Таджикские сказки на таджикском языке

Таджикские сказки на таджикском языке Языки

Видео:Таджикская сказка, Тажикистан, Душанбе, Tajiki, Tadjikistan, tajikistan 640x360Скачать

Таджикская сказка, Тажикистан, Душанбе, Tajiki, Tadjikistan, tajikistan 640x360

Таджикские сказки на таджикском языке: Таджикские сказки на таджикском языкеТаджикские сказки на таджикском языке

Таджикские сказки на таджикском языке

Боре дар мамлакате хушксоли омад. На барфи дуруст бориду на борон, галла дар сахрову мева дар бог норасида ва хосили дехдон нодаравида монд. Гуруснаги омад, байни мардум муромури cap шуд.
Подшох, ахволи халку мамлакатро дида, ба тахлука афтода, намедонист, ки чи кор кунад ва мардумашро аз марг чи гуна начот дихдд. Бисер фикр кард, вале ба натичае расида натавонист. Ба чунин кароре омад, ки сарварии кишварро барон як сол ба вазираш супорад ва худаш ба назди бародараш, ки подшохи кишвари хамсоя буд рафт.
Вазир сарвари мамлакат шуд. Акнун у фикр мекард, ки мамлакатро чи тавр аз гу-руснагии марговар начот дихад. Баъди фикри дуру дароз вазир тасмим гирифт. У ба хазинаи подшох рафта, тамоми тиллову тангаро баробар ба мардум таксим кард. Баъд ба мардум ру оварда гуфт:
— Ман ин пулхоро ба шумо барои карз медихам. Шумо ба кишвархои дигар равед, ки дар он чо хушксоли нашудааст ва онхо хосили фаровон ба даст овардаанд. Аз он чо гандуму орд харед. Хамон кадар харед, ки то соли оянда аз гуруснаги намуред ва то хосили оянда зинда монед. Карзи худро пас аз фавти подшох ба хазина месупоред.
Мардум хушхол шуданд ва рафтанд ба кишвархои дигару ба он пул гандуму орд хариданд. Хамин тавр аз марг начот ёфтанд. Мардум хушхол шуда, дуо мекарданд, ки подшох умри дароз бинад.
. Аз байн як сол гузашт. Подшох ба касри худ баргашт. Холо у аз асп нафаромада, лаганбардорон ба подшох гуфтанд, ки вазир хамаи тиллову тангаи хазинаро ба мар-дум таксим кард.
Подшох, асабони шуда, ба вазир хукми катл дод. Хамон даме, ки чаллод сари вазирро буридан мехост, у ба подшох, ру оварда гуфт:
— Эйсарвари олам! Ичозат дихед, ки пеш аз маргам ба шумо чанд сухан гуям.
— Гап зан! — рози шуд подшох. Вазир гуфт:
— Вокеан хам ман хамаи хазинаи шуморо ба мардум таксим кардам. Мардум тиллову тангахоро гирифта ба кишвархои дигар рафтанд ва аз он чо галлаву орд хари¬данд. Ана хамин тавр чони худро аз гуруснагии марговар начот доданд. Ман ин пулхоро ба онхо ба карз додам, ки ин карзро пас аз вафоти шумо бояд баргардонанд. Эй подшохи олам, холо тамоми мардум ба хакки шумо дуо мекунанд, ки саломатии подшохам пойдор ва умрашон дароз бошад!
Ин суханхоро шунида, подшох фахмид, ки вокеан хам вазири у доно аст. Охир, вай на факат мардумро аз гуруснагии мар¬говар начот дод, балки онхоро водор намуд, ки подшохи худро дуст доранд ва барояш умри дароз хоханд. Подшох инро фахмида вазири донои худро накушт.
Ана хамин тавр вазири доно хам мар¬дум ва хам худашро аз марг начот дод

