусском языке буква Её никогда не заменяется буквой е);

2) согласные звуки произносятся по правилам русского языка с учетом следующих особенностей. белорусский язык произношение звук

В заимствованных словах [э] сохраняется также после шипящих, [р], [ц], [т]и [д]: жэлацiн, рэспублiка, рэвалюцыя, Чэлябiнск, шэрыф, цэнтральны, дэмакратыя, ордэн, тэлефон, ветэран, катэр.

Белорусское правописание полностью отражает аканье, поэтому безударные гласные после твердых согласных произносятся так, как пишутся.

Исключений немного. В первом предударном слоге в написании сохраняется е в словах дзевяты, дзесяты, семнаццаць, васемнаццаць и производных от них. Регулярно пишутся через е частица не и предлог без; если же они являются приставками, то подчиняются общему правилу яканья, сравните: без людзей, но бязлюдны, не шмат (не много), но няшмат, а также нястомна (неутомимо, неустанно), нясмелы, но ненамнога, непадалёку, непавага (неуважение), бяздомны, бяздзейны (бездейственный, праздный), бяздарны, но безгаловы, бездакорна (безукоризненно) В устной речи перечисленные выше исключения, а также не и без, несмотря на раздельное написание, произносятся с соблюдением яканья.

В заимствованных словах е в первом предударном слоге обычно сохраняется: сезон, перон, электрон, бензiн. Однако ряд заимствований произносится и пишется в соответствии с правилом яканья: яфрэйтар, сяржант, каляндар, дзяжурны и т. д.

В русском литературном произношении в этих случаях установилось иканье: витра, висна, мидовый, йивиться (хотя и пишется не так). В белорусском языке такое произношение недопустимо, ибо стало бы невозможно различить такие пары слов, как вялi (вели) и вiлi, сявец (сеятель) и сiвец (раст. белоус), спявацца (петься) и спiвацца и многие подобные, что нарушило бы фонетическую систему белорусского языка.

В ряде случаев в заударных слогах проявление яканья обусловлено морфологически. Буква я пишется в неударных окончаниях существительных первого склонения женского рода в творительном падеже единственного числа: жменяй (горстью), хваляй (волной), воляй, песняй, студняй (колодцем). В аналогичных формах под ударением в окончании ё: зямлёй, шырынёй, даўжынёй и т. д. Написанием я в неударном окончании родительного падежа множественного числа характеризуется также ряд существительных мужского, женского и среднего рода: герояў, роляў (ролей), хваляў, пытанняў (вопросов), заданняў.

Написание с буквой я характерно и для неударных окончаний прилагательных, порядковых числительных, местоимений, склоняющихся по типу прилагательных, и причастий:

а) в именительном и винительном падежах единственного числа прилагательных, порядковых числительных и местоимений: асенняе надвор’е (осенняя погода), трэцяя ракета, iхняе поле, сiняе чарнiла (в белорусском языке чарнiла только в единственном числе);

б) в именительном падеже множественного числа: раннiя ўсходы, васьмiдзесятыя гады, вiсячыя лямпачкi, праспяваныя necнi, гэтыя хаты, некаторыя суседзi, шырокiя грудзi;

в) в родительном и дательном падежах единственного числа: учарашняга снегу, сённяшняму дню, трэцяга чысла;

г) в творительном и предложном падежах единственного числа: зiмняй парой, трэцяй групай (у вясенняй necнi, у сiняй сукенцы (в синем платье).

В устной речи произношение [э], [а]в заударных слогах неустойчивое, и, согласно большинству рекомендаций по орфоэпии, здесь допустимо произносить звук, в большей или меньшей степени приближающийся к [а]: званням, пытанням, вяселлям и т. д. Во всяком случае на слух приведенные выше пары слов различаются плохо.

В русском языке [ч] и ныне является мягким звуком, а в белорусском оно отвердело, но переход [е]- [о](ё) и перед ним не произошел, поэтому произношение гласного перед ним одинаково в обоих языках: печ и печь, сечка и сечка, цеча и течь и т.д.

Переход [е]- [о](ё) перед [р]в белорусском языке наблюдается только в тех случаях, когда этот звук не восходит к мягкому [р]: цвёрды, вёрсты, мёртвы и т. д. Если же [р]было мягким, а затем отвердело, то перед ним переход [е]- [о] не наблюдается как в белорусском, так и в русском языке: серп, верх, верас (вереск), перад, цераз (через) и т.д.

Нет перехода [е]в [о](ё) в глагольных формах прошедшего времени женского и среднего рода, например: бел. везла, несла, памерла, збегла, задзерла и рус. везла, несла, умерла, сбежала, задрала. Естественно предположить, что место ударения в белорусских формах изменилось позже, чем завершился переход [е] в [о](ё). С поздним изменением места ударения связаны и различия белорусских и русских форм мужского рода прошедшего времени: бел. памёр, запёр, задзёр и т. д. и рус. умер, запер, задрал и т. д. Различия сохраняются также в форме третьего лица единственного числа глаголов первого спряжения, сравн.: бел. бярэ, грабе, нясё и рус. берет, гребет, несет. Усеченная форма (бярэ, грабе, нясе) образовалась из более древней бярэць, грабець, нясець, которая сейчас характерна для северо-восточных диалектов.