Таджикские сказки на таджикском языке

Буд, набуд, дар як дехае дехконе бо занаш зиндагй мекард. Онхо фарзанд надоштанд. Барои хамин зиндагии онхо бо гаму гусса мегузашт.
Боре дари хавлии онхоро пирамарди ришсафеди ришдарозе так-так мекунад. Дехкон дари хавлиро кушода пирамардро ба дарун даъват мекунад. Зани дехкон ха-мон замон дастархони пурнозу неъматро пахн кард. Дар чойники пурнакш чои кабуд овард, пиёлаи зебо ва кулчаи равганин овард. Дар руи суфа курпачаи мулоим пар-тофта, пирамардро ба нишастан даъват намуд.
Пирамарди ришсафед чой нушид, нон хурд, ба чолу кампир миннатдорй изхор карду ба онхо гуфт:
— Худоё, хар нияте, ки дошта бошед амали гардад!
Хамин тавр, вокеан, орзуи деринаи дехкону занаш амали шуда дар хонаи онхо пи¬саре таваллуд шуд, ки хурдакак буд ва падару модараш уро Нахутак ном ниходанд.
Солхо гузашт ва Нахутак ба корхои хона ба модараш ёри мерасонд. Агар мода¬раш ба об равад, писарак сатилро аз у пештар гирифта ба чуй медавид. Модараш мастоба пухтан хохад, Нахутак Давида биринч меорад.
Боре модараш бо гушти кима угро пухта хост, ки ба сахро барои шавхараш барад, хамон замон Нахутак омаду гуфт:
— Модарчон, ман мебарам!
У табакчаро бо хурок ба сараш гузошту ба сахро рафт. Рохравон суруд мехонд. Мардум хайрон буданд, ки дар рох гуё сурудхонон табаке медавид! Касе, ки табакро мебарад ба назар наменамуд.
Нахутак ба сахро расид ва Давида ба назди падараш омада гуфт:
— Бишин падарчон, хурок хур! Ман медаравам!
— Ту досро бардошта наметавони! — табассум кард падараш.
— Метавонам! — чавоб медихад Наху¬так.
То вакте ки падараш хурок хурд, Наху¬так нисфи замини гандумро даравид. Па¬дараш хушхол шуда, офарин гуфт ба писараш.
Нахутак ба хона баргашт. Дар рох боз суруд мехонд. Ногахон ба у гург рубару шуд. Гург гурусна буд. Вай писаракро даст гирифт, вале фуру бурда натавонист, Нахутак дар байни дандонаш банд монд.
Гург аз гуруснаги медавид ва дар рох рамаи гусфандонро дид. Хамин, ки вай гусфандеро хост дахан занад, Нахутак аз байни дандонхои гург дод зад:
— Эй амаки чупон! Гург гусфанди туро хурдан мехохад!
Чупон ин садоро шунида, гургро ронд.
Гург боз рафтан гирифт. Дар чое дид, ки рамаи бузхо мечаранд. Хамин, ки гург бузичаеро хурдан мехост Нахутак боз дод гуфт:
— Эй бузхо! Эхтиёт шавед! Гург бузичаро мехурад!
Ин садоро бузи шохдори калон шунида, шоххои худро рост карда ба суи гург давид. Гург гурехт.
Хар кучо, ки гург медавид ва бо забони тези худ чизе гирифтан мехост, Нахутак аз байни дандонхои у дод мегуфт.
Гург ба зур медавид. Аз гуруснаги бехол шуд. Вай аз ин писарак безор шуд ва чи тавр халос шуданашро намедонист. Хост, ки уро аз байни дандонхояш туф кунад, нашуд. Нахутак дар байни дандонхои гург мустахкам чойгир шуда буд. Гург сарашро мечунбонд, ки вай ба замин афтад, ин хам нашуд.
Гург боз давид. Аз пеши рохаш як чукури баромад. Гург истод. Кушид, ки писаракро бо забонаш аз байни дандонаш бароварда ба чукур тела дихад. Нахутак ба чукури афтид. Гург хам хушхол шуду боз гурехт.
Нахутак дар таги чукури монд ва намедонист, ки аз он чо чи хел барояд. Писарак баланд садо бароварда аз дигарон ёри хост.
Пас аз фурсате дид, ки дар лаби чукури пирамарди ришсафеде пайдо шуд. Ба дасти у асо буд. Нахутак хушхол шуду бо садои баланд чег зад:
— Бобочон! Эй бобочон! Асоятонро ба ман дароз кунед! Ман даст гирифта мебароям.
Муйсафеди ришдарози ришсафед, ин хамон сехргаре буд, ки падару модари На¬хутак уро зиёфат карда буданд. Муйсафед фахмид, ки уро касе чег мезанад. Сехргар ба даруни чукури нигох, карду писаракро дид. Хамон замон асояшро ба чукури дароз кард.
Нахутак ба асо сахт часпиду зуд ба берун баромад.
Писарак ба пирамарди сехргар ташаккур гуфту ба суи хона давид.
Падару модараш Нахутакро дида би¬сёр хушхол шуданд. Аз шоди барои мардуми деха зиёфат доданд.
Хама хушхоли карданд: Нахутак боз ба хона баргашт!
Мо хам хамрохи онхо хушхоли мекунем

Таджикские сказки на таджикском языке

#перевод сказки
Вор и Мушфики

Ночью к Мушфики залез вор. Он долго шарил во тьме, но под руки ему
ничего не попадалось. Не теряя надежды, он стал ощупывать все полочки, ниши,
рыться во всех уголках и щелках.
Мушфики не спал и все видел. Наконец он не вытерпел и сказал:
— Напрасно, друг мой, трудишься! Я и ясным днем ничего не могу найти в
этом доме, что же ты пытаешься найти в нем темною ночью?

Шабе ба хонаи Мушфики дузд даромад, харчанд хар тарафро кофт, чизе наёфт. Аммо дузд умедашро наканда токчахо, зери болорхо ва таги синчхоро даст-даст карда медид.
Мушфики, ки бедор буд, баъд аз хеле саргардон шудани дузд ба вай гуфт:
— Бародар, бехуда ташвиш накашед. Ман аз ин хона дар рузи равшан чизе намеёбаму шумо дар шаби торик чи меёбед?

Таджикские сказки на таджикском языке

Было или не было, а жила одна старуха. Жила она одна в своём глинобитном доме и целыми днями пряла пряжу. Пряла пряжу, а потом несла её на базар и продавала. Тем и жила. Бедно жила старуха.
Однажды кончился у старухи хлопок, и не из чего ей было прясть пряжу. И не было денег хлопок купить. И заплакала тогда бедная старуха. Она плакала так долго, что скоро ручьи её слёз превратились в реки. Реки пролились на сухую землю, земля пропиталась влагой, и перед домом старухи появилось белое-пребелое хлопковое поле.
Обрадовалась старуха и принялась собирать хлопок.
Тут прилетела галка, села на старухин дувал* и сказала:
— Матушка, матушка! Я буду сторожить твоё поле!
— А сколько ты возьмёшь за это? — спросила старуха.
— Половину твоего урожая! — отвечала галка. Рассердилась старуха и сказала:
— Ступай! Не нужен мне такой сторож!
Галка улетела, а на её место села на старухин дувал ворона.
— Матушка! Матушка! — прокаркала ворона.— Я буду сторожить твоё поле!
— А сколько ты возьмёшь за это? — спросила старуха.
— Половину твоего урожая! — отвечала ворона. Снова рассердилась старуха и сказала:
— Ступай! Не нужен мне такой сторож!
Ворона улетела, а вместо неё уселся на старухин дувал воробей.
— Матушка! Матушка! — прочирикал воробей.— Я буду сторожить твоё поле!
— А сколько ты возьмёшь за это? — спросила старуха.
— Дай мне немножко хлопка на халат! Вот и вся плата! Обрадовалась старуха такому сторожу и дала воробью немного хлопка на халат.
Воробей ухватил клювом хлопок и полетел к пряхе.
— Эй, пряха! — чирикнул воробей.— Спряди мне нитки! Я нитки отдам ткачу.
Взяла пряха хлопок у воробья и спряла ему моток ниток. Воробей ухватил клювом моток ниток и полетел к ткачу.
— Эй, ткач! — прочирикал воробей.— Сотки мне кусочек ткани! Я отдам его портному!
Взял ткач моток в руки и выткал для воробья кусок ткани. Воробей ухватил клювом кусок ткани и полетел к портному.
— Эй, портной! — прочирикал воробей.— Сшей мне халат! Буду в халате поле сторожить!
Взял портной кусок ткани и сшил воробью красивый халат. Надел воробей халат, прилетел к дому старухи и сказал:
— Вот теперь я стану сторожить твоё поле! Обрадовалась старуха. И стал воробей её поле сторожить. Летает над полем, чирикает громко и воров отгоняет. Однажды мимо старухиного дома проезжал со своим войском падишах. Увидел он белое-пребелое хлопковое поле и закричал:
— Эта земля моя и всё, что растёт на ней, — тоже моё! Ведь я — падишах, повелитель и владетель всей страны! Ступайте, мои солдаты, и соберите с поля весь хлопок!
Как увидел воробей, что солдаты собирают хлопок со старухиного поля, так зачирикал-закричал:
— Матушка! Матушка! Урожай твой собирают! Тебя разоряют! В доме была старуха и не слышала крика воробьиного. Зато услышал воробья падишах. Разгневался он и повелел своим солдатам:
— Схватите воробья и ощипайте!
Перестали солдаты собирать хлопок со старухиного поля и бросились воробья ловить. Ловили, ловили и поймали наконец. Поймали и ощипали.
— Пернатым был, беспёрым стал! — прочирикал воробей.
— Изжарьте его! — приказал падишах своим солдатам. Солдаты изжарили воробья, а он не унимается:
— Сырым был, жареным стал!
— Подайте мне его! — приказал падишах.
Солдаты подали жареного воробья своему повелителю, и тот проглотил его. Проглотил падишах воробья, а воробей всё не унимается:
— Был я снаружи, теперь я внутри!
И так он стал в животе у падишаха скакать, и прыгать, и щекотать его изнутри, что падишах стал громко-громко смеяться. И смеялся повелитель так громко и так долго, что наконец лопнул от смеха.
А неугомонный воробей вылетел на волю.
Рассказывают, что воробей тот до сих пор живёт у старухи, её хлопковое поле сторожит.