На звуковой облик многих слов белорусской литературной речи существенное влияние оказало также развитие прежних кратких гласных [ъ], [ь]в [ы]в безударном слоге по соседству с [р]; [л]. В результате в современном белорусском языке имеем: кiлбаса (шире употребляется каўбаса), крывавы (кроў), блыха, яблыня, блiшчэць (блестеть), тырчаць (торчать), пырхаць (порхать), грымець (гром), крышыць (крошить) и т. д.

Из других явлений, связанных с историей, необходимо упомянуть следующие чередования гласных:

7. Приставные гласные и согласные звуки

Приставной согласный [й]возникает в начале слова перед ударным гласным [i]: iней [йiней], icкpa [йiскра], ixнi [йiхнi]. Если предшествующее слово или приставка заканчивается на твердый согласный, [й]обычно исчезает, а вместо [i]произносится [ы], хотя возможно и его сохранение: пад iнеем [падынейем]и [пад йiнеем], ад iскры [адыскры]и [ад йiскры] и т. д. Перед ударным и неударным [i] в середине слова [й]чаще не является приставным, потому что относится к корню, а последующий [i]принадлежит суффиксу или окончанию: гepoi [гepoйi], краiна [крайiна]- страна. Вставной [й]возникает в заимствованных словах перед [а], [о], [е]после гласных [i], [ы]: стацыянар [стацыйанар], алiмпiяда [алiмпiйада], радыё [радыйо], лiянер [пiйанер] и т. д., но сальфеджыо, адажыо, дыэтан и некоторые другие.

Приставной [й]развился и у местоимений 3-го лица ён, яна, яно, яны, очевидно под влиянием форм косвенных падежей. Он не возникает перед неударным [i], особенно если этот [i] сам является приставным: iнтарэс, iгольчаты, iнстытут, iльняны (льняной).

Появление приставного [г] в литературном языке очень ограничено, хотя в юго-западных диалектах он употребляется довольно широко; там произносят гавёс (овес), гулiца (улица), гаўца (овца) и т. д. В литературном языке [г]представлен в слове гэты (этот) и производных от него, а также в собственном имени Ганна (Анна). Под влиянием юго-западных диалектов в литературную речь проникают также варианты с этим приставным: востры и гостры, араць и гараць (пахать) и т. д.

Приставными гласными могут быть [i]и [а]. Они возникают перед сочетаниями согласных, в которых первыми являются [р], [л], [м], [у], а за ними следуют шумные согласные или [в]: ipвaць, iрдзець, iлгаць, аржаны, аўторак и т. д. Возникли эти сочетания после падения редуцированных, о которых говорилось ранее. Поэтому очевидно, что возникновение приставных гласных относится к эпохе после падения редуцированных.

В ряде случаев качество приставного гласного не имеет значения, в результате чего возникают фонетические дублеты с [i] и [а]: аржаны и iржаны, iмшара и амшара. Однако очевидна тенденция возникновения дублетов с [а]в тех случаях, если следующим гласным в слове является также [а] (кроме приведенных примеров, можно сослаться еще на аржанiшча, аржанiца, амшанiк).

В редких случаях приставной гласный возникает и перед некоторыми другими сочетаниями согласных: iстужка, iгpyшa.

Обращает на себя внимание небольшая группа слов, которая имеет варианты с начальным гласным и без него, типа агарод и гарод, агурок и гурок, iграць и граць. Вероятно, эти варианты появились под влиянием аналогии с приставными гласными, но прямого отношения к ним не имеют.

В формах прошедшего времени глагола iсцi (iшоў, iшла, iшлi) гласный [i]в начале слов возник в результате аналогии с формами настоящего времени iдy, iдзеш и т. д.

Собственное имя Дар’я часто употребляется и с приставным [а](Адар’я). Разговорная форма этого имени Адарка бывает обычно только с приставным гласным.

В белорусском языке, как и в русском, на морфемных границах, когда приставка заканчивается на тот же согласный, которым начинается корень, или суффикс начинается таким согласным, которым заканчивается словообразующая основа, возникает удвоение согласных: ссадзiць, раззванiць адтуль (читается [аттуль]), ззаду, дваццаць, аббiць, каменны, наладчык (читается [налаччык]) и т. д. Удвоенными могут быть практически все согласные белорусского языка. Они произносятся как долгие согласные.

Долгие согласные [л], [н], [з], [с], [дз], [ц]всегда мягкие, а [ж], [ш], [ч]- всегда твердые. Губные согласные и [р]в литературном языке долгими не бывают: сям’я, зуб’е, надвор’е, пер’е.