*Дувал — глинобитный забор.

Таджикские сказки на таджикском языке

Было или не было, а жили-были один дехканин* с женой. У них долго не было детей, и потому в печали проводили они свою жизнь.
Однажды постучался в их ворота старик с длинной белой бородой. Дехканин открыл ворота и ввёл старика во двор. Жена дехканина тут же раскинула дастархан — скатерть с угощением. Принесла расписной чайник с ароматным зелёным чаем, красивую пиалу и свежие сдобные лепёшки. На глинобитное возвышение во дворе — суфу постелила мягкие одеяла и усадила на них старика. Усадила гостя и принялась угощать. Старик напился чаю, поел лепёшек, поблагодарил хозяев и сказал им:
— Пусть исполнятся ваши заветные желания!
Скоро и вправду исполнилось самое заветное желание дехканина и его жены. У них родился сын, но такой маленький, что отец с матерью назвали его Нахудак, что значит Горошинка.
Прошло время, Нахудак немного подрос и стал помогать матери по дому. Соберётся мать за водой, а сын уже бежит к арыку — канаве с водой. Задумает мать сварить рисовую похлёбку, а Нахудак уже рис перебирает.
Однажды мать сварила лагман — лапшу с рубленым мясом и собралась отнести еду мужу в поле, а Нахудак подбежал к ней и говорит:
— Я отнесу, матушка!
Поставил мальчик миску с лагманом на голову и отправился к отцу в поле. Идёт он по дороге и песни поёт. Удивляются люди:
бежит по дороге миска и песни поёт! А того, кто миску несёт, и не видно.
Добрался Нахудак до поля, подбежал к отцу и говорит:
— Садись поешь, дорогой отец! А жать я буду!
— Тебе и серп-то не поднять! — смеётся отец.
— Подниму! — отвечает мальчик-горошинка.
И пока отец съел миску лагмана, Нахудак половину пшеничного поля сжал. Обрадовался отец, похвалил сына.
Пошёл Нахудак обратно домой. Идёт и снова песни поёт. И вдруг навстречу ему волк. Волк был очень голодный. Схватил он мальчика-горошинку, но не проглотил — крошечный Нахудак застрял между зубами волка.
Побежал волк дальше и увидел отару овец. Только хотел ухватить зубами овцу, как Нахудак закричал из волчьей пасти:
— Эй, дядюшка чабан**! Волк собирается твою овцу загрызть! Услышал эти слова чабан и прогнал волка.
Побежал волк дальше. А на поляне стадо коз пасётся. Только волк собрался ухватить зубами козлёнка, как Нахудак снова закричал из волчьей пасти:
— Эй, козы! Берегитесь! Волк хочет загрызть козлёнка! Услышал эти слова вожак стада — круторогий козёл, выставил
вперёд свои крутые рога и двинулся на волка. Волк еле ноги унёс!
Куда бы волк ни побежал, что бы ни захотел ухватить своими острыми зубами, Нахудак начинал кричать из его пасти.
Голодный волк еле волочил ноги. Он устал и совсем обессилел от голода. И захотелось ему поскорее как-нибудь избавиться от неугомонного мальчишки. Решил он выплюнуть его из своей пасти, но ничего не вышло — крепко застрял между волчьими зубами Нахудак. Принялся волк головой трясти, но и это не помогло.
Побежал волк дальше. Видит — на пути глубокая яма.
Тут волк догадался вытолкать мальчишку из своей пасти языком.
Не удержался на ногах мальчик-горошинка и упал в глубокую яму.
Волк освободился от неугомонного мальчишки и пустился бежать. А Нахудак лежал на дне глубокой ямы и не знал, как из неё выбраться. Тогда мальчик стал звать на помощь. Скоро он увидел, что возле ямы остановился старик с длинной белой бородой. В руках у него была палка. Обрадовался Нахудак и закричал:
— Дедушка! А, дедушка! Опусти в яму свою палку! Я уцеплюсь за неё и выкарабкаюсь отсюда!
А старик с длинной белой бородой был тем самым волшебником, которого когда-то угощали родители Нахудака. Он сразу понял, кто его зовёт. Нагнулся волшебник, заглянул в яму и увидел на её дне крошечного мальчика. И тогда опустил он в яму свою палку.
Нахудак крепко уцепился за палку и быстро вскарабкался по ней наверх. Поблагодарил мальчик-горошинка старика-волшебника и быстренько побежал домой.
Увидали отец с матерью своего сына Нахудака и очень обрадовались. И устроили на радостях пир для всех жителей своего кишлака

Источник

Видео:Таджикская народная сказка «Золотая птичка» | Аудиосказка для детей 0+Скачать

Таджикская народная сказка «Золотая птичка» | Аудиосказка для детей 0+

Таджикские сказки на таджикском языке: Таджикские сказкиТаджикские сказки

Видео:Таджикский мультфильм Волк и журавльСкачать

Таджикский мультфильм Волк и журавль

Таджикские сказки на таджикском языке: А где же кошка?А где же кошка?

Афанди принес с базара пять фунтов мяса с салом, отдал их жене и просил к вечеру приготовить жирный, наваристый суп.

Едва Афанди ушел, жена созвала своих подруг и приготовила для …

Видео:Добрый Мультфильм "Три сестры". Татарская Сказка.Скачать

Добрый Мультфильм "Три сестры". Татарская Сказка.

Таджикские сказки на таджикском языке: Аист-табибАист-табиб

Волк крал баранов у жителей кишлака. Однажды, поймав барашка, волк торопился его съесть, и косточка застряла у него в горле.

Он не мог глотать, даже дышал с трудом. От испуга …

Видео:Сломанный цветок: История Зебо. Таджикский мультфильм 2021 ##филмхои тасвири бо забони точики 2022Скачать

Сломанный цветок: История Зебо. Таджикский мультфильм 2021 ##филмхои тасвири бо забони точики 2022

Ахмад-сирота

Жил-был сирота Ахмад. После смерти родителей его, круглого сироту, взял к себе дядя. Но недолго кормил он племянника. Вскоре он решил продать мальчика на базаре, а вырученные деньги припрятать.