Долгие согласные сохранились также в ряде слов иноязычного происхождения: ванна, бонна, донна, Мекка, Ганна (но разг. Гануля) и т. д. В некоторых случаях и заимствованиях они развились по аналогии с исконно белорусскими словами: эскадрылля, камарылля, но дасье, каньяк. Обычно же в заимствованных словах долгие согласные не сохраняются, что нашло отражение в белорусском языке и на письме: каса, маса, металы, алея, прафесар, Micicini, Micypы и т. д.

9. Твердые и мягкие согласные

В белорусском, как и в русском языке, имеются твердые и мягкие согласные, которые помогают различать слова. Например, слова плот (забор, изгородь) и плоць, банка и банька (кольцо для крепления косы), вугал и вугаль различаются согласными [т] и [ць], [н] и [нь], |л] и [ль].

Особенностью белорусского языка является наличие только твердых губных согласных [п], [б], [м], [в], [ф] в конце слов и перед согласными: белорусские сып, голуб, сем, кроў, верф и русские сыпь, голубь, семь, кровь, верфь. Всегда твердыми являются шипящие звуки [ж], [ш], [ч], [дж]: жоўты, шэсць, чорны. В русском языке всегда твердыми являются лишь [ж] и [ш], хотя гласные после них пишутся также, как и после мягких. Особое внимание следует обратить на то, что в белорусском языке [ч]произносится всегда твердо, в то время как в русском языке оно всегда мягкое. Звук [р]в русском языке может быть твердым и мягким, в белорусском он всегда твердый, т. е., например, русские ряд и рад в белорусском произносятся как [рад]. В русской речи белорусов часто наблюдается неполное смягчение [рь], что легко замечается носителями русского языка. Всегда мягким в обоих языках является [й].

Мягкие согласные, соответствующие твердым [д]и [т], в белорусском языке произносятся как [дзь], [ць], чем они существенно отличаются от русских [дь], [ть]. Такое произношение мягких [дзь] и [ць] получило название дзеканья и цеканья. Русская речь многих белорусов сохраняет эту черту, и по ней носители русского языка узнают их белорусское происхождение.

10. Глухие и звонкие согласные

Своеобразие звуковому облику белорусских слов придает наличие приставок з- и ад- перед [в], [л], [р], [м], | н], [й]: адвага (отвага), адлiць (отлить), адрамантаваць (отремонтировать), адмыкаць (отмыкать), аднавiць (восстановить), ад’eхаць (oтъехать), звязаць (связать), зрабiць (сделать), змарыцца (устать), зняць (снять), з’ехаць (съехать). То же и в позиции перед гласными: адасобiць (обособить), адарваць (оторвать), зэканомiць (сэкономить), зыходз 1ць (исходить).

11. Шипящие и свистящие, смычные и смычно-щелинные звуки

При словообразовании, если словообразующая основа заканчивается на [т], [к], [ц], [ч], а суффикс начинается с [с], то в произношении возникает звук [ц], который передается и на письме:

брат + ск + i = брацкi; казак + ск + i = казацкi и т.д.

Прилагательное грэцкi обычно употребляется в значении «приготовленный из гречки» (грэцкая мука) и в некоторых сложных названиях (грэцкi арэх). С Грецией и греками соотносится прилагательное грэчаскi (грэчаская мова).

Если основа заканчивается на [д], то при словообразовании в устной речи также произносится [ц], не на письме д сохраняется: горад + ск + I = гарадскi [гарацкi], сусед + ств + а = сусeдства [сусецтва].

Источник

📺 Видео

Фанетычны разбор слова беларуская мова онлайн. Правила белорусского языкаСкачать

Фанетычны разбор слова беларуская мова онлайн. Правила белорусского языка

Фонетический разбор слова. Согласные звуки. Таблица согласных звуковСкачать

Фонетический разбор слова. Согласные звуки. Таблица согласных звуков

Как узнать белоруса? | Белорусский акцентСкачать

Как узнать белоруса? | Белорусский акцент

Фонетический разбор слова | Русский язык | TutorOnlineСкачать

Фонетический разбор слова | Русский язык | TutorOnline

Русский язык. Фонетика. Согласные и Гласные звуки. Фонетический разбор слова.Скачать

Русский язык. Фонетика. Согласные и Гласные звуки. Фонетический разбор слова.

Русский язык. Фонетика. Сонорные звуки. Подготовка к ЕГЭ по русскому.Скачать

Русский язык. Фонетика. Сонорные звуки. Подготовка к ЕГЭ по русскому.

Фонетическая транскрипция | sinonim.orgСкачать

Фонетическая транскрипция | sinonim.org

Языкознание для всех! Фонетика 1. Акустическая структура звукаСкачать

Языкознание для всех! Фонетика 1. Акустическая структура звука

Языкознание для всех! Фонетика 2. Артикуляция... и другие приключения фонетических единицСкачать

Языкознание для всех! Фонетика 2. Артикуляция... и другие приключения фонетических единиц

Беларуская мова | Транскрыпцыя. Разбіраемся з фанетыкайСкачать

Беларуская мова | Транскрыпцыя. Разбіраемся з фанетыкай
Поделиться или сохранить к себе:
Технологии | AltArena.ru
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.