Видео:Зани порсо ##филмхои тасвири 2021 Умная жена ## таджикский мультфильм 2021 ##Филмхои точики 2021Скачать

Зани порсо ##филмхои тасвири 2021 Умная жена ## таджикский мультфильм 2021 ##Филмхои точики 2021

Безумный Хусейн

Жили-были две сестры. Старшая сестра вырастила сына Хусейна, которого за бойкость и настойчивость прозвали Безумным. Он с детства полюбил дочь своей тети Давлатхотун и однажды, открыв тайну сердца матери, попросил …

Видео:Филми тасвирии Табаки ман (Режиссёрская версия) ##филмхои тасвири бо забони точики 2022Скачать

Филми тасвирии Табаки ман (Режиссёрская версия) ##филмхои тасвири бо забони точики 2022

Блошка

Жили-были клопик да блошка. Они очень любили друг друга. Вот пришла блошка в гости к клопику. Он обрадовался и скорее поставил кипятить молоко.

Молоко кипятилось, но еще не закипело, а …

Видео:Таджикская сказка «Умелая женщина» | Аудиосказка для детей 0+Скачать

Таджикская сказка «Умелая женщина» | Аудиосказка для детей 0+

Богатырь и птица Симург

С детства он так много ел и так быстро рос, что сколько ни резал кузнец баранов, не мог …

Видео:ШРЕК - БО ЗАБОНИ ТОЧИКИ / SHREK - tarjumai tojiki/ by the khanda (кисми 1)Скачать

ШРЕК - БО ЗАБОНИ ТОЧИКИ / SHREK - tarjumai tojiki/ by the khanda (кисми 1)

Боки и Соки

В Бухаре жил жадный-прежадный бай, по имени Боки, который готов был удавиться за одну копейку. В жадности и скупости он не находил себе равных и этим очень гордился. Один шутник …

Видео:Бузаки ҷингилапо │ Афсона #33Скачать

Бузаки ҷингилапо │ Афсона #33

Ваш котел умер

Афанди попросил у соседа котел, чтобы сварить плов. Возвращая котел, он принес соседу впридачу маленький котелок и сказал:

— Ваш котел за два дня родил вот этот котелок…

Видео:Пингвины Мадагаскар Озвучкаи Точики! серия №1 Таджикская Озвучка!Скачать

Пингвины Мадагаскар Озвучкаи Точики! серия №1 Таджикская Озвучка!

Вельможное одеяние

Решив публично унизить Мушфики за многолетние злые шутки, эмир созвал своих придворных, рассадил их в зале дворца, а Мушфики велел сесть на самое почетное место.

Слуга положил перед каждым свертки …

Видео:Алифбо Точики | Tajik Alphabet | Таджикский алфавит | Сурудхои Кудакона | сурудхои бачагонаСкачать

Алифбо Точики | Tajik Alphabet | Таджикский алфавит | Сурудхои Кудакона | сурудхои бачагона

Верблюд в бане

Мушфики пришел в баню, но банщик его не пустил:

— У меня сейчас изволит мыться эмир и верховный судья. Когда в бане большие люди, для маленьких входа нет!

Видео:"Не отпускай мою руку.." оригинальная названия "Похищение" ##таджикский анимационный фильм 2020Скачать

"Не отпускай мою руку.." оригинальная названия "Похищение" ##таджикский анимационный фильм 2020

Верблюд и осел

Однажды верблюд и осел отстали от каравана. Они нашли цветущую лужайку и стали на ней пастись.

— Давай, верблюд, дружить,- сказал осел.- Поможем друг другу избавиться от поклажи и будем …

Видео:Сказание о Рустаме -1 часть исторической кинотрилогии по эпической поэме Фирдоуси «Шахнаме».Скачать

Сказание о Рустаме -1 часть исторической кинотрилогии по эпической поэме Фирдоуси «Шахнаме».

Воздаяние

Своим непревзойденным остроумием Мушфики постоянно досаждал эмиру. Эмир решил избавиться от Мушфики. Зимнею ночью поэт был посажен в один из бухарских минаретов, где должен был умереть от холода.

Видео:Сломанный цветок: История Зебо 2 ##филмхои тасвири бо забони точики 2022Скачать

Сломанный цветок: История Зебо 2 ##филмхои тасвири бо забони точики 2022

Вор и Мушфики

Ночью к Мушфики залез вор. Он долго шарил во тьме, но под руки ему ничего не попадалось. Не теряя надежды, он стал ощупывать все полочки, ниши, рыться во всех уголках …

Видео:Русские народные сказки - Лиса и Журавль Мультики для детейСкачать

Русские народные сказки - Лиса и Журавль Мультики для детей

Воробушек

Жила-была одна старуха. Никого на свете у нее не было, и жила она очень бедно.

Видео:Таджикская сказка "Аист-табиб" на таджикском языкеСкачать

Таджикская сказка "Аист-табиб" на таджикском языке

Ворона и ягненок

Ворона увидела ягненка и закричала:

Видео:Сандуқчаи Зулбиё қисми 17 | Ҳайвоноти хонагӣ |Скачать

Сандуқчаи Зулбиё қисми 17 | Ҳайвоноти хонагӣ |

Воры пришли к Афанди

Ночью к Афанди залезли воры. Сколько они ни искали, ничего в комнате, кроме старого сундука, не нашли. С трудом подняв этот тяжелый сундук, воры вынесли его из дома.

Источник

Видео:Cмартфон. ##Филмхои тасвири 2021Скачать

Cмартфон. ##Филмхои тасвири 2021

Аудиосказки на таджикском и памирском языках выпустили в Душанбе

Таджикские сказки на таджикском языке

Почти два с половиной часа популярные актёры Таджикистана рассказывают детские сказки на государственном и памирском языках. В диалогах героев хорошо слышатся местные диалекты, и если персонаж сказки из Худжанда, слушатель это сразу поймёт, и если из Куляба — тоже. Автор идеи — актёр Фируз Сабзалиев — говорит, что если включить эти сказки через много-много лет, то можно будет услышать, как звучит сегодняшний Таджикистан.

Фируза Сабзалиева в Таджикистане очень хорошо знают: в 1991 году он сыграл одну из главных ролей в легендарном, тогда ещё советском, фильме «Братан». Это были последние золотые дни для таджикского кинематографа, картина для того времени была очень яркой и поэтому хорошо запомнилась вместе с совсем молодым Фирузом. Тем более что снимал её Бахтиёр Худойназаров, для которого «Братан» стал и дебютом, и предпоследним фильмом на родине. Конечно, был потом и «Лунный папа», на съёмки которого Худойназаров привёз в Таджикистан Чулпан Хаматову, но это был уже российский фильм. А Бахтиёр Худойназаров — российский режиссер. И Фируз, который работал с ним вплоть до его кончины в 2015 году, стал российским актёром. Вернее как: он значится российским, а на самом деле живёт на несколько стран — Россию, Таджикистан, Казахстан: куда приглашают работать, туда и едет. Правда, в Таджикистане работать до недавнего времени не получалось.

Таджикские сказки на таджикском языке

— В Таджикистане я почему-то не работаю, меня не приглашают, стесняются, наверное. Думают, что я дорогой специалист. Хотя меня не всегда интересуют только деньги, — рассказывает Фируз.

Впрочем, даже если бы его пригласили работать в местные проекты, — после многих лет работы за рубежом, где в распоряжении Фируза было всё необходимое для того, чтобы делать хорошее кино, оказаться в ситуации жёстких ограничений, в которой находятся местные киношники, ему было бы непросто.

— У нас тут техническая база слабенькая, а быт — он ведь оставляет отпечаток на любом творчестве. Это надо быть настолько идеальным, йогой заниматься, чтобы ни на что не обращать внимания и думать только о творчестве. Не все так могут. Да и можно потерять себя: от этого отключился, на то закрыл глаза, а где гражданская позиция, где принципы? Поэтому моё спасение личное — я уезжаю. Там другие люди, другая география, я понимаю, кто я и зачем всё это делаю. Это мне даёт силы жить, — объясняет Фируз.

«Когда я впервые услышал памирскую речь в фильме, то растерялся»

Фируз родился в Хороге, он рассказывает, что окончил школу с русским языком обучения, хорошо владеет таджикским, но родным считает шугнанский. Этот язык считается исчезающим и вместе с другими восемью памирскими языками в 2017 году попал в обновлённый «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения», который составил ЮНЕСКО. Ни у одного памирского языка нет письменности, они передавались из поколения в поколение только в устной форме и к XXI веку оказались не в лучшем положении.

— Страха за шугнанский нет, если раньше не было никаких условий — не было гаджетов, интернета, — и то сохранили его, думаю, и сейчас сохраним, надо просто что-то самим делать, — говорит Фируз.

Таджикские сказки на таджикском языке

Несколько лет назад он начал озвучивать советские мультфильмы и художественные фильмы на шугнанском языке. Идею заняться этим делом подсказала его старшая дочь: они вместе смотрели трёхсерийный советский фильм «Юности первое утро», сюжет которого разворачивался на Памире, и дочь удивилась: мол, одежда, природа, быт — всё памирское, а язык — нет.

— Тогда мы перевели текст, озвучили, подложили шумы, и я несколько кусков отправил Давлату Худоназарову (режиссёр фильма — прим. ред.), чтобы он посмотрел. Он сказал, что если в таком виде, то вот вам моё благословение — переводите. И мы первую серию сделали на одном дыхании; начали вторую, появились люди, нормальные средства на все три серии, потом мы подложили английские субтитры. Дальше перевели фильм Мотыля «Дети Памира», как-то хотелось переводить то, что ближе к памирцам. Но таких фильмов немного, поэтому мы переключились на анимацию, стали озвучивать советские мультфильмы. Чтобы люди не стеснялись слышать памирскую речь в кино. Понимаете, памирских языков нет нигде, и когда я впервые услышал памирскую речь в фильме, то растерялся. Родной язык — это же магия, — вспоминает Фируз.

После работы с мультфильмами Фируз понял, что пора делать что-то своё, но снять кино или анимационный фильм — совсем недешёвый процесс. Тогда появилась идея создать аудиокнигу сказок. Фируз нашёл сборник сказок народов Памира 1976 года, перечитал их, но решил, что эти сказки детям рассказывать не будет.

Детские истории нашлись в сборнике «Афсонахои халки точик» («Сказки таджикских народов» — прим. ред.), которая была издана в 1975 году. Идею рассказать эти сказки в формате аудио Фируз отправил на конкурс на производство отечественного контента, который объявил Internews в Таджикистане, и стал одним из победителей. Правда, члены отборочной комиссии порекомендовали Фирузу записывать сказки на таджикском языке с переводом на шугнанский, чтобы аудитория у проекта была шире.

Таджикские сказки на таджикском языке

— Я, конечно, был не против, я бы вообще включил в свой сборник сказки разных регионов и на разных наречиях, чтобы мы друг друга лучше знали. В принципе, мы так и сделали — диалоги в наших сказках записали на диалектах, слова автора — на государственном языке. Сложновато было, но нам надо было именно на должном уровне всё сделать, потому что это первые аудиосказки на таджикском языке, — рассказывает Фируз.

В итоге проект длился почти пять месяцев, в нём приняли участие 30 человек, записали 15 сказок; только одну 20-минутную сказку озвучивали 11 профессиональных актёров. Фируз говорит, что современным детям аудиокниги намного доступнее, и чтобы они интересовались литературой, нужно размещать её в других — более подходящих — форматах. Кроме того, он рассказывает, что часто общается с таджиками за рубежом, многие из них живут в разных странах с семьями, и все переживают, что дети забудут родной язык. Одним из способов этого избежать могут стать сказки.

— Я надеюсь, что наша аудиокнига станет началом создания литературы на таджикском языке в формате аудио, — говорит автор проекта.

Таджикские сказки на таджикском языке

Цель конкурса Internews, победителем которого стал Фируз, — поддержка качественного контента в Таджикистане: телевизионных программ, специальных репортажей, документальных фильмов, журналистских расследований и других проектов. В первом конкурсе принял участие 31 проект; пять из них, в том числе и создание первой аудиокниги, стали победителями. Сейчас проходит второй конкурс, на участие в котором было подано 64 заявки. Всего таких конкурсов будет пять.

Этот конкурс проходит в рамках центральноазиатской программы MediaCAMP при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Источник

Поделиться или сохранить к себе:
Технологии | AltArena.ru
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности и условия Пользовательского соглашения.